Ulga meldunkowa | Interpretacje podatkowe

Ulga meldunkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga meldunkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Cały przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku po zmarłym mężu korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) ulgi meldunkowej w przepisach u.p.d.o.f., których brzmienie czyni koniecznym uwzględnienie kontekstu systemowego art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., na które powoływał się Minister Finansów, istotnie wynika, że źródłem przychodu dającym podstawę do zastosowania ulgi meldunkowej jest odpłatne zbycie budynku mieszkalnego (jego części lub udziału w nim) oraz praw (udziału w prawach) do lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. I chociaż rację ma Minister Finansów twierdząc, że zakresu przedmiotowego ulgi meldunkowej, będącej przywilejem podatkowym, nie wolno poddawać wykładni rozszerzającej, nie sposób uznać zastosowania innych metod wykładni przepisu o ulgach podatkowych za automatycznie niejako wywołujące taki właśnie skutek. Może się bowiem okazać, i tak się stało w przypadku ulgi meldunkowej, że sens przepisu pozornie jednoznacznego z językowego punktu widzenia, budzi wątpliwości w konfrontacji z innymi przepisami lub celem tego przepisu. Ponadto, żaden przepis prawa nie funkcjonuje w próżni. Przeciwnie, zawsze występuje w określonym kontekście systemowym, jako że stanowi część aktu normatywnego (np. ustawy, rozporządzenia), który z kolei jest elementem określonej gałęzi prawa przynależnej do systemu prawa.
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie zastosowania „ulgi meldunkowej
Fragment:
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 2 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...). W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. „ ulgę meldunkową ”, w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. „ ulgi meldunkowej (...). ” Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, że przedmiotowe zwolnienie (...)
2018
15
kwi

Istota:
W zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej”.
Fragment:
(...) ulgi meldunkowej, ze względu na oświadczenie złożone w akcie notarialnym, którego urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika był w posiadaniu – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje bowiem na jedną właściwą formę oświadczenia. Z samego oświadczeniu złożonego przez podatnika, czyli Sprzedającego, w akcie notarialnym sprzedaży (z dnia 18 grudnia 2012 r.) nie wynika wprawdzie, że okres zameldowania na pobyt stały wyniósł co najmniej 12 miesięcy, jednakże złożone oświadczenie w połączeniu z faktem, że podatnik nie zapłacił podatku z tytułu odpłatnego zbycia wskazanego wcześniej udziału (tj. części 95/100, nabytej w 2007 r.) w nieruchomości, wskazuje na wolę skorzystania przez podatnika z ulgi meldunkowej. Organ podatkowy mógł/może wezwać podatnika w celu usunięcia wątpliwości czy zaszły przesłanki do skorzystania przez podatnika z ulgi meldunkowej. Wskazać jednocześnie należy, że podatnik był zameldowany na pobyt stały i zamieszkiwał w nieruchomości przez okres dłuższy niż 5 lat, wypełniając wymóg wynikający z ulgi meldunkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2018
2
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Zainteresowana nie miała świadomości, iż w roku sprzedaży nieruchomości obowiązywały przepisy, które dawały podatnikom możliwość korzystania z ulgi meldunkowej, zatem skorygowała złożone zeznanie, jednakże nie dołączyła do niego oświadczenia o korzystaniu z tejże ulgi. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż nie było to konieczne bowiem sam fakt złożenia przez nią zeznania podatkowego powinien być traktowany jako złożenie owego oświadczenia. Należy jednak podkreślić - biorąc pod uwagę przytoczone powyżej przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - iż możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej uzależniona jest od złożenia w terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do korzystania z niej. Termin ten przypada na termin złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości. Rację ma zatem Wnioskodawczyni, że w rozpatrywanej sytuacji 14-dniowy termin do złożenia ww. oświadczenia nie ma zastosowania. Jednakże, jak sama Zainteresowana w złożonym wniosku podała, oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej należało złożyć w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, a zatem w analizowanej sprawie do dnia 30 kwietnia 2014 r.
2018
22
sty

Istota:
W zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej”.
Fragment:
Stanisława i Konstanty M. oświadczyli następnie do treści ww. aktu notarialnego, że w przedmiotowym lokalu byli zameldowani od 2007 roku i korzystają z ulgi meldunkowej. Ww. akt notarialny, wpłynął do Urzędu Skarbowego w dniu 4 grudnia 2012 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy oświadczenie w akcie notarialnym, że w przedmiotowym lokalu małżeństwo Stanisława i Konstanty M. byli zameldowani od 2007 roku i korzystają z ulgi meldunkowej (§ 7 Aktu Notarialnego) uprawnia do skorzystania z tzw. „ ulgi meldunkowej ”, o której mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej ustawa o pdof) w brzmieniu obowiązującym w 2007 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, Stanisława i Konstanty M. uprawnieni byli do skorzystania z „ ulgi meldunkowej ” w zakresie przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalny oraz związane z ww. prawem własności: udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym położony jest budynek i udział w prawie własności w częściach wspólnych budynku za kwotę 156.000,00 zł. Zgodnie bowiem z treścią art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b ustawy o pdof wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu -jeżeli podatnik był zameldowany w nim na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
2017
8
gru

Istota:
Czy w związku z powyższą sytuacja Wnioskodawca ma prawo do ulgi meldunkowej?
Fragment:
Czy w związku z powyższą sytuacja Wnioskodawca ma prawo do ulgi meldunkowej? W uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawca wskazał, iż: ulga meldunkowa przysługuje również Wnioskodawcy. Małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej, od lat rozliczają się wspólnie i korzystają z ulgi na wychowywanie trójki dzieci. Wnioskodawca nie rozumie sytuacji, dlaczego nagle nastąpiła rozdzielność wspólnego majątku i konieczność płacenia podatku od wspólnego majątku. Wnioskodawca wskazuje, iż Jego stanowisko potwierdzają wyroki sądów administracyjnych sygnatura Akt ISA/Rz753/10). W dniu 20.04.2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną Nr IPPB1/415-136/11-2/JB , uznając, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 02.02.2011 r. jest nieprawidłowe. W interpretacji indywidualnej z dnia 20.04.2011 r. Nr IPPB1/415-136/11-2/JB Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, nie podzielił stanowiska Wnioskodawcy i stwierdził, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej, ponieważ nie spełnił wyżej wymaganych ustawą warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
15
gru

Istota:
Czy w związku z przyszłą sprzedażą mieszkania (po 12.07.2011 r.) Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej, w przypadku gdy małżonek posiada inny adres zameldowania?
Fragment:
W przypadku przyszłej sprzedaży mieszkania po 12 miesiącach od zameldowania w lokalu, Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z ulgi meldunkowej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w związku z przyszłą sprzedażą mieszkania (po 12.07.2011 r.) Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej, w przypadku gdy małżonek posiada inny adres zameldowania? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 200 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, jeżeli podatnik był zameldowany w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Biorąc pod uwagę, iż Wnioskodawczyni jest właścicielem lokalu od 2007 r. i spełni warunek meldunkowy, uważa, że w przypadku sprzedaży mieszkania po 20.07.2011 r. będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej, bez względu na fakt, iż Jej mąż posiada inny adres zameldowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.
2016
28
lis

Istota:
Czy w świetle powyższego zdarzenia przyszłego zakresem tzw. „ulgi meldunkowej” jest objęty dochód ze sprzedaży całej nieruchomości, tzn. mieszkania i gruntu?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 06.05.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości w ramach tzw. „ ulgi meldunkowej ” W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni wskazuje, iż w 2008 r. aktem notarialnym dokonano ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i umowy przeniesienia mieszkania na rzecz strony (przed nabyciem było to mieszkanie spółdzielcze). W okresie od 21.05.1976 r. do 16.06.2006 r. Wnioskodawczyni była zameldowana w przedmiotowym mieszkaniu (mieszkanie należało wtedy do ojca strony). Wnioskodawczyni pragnie dokonać sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Ponadto strona wskazuje, iż obecnie jest zameldowana w X. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle powyższego zdarzenia przyszłego zakresem tzw. „ ulgi meldunkowej ” jest objęty dochód ze sprzedaży całej nieruchomości, tzn. mieszkania i gruntu? Zdaniem wnioskodawcy po przyszłej (ewentualnej) sprzedaży mieszkania może skorzystać z tzw. „ ulgi meldunkowej ”, lecz nie wie jednak w jakiej wysokości ma wnieść do urzędu skarbowego podatek od przynależnego do mieszkania gruntu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
Zastosowanie ulgi meldunkowej.
Fragment:
W związku ze sprzedażą Wnioskodawczyni skorzystała w części z ulgi meldunkowej. Część kwoty uzyskanej ze sprzedaży wydatkowała na remont mieszkania, a od części zapłaciła podatek w wysokości 45 030 zł. Ponadto w 2015 r. Wnioskodawczyni zapłaciła podatek w wysokości 4626 zł wraz z odsetkami w wysokości 878 zł. W związku z powyższą sytuacją Wnioskodawczyni powzięła wątpliwości co do zasadności zapłaty przez Nią podatku, a w szczególności, czy ulga meldunkowa powinna dotyczyć tylko sprzedaży domu, czy też całej nieruchomości... Wnioskodawczyni uważa, że ulga powinna dotyczyć całej części sprzedanej nieruchomości nabytej po zmarłej w 2007 r. mamie, tj. domu, budynku gospodarczego i roli, a nie tylko udziału w domu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2016
21
kwi

Istota:
Ulga meldunkowa.
Fragment:
Zatem skoro nie jest możliwe określenie z tego tytułu przychodu, to tym samym nie mają zastosowania regulacje prawne dotyczące zwolnienia tego przychodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w stanie prawnym obowiązującym w latach 2007-2008, tzw. ulga meldunkowa). W związku z powyższym stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w zakresie: kwalifikacji zbycia udziału w nieruchomości do odpłatnego zbycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy - jest prawidłowe, zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu, na podstawie tzw. ulgi meldunkowej, z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w drodze umowy o dożywocie - jest nieprawidłowe. W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, w drodze umowy o dożywocie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz, że możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od opodatkowania przychodu w ramach tzw. ulgi meldunkowej, jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
2015
1
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.