Ulga indywidualna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga indywidualna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lut

Istota:

Czy podlegają odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki poniesione z tyt. opłaty za studia podyplomowe ?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Stare Miasto, w odpowiedzi na pismo z dnia 23-10-2003 r. (uzupełnione w dniu 26-11-2003 r.) w sprawie odliczenia od podatku wydatków poniesionych na studia podyplomowe MBA w ramach ulgi na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia I997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 76 ze zm.) podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 , obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2 - 15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na odpłatne dokształcanie i doskonalenie zawodowe. Stosownie do art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, kwota odliczenia stanowiąca 19% poniesionych wydatków, (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnikowi przysługuje ulga podatkowa w związku z poniesionymi wydatkami na cele rehabilitacyjne?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.08.2004 r. uprzejmie wyjaśnia. Z Pani pisma skierowanego do tut. organu podatkowego wynika, że jest Pani inwalidką zaliczoną do pierwszej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia oraz do trzeciej grupy inwalidów ze względu na stan narządu wzroku. Powyższe informacje zostały potwierdzone przez załączony do pisma wypis z treści orzeczenia z dnia 20.11. 1993 r. obwodowej komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. Wyjaśnia pani, iż inwalidztwo jest wynikiem „udaru mózgu” w wyniku, którego jest Pani osobą niepełnosprawną ruchowo i niedowidzącą. Wyjaśnia tez Pani, iż ponosi liczne wydatki wynikające z inwalidztwa jak: opłaty za taksówki, aby dojechać do lekarzy specjalistów i na rehabilitację, opłaty za opiekuna towarzyszącego w czasie w/w wyjazdów, (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy osoba będąca współwłaścicielem lokalu mieszkalnego może skorzystać z ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn otrzymując w darowiźnie budynek mieszkalny ?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo skierowane do Urzędu Skarbowego w Zgierzu w sprawie stosowania przepisów art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa informuje: Ulga podatkowa przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki: są obywatelami polskimi lub posiadają miejsce stałego pobytu w Polsce, nabywca nie może być właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, bądź będąc nim (właścicielem) przeniesie własność na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy. Poza tym nabywca nie może dysponować spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub być właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a w razie dysponowania tymi prawami przekaże je zstępnym lub przekaże do dyspozycji spółdzielni w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego, nabywca nie może być (...)

2011
1
sty

Istota:

Jakie są warunki odliczenia ulgi na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 27.12.2003 r. (data wpływu 31.12.2003 r.) w sprawie odliczenia od podatku wydatków poniesionych w związku z odpłatnym kształceniem się dziecka w szkole wyższej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie art. 14 a par.1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) wyjaśnia jak niżej. W myśl art. 27 a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26.07.1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) prawo do odliczania wydatków poniesionych na odpłatne kształcenie w szkole wyższej, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych - przysługuje podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej - o ile nie ukończył 35 roku życia oraz podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się w szkole wyższej - o ile nie ukończyła 25 roku życia i nie uzyskuje dochodów, z (...)

2011
1
sty

Istota:

Spółka pyta czy właściwe będzie wpłacenie zaliczki od kwoty maksymalnie przyznanej ulgi, a następnie zweryfikowanie jej po uzyskaniu rozliczenia pracownika z faktycznie wykorzystanej przez niego ilości energii elektrycznej.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na zapytanie z dnia 26.02.2004r. (uzupełnione o pełnomocnictwa w dniu 18.03.2004r. oraz o opłatę skarbową w dniu 20.04.204r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego działając na postawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Spółka XXX S.A. przyznawała swoim pracownikom zatrudnionym w poszczególnych zakładach energetycznych na terenie Warszawy ulgi w opłacie za wykorzystywaną przez nich energię elektryczną. Powstałe w ten sposób dochody zgodnie z z art. 21 ust. 1 pkt. 96 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych(Dz.U. z 2000r. Nr. 14 poz. 176 ze zm) – zwaną dalej updf, podlegały do dnia 31.12.2003r. zwolnieniu od podatku dochodowego. Ustawa z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 202 poz. (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy wydatkowanie całej kwoty przychodu uzyskanej ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia na zakup mieszkania dla córki zwalnia z 10-procentowego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Odpowiadając na zapytanie z dnia 16.03.2004 r. w sprawie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż w 2003 r. sprzedała pani (przed upływem 5 lat od nabycia) mieszkanie w K. Celem zwolnienia z 10-procentowego podatku dochodowego w tut. Urzędzie złożyła pani oświadczenie, w którym zobowiązała się do wydatkowania przychodu w okresie dwóch lat na własne cele mieszkaniowe, tj. na zakup mieszkania. Pytanie dotyczy możliwości przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży na zakup mieszkania dla córki. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego stwierdza się co następuje: Wolne od zryczałtowanego podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 (...)