Ulga | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
kwi

Istota:

Dotyczy ulgi badawczo- rozwojowej.

Fragment:

Wnioskodawca stoi zatem na stanowisku, że koszty kwalifikowane działalności badawczo-rozwojowej, wskazane rodzajowo w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT, zaliczane do kosztów uzyskania przychodu dopiero poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, będzie mógł zaliczać do ulgi badawczo-rozwojowej proporcjonalnie w takim zakresie, w jakim koszty te składają się na wartość środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, podlegającą amortyzacji. Przykładowo, jeżeli koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1-4 uCIT, będą stanowiły 60% wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych, a resztę stanowić będą koszty niekwalifikowalne do ulgi na działalność badawczo-rozwojową, Wnioskodawca, jako koszty kwalifikowane uznawać będzie 60% odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych za dany rok podatkowy. W ocenie Wnioskodawcy, wybór sposobu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów prac rozwojowych, w szczególności wybór metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, nie może decydować o możliwości uznania danego kosztu za koszt kwalifikowany w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową, a jedynie determinować może moment zaliczenia takiego kosztu do ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Wytworzone we własnym zakresie środki trwałe oraz (...)

2018
18
kwi

Istota:

Odliczenia ulgi prorodzinnej

Fragment:

Jeżeli rodzic dziecka nie zajmuje się dzieckiem, a jego kontakty z dzieckiem są sporadyczne należy uznać, że nie wykonuje władzy rodzicielskiej i w związku z tym nie ma prawa do ulgi. Biorąc zatem pod uwagę okoliczności przedstawione we wniosku, a w szczególności, że dzieci mieszkają z Wnioskodawczynią, i na Niej ciążą obowiązki związane z wychowaniem i utrzymaniem małoletnich dzieci, a były mąż płaci jedynie alimenty na dzieci, nie utrzymując z dziećmi kontaktów systematycznych, nie uczestnicząc w ich wychowaniu, to nie sposób uznać za wystarczające dla przyjęcia, że wykonuje on władzę rodzicielską w rozumieniu art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rezultacie, mając na uwadze stan faktyczny wniosku oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że skoro były mąż Wnioskodawczyni faktycznie nie wykonuje władzy rodzicielskiej, to Wnioskodawczyni przysługiwało prawo do odliczenia od podatku w zeznaniu podatkowym za rok 2017 ulgi prorodzinnej w pełnej wysokości. Nadmienia się ponadto, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie prawidłowości odliczenia ulgi prorodzinnej w zeznaniu o wysokości dochodu (poniesionej straty) za 2017 r. Nie dotyczy natomiast odliczenia ww. ulgi w zeznaniach za inne lata podatkowe, gdyż nie było to przedmiotem zapytania. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2018
16
kwi

Istota:

Dotyczy ustalenia, czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT, oraz czy rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz spółek z Grupy usług, które obejmuje m.in. wykonywanie prac B+R będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT.

Fragment:

(...) ulgi opisanej w art. 18d uCIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1), rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz spółek z Grupy usług, które obejmuje m.in. wykonywanie prac B+R będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy: w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, prace B+R wykonywane przez Wnioskodawcę spełniają definicje działalności badawczo-rozwojowej, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT, rozliczenie na zasadzie koszt plus marża należnego Spółce wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz spółek z Grupy usług, które obejmuje m.in. wykonywanie prac B+R będzie nadal uprawniało do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d uCIT. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka ”, „ Wnioskodawca ”) jest polską spółką prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia szeroko rozumianych usług wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej na rzecz spółek należących do grupy kapitałowej (dalej: „ spółki z Grupy ”).

2018
21
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca przy rozliczeniu podatku za 2017 r. może odliczyć od dochodu w ramach wydatków na własne cele rehabilitacyjne – leki jako sumę z faktur opisanych we wniosku, traktując te faktury za zakupione usługi w postaci iniekcji leku do oka - jako faktury za zakup leku?

Fragment:

Należy zaznaczyć, że katalog ulg wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że odliczeniu podlegają jedynie wydatki enumeratywnie w nim wymienione. Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a cyt. ustawy jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą, przyjętą w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi powinny być interpretowane ściśle, niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca. Należy przy tym podkreślić, że prawo do ulgi przysługuje – po spełnieniu powyższych warunków – na wszystkie leki, niezależnie od tego, czy leki związane są z innym schorzeniem niż to, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność. Jednym z warunków dokonania odliczenia wydatków na leki jest posiadanie faktur na ich zakup, przy czym z faktur tych powinno jednoznacznie wynikać jaki jest koszt zakupu tego leku (bez kosztu iniekcji leku do oka). W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że posiada faktury cyt. „ za wykonane zabiegi, w których nie jest osobno wyodrębniona cena leku ”.

2018
21
mar

Istota:

Czy w związku z przeznaczeniem środków ze sprzedaży mieszkania na zakup nowego lokalu przeznaczonego na własne potrzeby mieszkaniowe, który okresowo - do czasu przeprowadzki Wnioskodawczyni - będzie wynajmowany, przysługuje Jej prawo do ulgi, o której mowa art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) ulgi mieszkaniowej w przypadku zakupu gruntu, gdyż na samym gruncie zamieszkać nie można, a jego zakup przecież uprawnia do ulgi. Należy również pamiętać o celu ustanowienia ulgi. W uzasadnieniu projektu, który przewidywał zastąpienie ulgi meldunkowej (obowiązywała do końca 2008 r.) ulgą mieszkaniową (obowiązuje od stycznia 2009 r.), Ministerstwo Finansów wskazywało, że nowa ulga będzie dotyczyła większej liczby podatników i ma rozwijać rynek mieszkaniowy. Zatem zamysłem ustawodawcy było rozwijanie rynku mieszkaniowego, czyli umożliwienie skorzystania z ulgi w przypadkach przeznaczenia środków, które pochodzą ze sprzedaży nieruchomości, na zakup nowych lokali lub budowę domów. Do podobnych wniosków doszedł NSA w wyroku z dnia 29 listopada 2016 r., sygnatura II FSK 546/15: „ Istota stanowiska strony skarżącej sprowadza się do twierdzenia, że w świetle językowej wykładni cytowanych przepisów, każdy z wymieniony w art. 21 ust. 25 u.p.d.o.f. wydatek, niejako automatycznie, wypełnia definicję własnego celu mieszkaniowego i o ile dokonany zostanie w przewidzianym terminie powoduje zwolnienie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości z opodatkowania podatkiem dochodowym ”.

2018
26
lut

Istota:

W zakresie ustalenia, czy sposób rozliczenia prac na zasadzie koszt plus marża, uprawnia do zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej

Fragment:

Spółka zamierza dokonać odliczenia z tytułu Ulgi B+R zgodnie z art. 18d ust. 7-9 ustawy o PDOP. Pismem z dnia 16 stycznia 2018 r.,(data wpływu 26 stycznia 2018 r.) Wnioskodawca uzupełnił przedstawiony stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe wskazując, że Spółka uzyskuje zarówno przychody z zysków kapitałowych, jak i przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. W odniesieniu do odliczeń z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej dokonywanych na podstawie przepisów w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 stycznia 2018 r. Spółka zamierza dokonywać tych odliczeń, tak iż kwota odliczenia w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. W przypadku dokonania odliczenia z tytułu ulgi badawczo-rozwojowej na podstawie przepisów w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. Spółka zamierza odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej wyłącznie te koszty kwalifikowane, które nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Wnioskodawca będzie uznawał za koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo-rozwojowej wyłącznie wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów. Spółka potwierdza, że ponoszone wydatki planuje odpisać od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18d ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zeznaniach za poszczególne lata podatkowe, w których te wydatki poniesiono.

2018
15
lut

Istota:

Kiedy Wnioskodawczyni mogła sprzedać odziedziczone mieszkanie, aby skorzystać z ulgi podatkowej, tzn. od kiedy liczy się okres 5 lat – czy od daty śmierci spadkodawcy czy od daty postanowienia sądu?

Fragment:

W takiej sytuacji zbycie przedmiotu nabytego np. w drodze dziedziczenia rodzi obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn, w związku z ewentualną utratą prawa do ulgi. Jeżeli natomiast podatnik nie korzystał w związku z nabyciem rzeczy (prawa) z ulgi mieszkaniowej, to zbycie przedmiotu nabytego (np. w drodze dziedziczenia) nie rodzi żadnych skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 11 września 2010 r. zmarł znajomy Wnioskodawczyni. Zgodnie z testamentem Wnioskodawczyni − jako osoba zaliczona do III grupy podatkowej − nabyła między innymi lokal mieszkalny w W. W dniu 30 czerwca 2016 r. Sąd wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez Wnioskodawczynię. W dniu 23 lutego 2017 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. mieszkanie. Wnioskodawczyni w dniu 28 listopada 2017 r. nabyła z otrzymanych pieniędzy mieszkanie w K. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że w dniu 12 grudnia 2016 r. złożyła w urzędzie skarbowym zeznanie SD-3, zapłaciła podatek od spadku i nie skorzystała z ulgi. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawczyni z tytułu nabycia w spadku lokalu mieszkalnego nie skorzystała z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn, to w sytuacji sprzedaży przedmiotowego mieszkania Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

2018
3
lut

Istota:

Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej za 2017 r

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w sytuacji, w której Wnioskodawczyni po rozwodzie sama opiekuje się dziećmi i wykonuje wszystkie obowiązki rodzicielskie bez udziału ojca, a wobec braku porozumienia w przedmiocie podziału ulgi podatkowej na dziecko, przysługuje Jej w opisanym stanie faktycznym prawo do ulgi na dwoje dzieci w pełnej wysokości? Zdaniem Wnioskodawczyni, w przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia ulgi na wykonywanie władzy rodzicielskiej Jej odpowiedź jest twierdząca. W ocenie Wnioskodawczyni, ze względu na to, że ojciec dzieci nie uczestniczy w ich wychowywaniu, a wszystkie obowiązki i wykonywanie władzy spoczywa na Wnioskodawczyni, upoważnia Ją to do odliczenia całości ulgi na dzieci (a nie połowy). Warunkiem skorzystania z ulgi jest wykonywanie władzy rodzicielskiej, czyli faktyczne zajmowanie się dziećmi. Podobne stanowisko wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 1475/05). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 27f ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego (...)

2018
24
sty

Istota:

W sytuacji, gdy Wnioskodawca przez cały rok wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do swoich małoletnich dzieci i nie ma możliwości ustalenia z matką dzieci kwoty odliczeń w odpowiednich proporcjach, należy przyjąć że przysługuje mu ulga w wysokości połowy kwoty przysługującej na dwójkę małoletnich dzieci. W związku z tym przy spełnieniu przesłanek wynikających z art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej za 2017 r. w wysokości 50% kwoty ulgi.

Fragment:

Wnioskodawca pozostawał z Magdaleną B. w związku małżeńskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po konsultacji z prawnikiem, dokonał odliczenia ulgi na dzieci od podatku dochodowego za 2016 r. Odliczenie ulgi na dzieci Wnioskodawca próbował skonsultować z Magdaleną B. jednak nie był w stanie uzyskać informacji odnośnie podziału przysługującej ulgi. Biorąc pod uwagę brak możliwości uzgodnienia proporcji przysługującej ulgi, zgodnie z art. 27f z ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonał odliczenia połowy przysługującej ulgi, licząc, iż Magdalena B. dokona podobnego odliczenia. W związku z zaistniałą sytuacją przy odliczaniu ulgi na dzieci za rok podatkowy 2016, Wnioskodawca ma wątpliwości w jaki sposób ma prawo dokonać odliczenia przedmiotowej ulgi za rok 2017, biorąc pod uwagę iż w maju 2017 r. Wnioskodawca rozwiązał związek małżeński z Magdaleną B., wykonując przez cały 2017 rok obowiązek alimentacyjny oraz sprawując funkcję wychowawczą oraz pomocniczą w obowiązkach szkolnych obojga dzieci. Od momentu rozwodu, tak jak wcześniej Wnioskodawca wykonuje władzę rodzicielską, ograniczoną przez Sąd. Oprócz spełniania obowiązku alimentacyjnego, Wnioskodawca uczestniczy w wychowaniu dzieci, stale interesuje się ich nauką, zdrowiem oraz zainteresowaniami i zajęciami pozaszkolnymi dzieci.

2018
6
sty

Istota:

W zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

Fragment:

Wnioskodawca uważa zatem, że może uznać jako koszty kwalifikowane w ramach ulgi na badania i rozwój i poniesione koszty wynagrodzeń pracowników powołanych do zespołu projektowego oraz otrzymane i zapłacone faktury od kontrahenta Instytutu S. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1767) do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, dalej: „ updop ”) zostały wprowadzone zmiany, które odnoszą się do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej. Zgodnie z brzmieniem art. 18d ust. 1 updop, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej „ kosztami kwalifikowanymi ”. Rodzaje działalności, które uprawniają podatników do odliczenia kosztów kwalifikowanych w zeznaniu podatkowym zostały zdefiniowane w art. 4a updop, zgodnie z którym, ilekroć w ustawie jest mowa o: działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą (...)