Ulga budowlana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga budowlana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
12
sie

Istota:

Zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Otrzymany zwrot wydatków niweczy w tej części wykorzystaną wcześniej ulgę budowlaną (por. wyrok NSA z dnia 24 lutego 2010 r. sygn. akt. II FSK 1503/08). W konsekwencji, w przypadku dokonania przez Syndyka zwrotu pieniędzy w gotówce, które w latach ubiegłych zostały odliczone od podatku w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej, należy dokonać stosownego doliczenia do podatku należnego za rok, w którym wystąpiły te okoliczności, chyba, że zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. Obowiązek ten wprost wynika z postanowień art. 6 ust. 1 nowelizacji w związku z art. 27a ust. 13 pkt 3 ustawy. Obowiązku tego nie zmienia fakt, iż w omawianej sprawie mamy do czynienia z kontynuacją inwestycji (ta sama inwestycja choć prowadzona przez różnych wykonawców). Stąd wydatki na jej kontynuowanie (poniesione po 31 grudnia 2001 r. przez podatników, którzy prawo do odliczeń od podatku związanych z daną inwestycją nabyli w latach 1997-2001), podlegają co do zasady odliczeniu. Jednakże odliczeń tych można dokonać wyłącznie na zasadach określonych w art. 4 ust. 2 nowelizacji. A to oznacza, że wydatki poniesione po 31 grudnia 2004 r. - z uwagi na brak podstawy prawnej - nie podlegają już odliczeniu.

2013
5
lip

Istota:

Zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Powinna jednak dawać takie same możliwości wszystkim podatnikom korzystającym z odliczeń w ramach ulgi budowlanej. Ulgą nie są objęte wydatki w piątym, szóstym i kolejnych latach trwania inwestycji. Tak więc rok 2006 i 2007 są w tym przypadku kolejnymi latami jej realizacji, dwa pierwsze lata to 2000-2001. Sam fakt, że podmiot z którym została zawarta umowa na realizację lokalu mieszkalnego, nie wywiązał się z umowy, nie powinien powodować utraty prawa do odliczenia wydatków w ramach „ulgi budowlanej. Wydatki z pierwszych czterech kolejnych lat trwania inwestycji można było odliczać w ramach dużej ulgi budowlanej. Podatnicy, którzy nabyli prawo do tej ulgi przed dniem 1 stycznia 2002 r., mogli odliczać w ramach tej ulgi wydatki poniesione do 31 grudnia 2004 r., na zasadzie praw nabytych, z których Wnioskodawczyni mogłaby skorzystać, gdyby nie skomplikowane i długotrwające procedury upadłościowe. Ponadto, prawodawca wprowadzając ograniczenia czasowe, chciał zmusić podatników do szybszego kończenia inwestycji mieszkaniowych, bowiem opłacało się latami przeciągać taką inwestycję. A wszystko przez to, że ulga budowlana „ odrastała ”. Jej limit zwiększał się co roku: np. z 25.270 zł w 1999 r. do 35.910 zł w 2004 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie pytania 1 i 2, natomiast w zakresie pytania 3 jest nieprawidłowe.

2013
31
sty

Istota:

Zasady korzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy zwrot wierzytelności w drodze planu podziału będzie traktowany jako podstawa do objęcia zwracanych kwot deklaracją PIT zeznania za rok 2007 podlegającą opodatkowaniu w przypadku osób, które kontynuują budowę lokalu mieszkalnego, a w przeszłości korzystały z ulg budowlanych... Czy zwrot części wierzytelności stanowiącej przed laty wpłaty na budowę lokalu mieszkalnego jest przychodem podlegającym opodatkowaniu... Czy w sytuacji gdy na zakup lokalu należało dokonać dużej dopłaty przed terminem realizacji planu podziału wg procedur sądowych i prawa upadłościowego przed zakończeniem budowy lokalu i zawarciem aktu notarialnego potwierdzającego własność lokalu można uznać, iż zwracane pieniądze w części kwoty wypłaconej przez syndyka wierzycielom budującym nie podlegają zgłoszeniu do zeznania za 2007 r., gdyż spełniony jest wymóg wykorzystania ich na cele budowlane... W ocenie Wnioskodawcy: spełnione zostały przesłanki przepisów o ulgach budowlanych; częściowy zwrot nie jest podstawą do uznania, iż został wycofany wcześniej wniesiony wkład budowlany; wymagana duża dopłata do nowej ceny lokalu mieszkalnego przewyższa wartość częściowego zwrotu gotówkowego i powstała wyłącznie na skutek zastosowania procedur sądowych i bardzo ostrożnych wyników prognozowania biznesplanu inwestycyjnego przyjętego przez Syndyka podejmującego się budowy osiedla. Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie wkładów budowlanych miałoby miejsce przy odstąpieniu z możliwości dalszej budowy i pobraniu wszystkich pieniędzy w gotówce.

2013
5
sty

Istota:

Zakwalifikowanie do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu środków pieniężnych otrzymanych od syndyka oraz sposób rozliczeń związanych z ulgą podatkową na cele mieszkaniowe

Fragment:

Dodatkowo należy zauważyć, iż na gruncie orzeczeń sądów administracyjnych utrwalił się pogląd, iż wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe stanowią wyjątek od zasady powszechności i równości opodatkowania, a co za tym idzie, jakakolwiek wykładania rozszerzająca przepisów dotyczących preferencji podatkowych (w tym przypadku tzw. dużej ulgi budowlanej) jest niedopuszczalna. Reasumując należy stwierdzić, że na tle przedstawionego we wniosku z dnia 5 grudnia 2007 r. stanu faktycznego stanowisko Wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Otrzymany przez Wnioskodawczynię od Syndyka zwrot wydatków, które stanowiły podstawę skorzystania z dużej ulgi budowlanej, spowodował bowiem utratę w tej części prawa do ulgi budowlanej. Dlatego też Wnioskodawczyni w rozliczeniu podatkowym za rok, w którym otrzymała zwrot wydatków, zobowiązana jest doliczyć: do podatku kwoty poprzednio odliczone z tytułu tych wydatków w ramach ulgi budowlanej albo do przychodów podlegających opodatkowaniu kwoty zwrócone bezpośrednio Wnioskodawczyni przez Syndyka. Z powyższych względów należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2008 r. Nr IPPB2/415-526/07-4/AK, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość. Zmieniona interpretacja indywidualna dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2007 r. oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania zmienianej interpretacji indywidualnej.

2012
29
paź

Istota:

Możliwość przeniesienia ulgi budowlanej na następne lata w związku z ustawa abolicyjną

Fragment:

Wnioskodawca uważa, iż mocą ustawy abolicyjnej winien odzyskać niesłusznie zapłacony podatek dochodowy, co automatycznie skutkować powinno zwiększeniem kwoty ulgi budowlanej, którą będzie można odliczać od podatku w kolejnych latach. W odpowiedzi na wezwanie, w uzupełnieniu stanu faktycznego wnioskodawca wskazał, że: Ulga budowlana począwszy od 2003 r. rozliczana była na druku PIT/D w wysokości poniesionych wydatków ( 2003 r. - 18998,48 zł, 2004 r. - 6025,21, 2005 r.- 4.187,82 zł) Ulga abolicyjna dotyczyła lat 2004-2007 (decyzje w tej sprawie wydał Naczelnik Urzędu Skarbowego). Brak możliwości skorzystania z ulgi budowlanej wynikał z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie ulgi abolicyjnej za lata wskazane powyżej. Należny podatek dochodowy wynikał z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego wskazanych powyżej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy ulga budowlana nie skonsumowana w wyniku postanowień ustawy abolicyjnej powinna zwiększać podatek dochodowy przysługujący Wnioskodawcy do odliczenia w latach następnych... Zdaniem Wnioskodawcy, mocą ustawy abolicyjnej powinien odzyskać niesłusznie zapłacony podatek, co automatycznie powinno skutkować zwiększeniem ulgi budowlanej, którą powinien rozliczać w kolejnych latach. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej w przypadku skorzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej za 1998r.

Fragment:

Obecnie nie ma już znaczenia czy wydatki odliczone w 1998r. dotyczące wpłaty do spółdzielni na montaż zaworów termostatycznych wnioskodawca mógł faktycznie odliczyć jako „dużą ulgę budowlaną”, czyli czy w tamtym okresie przysługiwało mu prawo do powyższych odliczeń, czy też nie, ponieważ faktem jest, że wnioskodawca z ulgi skorzystał skutecznie wykazując kwotę w pozycji 54 załącznika PIT-D. Nieprawdą jest zatem w świetle powyższego twierdzenie wnioskodawcy, że z „dużej ulgi budowlanej” nie korzystał. Bezskuteczne jest również dowodzenie wnioskodawcy, po 12 latach od złożenia zeznania PIT-30 za 1998r., że odliczone kwoty dotyczyły prac remontowych, ponieważ poza sporem jest, że kwoty 280,88 zł wnioskodawca nie odliczył w ramach ulgi na remont i modernizację, ale w ramach „dużej ulgi budowlanej”. O nieskorzystaniu z „dużej ulgi budowlanej” można byłoby mówić jedynie wówczas gdyby wnioskodawca dokonał korekty zeznania podatkowego za 1998r., w którym to korzystał z odliczeń. Jednakże w rozpatrywanym przypadku nie jest już możliwe złożenie przez wnioskodawcę korekty zeznania za 1998r., tj. rok podatkowy, w którym odliczył w ramach „dużej ulgi budowlanej” wskazaną kwotę i dokonanie zwrotu tej kwoty z odsetkami, z uwagi na upływ terminu przedawnienia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998r.

2011
1
sie

Istota:

Czy w związku z korzystaniem z tzw. ulgi budowlanej z tytułu budowy budynku mieszkalnego a sprzedażą tego budynku w 2010r., wnioskodawczyni wraz z mężem będzie zobowiązana do zwrotu ulgi?

Fragment:

W związku z budową budynku mieszkalnego w latach 1999, 2000, 2001, 2003 wnioskodawczyni korzystała wraz z mężem z tzw. ulgi budowlanej. W części budynku mieszkalnego jest prowadzona działalność gospodarcza od 12 listopada 2004r. Prowadzenie działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym nastąpiło bez zmiany sposobu użytkowania budynku. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy w związku z korzystaniem z tzw. ulgi budowlanej z tytułu budowy budynku mieszkalnego a sprzedażą tego budynku w 2010r., wnioskodawczyni wraz z mężem będzie zobowiązana do zwrotu ulgi... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem wnioskodawczyni, zwrot ulgi budowlanej nie należy się, gdyż minęło już 5 lat od ostatniego roku w którym ulga budowlana była wykorzystana. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje: Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska wnioskodawczyni w zakresie obowiązku zwrotu ulgi budowlanej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2). W zakresie pozostałych pytań (pytania oznaczone we wniosku Nr 1 i Nr 3) wydano odrębne rozstrzygnięcie. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w przypadku skorzystania z tzw. dużej ulgi budowlanej gdy wnioskodawca nosi się z zamiarem wynajęcia części mieszkalnej budynku osobom postronnym będzie zobowiązany do jej zwrotu?

Fragment:

Za lata 2000-2004 korzystał z „dużej ulgi budowlanej” na część mieszkalną. Aktualnie budynek jest przeznaczony do użytku. Odbiór budynku przez nadzór budowlany nastąpił w sierpniu 2007r. Ponieważ dzieci wnioskodawcy zrezygnowały z zamieszkiwania w tym budynku, wnioskodawca chce go wynająć osobom postronnym. Co do części usługowej nie ma wątpliwości, wątpliwości ma natomiast co do części mieszkalnej. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w zrozumieniu aktualnych przepisów, wnioskodawca może dokonać wynajmu części mieszkalnej... Czy wynajem tej części, gdzie odpisywana była ulga budowlana nie narazi wnioskodawcy na zwrot tej ulgi łącznie z odsetkami... Czy wynajem narazi wnioskodawcę na postępowanie karno-skarbowe ze strony urzędu skarbowego... Wnioskodawca uważa, że w razie wynajmu części mieszkalnej budynku, na którą odpisywana była tzw. „duża ulga budowlana” nie powinien zwracać tej ulgi wraz z odsetkami, ponieważ będzie płacić podatki od wynajmu. Ma jednak wątpliwości, gdyż być może istnieją przepisy, które stanowią inaczej. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. (Dz.

2011
1
lip

Istota:

Skorzystanie w 1996r. i w 1997r. z dużej ulgi budowlanej pozbawia prawa do skorzystania z ulgi odsetkowej.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie warunkiem wykluczającym możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej jest wcześniejsze skorzystanie z odliczeń w ramach dużej ulgi budowlanej (z wyjątkiem wydatków na remont i modernizację mieszkania lub domu). O nieskorzystaniu z dużej ulgi budowlanej można byłoby mówić jedynie wówczas gdyby wnioskodawczyni dokonała korekt zeznań podatkowych za 1996r. i 1997r., w których to korzystała z odliczeń mieszkaniowych. Jednakże w rozpatrywanych przypadku nie jest już możliwe złożenie przez wnioskodawczynię korekty zeznania za 1996r. i 1997r. tj. rok podatkowy, w którym wnioskodawczyni odliczyła w ramach dużej ulgi budowlanej kwotę 83,32 zł i kwotę 320,50 zł i dokonanie zwrotu ulgi, z uwagi na upływ terminu przedawnienia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1996r. i 1997r. Stosownie bowiem do art. 70 § 1 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Mając zatem na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone przepisy prawne stwierdzić należy, że wnioskodawczyni nie ma prawa do skorzystania z tzw. „ulgi odsetkowej”, bowiem w latach 1996, 1997 dokonała odliczeń, o których mowa powyżej w ramach tzw. „dużej ulgi budowlanej”.

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca ma prawo skorzystać z odliczenia odsetek od kredytu na budowę własnego domu zaciągniętego w 2006 r.?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w latach 2000-2001 korzystał z tzw. „dużej ulgi budowlanej” z tytułu wydatków poniesionych na adaptację strychu na lokal mieszkalny. Zainteresowany zamierza skorzystać z odliczenia odsetek od kredytu zaciągniętego w 2006 r. na budowę własnego domu. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane wyżej przepisy, stwierdzić należy, iż Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na budowę domu, ponieważ w latach 2000-2001 korzystał z ulgi budowlanej. Jednocześnie, tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Z uwagi na to, że wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczący prawa do skorzystania z tzw. „ulgi odsetkowej” został złożony przez Wnioskodawcę, zaznacza się, iż interpretacja nie wywiera skutku prawnego dla małżonki Wnioskodawcy.