Ulga inwestycyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga inwestycyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie dotyczy możliwości zwrotu niewykorzystanej w całości ulgi inwestycyjnej przyznanej w oparciu o ustawę z 19.12.1975 r. o ulgach podatkowych z tyt. inwestycji (Dz. U. Nr 45, poz. 230)

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.11.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 28.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Po analizie stanu faktycznego tut. organ podatkowy uznał, iż podatnik jest uprawiony do złożenia wniosku o wydanie interpretacji, a w sprawie tej nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Ze złożonego wniosku wynika, że przyznane ulgi inwestycyjne nie zostały wykorzystane w całości przez Pana X.Pani zdaniem ulgi te winny być zwrócone. Przyznanie ulg (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dokonując rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2005, będzie można skorzystać z ulgi odsetkowej dotyczącej umowy o udzielenie złotowego mieszkaniowego kredytu budowlano - hipotecznego zawartej z Bankiem S.A. w dniu 19.08.2004 r. oraz umowy o udzielenie złotowego mieszkaniowego kredytu hipotecznego zawartej dnia 19.08.2005 r.?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2005 r. (wpływ do US dn. 31.08.2005 r.) uzupełnionego dnia 27.10.2005 r. (wpływ do US dn. 28.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko podatnika w sprawie możliwości skorzystania z ulgi na inwestycje budowlane jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę we wniosku z dnia 23.08.2005 r. (data doręczenia US 31.08.2005 r.) uzupełniony po wezwaniu w trybie art. 169 Ordynacji Podatkowej pismem z dnia 27.10.2005 r. (data doręczenia do US 28.10.2005 r.), będący przedmiotem analizy organu podatkowego: Podatniczka wspólnie z mężem zaciągnęła (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przysługuje ulga na inwestycję budowlaną zgodnie z art. 26b z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości z rozpoczętą budową, zakup działki oraz dokończenie budowy?

Fragment:

(...) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna , działając na podstawie art. 14 a 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm), nie podziela poglądu przedstawionego we wniosku z dnia 21 grudnia 2005r. Pismem z dnia 21 grudnia 2005 roku zwrócił się Pan do Naczelnika tut. Urzędu z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm ) w zakresie prawidłowości zastosowania ulgi na inwestycje budowlane, o której mowa w art. 26 b ustawy o podatku dochodowym, z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup nieruchomości i działki oraz dokończenie budowy. Zdaniem Pana przysługująca do odliczenia kwota odsetek obejmuje całość odsetek zapłaconych od zaciągniętego kredytu. Ocena prawna stanu faktycznego. Odnosząc się do przedstawionego we wniosku stanu (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy utraty ulgi z tytułu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali na wynajem.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną podatnikom przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu z dnia 06.08.2004 r. Nr PD-2-415-43-2004 będącą odpowiedzią na zapytanie skierowane w piśmie z dnia 06.07.2004 r. Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. t. jedn. ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym do końca 2000 r . - podatnik miał prawo do odliczenia od dochodu (w ramach obowiązującego limitu) wydatków poniesionych w roku podatkowym na budowę własnego lub stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, oraz wydatków na zakup działki pod budowę tego budynku. W przypadku budowy budynku (...)

2011
1
sty

Istota:

Podatnik nieuprawniony z patentu lub licencji, które miałyby być wdrożone (zastosowane) przy pomocy zakupionej maszyny, nie ma prawa do podwyższonej ulgi inwestycyjnej, o której mowa w § 3 ust. 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1994 r. w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 18, poz. 62 ze zm.), niezależnie od tego czy przedmiotem ochrony patentowej jest proces technologiczny, czy też część urządzenia.

Fragment:

(...) Izba Skarbowa w Toruniu decyzją z dnia 15 stycznia 1998 r. utrzymała w mocy decyzję inspektora kontroli skarbowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Toruniu z dnia 10 grudnia 1997 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od Danuty i Włodzimierza N. za 1994 rok. Organ podatkowy ustalił, że w dniach od 26 maja do 13 sierpnia 1997 r. inspektor kontroli skarbowej Urzędu Kontroli Skarbowej w Toruniu przeprowadził kontrolę u Włodzimierza N. w zakresie prawidłowości dokonywania odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych w 1994 roku. W wyniku kontroli stwierdzono, iż Podatnik zaniżył podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez zawyżenie wielkości odliczenia od dochodu wydatku inwestycyjnego. Inspektor kontroli skarbowej stwierdził, że Podatnik na podstawie rachunku z dnia 24 sierpnia 1994 r. dokonał zakupu maszyny odlewniczej z gorącą komorą model DAW 20 S do przerobu wkładów cynku, cyny i aluminium w procesie z (...)

2011
1
sty

Istota:

Dot. możliwości korzystania z przyznanej ulgi podatkowej na podstawie rozporządzenia z dnia 17.12.1984 r. w sprawie ulg podatkowych z tytułu inwestycji (Dz. U. Nr 60, poz. 307) w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej (wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej).

Fragment:

(...) Z treści Pana pisma wynika, że: - odlicza Pan od podatku kwoty przysługującej ulgi z tytułu inwestycji, - zamierza Pan wnieść aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa w tym składniki majątku, których nabycie spowodowało uzyskanie prawa do ulgi /produkcja płytek gresowych/, do spółki kapitałowej, - równocześnie, w dalszym ciągu, prowadzić będzie Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów sanitarnych, - od zakończenia inwestycji upłynęło 5 lat wobec czego przy ocenie sytuacji nie znajdują zastosowania przepisy § 13 ww. rozporządzenia, - może Pan w dalszym ciągu korzystać z ulgi podatkowej, gdyż jest to ulga przyznana Panu jako osobie fizycznej. Przepisy ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w art. 54 ust. 3 stanowią, iż ulgi mieszkaniowe i inwestycyjne przyznane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 3 oraz ulgi (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z 13.11.2003 r. uzupełnione w dniu 28.11.2003 r. w sprawie tzw. „ulgi odsetkowej” w podatku dochodowym od osób fizycznych informuje: Stosownie do art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.) dodanym na podstawie art. 1 pkt 4 ustawy z 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U Nr 134 poz. 1509) od podstawy obliczenia podatku można odliczyć faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z: 1) budową budynku mieszkalnego albo 2) wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni (...)

2011
1
sty

Istota:

Do końca 2000 r. podatnik korzystał z ulgi inwestycyjnej i przysługującej premii inwestycyjnej. Czy darując przedsiębiorstwo synowi po upływie trzech lat tj. po 31.12.2003 r. nie utraci prawa do tego odpisu?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z 1997r. ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2004 r. informuje, że: poruszony problem regulują przepisy art. 26 a ust. 21 i 22 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.). Zgodnie z art. 26 a ust. 22 podatnicy tracą prawo do odliczeń ulgi inwestycyjnej, jeżeli przed upływem trzech lat od końca roku podatkowego, w którym skorzystali z odliczeń m.in. przeniosą w jakiejkolwiek formie własność składników majątkowych, z którymi związane były odliczenia od podstawy opodatkowania. W Pana przypadku odliczenie w/w wydatków dokonane zostało już w trakcie 2000 r. w deklaracjach na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy, a więc trzyletni okres prowadzenia działalności gospodarczej upłynął 31.12.2003 r. W myśl w/w przepisu (...)

2011
1
sty

Istota:

1) Czy sprzedaż przez spółkę w częściach, wszystkich składników majątkowych Zakładu (jej jednostki produkcyjnej, nie sporządzającej samodzielnie bilansu) jest sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
2) Czy sprzedaż po 1.01.2004 r. węzła betoniarskiego, należącego do Zakładu, na którego wydatek spółka uwzględniła w uldze inwestycyjnej 1999 r. i premii inwestycyjnej 2000 r. spowoduje utratę praw do tych odliczeń?

Fragment:

(...) 1) Zgodnie z obowiązującym, w czasie realizacji umowy sprzedaży przez Spółkę części przedsiębiorstwa - Zakładu, przepisem art. 4a pkt 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm), stanowiącym, dla potrzeb podatku dochodowego, definicję pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące to zadanie, należy stwierdzić, że rozpoczęta w 2003 r. i kontynuowana w następnym okresie operacja zbycia Zakładu jest sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przepis ten ma zastosowanie do sytuacji wyodrębnienia organizacyjnego ww. składników. Przedmiotowy Zakład, jako samodzielna jednostka (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w przypadku zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej z prowadzonej wyłącznie przez małzonka na działalność prowadzona w formie spólki cywilnej małzonków tracę prawo do ulgi inwestycyjnej nabytej na podstawie art. 26a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm)?

Fragment:

(...) Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego w ramach działalności prowadzonej dotychczas wyłącznie na imię męża wykorzystano prawo do ulgi inwestycyjnej na podstawie art. 26 a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz.176 ze zm. ) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001r. oraz na mocy przepisów przejściowych - art. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.U. nr 104 poz. 1104 ) – w ramach praw nabytych . Od zakończenia korzystania z ulgi inwestycyjnej i premii inwestycyjnej nie upłynęły jeszcze trzy lata . Zamiarem małżonków jest zmiana formy prowadzenia działalności z indywidualnej działalności męża i kontynuowanie jej w formie spółki cywilnej małżonków . Zmiana ta nie powoduje utraty prawa do ulgi . Stosownie do przepisów art. 26a ust.22 pkt 2 i 4 przytoczonej ustawy o (...)