Ulga meldunkowa | Interpretacje podatkowe

Ulga meldunkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga meldunkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w związku z przyszłą sprzedażą mieszkania (po 12.07.2011 r.) Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej, w przypadku gdy małżonek posiada inny adres zameldowania?
Fragment:
W przypadku przyszłej sprzedaży mieszkania po 12 miesiącach od zameldowania w lokalu, Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z ulgi meldunkowej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w związku z przyszłą sprzedażą mieszkania (po 12.07.2011 r.) Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej, w przypadku gdy małżonek posiada inny adres zameldowania? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 200 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, jeżeli podatnik był zameldowany w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Biorąc pod uwagę, iż Wnioskodawczyni jest właścicielem lokalu od 2007 r. i spełni warunek meldunkowy, uważa, że w przypadku sprzedaży mieszkania po 20.07.2011 r. będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej, bez względu na fakt, iż Jej mąż posiada inny adres zameldowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.
2016
28
lis

Istota:
Czy w świetle powyższego zdarzenia przyszłego zakresem tzw. „ulgi meldunkowej” jest objęty dochód ze sprzedaży całej nieruchomości, tzn. mieszkania i gruntu?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 06.05.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości w ramach tzw. „ ulgi meldunkowej ” W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni wskazuje, iż w 2008 r. aktem notarialnym dokonano ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i umowy przeniesienia mieszkania na rzecz strony (przed nabyciem było to mieszkanie spółdzielcze). W okresie od 21.05.1976 r. do 16.06.2006 r. Wnioskodawczyni była zameldowana w przedmiotowym mieszkaniu (mieszkanie należało wtedy do ojca strony). Wnioskodawczyni pragnie dokonać sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Ponadto strona wskazuje, iż obecnie jest zameldowana w X. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle powyższego zdarzenia przyszłego zakresem tzw. „ ulgi meldunkowej ” jest objęty dochód ze sprzedaży całej nieruchomości, tzn. mieszkania i gruntu? Zdaniem wnioskodawcy po przyszłej (ewentualnej) sprzedaży mieszkania może skorzystać z tzw. „ ulgi meldunkowej ”, lecz nie wie jednak w jakiej wysokości ma wnieść do urzędu skarbowego podatek od przynależnego do mieszkania gruntu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie ulgi meldunkowej.
Fragment:
W związku ze sprzedażą Wnioskodawczyni skorzystała w części z ulgi meldunkowej. Część kwoty uzyskanej ze sprzedaży wydatkowała na remont mieszkania, a od części zapłaciła podatek w wysokości 45 030 zł. Ponadto w 2015 r. Wnioskodawczyni zapłaciła podatek w wysokości 4626 zł wraz z odsetkami w wysokości 878 zł. W związku z powyższą sytuacją Wnioskodawczyni powzięła wątpliwości co do zasadności zapłaty przez Nią podatku, a w szczególności, czy ulga meldunkowa powinna dotyczyć tylko sprzedaży domu, czy też całej nieruchomości... Wnioskodawczyni uważa, że ulga powinna dotyczyć całej części sprzedanej nieruchomości nabytej po zmarłej w 2007 r. mamie, tj. domu, budynku gospodarczego i roli, a nie tylko udziału w domu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
21
kwi

Istota:
Ulga meldunkowa.
Fragment:
Zatem skoro nie jest możliwe określenie z tego tytułu przychodu, to tym samym nie mają zastosowania regulacje prawne dotyczące zwolnienia tego przychodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w stanie prawnym obowiązującym w latach 2007-2008, tzw. ulga meldunkowa). W związku z powyższym stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w zakresie: kwalifikacji zbycia udziału w nieruchomości do odpłatnego zbycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy - jest prawidłowe, zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu, na podstawie tzw. ulgi meldunkowej, z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w drodze umowy o dożywocie - jest nieprawidłowe. W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, w drodze umowy o dożywocie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz, że możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od opodatkowania przychodu w ramach tzw. ulgi meldunkowej, jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
2015
1
lis

Istota:
W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznać należy za prawidłowe, gdyż ze złożonego wniosku wynika, że ustawowe warunki do skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej” zostały spełnione przez małżonka.
Fragment:
(...) tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...) ” Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży np. lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 1035/10; wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. sygn. akt II FSK 2612/10; wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA/Po 455/12. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznać należy za prawidłowe, gdyż ze złożonego wniosku wynika, że ustawowe warunki do skorzystania z tzw. „ ulgi meldunkowej ” zostały spełnione przez małżonka. Jednocześnie (...)
2015
3
wrz

Istota:
W konsekwencji należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...)tzw. ulga meldunkowa nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów(...) przychód uzyskany ze sprzedaży, w części odpowiadającej wartości 1/2 gruntu podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „ (...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...) ” Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania (...)
2015
3
wrz

Istota:
Należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż stwierdzenie w części dotyczącej nabytego w 2007 r. udziału w zabudowanej nieruchomości, że (...)Przychód ze sprzedaży udziału w gruncie, a także gruntu związanego ze zbywanym budynkiem oraz budynku gospodarczego podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art . 46 i art . 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...) ” Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych obejmuje również przychody uzyskane ze sprzedaży budynku mieszkalnego (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w gruncie np.: wyrok NSA z dnia 14 czerwca 2012 r. wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2012 r. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2012 r.; wyrok WSA w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2013 r. Orzecznictwo sądowoadministracyjne wskazuje również, iż (...) zasadne jest przyjęcie, że zwolnieniem podatkowym określonym jako ulga meldunkowa objęte było zbycie całej nieruchomości – budynku mieszkalnego wraz z jego częściami składowymi służącymi realizacji celów mieszkaniowych, w postaci budynku gospodarczego oraz garażowego (...) np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2013 r. Odnosząc się więc do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału, nabytego w 2007 r. w gruncie zabudowanym budynkiem mieszkalnym wraz z pozostałymi częściami składowymi, mają zastosowanie przepisy dotyczące tzw. ulgi meldunkowej określone w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2015
3
wrz

Istota:
Należało, z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...)Zwolnieniem tym nie jest objęta sprzedaż gruntu lub udziału w gruncie związanym z tym budynkiem stanowiącym część składową nieruchomości
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „ (...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...) ” Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania (...)
2015
3
wrz

Istota:
Należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, m.in. że (...) dochód ze sprzedaży gruntu związanego ze zbytym budynkiem mieszkalnym podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, zgodnie z zasadami przedstawionymi w art. 30e ww. ustawy.
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 02 kwietnia 2012r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „ (...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...) W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. "ulgę meldunkową", w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym ( art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. "ulgi meldunkowej (...) ” Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, iż przedmiotowe zwolnienie z opodatkowania (...)
2015
3
wrz

Istota:
Stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego dotyczącego odpłatnego zbycia 1/4 udziału w budynku mieszkalnym wraz ze związanym z nim gruntem, po spełnieniu ustawowych warunków, jest prawidłowe. W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie, że (...) przychód uzyskany ze zbycia gruntu, udziału w gruncie lub prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie związanego ze zbywanym prawem do budynku mieszkalnego podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...), jest nieprawidłowe.
Fragment:
Nr  IPPB2/415-863/10-4/MG , Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości w części dotyczącej skorzystania z ulgi meldunkowej w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym, nabytego w spadku w 2008 r. za prawidłowe, natomiast w części dotyczącej skorzystania z ulgi meldunkowej w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w gruncie związanego z budynkiem mieszkalnym, nabytego w spadku w 2008 r. oraz skorzystania z ulgi meldunkowej w odniesieniu do udziału w nieruchomości nabytego w spadku w 2004 r. za nieprawidłowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał m.in. że: (...) jeżeli Wnioskodawczyni w wymaganym terminie tj. najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2011 r. złoży we właściwym urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, to wówczas przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w budynku mieszkalnym nabytego w 2008r. w drodze spadku po ojcu skorzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy. Jednakże podkreślić należy, iż zwolnieniem określonym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, objęty jest wyłącznie przychód ze sprzedaży budynku mieszkalnego. „ Ulga meldunkowa ” nie obejmuje przychodów z odpłatnego zbycia gruntów, zarówno tych, które stanowią odrębny przedmiot własności (prawo wieczystego użytkowania gruntu), jak i gruntów trwale związanych z budynkami, stanowiących część składową nieruchomości.
2015
27
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.