Ulga | Interpretacje podatkowe

Ulga | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulga. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy opisane Prace BR uprawniają, w części nie sfinansowanej z Dotacji, do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz czy do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej?
Fragment:
(...) ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy w stosunku do części kosztów kwalifikowanych nie sfinansowanej z Dotacji, okoliczność, iż w ramach Prac BR mogą powstać produkty lub półprodukty (np. partie próbne), które zostaną wykorzystane przez Spółkę komercyjnie (np. przez sprzedaż), nie jest przeszkodą w skorzystaniu z ulgi podatkowej określonej w art. 18d ustawy w stosunku do części kosztów kwalifikowanych nie sfinansowanej z Dotacji. Ad. 3 Zdaniem Podatnika, do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej, o którym mowa w art. 9 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wystarczy ujęcie tych kosztów, w stosunku do których Podatnik zamierza skorzystać z ulgi podatkowej, w odrębnej ewidencji pomocniczej. Uzasadnienie stanowiska Podatnika Ad. 1, 1a, 1b, lc Tzw. „ ulga technologiczna ” zdefiniowana została przez prawodawcę w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a niektóre elementy potrzebne do jej określenia - również w innych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym przede wszystkim w art. 4a pkt 26-28 ustawy. Zgodnie z art. 18d ustęp 1 ustawy, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane „ kosztami kwalifikowanymi ”.
2017
10
lut

Istota:
W przypadku, gdy nast1pi dzia3 spadku lub dzia3 spadku i zniesienie wspó3w3asnooci rzeczy (czeoci-udzia3u) nabytej w drodze dzia3u spadku Wnioskodawczyni nie utraci prawa do ulgi na wynajem. Wówczas na Wnioskodawczyni (spadkobiercy) nie bedzie ci1?y3 obowi1zek zwrotu kwot wczeoniej odliczonych przez me?a (spadkodawce). Natomiast, w przypadku, gdy nast1pi zniesienie wspó3w3asnooci budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dzia3k1, poprzez przekazanie przez Wnioskodawczynie swoich udzia3ów w tej nieruchomooci - które to udzia3y naby3a w trakcie ma3?enstwa - utraci ona prawo do ulgi na wynajem.
Fragment:
Zatem, maj1c na uwadze przedstawione zdarzenie przysz3e, stwierdzia nale?y, ?e je?eli w rozpatrywanej sprawie nast1pi dzia3 spadku lub dzia3 spadku i zniesienie wspó3w3asnooci rzeczy nabytej w drodze dzia3u spadku Wnioskodawczyni nie utraci prawa do ulgi na wynajem. Wyjaonia ponadto nale?y, ?e na podstawie art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, spadkobiercy podatnika przejmuj1 przewidziane w przepisach prawa podatkowego maj1tkowe prawa i obowi1zki spadkodawcy. W owietle cytowanego ju? art. 922 § 1 ustawy Kodeks cywilny, prawa i obowi1zki maj1tkowe zmar3ego przechodz1 na spadkobierców z chwil1 jego omierci. Powy?sze przepisy dotycz1 tylko i wy31cznie maj1tkowych praw i obowi1zków spadkodawcy. Nie dotycz1 one zatem praw i obowi1zków o charakterze osobistym, niemaj1tkowym tej osoby, a wiec nie odnosz1 sie do praw i obowi1zków ociole zwi1zanych z jego osob1. Prawa i obowi1zki o charakterze osobistym nie podlegaj1 dziedziczeniu w owietle przepisów Kodeksu cywilnego, ani przejeciu przez spadkobierców w owietle ustawy Ordynacja podatkowa. Do praw i obowi1zków o charakterze osobistym nale?y zaliczya miedzy innymi przys3uguj1ce spadkodawcy prawa do ulg czy zwolnien podatkowych czyli np. prawo do dokonywania odliczen z tytu3u tzw. ulgi na wynajem oraz obowi1zek zwrotu przez podatnika ulgi w przypadku dokonania przez niego czynnooci powoduj1cych utrate prawa do ulgi. Odnosz1c, zatem ww. uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzia nale?y, ?e skoro spadkodawca w przypadaj1cej na niego czeoci poniós3 wydatki z tytu3u budowy budynku mieszkalnego na wynajem, to tym samym spadkodawcy, a nie spadkobiercom, (tj.
2017
19
sty

Istota:
Czy jeżeli z perspektywy rachunkowej prowadzone w Spółkach PGK prace nie zostałyby sklasyfikowane jako działalność badawczo-rozwojowa, to czy spełnienie przesłanek dla działalności badawczo-rozwojowej z perspektywy definicji w ustawie o pdop umożliwi Spółkom Grupy skorzystajcie z ulgi przewidzianej w art. 18d ustawy o pdop?
Fragment:
W przypadku podatników, którzy planują skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, ustawa o pdop nakłada dodatkowe wymagania co do ewidencji kosztów, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi. Na podstawie art. 9 ust. 1b ustawy o pdop, podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d ustawy o pdop, są obowiązani w ewidencji rachunkowej wyodrębnić koszty działalności badawczo - rozwojowej. Przywołana regulacja nakłada na podatnika, chcącego skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, obowiązek wyodrębnienia kosztów ponoszonych w związku z działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o pdop. Ustawa nie precyzuje jednak, w jaki sposób to wyodrębnienie powinno zostać wykonane. Wyodrębnienie kosztów na działalność badawczo-rozwojową w ewidencji rachunkowej ma być podstawą do kalkulacji ulgi badawczo-rozwojowej. Zatem, podatnik ma obowiązek dokonać wyodrębnienia w taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych, dających prawo do skorzystania z ulgi w kwocie odpowiedniej dla danej kategorii. Mając na uwadze powyższe regulacje, w ocenie Wnioskodawcy, dla skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, istotne będzie prowadzenie działalności, która spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy o pdop oraz posiadanie wyodrębnionej ewidencji kosztów kwalifikowanych.
2016
17
gru

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za rok 2016 i lata następne?
Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia jest jedyną przesłanką zastosowania ulgi, o której mowa w art. 27 g ustawy. Przesłanki stosowania ulg podatkowych mogą być ustanawiane jedynie w drodze ustawy, co potwierdza literalne brzmienie art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy). Utrwalone zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie stanowisko wskazuje, iż wszelkie zwolnienia czy ulgi podatkowe są istotnym wyjątkiem od zasady równości prawa, a zatem ich udzielanie musi wynikać z wykładni gramatycznej językowej. Tym samym stosowanie wykładni rozszerzającej, czy zawężającej jest niedopuszczalne. Wskazać bowiem należy, iż interpretacje przepisów prawa podatkowego dokonywana przez organy podatkowe nie stanowią zgodnie z Konstytucją RP źródeł prawa. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. A zatem prawo Wnioskodawcy do skorzystania z ulgi określonej w art. 27 g ustawy wynika z literalnego brzmienia przepisów.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wykonywane przez Wnioskodawcę prace inżynieryjne mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26, 27, 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d tej ustawy
Fragment:
W tym stanie faktycznym Wnioskodawca rozważa skorzystanie za 2016 r. i za lata następne z ulg na działalność badawczo-rozwojową na podstawie art. 18d updop. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wykonywane przez Wnioskodawcę prace inżynieryjne mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26, 27, 28 updop, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 – stan faktyczny) Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane przez Wnioskodawcę prace inżynieryjne mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26, 27, 28 updop, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d updop. Zgodnie z art. 4a pkt 26, 27, 28 updop, działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana dwuczłonowo. Ustawa rozumie przez działalność badawczo-rozwojową działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Badania naukowe to: badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych (...)
2016
29
lis

Istota:
W zakresie ustalenia, czy wykonywane przez Wnioskodawcę prace inżynieryjne mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26, 27, 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d tej ustawy
Fragment:
W tym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca rozważa skorzystanie za 2016 r. i za lata następne z ulg na działalność badawczo-rozwojową na podstawie art. 18d updop. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wykonywane przez Wnioskodawcę prace inżynieryjne mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26, 27, 28 updop, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d updop? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1 – zdarzenie przyszłe) Zdaniem Wnioskodawcy, wykonywane przez Wnioskodawcę prace inżynieryjne mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w art. 4a pkt 26, 27, 28 updop, która uprawnia do zastosowania ulgi opisanej w art. 18d updop. Zgodnie z art. 4a pkt 26, 27, 28 updop, działalność badawczo-rozwojowa została zdefiniowana dwuczłonowo. Ustawa rozumie przez działalność badawczo-rozwojową działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Badania naukowe to: badania podstawowe - oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych (...)
2016
29
lis

Istota:
Czy wydatki na zakup i wdrożenie Systemu poniesione przez Wnioskodawcę stanowią dla Spółki wydatki na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
VII WK2016, stan prawny 1 lutego 2016 r. „ Ulgę z tytułu wydatków na nowe technologie zastąpiono od 1 stycznia 2016 r. ulgą na wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Na mocy przepisu przejściowego ulga na nabycie nowych technologii będzie stosowana jeszcze w latach 2016-2018 na zasadzie praw nabytych, w sytuacji gdy podatnik nabył prawo do odliczeń, ale ze względu na poniesioną stratę lub niski dochód nie mógł dokonać odliczeń. Wtedy ma on prawo według istniejącego przepisu dokonywać odliczeń przez 3 kolejne lata podatkowe ”. Z powyższego wynika więc, że podatnik, którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2015 r., może skorzystać z ulgi z tytułu wydatków na nowe technologie na podstawie przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2015 r., na zasadzie prawa nabytego. Przechodząc na grunt niniejszego stanu faktycznego, Wnioskodawca rok podatkowy rozpoczął 1 kwietnia 2015 r. a zakończył 31 marca 2016 r., a więc ma prawo skorzystać z tzw. ulgi innowacyjnej, o której mowa w 18b updop, ponieważ spełnił przesłanki do jej nabycia do dnia 31 marca 2016 r. Zgodnie zaś z art. 18b ust. 1 updop, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ww. ustawy, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.
2016
28
lis

Istota:
1) Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za lata 2014 i 2015 i lata następne?
2) Czy do rozliczenia dochodów wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia (dochód z Norwegii) oraz wyłączenia z progresją (dochód z Singapuru za rok 2014)?
3) Czy uzyskiwanie ww. dochodów z Norwegii uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27 g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia jest jedyną przesłanką zastosowania ulgi, o której mowa w art. 27 g ustawy. Przesłanki stosowania ulg podatkowych mogą być ustanawiane jedynie w drodze ustawy, co potwierdza literalne brzmienie art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy). Utrwalone zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie stanowisko wskazuje, iż wszelkie zwolnienia czy ulgi podatkowe są istotnym wyjątkiem od zasady równości prawa, a zatem ich udzielanie musi wynikać z wykładni gramatycznej językowej. Tym samym stosowanie wykładni rozszerzającej, czy zawężającej jest niedopuszczalne. Wskazać bowiem należy, iż interpretacje przepisów prawa podatkowego dokonywana przez organy podatkowe nie stanowią zgodnie z Konstytucją RP źródeł prawa. Zgodnie z art. 87 ust.1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. A zatem prawo wnioskodawcy do skorzystania z ulgi określonej w art. 27 g ustawy wynika z literalnego brzmienia przepisów.
2016
28
lis

Istota:
1) Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za lata 2014 i 2015 i lata następne?
2) Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
3) Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia jest jedyną przesłanką zastosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy. Przesłanki stosowania ulg podatkowych mogą być ustanawiane jedynie w drodze ustawy, co potwierdza literalne brzmienie art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy). Utrwalone zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie stanowisko wskazuje, że wszelkie zwolnienia czy ulgi podatkowe są istotnym wyjątkiem od zasady równości prawa, a zatem ich udzielanie musi wynikać z wykładni gramatycznej językowej. Tym samym stosowanie wykładni rozszerzającej, czy zawężającej jest niedopuszczalne. Wskazać bowiem należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego dokonywana przez organy podatkowe nie stanowią zgodnie z Konstytucją RP źródeł prawa. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. A zatem prawo Wnioskodawcy do skorzystania z ulgi określonej w art. 27g ustawy wynika z literalnego brzmienia przepisów.
2016
28
lis

Istota:
1. Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego w Polsce za lata 2014 i 2015 i lata następne?
2. Czy do rozliczenia dochodów Wnioskodawcy zastosowanie znajdzie metoda proporcjonalnego odliczenia?
3. Czy uzyskiwanie ww. dochodów uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zastosowanie metody proporcjonalnego odliczenia jest jedyną przesłanką zastosowania ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy. Przesłanki stosowania ulg podatkowych mogą być ustanawiane jedynie w drodze ustawy, co potwierdza literalne brzmienie art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy). Utrwalone zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie stanowisko wskazuje, że wszelkie zwolnienia czy ulgi podatkowe są istotnym wyjątkiem od zasady równości prawa, a zatem ich udzielanie musi wynikać z wykładni gramatycznej językowej. Tym samym stosowanie wykładni rozszerzającej, czy zawężającej jest niedopuszczalne. Wskazać bowiem należy, że interpretacje przepisów prawa podatkowego dokonywana przez organy podatkowe nie stanowią zgodnie z Konstytucją RP źródeł prawa. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. A zatem prawo Wnioskodawcy do skorzystania z ulgi określonej w art. 27g ustawy wynika z literalnego brzmienia przepisów.
2016
27
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ulga
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.