Ulga | Interpretacje podatkowe

Ulga | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia, czy sposób rozliczenia prac na zasadzie koszt plus marża, uprawnia do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej
Fragment:
Spółka zamierza dokonać odliczenia z tytułu Ulgi B+R zgodnie z art. 18d ust. 7-9 ustawy o PDOP. Pismem z dnia 16 stycznia 2018 r.,(data wpływu 26 stycznia 2018 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe wskazując, że Spółka uzyskuje zarówno przychody z zysków kapitałowych, jak i przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. W odniesieniu do odliczeń z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej dokonywanych na podstawie przepisów w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 stycznia 2018 r. Spółka zamierza dokonywać tych odliczeń, tak iż kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. W przypadku dokonania odliczenia z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej na podstawie przepisów w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. Spółka zamierza odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej wyłącznie te koszty kwalifikowane, które nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Wnioskodawca będzie uznawał za koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo-rozwojowej wyłącznie wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów. Spółka potwierdza, że ponoszone wydatki planuje odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono.
2018
26
lut

Istota:
Kiedy Wnioskodawczyni mogła sprzedać odziedziczone mieszkanie, aby skorzystać z ulgi podatkowej, tzn. od kiedy liczy się okres 5 lat – czy od daty śmierci spadkodawcy czy od daty postanowienia sądu?
Fragment:
W takiej sytuacji zbycie przedmiotu nabytego np. w drodze dziedziczenia rodzi obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn, w związku z ewentualną utratą prawa do ulgi. Jeżeli natomiast podatnik nie korzystał w związku z nabyciem rzeczy (prawa) z ulgi mieszkaniowej, to zbycie przedmiotu nabytego (np. w drodze dziedziczenia) nie rodzi żadnych skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 11 września 2010 r. zmarł znajomy Wnioskodawczyni. Zgodnie z testamentem Wnioskodawczyni − jako osoba zaliczona do III grupy podatkowej − nabyła między innymi lokal mieszkalny w W. W dniu 30 czerwca 2016 r. Sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez Wnioskodawczynię. W dniu 23 lutego 2017 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. mieszkanie. Wnioskodawczyni w dniu 28 listopada 2017 r. nabyła z otrzymanych pieniędzy mieszkanie w K. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w dniu 12 grudnia 2016 r. złożyła w urzędzie skarbowym zeznanie SD-3, zapłaciła podatek od spadku i nie skorzystała z ulgi. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawczyni z tytułu nabycia w spadku lokalu mieszkalnego nie skorzystała z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to w sytuacji sprzedaży przedmiotowego mieszkania Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn.
2018
15
lut

Istota:
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2017 r
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji, w której Wnioskodawczyni po rozwodzie sama opiekuje się dziećmi i wykonuje wszystkie obowiązki rodzicielskie bez udziału ojca, a wobec braku porozumienia w przedmiocie podziału ulgi podatkowej na dziecko, przysługuje Jej w opisanym stanie faktycznym prawo do ulgi na dwoje dzieci w pełnej wysokości? Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia ulgi na wykonywanie władzy rodzicielskiej Jej odpowiedź jest twierdząca. W ocenie Wnioskodawczyni, ze względu na to, że ojciec dzieci nie uczestniczy w ich wychowywaniu, a wszystkie obowiązki i wykonywanie władzy spoczywa na Wnioskodawczyni, upoważnia Ją to do odliczenia całości ulgi na dzieci (a nie połowy). Warunkiem skorzystania z ulgi jest wykonywanie władzy rodzicielskiej, czyli faktyczne zajmowanie się dziećmi. Podobne stanowisko wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 1475/05). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego (...)
2018
3
lut

Istota:
W sytuacji, gdy Wnioskodawca przez cały rok wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do swoich małoletnich dzieci i nie ma możliwości ustalenia z matką dzieci kwoty odliczeń w odpowiednich proporcjach, należy przyjąć że przysługuje mu ulga w wysokości połowy kwoty przysługującej na dwójkę małoletnich dzieci. W związku z tym przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2017 r. w wysokości 50% kwoty ulgi.
Fragment:
Wnioskodawca pozostawał z Magdaleną B. w związku małżeńskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po konsultacji z prawnikiem, dokonał odliczenia ulgi na dzieci od podatku dochodowego za 2016 r. Odliczenie ulgi na dzieci Wnioskodawca próbował skonsultować z Magdaleną B. jednak nie był w stanie uzyskać informacji odnośnie podziału przysługującej ulgi. Biorąc pod uwagę brak możliwości uzgodnienia proporcji przysługującej ulgi, zgodnie z art. 27f z ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonał odliczenia połowy przysługującej ulgi, licząc, iż Magdalena B. dokona podobnego odliczenia. W związku z zaistniałą sytuacją przy odliczaniu ulgi na dzieci za rok podatkowy 2016, Wnioskodawca ma wątpliwości w jaki sposób ma prawo dokonać odliczenia przedmiotowej ulgi za rok 2017, biorąc pod uwagę iż w maju 2017 r. Wnioskodawca rozwiązał związek małżeński z Magdaleną B., wykonując przez cały 2017 rok obowiązek alimentacyjny oraz sprawując funkcję wychowawczą oraz pomocniczą w obowiązkach szkolnych obojga dzieci. Od momentu rozwodu, tak jak wcześniej Wnioskodawca wykonuje władzę rodzicielską, ograniczoną przez Sąd. Oprócz spełniania obowiązku alimentacyjnego, Wnioskodawca uczestniczy w wychowaniu dzieci, stale interesuje się ich nauką, zdrowiem oraz zainteresowaniami i zajęciami pozaszkolnymi dzieci.
2018
24
sty

Istota:
W zakresie ulgi badawczo-rozwojowej
Fragment:
Wnioskodawca uważa zatem, że może uznać jako koszty kwalifikowane w ramach ulgi na badania i rozwój i poniesione koszty wynagrodzeń pracowników powołanych do zespołu projektowego oraz otrzymane i zapłacone faktury od kontrahenta Instytutu S. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767) do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, dalej: „ updop ”) zostały wprowadzone zmiany, które odnoszą się do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej. Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 updop, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „ kosztami kwalifikowanymi ”. Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 4a updop, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o: działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą (...)
2018
6
sty

Istota:
W zakresie ustalenia, czy realizowane prace i badania spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy prace opisane powyżej i wykonywane przez Wnioskodawcę prace i badania spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, opisane w stanie faktycznym (etap I i II) prace i badania prowadzone przez Wnioskodawcę, spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r.. poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”). Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 ustawy CIT, nową ulgę stosuję się poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18. wybranych kosztów uzyskania przychodów. Aby wspomniane odliczenie mogło być zastosowane koszty uzyskania przychodów muszą być poniesione przez Wnioskodawcę na działalność badawczo-rozwojową. Działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana w art. 4a pkt 26 ustawy CIT, zgodnie z którym działalność badawczo-rozwojowa oznacza twórczą działalność obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Dalej w art. 4a pkt 27 oraz 28 ustawy CIT, zdefiniowano dodatkowo wspomniane w pkt (...)
2017
29
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy sposób rozliczenia wykonanych prac na zasadzie koszt plus marża, będzie nadal uprawniał do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej.
Fragment:
Jednocześnie zdaniem Spółki należy podkreślić, że przyjęcie innej interpretacji prowadziłoby do absurdalnej interpretacji, że w przypadku każdych zakończonych sukcesem prac badawczo-rozwojowych nie ma możliwości skorzystania z ulgi wskazanej w art. 18d ustawy o CIT. Dotyczyłoby to bowiem podmiotów sprzedających wyniki prac badawczo-rozwojowych jak i podmiotów takich dla których koszty prac badawczo-rozwojowych są często uwzględniane w kalkulacji ceny np. nowego wyrobu. Zdaniem Wnioskodawcy, interpretacja inna niż przedstawiona powyżej prowadzi do sytuacji, że ulga opisana w art. 18d ustawy o CIT promowałaby projekty zakończone niepowodzeniem i takie, które nigdy nie mogą być skomercjalizowane. Dodatkowo, zdaniem Spółki, nie jest istotne do jakich podmiotów dokonywana jest sprzedaż (czy dla podmiotów powiązanych zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT, czy też podmiotów niepowiązanych). Zdaniem Spółki, należy podkreślić, że przepisy ustawy o CIT dotyczące przedmiotowej ulgi nie określają wyłączeń w tym zakresie. Należy jednocześnie podkreślić, że zgodnie z ugruntowaną praktyką w przypadku przepisów dotyczących ulg i zwolnień, przepisy podatkowe należy interpretować ściśle i nie można do nich stosować interpretacji rozszerzającej. Tym samym, skoro nie ma wyraźnego przepisu dotyczącego wyłączenia z obszaru ulgi działalności badawczo-rozwojowej, której wyniki są sprzedawane, Spółka stoi na stanowisku, że wspomniana sprzedaż pozostanie neutralna w tym zakresie oraz będzie niezależna od podmiotu do którego jest dokonywana (tj. sprzedaż do podmiotów powiązanych zgodnie z art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT oraz niepowiązanych).
2017
11
gru

Istota:
1. Co należy rozumieć przez "wykonywanie władzy rodzicielskiej"?
2. Czy uznaje się, że Wnioskodawczyni w roku 2015, 2016 i 2017 samotnie wykonywała/wykonuje władzę rodzicielską?
3. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć w zeznaniu podatkowym od osób fizycznych za 2015 r., 2016 r., 2017 r. w całości ulgę prorodzinną na oboje dzieci ?
4. Czy Wnioskodawczyni jako osoba samodzielnie sprawująca władzę faktyczną nad małoletnimi dziećmi może odliczyć w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych za kolejne lata w całości ulgę na oboje dzieci?
Fragment:
Aby ustalić z byłym mężem kwotę odliczenia w ramach ulgi prorodzinnej za 2014 r., w dniu 2 lutego 2015 r. Wnioskodawczyni wysłała do byłego męża maila z propozycją kwoty ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci obliczonej w sposób proporcjonalny do ilości miesięcy w 2014 r., w ramach, których faktycznie sprawowali władzę rodzicielską. Jednak Wojciech T. nie zgodził się na propozycję Wnioskodawczyni i w 2015 r. złożył zeznanie podatkowe za 2014 r. odliczając sobie ulgę na jedno dziecko (z danymi Krystiana T. PESEL ...). Rok później tj. w dniu 21 stycznia 2016 r. były mąż poinformował Wnioskodawczynię drogą emailową, że w zeznaniu podatkowym za 2015 r. również zamierza skorzystać z ulgi ze wskazaniem danych syna Krystiana. W kolejnym roku, w dniu 18 stycznia 2017 r. były mąż również poinformował Wnioskodawczynię drogą emailową i sms-ową, iż w zeznaniu podatkowym za 2016 r. skorzysta z ulgi ze wskazaniem danych syna. W związku z powyższym, chcąc uniknąć sporu z byłym mężem, w swoim zeznaniu podatkowym za 2014 r., za 2015 r., za 2016 r., pozostało jej odliczyć ulgę jedynie na córkę. Wnioskodawczyni uważa, iż dotychczasowa sytuacja nie ulegnie zmianie i w kolejnych latach wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi będzie następowało tak jak dotychczas, czyli powierzone będzie obojgu rodzicom tj.
2017
8
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie nabycia prawa do niewykorzystanej przez spadkodawcę ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów.
Fragment:
Z powyższego wynika, że przepisy regulujące ulgę uczniowską w żadnym przypadku nie przewidywały możliwości zwrotu niewykorzystanej ulgi w formie gotówkowej. Takiej możliwości nie ma również w obecnie obowiązującym stanie prawnym. Instytucja ulgi podatkowej (nie tylko uczniowskiej) wiąże się bowiem wyłącznie z obniżeniem podstawy opodatkowania bądź podatku. Podkreślić przy tym należy, że niewykorzystana ulga nie stanowi nadpłaty podatku, co umożliwiałoby dochodzenie jej zwrotu. Nie jest ani nadpłaconym, ani nienależnie pobranym podatkiem (art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa). Mając na uwadze uregulowania prawne oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni, po śmierci męża nie może skorzystać z ulgi z tytułu szkolenia uczniów, gdyż jak wskazano we wniosku mąż Wnioskodawczyni przekazał zakład synowi. W myśl postanowień art. 97 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa prawo do odliczenia ulgi z tytułu szkolenia uczniów przysługuje tylko spadkobiercy kontynuującemu prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek. W konsekwencji nie istnieje podstawa prawna do odliczenia przez Wnioskodawczynię ulgi na szkolenie uczniów oraz do wypłacenia Wnioskodawczyni w gotówce niewykorzystanej części ulgi za szkolenie uczniów. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorygowania zeznania PIT-36 za 2016 rok poprzez zastosowanie w tym zeznaniu ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1-3 ustawy o PIT, w odniesieniu do Świadczenia, jako że zostały spełnione wszystkie warunki określone w przepisach prawa, wymagane w celu skorzystania przez Wnioskodawcę ze wskazanej ulgi?
Fragment:
W zeznaniu PIT-36 za 2016 rok Wnioskodawca nie skorzystał z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1-3 ustawy o PIT, w odniesieniu do Świadczenia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do skorygowania zeznania PIT-36 za 2016 rok poprzez zastosowanie w tym zeznaniu ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1-3 ustawy o PIT, w odniesieniu do Świadczenia, jako że zostały spełnione wszystkie warunki określone w przepisach prawa, wymagane w celu skorzystania przez Wnioskodawcę ze wskazanej ulgi? Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do skorygowania zeznania PIT-36 za 2016 rok poprzez zastosowanie w tym zeznaniu ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ust. 1-3 ustawy o PIT, w odniesieniu do Świadczenia, jako że zostały spełnione wszystkie warunki określone w przepisach prawa, wymagane w celu skorzystania przez Wnioskodawcę ze wskazanej ulgi. Uzasadnienie Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) dalej: PIT, cyt.: „ Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości (...)
2017
13
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ulga
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.