IPPP1-443-303/09-3/PR | Interpretacja indywidualna

Określenie obowiązku odnoszenia się do wartości początkowej budynków/budowli po ich ulepszeniu
IPPP1-443-303/09-3/PRinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. ulepszenie
 3. wartość początkowa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.03.2009 r. (data wpływu 25.03.2009r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia obowiązku odnoszenia się do wartości początkowej budynków/budowli po ich ulepszeniu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.03.2009r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w określenia obowiązku odnoszenia się do wartości początkowej budynków/budowli po ich ulepszeniu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z dnia 22 stycznia 2000 roku, zawartej w formie aktu notarialnego Spółka Akcyjna („Wnioskodawca”) nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w W oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 14 („Działka”) oraz własność budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tym gruncie. Z uwagi na fakt, iż przedmiotem tej umowy była sprzedaż przedsiębiorstwa, sprzedaż ta nie podlegała, na mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem VAT.

Obecnie Wnioskodawca zamierza zbyć, nabyte na podstawie umowy sprzedaży z dnia 22 stycznia 2000 roku, prawo użytkowania wieczystego działki oraz własność budynków i budowli posadowionych na tej działce. Wszystkie budynki, budowle jakie będą przedmiotem zbycia były nabyte przez Wnioskodawcę na podstawie wspomnianej umowy z dnia 22 stycznia 2000 roku i opisane są poniżej wraz z określeniem nakładów poczynionych na ulepszenie tych budynków, budowli, od których Wnioskodawca odliczył podatek naliczony VAT wraz z podaniem wielkości oraz czasu dokonania tych ulepszeń oraz okresu użytkowania w stanie ulepszonym:

1. Magazyn i hala produkcyjna (szkło) - nakłady na ulepszenie w kwocie przekraczającej 30% wartości początkowej (wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania 22 stycznia 2000 roku) zostały poniesione w 2001 roku. Użytkowanie obiektu w stanie ulepszonym rozpoczęto w lipcu 2001 roku. Kolejne nakłady, których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej (wartość z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, bez powiększenia jej o wartość ulepszenia z 2001 roku) zostały dokonane w 2002 roku (użytkowanie środka trwałego w stanie ulepszonym rozpoczęto w grudniu 2002 roku) oraz w 2003 roku (użytkowanie środka trwałego w stanie ulepszonym rozpoczęto w październiku 2003 roku).

Wnioskodawca dokonywał również dalszych ulepszeń w następnych latach. Wartość żadnego z następnych ulepszeń jednostkowo jak również w sumie nie przekroczyła 30% wartości początkowej (wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, bez powiększenia jej o wartość ulepszeń z 2001 2002 oraz 2003 roku);

2. Hala magazynowa (pet) - nakłady na ulepszenie w kwocie przekraczającej 30% wartości początkowej (wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania 22 stycznia 2000 roku) zostały poniesione w 2003 roku. Użytkowanie obiektu w stanie ulepszonym rozpoczęto w październiku 2003 roku. Wnioskodawca dokonywał również dalszych ulepszeń w następnych latach. Wartość żadnego z ulepszeń dokonanych po październiku 2003 roku jednostkowo jak również w sumie nie przekroczyła 30 % wartości początkowej (wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, bez powiększenia jej o wartość ulepszeń z 2003 roku);

3. Rozdzielcza sieć kanalizacyjna - nie ponoszono żadnych nakładów na ulepszenie;

4. Budynek kotłowni i warsztatów - nakłady na ulepszenie zostały poniesione w 2003 roku, jednak nie przekroczyły one 30 % wartości początkowej środka trwałego;

5. Budynek biurowy oraz stacja trafo z wyposażeniem - nakłady na ulepszenie zostały poniesione w 2003 oraz 2007 roku, jednak nie przekroczyły one (jednostkowo oraz w sumie) 30 %wartości początkowej środka trwałego;

6. Sprężarkownia - nie ponoszono żadnych nakładów na ulepszenie;

7. Portiernia - nakłady na ulepszenie zostały poniesione w styczniu 2006 roku i przekroczyły one 30 % wartości początkowej środka trwałego;

9. Wiata na stłuczkę z boksem - nie ponoszono żadnych nakładów na ulepszenie;

9. Komin murowany z cegły klinkierowej - nie ponoszono żadnych nakładów na ulepszenie;

10. Komin stalowy - nie ponoszono żadnych nakładów na ulepszenie;

11. Sieć elektryczna/kablowa - nakłady na ulepszenie zostały poniesione w 2003 roku, jednak nie przekroczyły one 30 % wartości początkowej środka trwałego;

12. Słupy oświetleniowe - nie ponoszono żadnych nakładów na ulepszenie;

13. Rozdzielcza sieć wodna (woda miejska) - nie ponoszono żadnych nakładów na ulepszenie;

14. Zbiorniki podziemne kanalizacji deszczowej - 4 szt. (związane z siecią rozdzielczą kanalizacyjną) - nie ponoszono żadnych nakładów na ulepszenie;

15. Zbiorniki metalowe na wodę 3 szt.- nie ponoszono żadnych nakładów na ulepszenie;

16. Drogi i place - nakłady na ulepszenie zostały poniesione w 2003 roku i przekroczyły one 30% wartości początkowej środka trwałego. Użytkowanie obiektu w stanie ulepszonym rozpoczęto w grudniu 2003 r.;

17. Ogrodzenie siatkowe zakładu - nie ponoszono żadnych nakładów na ulepszenie;

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy użyte w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy określenie „30% wartości początkowej tych obiektów”, należy rozumieć jako obowiązek odnoszenia się przy każdym ulepszeniu do wartości początkowej budynków/budowli, w rozumieniu art. 16g ust. 1 i następne ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) ... Czy też po każdym ulepszeniu budynku/budowli, podatnik powinien ustalać 30% wartości początkowej biorąc pod uwagę wartość początkową powiększoną o dokonane ulepszenia tj. w rozumieniu art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) ...
 2. Od jakiego momentu należy liczyć okres 5 lat, o którym mowa jest w art. 43 ust. 7a ustawy, jeśli wydatki na ulepszenie w wysokości przekraczającej 30% i nieprzekraczającej 30% wartości początkowej ponoszone były kilkakrotnie... Jak należy liczyć ten okres w stosunku do budynków i budowli wymienionych w pkt 1,2 oraz 16 stanu faktycznego...

Do pytania numer 1

Zdaniem Wnioskodawcy, użyte w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy określenie 30% wartości początkowej tych „obiektów”, należy rozumieć jako obowiązek odnoszenia się przy każdym dokonanym pierwszym i następnym ulepszeniu, do wartości początkowej budynków i budowli, w rozumieniu art. 16g ust. 1 i następne, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.).

Literalne brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy wskazuje na obowiązek odnoszenia się do wartości początkowej przyjętej jako wartość historyczna tj. z dnia przyjęcia do używania w rozumieniu art. 16g ust. 1 i następne ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.).

Przyjęcie takiego stanowiska oznaczałoby, że ustalanie 30% progu ulepszenia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, należy odnosić do wartości „historycznej” tj. wartości z dnia przyjęcia do użytkowania, pomijając dokonane po tym dniu ulepszenia - niezależnie czy przekraczały 30% wartości początkowej czy nie przekraczały. Zdaniem Wnioskodawcy przyjęcie takiego stanowiska jest uprawnione literalnym brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Do pytania numer 2

Zdaniem Wnioskodawcy brzmienie art. 43 ust. 7a ustawy, wskazuje, że upływ 5 lat użytkowania budynku/budowli w ulepszonym stanie, powinno liczyć się od pierwszego ulepszenia, którego wartość przekracza 30% wartości początkowej budynku/budowli. Bowiem w art. 43 ust. 7a ustawy mowa jest jednoznacznie o tym by budynki/budowle „były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat”, nie ma natomiast w tym przepisie mowy o tym, aby te 5 lat miało upłynąć od ostatniego ulepszenia. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że w stosunku do budynków i budowli wymienionych w pkt 1, 2 oraz 16 stanu faktycznego okres użytkowania w stanie ulepszonym powyżej 5 lat należy liczyć od pierwszego ulepszenia, którego wartość przekroczyła 30% wartości początkowej. Wobec tego, Wnioskodawca uważa, że w stosunku do budynków i budowli wymienionych w pkt 1, 2 oraz 16 stanu faktycznego okres użytkowania w stanie ulepszonym powyżej 5 lat, o którym mowa jest w art. 43 ust. 7 ustawy, już upłynął.

W świetle powołanych powyżej przepisów oraz na podstawie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicję pierwszego zasiedlenia zawiera art. 2 pkt 14 ustawy, zgodnie z którym, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z w/w przepisów ustawy, zwolnienie od podatku od towarów i usług stosuje się w odniesieniu do sprzedaży nieruchomości, jeśli jest ona już zasiedlone bądź zamieszkana.

Natomiast na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) tej ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W odpowiedzi na postawione we wniosku pytania należy odwołać się do przepisu art. 16g ust. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r., poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

W odniesieniu do pytania nr 1 postawionego w przedmiotowym wniosku, należy wskazać, iż z brzmienia przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy w świetle przytoczonego wyżej treści art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osobo prawnych, jasno wynika, że wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych w związku z ich ulepszeniem.

W konsekwencji powyższego, zgodnie ze stanowiskiem Spółki, odwoływanie się po każdym ulepszeniu do wartości „historycznej” jest błędne, gdyż zgodnie z powyższym wnioskowaniem właściwym jest odniesienie się do wartości początkowej, nakładów poczynionych w związku z ulepszeniem nieruchomości, które następnie podwyższają jej wartość początkową. Każde kolejne wydatki ponoszone na ulepszenie budynku/budowli należy porównywać z wartością początkową powiększoną o wartość dotychczasowych ulepszeń.

W odpowiedzi na pytanie nr 2, należy stwierdzić, iż intencją ustawodawcy było objęcie okresu użytkowania liczonego od ostatniego ulepszenia, na co wskazuje treść art. 43 ust. 7a cyt. przepisu „budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika(...)”, rozumiejąc przez to czas od momentu zakończenia całego procesu ulepszania nieruchomości.

Zatem, w odniesieniu do budynków/budowli, w stosunku co do których podatnik ponosił wydatki przewyższające 30% ich wartości początkowej, okres 5 lat, o którym mowa w art. 43 ust. 7a ustawy należy liczyć od chwili poniesienia ostatnich nakładów, przy czym wspomniany przepis będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że przedmiotowe nieruchomości po ich ulepszeniu były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.