Ulga | Interpretacje podatkowe

Ulga | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przy opodatkowaniu dochodów z prowadzonej obecnie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej będzie On mógł skorzystać z ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów, którą nabył Jego zmarły ojciec?
Fragment:
(...) ulgi. Po wydaniu więc decyzji o przyznaniu ulgi uprawnionemu podatnikowi z tytułu wyszkolenia uczniów na jego wniosek, następuje korzystanie z przyznanej ulgi do wysokości określonej w decyzji organu podatkowego przez stosowne jej odliczenie od podatku dochodowego, przy czym przedziału czasowego do jej całkowitego wykorzystania ustawodawca nie określił (sygn. I SA/Po 610/09). Z powołanych powyżej przepisów wynika, że prawo do ulgi uczniowskiej przechodzi na spadkobiercę pod warunkiem dalszego prowadzenia przez niego tej działalności na własny rachunek. Wskazać należy, że warunkiem niezbędnym do przejęcia przez spadkobiercę podatnika, prawa do przedmiotowej ulgi jest nabycie przez spadkodawcę przed śmiercią prawa do ulgi uczniowskiej związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Zastosowanie ulgi uczniowskiej może nastąpić tylko przez pomniejszenie należnego podatku dochodowego. Ponadto zaznaczyć należy, iż podatnik zachowuje prawo do odliczenia nabytej ulgi uczniowskiej, jednak prawo to może zrealizować w odniesieniu do dochodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej), bądź w odniesieniu do dochodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarcza, opodatkowaną na zasadach ogólnych.
2016
12
sie

Istota:
Ustalenie, czy prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) W opinii Wnioskodawcy, prace prowadzone przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”). Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy CIT, nową ulgę stosuję się poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy CIT, wybranych kosztów uzyskania przychodów. Aby wspomniane odliczenie mogło być zastosowane koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione przez Wnioskodawcę na działalność badawczo-rozwojową. Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a ustawy CIT w pkt 26, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Dalej w art. 4a pkt 27 oraz 28 ustawy CIT, zdefiniowano dodatkowo wspomniane w pkt 26 (...)
2016
19
lip

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych o których mowa w art. 18d ustawy CIT, wydatków poniesionych przed dniem 1 stycznia 2016 r. w przypadku, gdy wydatki te staną się kosztami uzyskania przychodu od dnia 1 stycznia 2016 r. (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
Fragment:
W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z zasadą, przyjętą w orzecznictwie jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe, w tym ulga badawczo-rozwojowa, są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 i ust. 8 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, a odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Z literalnego brzmienia tych przepisów wynika więc, że w momencie poniesienia wydatku, tj. np. nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, uznaje się je za koszty kwalifikowane, a odliczenia kosztów kwalifikowanych dokonuje w zeznaniu za rok podatkowy, w którym je poniesiono. Zatem w kwestii rozliczenia kosztów kwalifikowanych, na potrzeby tzw. ulgi badawczo-rozwojowej bez znaczenia jest kiedy wydatki te będą mogą zostać potrącone jako koszty uzyskania przychodu. W powołanym wcześniej art. 18 ust. 1 updop, Ustawodawca wskazał na możliwość zakwalifikowania kosztu uzyskania przychodów do kosztów kwalifikowanych. Uznanie kosztu za koszt uzyskania przychodów następuje w oparciu o art. 15 ust. 1 updop, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2016
19
lip

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych na potrzeby tzw. ulgi badawczo-rozwojowej opisanej w art. 18d ustawy CIT, całego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, włącznie z wynagrodzeniem wypłacanym za okres choroby i urlopu (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
Fragment:
Konstrukcja przepisu wskazuje również, że w przypadku urlopu lub choroby pracownika, wynagrodzenie za ten okres powinno stanowić koszt kwalifikowany na potrzeby ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT. Zdaniem Wnioskodawcy, taka interpretacja jest właściwa z dwóch powodów: Po pierwsze językowa wykładnia przepisów wskazuje, że sytuacja ta dotyczy całości należności z tytułu wynagrodzenia wraz narzutami Wnioskodawcy zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. A contrario zostało wskazane w innych przepisach (art. 18d ust. 2 pkt 4 ustawy CIT), że kosztami kwalifikowanymi na potrzeby ulgi opisanej w art. I8d ustawy CIT są np. koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, że koszty wykorzystania aparatury która poza działalnością badawczo-rozwojową jest wykorzystywana w innej działalności nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych na potrzeby ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT. Takiego samego ograniczenia nie ma wskazanego w odniesieniu do należności z tytułu wynagrodzeń wraz z narzutami. Odmienna interpretacja sprowadzałaby się do sytuacji, w której Wnioskodawca byłby niejako „ karany ” za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z innych niż podatkowe przepisów (np. poprzez umożliwienie pracownikom wykorzystania przysługującego im urlopu).
2016
19
lip

Istota:
Interpretacja w zakresie sposobu udokumentowania ulgi podlegającej zwrotowi.
Fragment:
Roszczenie nie przysługuje w przypadku rozwiązania przez konsumenta umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług, chyba że przedmiotem ulgi jest telekomunikacyjne urządzenie końcowe. ” Na podstawie powyższego przepisu, który został implementowany zarówno do wzorców umownych jak i Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Wnioskodawcy przysługuje specyficzne roszczenie dotyczące umów telekomunikacyjnych w swej treści najbardziej zbliżone do kary umownej, a polegające na uprawnieniu do żądania zwrotu kwoty udzielonej ulgi, jednakże zmniejszonej proporcjonalnie do rzeczywistego czasu trwania umowy. Wnioskodawca przy zaistnieniu wyżej wskazanych przesłanek obciąża abonentów należnościami obliczonymi zgodnie z powyżej opisanymi podstawami prawnymi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w zaistniałym stanie faktycznym roszczenie przysługujące Wnioskodawcy objęte jest podatkiem od towarów i usług, a w konsekwencji czy przy naliczeniu abonentom kwoty ulgi podlegającej zwrotowi powinien wystawiać fakturę VAT, czy też roszczenie te nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a naliczona kwota ulgi może zostać ujęta w wystawianej nocie obciążającej... Zdaniem Wnioskodawcy, naliczenie kwoty ulgi podlegającej zwrotowi z tytułu rozwiązania umowy, przed upływem okresu na który została zawarta, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
15
lip

Istota:
Ustalenie czy prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT oraz sposobu rozliczenia wykonania zleconych prac na zasadzie koszt plus marża,
Fragment:
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy prace wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) oraz Czy rozliczenie wykonania zleconych prac na zasadzie koszt plus marża, będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, prace prowadzone przez Wnioskodawcę spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”), a rozliczenie wykonania zleconych prac na zasadzie koszt plus marża, uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej. Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy CIT, nową ulgę stosuję się poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, wybranych kosztów uzyskania przychodów. Aby wspomniane odliczenie mogło być zastosowane koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione przez Wnioskodawcę na działalność badawczo-rozwojową. Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a pkt 26 ustawy CIT, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.
2016
10
lip

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych, o których mowa w art. 18d ustawy CIT, wydatków poniesionych przed dniem 1 stycznia 2016 r. w przypadku, gdy wydatki te staną się kosztami uzyskania przychodu od dnia 1 stycznia 2016 r.
Fragment:
W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z zasadą, przyjętą w orzecznictwie jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe, w tym ulga badawczo-rozwojowa, są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle. Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 i ust. 8 updop, za koszty kwalifikowane uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, a odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Z literalnego brzmienia tych przepisów wynika więc, że w momencie poniesienia wydatku, tj. np. nabycia materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową, uznaje się je za koszty kwalifikowane, a odliczenia kosztów kwalifikowanych dokonuje w zeznaniu za rok podatkowy, w którym je poniesiono. Zatem w kwestii rozliczenia kosztów kwalifikowanych, na potrzeby tzw. ulgi badawczo-rozwojowej bez znaczenia jest kiedy wydatki te będą mogą zostać potrącone jako koszty uzyskania przychodu. W powołanym wcześniej art. 18 ust. 1 updop, Ustawodawca wskazał na możliwość zakwalifikowania kosztu uzyskania przychodów do kosztów kwalifikowanych. Uznanie kosztu za koszt uzyskania przychodów następuje w oparciu o art. 15 ust. 1 updop, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2016
10
lip

Istota:
Należy stwierdzić, że środki otrzymane w związku z udzieleniem przewoźnikom ulgi intermodalnej mają charakter cenotwórczy dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług udostępnienia przewoźnikom linii kolejowych. Oznacza to, że przedmiotowa dopłata ma charakter kompensujący cenę z tytułu świadczenia ww. usług. W konsekwencji otrzymana przez Wnioskodawcę kwota, będąca przedmiotem wniosku, tj. mająca bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług, zwiększa obrót w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy i tym samym podlega opodatkowaniu.
Fragment:
Ulga intermodalna służyć ma zwiększeniu konkurencyjności przewozów intermodalnych. Zasady udzielenia ulgi zostały określone ww. aneksem nr 2. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do Aneksu nr 2, ulga intermodalna zostaje wprowadzona na okres od 14 grudnia 2014 r., do 12 grudnia 2015 r.; Ulga intermodalna stosowana będzie w wymiarze 25% opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej; Ulga Intermodalna ma zastosowanie na wszystkich liniach kolejowych udostępnianych przez Zarządcę w odniesieniu do pociągów zestawionych jedynie z wagonów z jednostkami transportu intermodalnego i/lub wagonów próżnych przystosowanych do przewozu jednostek intermodalnych; Ulga Intermodalna przyznawana jest na podstawie dokumentów, złożonych przez Przewoźników, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2, kwalifikujących przejazd pociągu do zastosowania Ulgi Intermodalnej. W aneksie określono również obowiązki i odpowiedzialność Wnioskodawcy w związku z środkami otrzymanymi w związku z udzieleniem tej ulgi. Wnioskodawca wskazał, że zawarta ww. umowa dotyczy dofinansowania do kosztów zarządzania, a ulga intermodalna jest elementem kalkulacyjnym dofinansowania.
2016
17
cze

Istota:
1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za lata 2014 i 2015 i lata następne?
2. Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
3. Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia jest jedyną przesłanką zastosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy. Przesłanki stosowania ulg podatkowych mogą być ustanawiane jedynie w drodze ustawy, co potwierdza literalne brzmienie art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy). Utrwalone zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie stanowisko wskazuje, że wszelkie zwolnienia czy ulgi podatkowe są istotnym wyjątkiem od zasady równości prawa, a zatem ich udzielanie musi wynikać z wykładni gramatycznej językowej. Tym samym stosowanie wykładni rozszerzającej, czy zawężającej jest niedopuszczalne. Wskazać bowiem należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego dokonywana przez organy podatkowe nie stanowią zgodnie z Konstytucją RP źródeł prawa. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. A zatem prawo Wnioskodawcy do skorzystania z ulgi określonej w art. 27g ustawy wynika z literalnego brzmienia przepisów.
2016
11
maj

Istota:
1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za lata 2014 i 2015 i lata następne?
2. Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
3. Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia jest bowiem jedyną przesłanką zastosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy. Skoro zatem polski ustawodawca, nie uzależniając uprawnienia do skorzystania z tzw. ulgi od spełnienia dodatkowych warunków, przewidział jej zastosowanie w przypadku rozliczania dochodów z zastosowaniem metody proporcjonalnego zaliczenia, to nie istnieją żadne ustawowe przesłanki do ograniczenia tego prawa. Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji o sygn. IPPB4/415-858/12-4/SP , w której stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego do zastosowania ulgi abolicyjnej nie ma znaczenia, czy i w jakiej wysokości podatek został zapłacony za granicą, bowiem art. 27 ust. 9 ustawy mówi jedynie o dochodach uzyskiwanych za granicą, które w Polsce nie są zwolnione od podatku zostało uznane za prawidłowe. Niezapłacenie podatku za granicą, z uwagi na zwolnienie wynikające z przepisów wewnętrznych państwa będzie miało wpływ jedynie na sposób obliczenia podatku metodą zaliczenia, jednak pozostanie bez znaczenia na prawo do skorzystania z ulgi określonej w art. 27g ustawy. W interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, sygn. IBPBII/1/415- 448/14/MCZ wskazano, iż wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej, gdyż do jego dochodów uzyskiwanych w 2014 r. w Katarze, zgodnie z powołaną powyżej umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.
2016
11
maj
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ulga
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.