Ulga | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
lis

Istota:

Czy działalność Spółki w ramach realizowanych projektów, wpisuje się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, uprawomocniającej do korzystania z Ulgi B+R, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

(...) Ulgi B+R, o której mowa w art. 18d ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, przytoczona w stanie faktycznym (winno być stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym) działalność Spółki dotycząca realizacji zadań badawczo-rozwojowych wpisuje się w definicję działalności badawczo-rozwojowej, zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, w szczególności stanowi prace rozwojowe i badania przemysłowe, o których mowa w art. 4a pkt 27c i 28 ustawy o CIT, w związku z czym Wnioskodawca jest uprawniony do korzystania z Ulgi B+R. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 18d ust. 1 ustawy o CIT, podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych odlicza od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „ kosztami kwalifikowanymi ”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy o CIT, przez działalność badawczo-rozwojową rozumie się działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

2018
11
paź

Istota:

W latach 2014-2017 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo dokonania odpisu od podatku w ramach ulgi abolicyjnej w związku z uzyskanym dochodem z tytułu udziału w turniejach/zawodach sportowych organizowanych w Federacji Rosyjskiej i w Holandii. Jeżeli Wnioskodawczyni nie skorzystała z ww. ulgi w zeznaniach podatkowych za ww. lata, może dokonać korekty tych zeznań i odliczyć przysługującą jej kwotę ulgi abolicyjnej. Natomiast ww. ulga nie przysługiwała Wnioskodawczyni w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu udziału w zawodach/turniejach sportowych, które były organizowane w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii, a w konsekwencji w korektach zeznań podatkowych za te lata nie może odliczyć ulgi abolicyjnej od ww. dochodów.

Fragment:

Skoro dochody, które Wnioskodawczyni uzyskała w związku z udziałem w turniejach/zawodach sportowych organizowanych w Stanach Zjednoczonych i Brazylii podlegały opodatkowaniu tylko w Polce, to – mając na uwadze art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – stwierdzić należy, że w związku z uzyskaniem tych dochodów Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo odliczenia ulgi abolicyjnej, a tym samym w korektach zeznań podatkowych za lata 2014-2017 nie będzie mogła dokonać odliczenia ulgi abolicyjnej w związku z uzyskaniem tych dochodów. Reasumując, w latach 2014-2017 Wnioskodawczyni przysługiwało prawo dokonania odpisu od podatku w ramach ulgi abolicyjnej w związku z uzyskanym dochodem z tytułu udziału w turniejach/zawodach sportowych organizowanych w Federacji Rosyjskiej i w Holandii. Jeżeli Wnioskodawczyni nie skorzystała z ww. ulgi w zeznaniach podatkowych za ww. lata, może dokonać korekty tych zeznań i odliczyć przysługującą jej kwotę ulgi abolicyjnej. Natomiast ww. ulga nie przysługiwała Wnioskodawczyni w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu udziału w zawodach/turniejach sportowych, które były organizowane w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii, a w konsekwencji w korektach zeznań podatkowych za te lata nie może odliczyć ulgi abolicyjnej od ww. dochodów. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe w części dotyczącej dochodów uzyskiwanych w związku z wypłatą wygranych związanych z udziałem w turniejach organizowanych w Holandii, Federacji Rosyjskiej i Brazylii oraz nieprawidłowe w części dotyczącej dochodów uzyskiwanych w związku z wypłatą wygranych związanych z udziałem w turniejach organizowanych w Stanach Zjednoczonych.

2018
28
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona przez Wnioskodawcę Działalność B+R stanowi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy o PDOP, co uprawnia do skorzystania z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy o PDOP?

Fragment:

(...) Ulgi B+R koszty kwalifikowane zgodnie z art. 18d ust. 5 i 5a ustawy o CIT, Spółka zamierza dokonać odliczenia z tytułu Ulgi B+R zgodnie z limitami wskazanymi w art. 18d ust. 7 ustawy o CIT, Spółka nie zamierza odliczyć w ramach Ulgi B+R odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych, budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością, Spółka nie posiada statusu centrum badawczo-rozwojowego. W piśmie z dnia 14 września 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że w przypadku zaistnienia sytuacji, gdzie faza wdrożenia następuje równolegle z toczącymi się pracami rozwojowymi, Wnioskodawca nie zamierza odliczyć kosztów wdrożenia w ramach ulgi B+R. Sytuacja jaką opisano powyżej ma miejsce w specyficznych przypadkach, kiedy jeszcze podczas ostatnich faz prac badawczo-rozwojowych następuje wdrożenie rozwiązania. Niemniej, Wnioskodawca w takich sytuacjach jest w stanie wydzielić koszty działalności badawczo-rozwojowej od działalności wdrożeniowej, tak by nie odliczyć w ramach ulgi B+R kosztów działalności wdrożeniowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prowadzona (...)

2018
1
wrz

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy prowadzone przez Wnioskodawcę Prace Projektowe w ramach projektów typu II, przedstawionego w opisie stanu fatycznego/zdarzenia przyszłego stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 uCIT, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d tej ustawy.

Fragment:

(...) ulgi B+R w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych jeżeli zostaną/zostały one Wnioskodawcy zwrócone w jakiejkolwiek formie; aktualny rok podatkowy Wnioskodawcy trwa od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. W związku ze zmianą roku podatkowego, poprzedni rok trwał od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2018 r. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym prowadzone przez nią Prace Projektowe w ramach projektów typu II, przedstawionego w opisie stanu fatycznego/zdarzenia przyszłego stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy o CIT, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d tej ustawy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzone przez Wnioskodawcę Prace Projektowe w ramach projektów typu II stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy o CIT, a co za tym idzie, uprawniają Wnioskodawcę do skorzystania z ulgi B+R, o której mowa w art. 18d ww. ustawy. Zgodnie z art. 18d ust. 1 Ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 Ustawy o CIT, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo- rozwojową.

2018
24
sie

Istota:

W zakresie ustalenia, czy prace opisane powyżej i wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi określonej w art. 18d uCIT.

Fragment:

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z zasadą, przyjętą w orzecznictwie jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe, w tym ulga badawczo-rozwojowa, są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle. Z definicji zawartych w ww. przepisach wynika, że działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Analizując przedstawione we wniosku prace wykonywane w ramach działań badawczo -rozwojowych wskazać należy, że nie wszystkie działania Wnioskodawcy mieszczą się w działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 uCIT. Z definicji zawartej w tym przepisie wynika, że działalnością badawczo-rozwojową jest działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Pamiętać trzeba, że w ramach prac rozwojowych następuje połączenie wyników prac badawczych z wiedzą techniczną w celu wprowadzenia do produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, nowej technologii czy nowego systemu organizacji.

2018
23
sie

Istota:

W zakresie ustalenia, czy:
- sporządzając zeznanie roczne za bieżący rok podatkowy, Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z ulgi B+R w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, a od nowego roku podatkowego rozpoczynającego się 1 lipca 2018 r. w wysokości 100% ich wartości,
- jeżeli prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez Wnioskodawcę nie zostałyby zaklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa z perspektywy rachunkowej, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie CIT, umożliwi Wnioskodawcy skorzystanie z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy CIT, oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy CIT, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Wnioskodawca zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej prowadzonej przez Wnioskodawcę.

Fragment:

W przypadku, gdyby działalność Wnioskodawcy nie została sklasyfikowana jako badawczo- rozwojowa w ujęciu regulacji rachunkowych, a jednocześnie wypełniłaby znamiona działalności o charakterze badawczo-rozwojowym w rozumieniu ustawy CIT, to Wnioskodawca byłby uprawniony do skorzystania z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy CIT, przy założeniu ujęcia tych kosztów, w stosunku do których zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej. Na podstawie art. 9 ust. 1b ustawy CIT, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy CIT, są obowiązani w ewidencji rachunkowej wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej. Katalog kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu wskazany został przez ustawodawcę w art. 18d ust. 2-3 ustawy CIT. Przywołana regulacja nakłada na podatnika, chcącego skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, obowiązek wyodrębnienia kosztów ponoszonych w związku z działalnością badawczo-rozwojową, w rozumieniu ustawy CIT. Ustawa nie precyzuje jednak, w jaki sposób to wyodrębnienie powinno zostać wykonane. Jednakże, skoro wyodrębnienie kosztów na działalność badawczo-rozwojową ma być podstawą do skorzystania z ulgi, Wnioskodawca ma obowiązek dokonać wyodrębnienia w taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych, dających Wnioskodawcy prawo do skorzystania z ulgi w kwocie odpowiedniej dla danej kategorii.

2018
2
cze

Istota:

W zakresie uprawnienia Wnioskodawcy do skorzystania z ulgi B+R jedynie w odniesieniu do kosztów działalności badawczo-rozwojowej, których nie będzie uwzględniał w kalkulacji dochodu zwolnionego.

Fragment:

Natomiast podatnik zamierzający skorzystać z ulgi B+R zobowiązany jest wyodrębnić w prowadzonych przez niego księgach podatkowych, koszty działalności badawczo-rozwojowej. Obowiązek ten wynika z art. 9 ust. 1b updop. Zgodnie z zasadą, przyjętą w orzecznictwie jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe, w tym ulga badawczo-rozwojowa, są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że Wnioskodawca, jako podatnik uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 updop w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE powinien przyporządkowywać rzeczywiste koszty do działalności opodatkowanej oraz do działalności zwolnionej. Tym samym, Wnioskodawca nie ma możliwości wyłączenia części kosztów strefowych, które były częściowo w nich uwzględniane tylko w tym celu, aby skorzystać z prawa wynikającego z art. 18d ust. 6 updop. Należy zauważyć, że zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 6 updop prawo do odliczenia przysługuje jedynie w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie są przez podatnika uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia.

2018
20
kwi

Istota:

Dotyczy ulgi badawczo- rozwojowej.

Fragment:

Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej, wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT, zaliczane do kosztów uzyskania przychodu dopiero poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, będzie mógł zaliczać do ulgi badawczo-rozwojowej proporcjonalnie w takim zakresie, w jakim koszty te składają się na wartość środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, podlegającą amortyzacji. Przykładowo, jeżeli koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT, będą stanowiły 60% wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, a resztę stanowić będą koszty niekwalifikowalne do ulgi na działalność badawczo-rozwojową, Wnioskodawca, jako koszty kwalifikowane uznawać będzie 60% odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych za dany rok podatkowy. W ocenie Wnioskodawcy, wybór sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów prac rozwojowych, w szczególności wybór metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie może decydować o możliwości uznania danego kosztu za koszt kwalifikowany w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową, a jedynie determinować może moment zaliczenia takiego kosztu do ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Wytworzone we własnym zakresie środki trwałe oraz (...)

2018
18
kwi

Istota:

Odliczenia ulgi prorodzinnej

Fragment:

Jeżeli rodzic dziecka nie zajmuje się dzieckiem, a jego kontakty z dzieckiem są sporadyczne należy uznać, że nie wykonuje władzy rodzicielskiej i w związku z tym nie ma prawa do ulgi. Biorąc zatem pod uwagę okoliczności przedstawione we wniosku, a w szczególności, że dzieci mieszkają z Wnioskodawczynią, i na Niej ciążą obowiązki związane z wychowaniem i utrzymaniem małoletnich dzieci, a były mąż płaci jedynie alimenty na dzieci, nie utrzymując z dziećmi kontaktów systematycznych, nie uczestnicząc w ich wychowaniu, to nie sposób uznać za wystarczające dla przyjęcia, że wykonuje on władzę rodzicielską w rozumieniu art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie, mając na uwadze stan faktyczny wniosku oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro były mąż Wnioskodawczyni faktycznie nie wykonuje władzy rodzicielskiej, to Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do odliczenia od podatku w zeznaniu podatkowym za rok 2017 ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości. Nadmienia się ponadto, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie prawidłowości odliczenia ulgi prorodzinnej w zeznaniu o wysokości dochodu (poniesionej straty) za 2017 r. Nie dotyczy natomiast odliczenia ww. ulgi w zeznaniach za inne lata podatkowe, gdyż nie było to przedmiotem zapytania. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
16
kwi

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT, oraz czy rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz spółek z Grupy usług, które obejmuje m.in. wykonywanie prac B+R będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT.

Fragment:

(...) ulgi opisanej w art. 18d uCIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz spółek z Grupy usług, które obejmuje m.in. wykonywanie prac B+R będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy: w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT, rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz spółek z Grupy usług, które obejmuje m.in. wykonywanie prac B+R będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka ”, „ Wnioskodawca ”) jest polską spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia szeroko rozumianych usług wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej na rzecz spółek należących do grupy kapitałowej (dalej: „ spółki z Grupy ”).