Ulepszenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ulepszenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
12
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz prawa do odliczenia podatku VAT od faktur dokumentujących koszty poniesione na ulepszenie zakupionego lokalu.

Fragment:

Wnioskodawcy nie będzie również przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących koszty poniesione na ulepszenie zakupionego lokalu ponieważ towary i usługi nabywane w związku z ulepszeniem ww. nieruchomości będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku VAT. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało ocenić jako prawidłowe. Tut. organ wskazuje, że stanowisko w części dotyczącej zwolnienia od podatku VAT transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego uznano za prawidłowe, jednakże na podstawie innej regulacji prawnej, niż wskazana we własnym stanowisku w sprawie przez Wnioskodawcę. Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2012
19
gru

Istota:

1. Czy sam fakt zarejestrowania się Spółki jako podatnik VAT czynny, oraz dokonywanie innych czynności opodatkowanych, stoi na przeszkodzie w skorzystaniu ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?
2. Czy, jeżeli od wydania przedmiotowych lokali mieszkalnych pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi minęło kilkadziesiąt lat, poprzedni właściciel nabył lokale w roku 2007 i nie dokonał ulepszenia lokali, to Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, jeżeli wydatki Wnioskodawcy na ulepszenie w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych przedmiotowych lokali mieszkalnych będą stanowiły mniej niż 30% wartości początkowej?
3. Czy przekroczenie przez nakłady na remont 30% wartości początkowej przedmiotowych lokali stoi na przeszkodzie w skorzystaniu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?
4. Czy Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, jeżeli wartość nakładów na ich ulepszenie osiągnie bądź przekroczy poziom 30% wartości początkowej?
5. Czy jeżeli Wnioskodawca nie odliczy VAT przy zakupach dot. nakładów na ulepszenie w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych to bez względu na ich wysokość będzie mógł przy sprzedaży mieszkania skorzystać ze zwolnienia od VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT?

Fragment:

Zatem, zasadnicza różnica między remontem a ulepszeniem polega na tym, że przesłanką rozpoczęcia remontu jest zużycie środków trwałych lub ich części składowych w trakcie ich eksploatacji. Remont ma na celu przywrócenie pierwotnej wartości użytkowej (nawet przy użyciu nowocześniejszych materiałów i technologii), natomiast ulepszenie ma na celu zwiększenie wartości użytkowej obiektu. Tak więc, modernizacja (ulepszenie) to działania związane ze środkami trwałymi, które powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami eksploatacji. Wyjaśnienie różnicy jaka istnieje pomiędzy remontem a ulepszeniem w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym było niezbędne w przedmiotowej sprawie, bowiem Wnioskodawca przedstawiając opis zdarzenia przyszłego wyraźnie rozróżnia nakłady jakie zostaną poniesione na remont przedmiotowych lokali mieszkalnych, a jakie na ich ulepszenie. Przy czym istotne znaczenie dla celów podatku VAT mają wydatki na ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

2012
28
lis

Istota:

W zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Fragment:

W myśl art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Podstawą do zwiększenia wartości początkowej środków trwałych o wartość wydatków poniesionych na ich ulepszenie, co wiąże się z brakiem możliwości zaliczenia tych wydatków bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, jest spełnienie warunków zawartych w wyżej powołanym przepisie. Po pierwsze, musi nastąpić ulepszenie środków trwałych, a suma wydatków z tego tytułu - przekroczyć 3.500 zł. Ulepszenie polega na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji środka trwałego. Wyliczenie zawarte w omawianym przepisie stanowi katalog zamknięty, co oznacza, że tylko wydatki związane chociaż z jedną z tych prac, które w konsekwencji skutkują wymienionymi efektami, czyli przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją środka trwałego, mogą zostać uznane za wydatki ulepszające ten środek.

2012
24
lis

Istota:

W zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Fragment:

W myśl art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Podstawą do zwiększenia wartości początkowej środków trwałych o wartość wydatków poniesionych na ich ulepszenie, co wiąże się z brakiem możliwości zaliczenia tych wydatków bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, jest spełnienie warunków zawartych w wyżej powołanym przepisie. Po pierwsze, musi nastąpić ulepszenie środków trwałych, a suma wydatków z tego tytułu - przekroczyć 3.500 zł. Ulepszenie polega na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji środka trwałego. Wyliczenie zawarte w omawianym przepisie stanowi katalog zamknięty, co oznacza, że tylko wydatki związane chociaż z jedną z tych prac, które w konsekwencji skutkują wymienionymi efektami, czyli przebudową, rozbudową, rekonstrukcją, adaptacją lub modernizacją środka trwałego, mogą zostać uznane za wydatki ulepszające ten środek.

2012
15
lis

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości przy nakładach przekraczających 30 % jej wartości początkowej z prawem do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do wydatków odpowiadających co najmniej 30 % wartości początkowej obiektu.

Fragment:

Jeżeli zatem podatnik wybuduje obiekt, lub go zmodernizuje, przy czym nakłady na ulepszenie przekroczą 30% wartości początkowej, a następnie obiekt ten (lub ulepszenie) zostanie oddany do użytkowania (wprowadzony przez podatnika do ewidencji środków trwałych), nie oznacza to, że został on zasiedlony. Oddanie do użytkowania nie nastąpiło bowiem w wykonaniu czynności opodatkowanych. W sytuacji braku zastosowania zwolnienia od podatku wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy odnieść się należy do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy przewidującym możliwość zastosowania zwolnienia jeżeli dokonujący dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. W przypadku braku spełnienia przesłanek w nim wymienionych, tj. poniesienia wydatków na ulepszenie budynków, budowli lub ich części wyższych niż 30% wartości początkowej z prawem do odliczenia zastosowanie zwolnienia nie jest możliwe. Jednakże należy odwołać się jeszcze do art. 43 ust. 7a ustawy, zgodnie z którym warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

2012
10
lis

Istota:

Czy wydatki poniesione na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych służących działalności komercyjnej sfinansowanie z wcześniej zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 4a dochodu, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych?
Czy dochód, który z powrotem został przesunięty z działalności kultowej na działalność gospodarczą z przeznaczeniem na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych wykorzystywanych do świadczenia usług najmu, będzie podlegał opodatkowaniu?

Fragment:

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wydatki poniesione na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych służących działalności komercyjnej sfinansowanie z wcześniej zwolnionego na podstawie art. 17 ust. 4a dochodu, są wolne od podatku dochodowego od osób prawnych... (pytanie wymienione we wniosku jako 4) Czy dochód, który z powrotem został przesunięty z działalności kultowej na działalność gospodarczą z przeznaczeniem na ulepszenie (inwestycję) środków trwałych wykorzystywanych do świadczenia usług najmu, będzie podlegał opodatkowaniu... (pytanie wymienione we wniosku jako 5) Zdaniem Wnioskodawcy, generalnie Parafia dochód z działalności gospodarczej zwalnia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 4a pdop - gdyż przeznacza go na cele kultu religijnego. Natomiast w przypadku gdy część zysku zostaje zatrzymana na cele działalności gospodarczej i decyzją właściwego organu Parafii przeznaczona na ulepszenie środków trwałych, podlegała ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym w chwili wydatkowania tej części dochodu na ulepszenie środków trwałych. Koszty remontu sfinansowane dochodem z niegospodarczej działalności podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż pieniądze wydatkowane na ten cel pochodzą z ówcześnie zwolnionego dochodu przeznaczonego na cele kultu religijnego zgodnie z art. 17 ust. 4a ustawy o pdop.

2012
4
paź

Istota:

Czy koszty modernizacji zbiornika paliwa stanowią ulepszenie środka trwałego, powodujące podwyższenie jego wartości początkowej podlegającej amortyzacji ?

Fragment:

Według utrwalonego orzecznictwa sądowego, z ulepszeniem środków trwałych mamy do czynienia, gdy następuje ich: przebudowa, czyli zmiana (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny, rozbudowa, tj. poprawienie składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych itp., adaptacja, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony albo nadania mu nowych cech użytkowych, rekonstrukcja, tj. odtworzenie (odbudowanie) zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych, modernizacja, tj. unowocześnienie środka trwałego. Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega zatem na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełniania innych, nowych funkcji czy wymagań, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych. Katalog mierników wzrostu wartości użytkowej wymieniony w art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stanowi katalogu zamkniętego.

2012
5
wrz

Istota:

Czy prawidłowo Spółka zaliczyła poniesione wydatki na podwyższenie wartości początkowej środka trwałego w postaci obiektu hotelowego, uznając je jako modernizację, ulepszenie?

Fragment:

Zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ulepszenie środka trwałego będzie miało miejsce wówczas, gdy w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji wzrośnie wartość użytkowa środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do użytkowania, a suma poniesionych na ten cel wydatków w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł, podobnie ulepszenie zostało zdefiniowane w ustawie o rachunkowości (w art. 31 ust. 1), z tą różnicą, że tam ustawodawca nie wprowadził żadnego kryterium kwotowego. Zgodnie z powyższym przepisem, wartość początkową środka trwałego powiększają również te koszty, które zostały poniesione na środek trwały już po oddaniu środka trwałego do używania. Jednakże nie każdy koszt, który został poniesiony na środek trwały może zostać zakwalifikowany do nakładów powiększających jego wartość. Są nimi jedynie te koszty, które spełniają przesłanki określone w ww. przepisie, a mianowicie służą ulepszeniu środka trwałego i powodują wzrost wartości użytkowej środka trwałego w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania. Ulepszeniem, zgodnie z brzmieniem ww. przepisu jest przebudowa, rozbudowa, modernizacja lub rekonstrukcja środka trwałego.

2012
2
wrz

Istota:

Czy opisane wyżej wydatki poniesione w celu nadania budynkowi cech użytkowych jakich budynek wcześniej nie posiadał stanowią koszt uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, jako wydatki przedsiębiorcy jakim jest Spółdzielnia, ponoszącego ryzyko gospodarcze związane z wznoszeniem budynków?

Fragment:

(...) ulepszenie to działania związane ze środkami trwałymi, które powodują wzrost ich wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami eksploatacji. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółdzielnia została zobowiązana do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości stanu technicznego budynku mieszkalnego poprzez wykonanie wzmocnienia belki w części nad przejazdem w budynku oraz naprawy zarysowanych ścian w lokalach mieszkalnych. Powstałe nieprawidłowości nie są następstwem upływu czasu i eksploatacji budynku lecz są wynikiem błędów popełnionych na etapie projektowym budynku. Spółdzielnia opracowała projekt prac rekonstrukcyjnych w celu usunięcia nieprawidłowości i przeprowadziła prace budowlane. Budynek jest środkiem trwałym Spółdzielni, został wprowadzony do ewidencji środków trwałych w 2001 r. W świetle powyższych uwag wskazać należy, iż różnica między nakładami na remont a nakładami na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że pierwsze z nich zmierzają do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych, a drugie powodują istotne zmiany cech użytkowych rozbudowywanych, przebudowywanych, rekonstruowanych, adaptowanych czy modernizowanych środków trwałych.

2012
1
wrz

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości przy nakładach nieprzekraczających 30 % jej wartości początkowej.

Fragment:

Przy czym, z literalnego brzmienia przepisów wynika, że do pierwszego zasiedlenia może również dojść w sytuacji, gdy budynek/budowla lub ich część jest oddawana do użytkowania w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po ich ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Niemniej jednak nakłady poniesione w 2005 r. przez Spółkę nie spowodowały wzrostu wartości początkowej Kamienicy 2 o kwotę pozwalającą na przyjęcie, że obiekt został ulepszony w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit b) ustawy o VAT. Dlatego też, w tej sytuacji przedmiotowa dostawa Kamienicy nr 2 nie będzie stanowiła dostawy w ramach pierwszego zasiedlenia, a zatem będzie korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jednocześnie Spółka będzie mogła wybrać opcję opodatkowania o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 43 ust. 10 ustawy o VAT tzn. (i) nabywca będzie również czynnym podatnikiem podatku VAT oraz (ii) Spółka wraz z nabywcą złożą przed dniem dokonania dostawy tych obiektów Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwemu dla ich nabywcy, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części. Ad. 3 Przedmiotem dostawy będzie również droga, która znajduje się na działce nr 24. Zdaniem Spółki, droga powinna być uznana za budowlę. Ustawa o VAT nie zawiera definicji budynku czy budowli.