Ulga | Interpretacje podatkowe

Ulga | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy sposób rozliczenia wykonanych prac na zasadzie koszt plus marża, będzie nadal uprawniał do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej.
Fragment:
Jednocześnie zdaniem Spółki należy podkreślić, że przyjęcie innej interpretacji prowadziłoby do absurdalnej interpretacji, że w przypadku każdych zakończonych sukcesem prac badawczo-rozwojowych nie ma możliwości skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d ustawy o CIT. Dotyczyłoby to bowiem podmiotów sprzedających wyniki prac badawczo-rozwojowych jak i podmiotów takich dla których koszty prac badawczo-rozwojowych są często uwzględniane w kalkulacji ceny np. nowego wyrobu. Zdaniem Wnioskodawcy, interpretacja inna niż przedstawiona powyżej prowadzi do sytuacji, że ulga opisana w art. 18d ustawy o CIT promowałaby projekty zakończone niepowodzeniem i takie, które nigdy nie mogą być skomercjalizowane. Dodatkowo, zdaniem Spółki, nie jest istotne do jakich podmiotów dokonywana jest sprzedaż (czy dla podmiotów powiązanych zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT, czy też podmiotów niepowiązanych). Zdaniem Spółki, należy podkreślić, że przepisy ustawy o CIT dotyczące przedmiotowej ulgi nie określają wyłączeń w tym zakresie. Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z ugruntowaną praktyką w przypadku przepisów dotyczących ulg i zwolnień, przepisy podatkowe należy interpretować ściśle i nie można do nich stosować interpretacji rozszerzającej. Tym samym, skoro nie ma wyraźnego przepisu dotyczącego wyłączenia z obszaru ulgi działalności badawczo-rozwojowej, której wyniki są sprzedawane, Spółka stoi na stanowisku, że wspomniana sprzedaż pozostanie neutralna w tym zakresie oraz będzie niezależna od podmiotu do którego jest dokonywana (tj. sprzedaż do podmiotów powiązanych zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT oraz niepowiązanych).
2017
11
gru

Istota:
1. Co należy rozumieć przez "wykonywanie władzy rodzicielskiej"?
2. Czy uznaje się, że Wnioskodawczyni w roku 2015, 2016 i 2017 samotnie wykonywała/wykonuje władzę rodzicielską?
3. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć w zeznaniu podatkowym od osób fizycznych za 2015 r., 2016 r., 2017 r. w całości ulgę prorodzinną na oboje dzieci ?
4. Czy Wnioskodawczyni jako osoba samodzielnie sprawująca władzę faktyczną nad małoletnimi dziećmi może odliczyć w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych za kolejne lata w całości ulgę na oboje dzieci?
Fragment:
Aby ustalić z byłym mężem kwotę odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej za 2014 r., w dniu 2 lutego 2015 r. Wnioskodawczyni wysłała do byłego męża maila z propozycją kwoty ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci obliczonej w sposób proporcjonalny do ilości miesięcy w 2014 r., w ramach, których faktycznie sprawowali władzę rodzicielską. Jednak Wojciech T. nie zgodził się na propozycję Wnioskodawczyni i w 2015 r. złożył zeznanie podatkowe za 2014 r. odliczając sobie ulgę na jedno dziecko (z danymi Krystiana T. PESEL ...). Rok później tj. w dniu 21 stycznia 2016 r. były mąż poinformował Wnioskodawczynię drogą emailową, że w zeznaniu podatkowym za 2015 r. również zamierza skorzystać z ulgi ze wskazaniem danych syna Krystiana. W kolejnym roku, w dniu 18 stycznia 2017 r. były mąż również poinformował Wnioskodawczynię drogą emailową i sms-ową, iż w zeznaniu podatkowym za 2016 r. skorzysta z ulgi ze wskazaniem danych syna. W związku z powyższym, chcąc uniknąć sporu z byłym mężem, w swoim zeznaniu podatkowym za 2014 r., za 2015 r., za 2016 r., pozostało jej odliczyć ulgę jedynie na córkę. Wnioskodawczyni uważa, iż dotychczasowa sytuacja nie ulegnie zmianie i w kolejnych latach wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi będzie następowało tak jak dotychczas, czyli powierzone będzie obojgu rodzicom tj.
2017
8
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie nabycia prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów.
Fragment:
Z powyższego wynika, że przepisy regulujące ulgę uczniowską w żadnym przypadku nie przewidywały możliwości zwrotu niewykorzystanej ulgi w formie gotówkowej. Takiej możliwości nie ma również w obecnie obowiązującym stanie prawnym. Instytucja ulgi podatkowej (nie tylko uczniowskiej) wiąże się bowiem wyłącznie z obniżeniem podstawy opodatkowania bądź podatku. Podkreślić przy tym należy, że niewykorzystana ulga nie stanowi nadpłaty podatku, co umożliwiałoby dochodzenie jej zwrotu. Nie jest ani nadpłaconym, ani nienależnie pobranym podatkiem (art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa). Mając na uwadze uregulowania prawne oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni, po śmierci męża nie może skorzystać z ulgi z tytułu szkolenia uczniów, gdyż jak wskazano we wniosku mąż Wnioskodawczyni przekazał zakład synowi. W myśl postanowień art. 97 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa prawo do odliczenia ulgi z tytułu szkolenia uczniów przysługuje tylko spadkobiercy kontynuującemu prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek. W konsekwencji nie istnieje podstawa prawna do odliczenia przez Wnioskodawczynię ulgi na szkolenie uczniów oraz do wypłacenia Wnioskodawczyni w gotówce niewykorzystanej części ulgi za szkolenie uczniów. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorygowania zeznania PIT-36 za 2016 rok poprzez zastosowanie w tym zeznaniu ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1-3 ustawy o PIT, w odniesieniu do Świadczenia, jako że zostały spełnione wszystkie warunki określone w przepisach prawa, wymagane w celu skorzystania przez Wnioskodawcę ze wskazanej ulgi?
Fragment:
W zeznaniu PIT-36 za 2016 rok Wnioskodawca nie skorzystał z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1-3 ustawy o PIT, w odniesieniu do Świadczenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorygowania zeznania PIT-36 za 2016 rok poprzez zastosowanie w tym zeznaniu ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1-3 ustawy o PIT, w odniesieniu do Świadczenia, jako że zostały spełnione wszystkie warunki określone w przepisach prawa, wymagane w celu skorzystania przez Wnioskodawcę ze wskazanej ulgi? Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do skorygowania zeznania PIT-36 za 2016 rok poprzez zastosowanie w tym zeznaniu ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1-3 ustawy o PIT, w odniesieniu do Świadczenia, jako że zostały spełnione wszystkie warunki określone w przepisach prawa, wymagane w celu skorzystania przez Wnioskodawcę ze wskazanej ulgi. Uzasadnienie Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) dalej: PIT, cyt.: „ Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości (...)
2017
13
wrz

Istota:
Skoro zarówno Wnioskodawczyni jak i jej były mąż wykonuje władzę rodzicielską nad dziećmi oraz brak jest porozumienia w zakresie podziału przysługującej im wspólnie kwoty odliczenia ulgi prorodzinnej na dzieci, to w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) składanym za rok podatkowy 2016, Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia 50% kwoty ulgi prorodzinnej na dzieci.
Fragment:
Jak wskazała Wnioskodawczyni Ojciec dzieci realizuje również ustalone przez Sąd kontakty z wyłączeniem dni ustalonych kontaktów w których ojciec z przyczyn różnych nie może zapewnić dzieciom opieki, zatem w takiej sytuacji – zgodnie z postanowieniem art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – każdemu z rodziców ulga przysługuje w równych częściach. Należy więc uznać w tak przedstawionym stanie faktycznym, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi w 50% za rok 2016. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 lipca 2016 r. sygn. akt. II FSK 2360/15 podkreślił, że „ (...) wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców, w sytuacji braku porozumienia między nimi odnośnie proporcji przysługującej kwoty do odliczenia, powoduje,iż przysługującą im kwotę ulgi podatkowej należy rozdzielić między nich w częściach równych. ” Wskazać jednak należy, że w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawa. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie.
2017
9
wrz

Istota:
Ulga prorodzinna.
Fragment:
W 2016 roku Wnioskodawczyni odliczyła tylko córkę (ulga prorodzinna) bo uzyskała za mały dochód, a ojciec dzieci rozliczył na siebie syna. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Komu przysługuje ulga prorodzinna i w jakich proporcjach? Czy wystarczy mieć władzę rodzicielską, ale jej nie sprawować - i czy wówczas ulga przysługuje? Czy Wnioskodawczyni może wnioskować o korekty z tytułu sprawowania opieki ( ulga prorodzinna ) za lata 2014-2016? Zdaniem Wnioskodawczyni, ulga na dzieci przysługuje rodzicowi, który faktycznie sprawował opiekę nad dziećmi ulga ta bowiem ma służyć pomocy rodzicowi lepiej sprawować faktyczną opiekę, przeznaczyć środki z tej ulgi na potrzeby dzieci na ich rozwój, zdrowie, naukę czy zainteresowania. W przypadku byłego męża ulga ta służy zmniejszeniu zobowiązania podatkowego wobec urzędu skarbowego. Według informacji, które Zainteresowana znalazła, czy w przepisach czy od pracowników urzędu skarbowego ulga ta przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską nad małoletnimi polega to na sprawowaniu faktycznej pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz wychowywaniu dziecka w poszanowaniu jego godności i praw. Zatem samo posiadanie władzy rodzicielskiej bez faktycznego jej wykonywania podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem, czy wypełnianie obowiązku alimentacyjnego nie wystarcza do zastosowania przedmiotowego odliczenia.
2017
19
lip

Istota:
W zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej
Fragment:
Z treści złożonego wniosku wynika, że pomiędzy Wnioskodawczynią a byłym mężem nie ma szans na porozumienie dotyczące wysokości odliczenia ulgi na dzieci, zatem w takiej sytuacji – zgodnie z postanowieniem art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – każdemu z rodziców ulga przysługuje w równych częściach, na każde dziecko. Należy więc uznać w tak przedstawionym stanie faktycznym, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania z ulgi w 50% za 2016 rok i w latach następnych (o ile zmianie nie ulegnie stan faktyczny i prawny). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 lipca 2016 r. sygn. akt. II FSK 2360/15 podkreślił, że „ (...) wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców, w sytuacji braku porozumienia między nimi odnośnie proporcji przysługującej kwoty do odliczenia, powoduje,iż przysługującą im kwotę ulgi podatkowej należy rozdzielić między nich w częściach równych. ” Wskazać jednak należy, że w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą.
2017
6
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca ma prawo do ulgi na każde z trójki nieletnich dzieci w wysokości 50% w 2016 r.?
Fragment:
W powołanym wyżej art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców, przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie. Natomiast w sytuacji braku takiego porozumienia odliczenie przysługuje w częściach równych. Wskazać przy tym należy, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 2360/15 podkreślił, że (...) wykonywanie władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców, w sytuacji braku porozumienia między nimi odnośnie proporcji przysługującej kwoty do odliczenia, powoduje iż przysługującą im kwotę ulgi podatkowej należy rozdzielić między nich w częściach równych”. Reasumując wobec powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma prawo do skorzystania w 2016 r. z ulgi określonej w art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na trójkę małoletnich dzieci, bowiem w okresie tym wykonywał On władzę rodzicielską w stosunku do swoich dzieci.
2017
27
maj

Istota:
Nawet w sytuacji, gdy ojciec dzieci wykonywał władzę rodzicielską w mniejszym niż matka dzieci stopniu nie można uznać, iż matce dziecka przysługuje wyłączne prawo do odliczenia ulgi w wysokości 100%
Fragment:
Co roku od momentu rozwodu Wnioskodawczyni korzystała z ulgi prorodzinnej i odpisywała ulgę na dwoje dzieci, przy czym w momencie otrzymania pieniędzy z urzędu skarbowego niezwłocznie przekazywała połowę ulgi na konto byłego męża. Wnioskodawczyni była zmuszona przekazywać pieniądze, ponieważ art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie precyzował dokładnie, kto może skorzystać z ulgi podatkowej. W tym roku były mą również chce, aby Wnioskodawczyni przekazała mu połowę ulgi prorodzinnej na jedno dziecko. W świetle zacytowanych wyżej przepisów uznać należy, że w sytuacji, gdy w stosunku do dzieci małoletnich zarówno Wnioskodawczyni jak i były małżonek wykonują władzę rodzicielską są uprawnieni do korzystania z ulgi wynikającej z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać jednak należy, iż w powołanym art. 27f ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zdanie drugie – ustawodawca dał rodzicom możliwość wyboru, w jaki sposób dokonają odliczeń kwoty przysługującej im ulgi prorodzinnej. Istotne jest jednak to, aby odliczona kwota przez oboje rodziców nie przekroczyła rocznego limitu ulgi określonego ustawą. W związku z tym możliwe jest skorzystanie z odliczenia od podatku przez jednego z rodziców przy czym konieczne jest w tym zakresie uzyskanie porozumienia pomiędzy osobami uprawnionymi, gdyż to im ustawodawca pozostawił decyzję w tym względzie.
2017
26
maj

Istota:
Czy dla potrzeb stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową do wyliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu zgodnie z art. 18d ust. 7 Ustawy CIT, należy brać pod uwagę status (wielkość) Spółki jako podatnika będącego wspólnikiem spółki osobowej?
Fragment:
Wnioskodawca w tym kontekście uważa, że nie będzie miał do niego, w szczególności, zastosowania art. 110 UoSDG (nie będzie konieczności weryfikacji wielkości przedsiębiorstwa z uwzględnieniem powiązań kapitałowych i osobowych), ponieważ stosowanie ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT nie jest zdaniem Wnioskodawcy formą pomocy publicznej o której udzielenie wnioskuje się rozliczając ulgę opisaną w art. 18d Ustawy CIT. Spółka wskazuje, że powyższe stwierdzenie znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 listopada 2016 r. (sygn. 2461-IBPB-1-2.4510.931.2016.1.BG), gdzie organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, który stwierdził, że: „ (...) Wnioskodawca jako osoba prawna powinien brać pod uwagę jedynie swoje średnioroczne zatrudnienie oraz swój roczny obrót netto i sumę aktywów bilansu wymienione w powołanych przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Fakt, że większościowym udziałowcem Wnioskodawcy jest spółka, która nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej nie ma znaczenia dla stosowania przez Wnioskodawcę przepisu art. 18d ust. 7 pkt 2 lit. a updop, o odliczeniu kosztów kwalifikowanych ”. Reasumując, zdaniem Spółki, dla potrzeb stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową, w celu prawidłowego wyliczenia kwoty kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu zgodnie z art. 18d ust. 7 Ustawy CIT, do ustalenia statusu (wielkości) Spółki jako podatnika nie należy brać pod uwagę powiązań kapitałowych i Spółka uprawniona będzie do potraktowania jako kosztów kwalifikowanych 50% wydatków o których mowa w art. 18b ust. 2-3 Ustawy CIT.
2017
23
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ulga
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.