Ulepszenie środka trwałego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulepszenie środka trwałego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
25
maj

Istota:

Czy nieumorzoną wartość netto zlikwidowanych środków trwałych Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) kosztów podatkowych w okresie zapłaty. Wydatki te mogą być ujmowane w kosztach uzyskania przychodów podatnika: poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 6 omawianej ustawy), jako element kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej (art. 16 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). w przypadku uznania ich za wydatki niemające charakteru wydatków na wytworzenie środka trwałego (koszty wytworzenia środka trwałego) ani wydatków na ulepszenie środka trwałego, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 omawianej ustawy. Kwestią wstępną dla rozstrzygnięcia podniesionych przez Spółkę kwestii jest zatem ocena charakteru związku ponoszonych wydatków z realizowaną inwestycją. Należy przy tym podkreślić, że – w myśl art. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2012
25
maj

Istota:

Czy koszty postępowania orzeczone przez Krajową Izbę Odwoławczą Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) kosztów podatkowych w okresie zapłaty. Wydatki te mogą być ujmowane w kosztach uzyskania przychodów podatnika: poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 6 omawianej ustawy), jako element kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej (art. 16 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). w przypadku uznania ich za wydatki niemające charakteru wydatków na wytworzenie środka trwałego (koszty wytworzenia środka trwałego) ani wydatków na ulepszenie środka trwałego, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 omawianej ustawy. Kwestią wstępną dla rozstrzygnięcia podniesionych przez Spółkę kwestii jest zatem ocena charakteru związku ponoszonych wydatków z realizowaną inwestycją. Należy przy tym podkreślić, że – w myśl art. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2012
25
maj

Istota:

Czy koszty szkolenia pracowników obejmującego obsługę nowego bloku energetycznego oraz modernizowanych urządzeń przed oddaniem obiektu do eksploatacji Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) kosztów podatkowych w okresie zapłaty. Wydatki te mogą być ujmowane w kosztach uzyskania przychodów podatnika: poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 6 omawianej ustawy), jako element kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej (art. 16 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). w przypadku uznania ich za wydatki niemające charakteru wydatków na wytworzenie środka trwałego (koszty wytworzenia środka trwałego) ani wydatków na ulepszenie środka trwałego, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 omawianej ustawy. Kwestią wstępną dla rozstrzygnięcia podniesionych przez Spółkę kwestii jest zatem ocena charakteru związku ponoszonych wydatków z realizowaną inwestycją. Należy przy tym podkreślić, że – w myśl art. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2012
25
maj

Istota:

Czy koszty części zapasowych do środków trwałych Spółka powinna uwzględniać w wartości początkowej środków trwałych czy zaliczać je wprost do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) kosztów podatkowych w okresie zapłaty. Wydatki te mogą być ujmowane w kosztach uzyskania przychodów podatnika: poprzez odpisy amortyzacyjne (art. 15 ust. 6 omawianej ustawy), jako element kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środka trwałego albo wartości niematerialnej i prawnej (art. 16 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). w przypadku uznania ich za wydatki niemające charakteru wydatków na wytworzenie środka trwałego (koszty wytworzenia środka trwałego) ani wydatków na ulepszenie środka trwałego, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych – mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 omawianej ustawy. Kwestią wstępną dla rozstrzygnięcia podniesionych przez Spółkę kwestii jest zatem ocena charakteru związku ponoszonych wydatków z realizowaną inwestycją. Należy przy tym podkreślić, że – w myśl art. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawczyni ma prawo do naliczania przyspieszonej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% wartości lokali mieszkalnych, które aktualnie wynajmuje?

Fragment:

(...) zakupu wzrosła o ponad 100%. Na wzrost wartości lokalu wpływ miała ogólna tendencja do wzrostu cen nieruchomości zlokalizowanych w tym miejscu, jak również wartość jego zabudowanego wyposażenia. W ocenie biegłego rzeczoznawcy, wartość środków trwałych znajdujących się w tym lokalu mieszkalnym w wyniku jego ulepszenia od dnia zakupu wzrosła o ponad 30% wartości początkowej tego lokalu. W myśl art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki na ulepszenie środka trwałego to nakłady poczynione na jego przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację (w tym wydatki na nabycie części składowych i peryferyjnych), których suma w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł, a których skutkiem jest wzrost wartości użytkowej mierzonej w szczególności, okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego i kosztami jego eksploatacji. Analizując (...)

2011
1
paź

Istota:

1.Czy wartość nabycia udziału w nieruchomości wspólnej zwiększa wartość nabycia nieruchomości głównej, czy stanowi odrębny składnik majątku?2.Czy w okresie prowadzenia prac adaptacyjnych, wydatki poniesione na utrzymanie nieruchomości, np. czynsz, energia elektryczna, wywóz nieczystości, eksploatacja wind, itp., zwiększają cenę nabycia nieruchomości, czy zwiększają wydatki na ulepszenie?3.Czy wydatki na zakup wyposażenia kuchni, łazienki oraz mebli biurowych będą zwiększały nakłady na ulepszenie?4.Jaki współczynnik amortyzacji powinien być zastosowany, przy założeniu, że nakłady na ulepszenie przekroczą 30%ceny nabycia nieruchomości?5.Jeżeli udział w nieruchomości wspólnej stanowić będzie odrębny składnik majątku, to jak powinien być sklasyfikowany i jaki współczynnik amortyzacji należy zastosować?6.Czy odsetki od kredytu będą zwiększały w trakcie prac adaptacyjnych cenę nabycia, czy nakłady na ulepszenie?

Fragment:

(...) wyżej lokalu prac adaptacyjnych (ulepszeń), zostanie on oddany do użytkowania i będzie środkiem trwałym. W związku z powyższym Wnioskodawczyni zamierza zakupić wyposażenie kuchni, łazienki, meble biurowe, a w okresie prowadzenia prac adaptacyjnych ponosić wydatki na utrzymanie nieruchomości. Zamierzoną przez Wnioskodawczynię nową funkcję zakupiony lokal osiągnie dopiero po zakończeniu prac adaptacyjnych, co powoduje, że poniesione nakłady nie mogą być kwalifikowane jako ulepszenie środka trwałego, lecz jako wytworzenie środka trwałego. Dopiero zatem po ich poniesieniu będzie to środek posiadający cechy wskazane w definicji ustawowej, tj. kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania. Biorąc powyższe pod uwagę, za wartość początkową lokalu stanowiącego biuro firmy należy przyjąć jego wartość z dnia przekazania środka trwałego do używania, odpowiadającą kosztowi jego wytworzenia. Na wartość tą składać się będzie (...)

2011
1
wrz

Istota:

W zakresie zakwalifikowania wydatków na wymianę nawierzchni placu manewrowego tj. poniesionych na:
- rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych, rozbiórka i wymiana koryt odsączających, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem, uzupełnienie istniejącej podbudowy (warstwy podsypkowej), położenie kostki brukowej, wywóz gruzu wraz z opłatą za przyjęcie gruzu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia jako remont środka trwałego,
- wykopy, przekopy, osadzenie studzienki ściekowej i podłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej, ułożenie dodatkowych krawężników wraz z wykonaniem ław pod krawężniki, zasypanie wykopów jako wydatków na ulepszenie środka trwałego zwiększających wartość środka trwałego

Fragment:

(...) w koszty uzyskania przychodów, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o pdop w momencie ich poniesienia. Odnosząc się natomiast do wydatków na wykonanie wykopów i przekopów, osadzenie studzienki kanalizacyjnej i podłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej, ułożenie dodatkowych krawężników wraz z wykonaniem ław pod krawężniki oraz zasypanie wykopów to wydatki te, których celem jak wskazała Spółka było ulepszenie środka trwałego stosownie do postanowień art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 16g ust. 13 ustawy o pdop, zwiększają wartość początkową środka trwałego i podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym wydatki związane z wymianą stolarki okiennej, Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w roku 2010?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2010r. (data wpływu do tut. Organu 16 października 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uznania za remont wymiany okien oraz zaliczenia wydatków z tym związanych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 16 października 2010r. wpłynął do tut. Organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy opisana powyżej wymiana starych drewnianych okien na nowe z tworzywa sztucznego stanowi remont czy ulepszenie środka trwałego?

Fragment:

(...) wyroku z 1 marca 2000r. Sygn. akt I SA/Wr 2915/98 oraz interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Znak ITPB 1/415-618/09/DP. Ponadto niezbędnym elementem ulepszenia środka trwałego jest zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego, a nie tylko jego wartości finansowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania. Jak wskazano w orzecznictwie sądowym wzrost wartości użytkowej musi mieć charakter mierzalny. Kwestia wymiany zużytych okien jako ulepszenie środka trwałego była już przedmiotem zainteresowania sądownictwa oraz organów podatkowych, które w swych orzeczeniach oraz decyzjach jednoznacznie opowiedziały się za kwalifikacją tego typu czynności za remont środka trwałego, a nie jego ulepszenie tak np. NSA w wyroku z dnia 20 sierpnia 1999r. Sygn. akt I SA/Gd 2620/98, w którym Sąd stwierdził że, "nakłady, takie jak wymiana drzwi, okien, mogą być uznane za prace remontowe nie zwiększające wartości użytkowej (...)

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy prawidłowo dokonano kwalifikacji prac budowlanych do remontu środka trwałego?
2. Czy zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowo zaliczono budowlane prace remontowe wykazane w opisie stanu faktycznego do kosztów uzyskania przychodów 2009r.?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 21 kwietnia 2010r. (data wpływu do tut. Biura 26 kwietnia 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uznania prac budowlanych wykonywanych przez Spółdzielnię za remont oraz możliwości zaliczenia wydatków z tym związanych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 kwietnia 2010r. wpłynął do tut. Biura wniosek o udzielenie pisemnej (...)