Ulga meldunkowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga meldunkowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Cały przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w spadku po zmarłym mężu korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) ulgi meldunkowej w przepisach u.p.d.o.f., których brzmienie czyni koniecznym uwzględnienie kontekstu systemowego art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., na które powoływał się Minister Finansów, istotnie wynika, że źródłem przychodu dającym podstawę do zastosowania ulgi meldunkowej jest odpłatne zbycie budynku mieszkalnego (jego części lub udziału w nim) oraz praw (udziału w prawach) do lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. I chociaż rację ma Minister Finansów twierdząc, że zakresu przedmiotowego ulgi meldunkowej, będącej przywilejem podatkowym, nie wolno poddawać wykładni rozszerzającej, nie sposób uznać zastosowania innych metod wykładni przepisu o ulgach podatkowych za automatycznie niejako wywołujące taki właśnie skutek. Może się bowiem okazać, i tak się stało w przypadku ulgi meldunkowej, że sens przepisu pozornie jednoznacznego z językowego punktu widzenia, budzi wątpliwości w konfrontacji z innymi przepisami lub celem tego przepisu. Ponadto, żaden przepis prawa nie funkcjonuje w próżni. Przeciwnie, zawsze występuje w określonym kontekście systemowym, jako że stanowi część aktu normatywnego (np. ustawy, rozporządzenia), który z kolei jest elementem określonej gałęzi prawa przynależnej do systemu prawa.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie zastosowania „ulgi meldunkowej

Fragment:

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów w dniu 2 kwietnia 2012 r. podjął uchwałę sygn. akt II FPS 3/11, wskazując m.in., że: „(...) ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), w stanie prawnym obowiązującym w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony (...). W art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a) u.p.d.o.f. – jak już wyżej stwierdzono w oparciu o odwołanie do art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. – uregulowano tzw. „ ulgę meldunkową ”, w której zakresie mieści się nieruchomość pojęta jako grunt wraz ze związanym z nim budynkiem mieszkalnym (art. 46 K.c.). Redakcja tego przepisu u.p.d.o.f. wskazuje, że normy prawa cywilnego, zawarte w art. 46 i art. 47 K.c., uzupełniają normę prawa podatkowego i stanowią budulec dla instytucji prawnopodatkowej tzw. „ ulgi meldunkowej (...). ” Po podjęciu uchwały przez Naczelny Sąd Administracyjny ugruntowała się jednolita linia orzecznicza sądów administracyjnych stanowiąca, że przedmiotowe zwolnienie (...)

2018
2
lut

Istota:

W zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej”.

Fragment:

(...) ulgi meldunkowej, ze względu na oświadczenie złożone w akcie notarialnym, którego urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika był w posiadaniu – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje bowiem na jedną właściwą formę oświadczenia. Z samego oświadczeniu złożonego przez podatnika, czyli Sprzedającego, w akcie notarialnym sprzedaży (z dnia 18 grudnia 2012 r.) nie wynika wprawdzie, że okres zameldowania na pobyt stały wyniósł co najmniej 12 miesięcy, jednakże złożone oświadczenie w połączeniu z faktem, że podatnik nie zapłacił podatku z tytułu odpłatnego zbycia wskazanego wcześniej udziału (tj. części 95/100, nabytej w 2007 r.) w nieruchomości, wskazuje na wolę skorzystania przez podatnika z ulgi meldunkowej. Organ podatkowy mógł/może wezwać podatnika w celu usunięcia wątpliwości czy zaszły przesłanki do skorzystania przez podatnika z ulgi meldunkowej. Wskazać jednocześnie należy, że podatnik był zameldowany na pobyt stały i zamieszkiwał w nieruchomości przez okres dłuższy niż 5 lat, wypełniając wymóg wynikający z ulgi meldunkowej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

2018
22
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości.

Fragment:

Zainteresowana nie miała świadomości, iż w roku sprzedaży nieruchomości obowiązywały przepisy, które dawały podatnikom możliwość korzystania z ulgi meldunkowej, zatem skorygowała złożone zeznanie, jednakże nie dołączyła do niego oświadczenia o korzystaniu z tejże ulgi. Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż nie było to konieczne bowiem sam fakt złożenia przez nią zeznania podatkowego powinien być traktowany jako złożenie owego oświadczenia. Należy jednak podkreślić - biorąc pod uwagę przytoczone powyżej przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw - iż możliwość skorzystania z ulgi meldunkowej uzależniona jest od złożenia w terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do korzystania z niej. Termin ten przypada na termin złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości. Rację ma zatem Wnioskodawczyni, że w rozpatrywanej sytuacji 14-dniowy termin do złożenia ww. oświadczenia nie ma zastosowania. Jednakże, jak sama Zainteresowana w złożonym wniosku podała, oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej należało złożyć w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości, a zatem w analizowanej sprawie do dnia 30 kwietnia 2014 r.

2017
8
gru

Istota:

W zakresie wskazania czy oświadczenie w akcie notarialnym uprawnia do skorzystania z tzw. „ulgi meldunkowej”.

Fragment:

Stanisława i Konstanty M. oświadczyli następnie do treści ww. aktu notarialnego, że w przedmiotowym lokalu byli zameldowani od 2007 roku i korzystają z ulgi meldunkowej. Ww. akt notarialny, wpłynął do Urzędu Skarbowego w dniu 4 grudnia 2012 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy oświadczenie w akcie notarialnym, że w przedmiotowym lokalu małżeństwo Stanisława i Konstanty M. byli zameldowani od 2007 roku i korzystają z ulgi meldunkowej (§ 7 Aktu Notarialnego) uprawnia do skorzystania z tzw. „ ulgi meldunkowej ”, o której mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej ustawa o pdof) w brzmieniu obowiązującym w 2007 r.? Zdaniem Wnioskodawcy, Stanisława i Konstanty M. uprawnieni byli do skorzystania z „ ulgi meldunkowej ” w zakresie przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalny oraz związane z ww. prawem własności: udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym położony jest budynek i udział w prawie własności w częściach wspólnych budynku za kwotę 156.000,00 zł. Zgodnie bowiem z treścią art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b ustawy o pdof wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu -jeżeli podatnik był zameldowany w nim na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

2016
15
gru

Istota:

Czy w związku z powyższą sytuacja Wnioskodawca ma prawo do ulgi meldunkowej?

Fragment:

Czy w związku z powyższą sytuacja Wnioskodawca ma prawo do ulgi meldunkowej? W uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawca wskazał, iż: ulga meldunkowa przysługuje również Wnioskodawcy. Małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej, od lat rozliczają się wspólnie i korzystają z ulgi na wychowywanie trójki dzieci. Wnioskodawca nie rozumie sytuacji, dlaczego nagle nastąpiła rozdzielność wspólnego majątku i konieczność płacenia podatku od wspólnego majątku. Wnioskodawca wskazuje, iż Jego stanowisko potwierdzają wyroki sądów administracyjnych sygnatura Akt ISA/Rz753/10). W dniu 20.04.2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną Nr IPPB1/415-136/11-2/JB , uznając, iż stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 02.02.2011 r. jest nieprawidłowe. W interpretacji indywidualnej z dnia 20.04.2011 r. Nr IPPB1/415-136/11-2/JB Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, nie podzielił stanowiska Wnioskodawcy i stwierdził, iż Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej, ponieważ nie spełnił wyżej wymaganych ustawą warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
28
lis

Istota:

Czy w związku z przyszłą sprzedażą mieszkania (po 12.07.2011 r.) Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej, w przypadku gdy małżonek posiada inny adres zameldowania?

Fragment:

W przypadku przyszłej sprzedaży mieszkania po 12 miesiącach od zameldowania w lokalu, Wnioskodawczyni chciałaby skorzystać z ulgi meldunkowej. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy w związku z przyszłą sprzedażą mieszkania (po 12.07.2011 r.) Wnioskodawczyni może skorzystać z ulgi meldunkowej, w przypadku gdy małżonek posiada inny adres zameldowania? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 200 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, jeżeli podatnik był zameldowany w lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Biorąc pod uwagę, iż Wnioskodawczyni jest właścicielem lokalu od 2007 r. i spełni warunek meldunkowy, uważa, że w przypadku sprzedaży mieszkania po 20.07.2011 r. będzie mogła skorzystać z ulgi meldunkowej, bez względu na fakt, iż Jej mąż posiada inny adres zameldowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.

2016
28
lis

Istota:

Czy w świetle powyższego zdarzenia przyszłego zakresem tzw. „ulgi meldunkowej” jest objęty dochód ze sprzedaży całej nieruchomości, tzn. mieszkania i gruntu?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 06.05.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości w ramach tzw. „ ulgi meldunkowej ” W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni wskazuje, iż w 2008 r. aktem notarialnym dokonano ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i umowy przeniesienia mieszkania na rzecz strony (przed nabyciem było to mieszkanie spółdzielcze). W okresie od 21.05.1976 r. do 16.06.2006 r. Wnioskodawczyni była zameldowana w przedmiotowym mieszkaniu (mieszkanie należało wtedy do ojca strony). Wnioskodawczyni pragnie dokonać sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Ponadto strona wskazuje, iż obecnie jest zameldowana w X. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle powyższego zdarzenia przyszłego zakresem tzw. „ ulgi meldunkowej ” jest objęty dochód ze sprzedaży całej nieruchomości, tzn. mieszkania i gruntu? Zdaniem wnioskodawcy po przyszłej (ewentualnej) sprzedaży mieszkania może skorzystać z tzw. „ ulgi meldunkowej ”, lecz nie wie jednak w jakiej wysokości ma wnieść do urzędu skarbowego podatek od przynależnego do mieszkania gruntu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2016
21
kwi

Istota:

Zastosowanie ulgi meldunkowej.

Fragment:

W związku ze sprzedażą Wnioskodawczyni skorzystała w części z ulgi meldunkowej. Część kwoty uzyskanej ze sprzedaży wydatkowała na remont mieszkania, a od części zapłaciła podatek w wysokości 45 030 zł. Ponadto w 2015 r. Wnioskodawczyni zapłaciła podatek w wysokości 4626 zł wraz z odsetkami w wysokości 878 zł. W związku z powyższą sytuacją Wnioskodawczyni powzięła wątpliwości co do zasadności zapłaty przez Nią podatku, a w szczególności, czy ulga meldunkowa powinna dotyczyć tylko sprzedaży domu, czy też całej nieruchomości... Wnioskodawczyni uważa, że ulga powinna dotyczyć całej części sprzedanej nieruchomości nabytej po zmarłej w 2007 r. mamie, tj. domu, budynku gospodarczego i roli, a nie tylko udziału w domu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2015
1
lis

Istota:

Ulga meldunkowa.

Fragment:

Zatem skoro nie jest możliwe określenie z tego tytułu przychodu, to tym samym nie mają zastosowania regulacje prawne dotyczące zwolnienia tego przychodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w stanie prawnym obowiązującym w latach 2007-2008, tzw. ulga meldunkowa). W związku z powyższym stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w zakresie: kwalifikacji zbycia udziału w nieruchomości do odpłatnego zbycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy - jest prawidłowe, zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu, na podstawie tzw. ulgi meldunkowej, z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w drodze umowy o dożywocie - jest nieprawidłowe. W konsekwencji należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, że odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, w drodze umowy o dożywocie, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz, że możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od opodatkowania przychodu w ramach tzw. ulgi meldunkowej, jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.