0112-KDIL3-2.4011.338.2017.2.NK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2017 r. (data wpływu 8 listopada 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 grudnia 2017 r. (data wpływu 11 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, pismem z 21 listopada 2017 r. nr 0112-KDIL3-2.4011.338.2017.1.NK, organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia – w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania – braków formalnych wniosku.

Jednocześnie poinformowano, że stosownie do postanowień art. 139 § 4 w zw. z art. 14d Ordynacji podatkowej, okresu oczekiwania między wezwaniem przez organ a jego uzupełnieniem przez Wnioskodawczynię nie wlicza się do trzymiesięcznego terminu przewidzianego na wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Wezwanie wysłane w dniu 21 listopada 2017 r. doręczone zostało w dniu 30 listopada 2017 r. W dniu 11 grudnia 2017 r. (z datą nadania 7 grudnia 2017 r.) wpłynęła do tut. organu odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

W dniu 18 października 2011 r. na podstawie aktu notarialnego (umowa sprzedaży) Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nieruchomości, składającej się z działki nr D o powierzchni 0,1117 ha, którą nabyła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 21 listopada 2008 r.

W dniu 12 czerwca 2013 r. na podstawie aktu notarialnego (umowa sprzedaży) Zainteresowana dokonała sprzedaży nieruchomości składającej się z działki nr D/2 o powierzchni 0,0636 ha, którą nabyła na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku z dnia 21 listopada 2008 r.

Nabycie rzeczy i praw majątkowych z tytułu spadku po ww. zmarłych Zainteresowana zgłosiła do Urzędu Skarbowego w dniu 6 stycznia 2009 r. Po zmarłej Z oraz po zmarłej Y Zainteresowana złożyła formularz SD-Z2 w związku z tym nabycie ww. rzeczy i praw korzystało ze zwolnienia z tytułu podatku od spadków, co wynika z dwóch zaświadczeń Naczelnika Urzędu Skarbowego wydanych dnia 12 stycznia 2009 r. Natomiast po zmarłym X Wnioskodawczyni złożyła zeznanie podatkowe SD-3 w związku z tym od spadku z tytułu dziedziczenia po zmarłym został zapłacony podatek od spadku w całości, co potwierdza zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane dnia 21 maja 2009 r.

Osoba, która prowadziła rachunkowość Wnioskodawczyni poinformowała ją, że kwoty uzyskane z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości Zainteresowana powinna wydatkować na inne cele mieszkaniowe, co Wnioskodawczyni uczyniła kupując nową nieruchomość i ją remontując. W związku z tym Zainteresowana skorzystała z przepisów zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

Pismem z dnia 27 lipca 2016 r. wezwano Wnioskodawczynię do osobistego stawienia się w siedzibie Urzędu Skarbowego w celu wyjaśnienia przyczyn nie złożenia rozliczenia dotyczącego nieruchomości.

W dniu 21 marca 2014 r. Zainteresowana złożyła PIT-39 za 2013 rok - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym wykazując uzyskaną kwotę przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości: 30.000,00 zł. Kwota ta została wykazana w kwocie dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT. Składając to zeznanie Wnioskodawczyni była święcie przekonana, że dopełniła wszystkich swoich obowiązków względem urzędu skarbowego.

Stawiając się do US Zainteresowana zebrała komplet dokumentów potwierdzających, że kwota uzyskana z ww. odpłatnego zbycia nieruchomości została wydatkowana na inne cele mieszkaniowe.

Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających przez pracownika ww. urzędu okazało się, że nieruchomość została nabyta w 2008 roku i obowiązywały wtedy przepisy dot. tzw. ulgi meldunkowej. W związku z tym pracownik US poinformował o konieczności złożenia korekty PIT-39 za 2013 rok wykazując „0”, jednocześnie poinformował o konieczności złożenia korekty w postaci PIT-36 za 2013 rok, wykazując podatek z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych w latach 2007-2008, o którym mowa w art. 30e ustawy w wysokości 4.750,00 zł (kwota wyliczona proporcjonalnie od dat nabycia poszczególnych udziałów po zmarłych). Korekty ww. zeznań zostały złożone w ww. US w dniu 10 sierpnia 2016 r. Kwota podatku należnego, wynikająca z korekty zeznania PIT-36 za 2013 rok w kwocie 4.487,00 zł została opłacona na konto US wraz z należnymi odsetkami.

W związku z tym, że Wnioskodawczyni była zameldowana w B, do 25 października 1974 r. (budynek mieszkalny położony przy ww. sprzedanej działce) Zainteresowana chciałaby mieć możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej.

Faktycznie początkowo przepisy o uldze meldunkowej wprowadziły 14-dniowy termin (liczony od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego) na złożenie oświadczenia, że warunki do zwolnienia zostały spełnione. Oświadczenie to powinno zostać złożone w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jednak na mocy przepisów przejściowych ustawy nowelizującej przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z 6 listopada 2008 r.) termin 14-dniowy nie będzie miał zastosowania. Oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej trzeba będzie złożyć w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w okresie obowiązywania ulgi meldunkowej.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazała daty śmierci spadkodawców, po których odziedziczyła działki będące przedmiotem zapytania. Doprecyzowała, iż X zmarł w dniu 1 marca 1993 r., Y w dniu 21 sierpnia 2008 r., natomiast Z w dniu 12 listopada 2008 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. W związku z powyższym, w odniesieniu do nieruchomości sprzedanej w 2011 roku niewystarczający jest sam fakt, że Wnioskodawczyni była zameldowana pod adresem, gdzie znajdowała się nieruchomość?
 2. W związku z powyższym, czy złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-39 za 2013 (rok sprzedaży) w dniu 21 marca 2014 r. nie winno być potraktowane jako złożenia oświadczenia?

Zdaniem Wnioskodawczyni, sam fakt zameldowania pod adresem, gdzie znajdowała się sprzedana nieruchomość/działka powinna być wystarczającym aspektem do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Naczelnikowi Urzędu Skarbowego winno wystarczyć przedstawienie zaświadczenia z Urzędu Miasta potwierdzające fakt zameldowania. Przepisy powinny być korzystne dla podatnika, który spełnił wymóg zameldowania. NUS wzywając podatnika na podstawie przedstawionego zaświadczenia o zameldowaniu powinien potraktować sprawę jako załatwioną.

Faktycznie początkowo przepisy o uldze meldunkowej wprowadziły 14-dniowy termin (liczony od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego) na złożenie oświadczenia, że warunki do zwolnienia zostały spełnione. Oświadczenie to powinno zostać złożone w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Jednak na mocy przepisów przejściowych ustawy nowelizującej przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (z 6 listopada 2008 r.) termin 14-dniowy nie będzie miał zastosowania. Oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej trzeba będzie złożyć w terminie złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości nabytej w okresie obowiązywania ulgi meldunkowej.

Powołując się na powyższe Zainteresowana uważa, iż złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 (rok sprzedaży) w dniu 21 marca 2014 r. z wykazaną kwotą uzyskanego przychodu z tytułu sprzedanej nieruchomości winno być traktowane jako złożenie oświadczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

− jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy podatkowej formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z powyższego jasno wynika, iż w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

W przedstawionym opisie stanów faktycznych Wnioskodawczyni wskazała, iż w dniu 12 czerwca 2013 r. sprzedała nieruchomość nabytą w drodze dziedziczenia po:

 • X zmarłym w 1993 r.,
 • Y zmarłej w 2008 r.,
 • Z zmarłej w 2008 r.

Z uwagi na fakt, że nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło częściowo w 1993 r. oraz w 2008 r., pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy oddzielnie liczyć w stosunku do każdego udziału jaki Zainteresowana nabyła.

Wskazać zatem należy, że dochód ze sprzedaży nieruchomości dokonanej w 2013 r. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1993 r. z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału przez Wnioskodawczynię upłynął pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy podatkowej, nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega dochód z tytułu odpłatnego zbycia udziału nabytego w 2008 r., gdyż zbycie to zostało dokonane przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto udziały.

Zainteresowana w złożonym wniosku stanęła na stanowisku, iż w opisanej przez nią sytuacji ma możliwość skorzystania z preferencji podatkowej w postaci ulgi meldunkowej, gdyż sam fakt złożenia zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego w 2013 r. dochodu powinien być traktowany jako złożenie przez nią oświadczenia, że spełnia warunki konieczne do zastosowania zwolnienia z opodatkowania.

Należy zatem w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r., Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

Wobec powyższego w stosunku do udziałów w nieruchomości nabytych przez Zainteresowaną w 2008 r. zastosowanie znajdzie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Do kosztów odpłatnego zbycia, pomniejszających wartość nieruchomości wyrażoną w cenie określonej w umowie, zaliczyć można wydatki, które są niezbędne, aby transakcja zbycia doszła do skutku.

W myśl natomiast art. 22 ust. 6d ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy. Jak wynika z art. 30e ust. 4 ustawy podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Podatek ten należy wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w powyższym brzmieniu przewiduje zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia budynków i lokali mieszkalnych bądź ich części na podstawie tzw. ulgi meldunkowej, określonej w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy.

Przepis ten stanowi, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

− jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia (art. 21 ust. 21 ww. ustawy). Oznacza to, że niezłożenie oświadczenia lub złożenie go po terminie powoduje brak prawa do zwolnienia.

Wymóg złożenia w terminie tego oświadczenia jest bowiem, obok zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym lokalu lub budynku przez okres 12 miesięcy, warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia. Warunek ten wynika wprost z przepisu art. 21 ust. 21, dotyczącego zwolnień przedmiotowych, przez co stał się on nieodłącznym elementem regulacji dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia przychodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże na mocy przepisu art. 8 ust. 3 cytowanej ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, podatnicy do których mają zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej, oświadczenie, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2008 r., składają w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy.

Wobec powyższego zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzależnione jest od spełnienia łącznie dwóch warunków:

 • zameldowania na pobyt stały w zbywanym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż dwunastomiesięczny przed datą zbycia,
 • terminowego złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia (w przypadku uzyskania tego rodzaju przychodu w 2013 r. najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2014 r.).

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni złożyła w urzędzie skarbowym zeznanie PIT-39 za rok 2013, w którym uwzględniła przychód z tytułu zbycia nieruchomości będącej przedmiotem zapytania i wykazała kwotę dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zainteresowana nie miała świadomości, iż w roku sprzedaży nieruchomości obowiązywały przepisy, które dawały podatnikom możliwość korzystania z ulgi meldunkowej, zatem skorygowała złożone zeznanie, jednakże nie dołączyła do niego oświadczenia o korzystaniu z tejże ulgi. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż nie było to konieczne bowiem sam fakt złożenia przez nią zeznania podatkowego powinien być traktowany jako złożenie owego oświadczenia.

Należy jednak podkreślić - biorąc pod uwagę przytoczone powyżej przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - iż możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej uzależniona jest od złożenia w terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do korzystania z niej. Termin ten przypada na termin złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Rację ma zatem Wnioskodawczyni, że w rozpatrywanej sytuacji 14-dniowy termin do złożenia ww. oświadczenia nie ma zastosowania. Jednakże, jak sama Zainteresowana w złożonym wniosku podała, oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej należało złożyć w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, a zatem w analizowanej sprawie do dnia 30 kwietnia 2014 r. Wymóg złożenia we wskazanym terminie oświadczenia (obok zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym lokalu lub budynku przez okres 12 miesięcy) jest warunkiem koniecznym do zastosowania przedmiotowego zwolnienia z opodatkowania.

Reasumując z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni nie złożyła oświadczenia, o którym mowa powyżej w terminie złożenia zeznania za 2013 r. (tj. do końca kwietnia 2014 r.), nie zostały spełnione warunki do skorzystania przez Zainteresowaną ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem Zainteresowanej, że może obecnie skorzystać z ulgi meldunkowej wyłącznie na podstawie złożonego zaznania PIT-39 oraz faktu zameldowania pod adresem, gdzie znajdowała się nieruchomość.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.