ILPB1/4511-1-4/15-2/AP | Interpretacja indywidualna

Obowiązek płatnika.
ILPB1/4511-1-4/15-2/APinterpretacja indywidualna
 1. Ukraina
 2. opodatkowanie
 3. płatnik
 4. stypendia
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Uniwersytetu, przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet (dalej Wnioskodawca) wraz z innymi Uniwersytetami oraz Kolegium Europy Wschodniej i z Zakładem (...) ustanowił Nagrodę „A”, mającą na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwój nauki i kultury, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy - skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej wielu narodów, dawne, współczesne i przyszłe związki demokratycznej Ukrainy z Polską i Europą (dalej Nagroda).

Wszelkie kwestie związane z przyznawaniem świadczeń oraz związane z Nagrodą uregulowane są w Regulaminie Nagrody „A” (dalej Regulamin). Nagrodą corocznie honoruje się dwie osoby z Ukrainy: kandydatów z dziedziny szeroko rozumianych nauk humanistycznych oraz z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Pierwsza z nich zostaje Laureatem Nagrody „A” (12 miesięcy), a druga Stażystą przy Nagrodzie „A” (4 miesiące). Zgodnie z Regulaminem, osoby, które mogą zostać uhonorowane, to osoby z Ukrainy posiadające tytuł naukowy magistra, doktora, doktora habilitowanego lub profesora.

W myśl Regulaminu Laureat to osoba otrzymująca stypendium w Polsce na 12 miesięcy, a Stażysta to osoba otrzymująca stypendium w Polsce na 4 miesiące (Laureat i Stażysta zwani są dalej łącznie Stypendystami).

Laureat Nagrody otrzymuje m.in. roczne stypendium w Polsce na 12 miesięczny (1 września -31 sierpnia) pobyt badawczy, wykładowy bądź kształceniowy na 6 Uniwersytetach współtworzących Nagrodę (na każdej Uczelni laureat ma przebywać 2 miesiące). Zgodnie z kalendarzem akademickim pobyt na 5-ciu Uczelniach może mieć charakter naukowo-dydaktyczny (okres od września do czerwca), natomiast pobyt na jednej z Uczelni będzie miał charakter wyłącznie badawczy (lipiec - sierpień). Stażysta Nagrody otrzymuje stypendium w Polsce na 4-miesięczny pobyt badawczy, na 2 Uniwersytetach współtworzących Nagrodę. Wszystkie świadczenia dla Stypendystów w postaci stypendium oraz dodatkowych świadczeń gwarantowanych w Regulaminie dalej zwane są zbiorczo stypendium.

Stypendyści zobowiązani będą do sporządzenia sprawozdania z pobytu oraz do umieszczenia w publikacjach informacji o Nagrodzie, jeżeli będą one wynikiem pobytu Stypendysty w Polsce. Ponadto Stażysta zobowiązany będzie do 2 miesięcy pobytu na każdym z 2 Uniwersytetów, a Laureat do pobytu minimum 6 tygodni na każdym z Uniwersytetów oraz do wygłoszenia jednego wykładu publicznego, inaugurującego jego pobyt na Uniwersytecie oraz do przeprowadzenia sześciu wykładów kursowych w instytucie, w którym będzie afiliowany.

Zobowiązania Uczelni w stosunku do Stypendystów to zapewnienie im stypendium w określonej netto miesięcznie wysokości. Wysokość stypendium uzależniona jest od posiadanego przez Stypendystę tytułu naukowego - magistra, doktora lub doktora habilitowanego bądź profesora. Uczelnia zobowiązana jest również do zapewnienia Stypendyście bardzo dobrych warunków mieszkaniowych na cały okres pobytu na danej Uczelni, zagwarantowania opieki/pomocy naukowej opiekuna-specjalisty z dziedziny Stypendysty, który będzie służył radą i pomocą w trakcie pobytu na Uczelni, przekazania książek z wydawnictwa danego Uniwersytetu z dziedziny Stypendysty, zapewnienie intensywnego lektoratu języka polskiego, a także inne ewentualne grzeczności.

Stypendyści przyjeżdżający na daną Uczelnię w Polsce z Ukrainy mają miejsce zamieszkania do celów podatkowych na Ukrainie oraz posiadają na Ukrainie rezydencję podatkową.

W ramach ww. Nagrody Wnioskodawca będzie gościł u siebie Stypendystów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wypłata stypendium wskazanego w stanie faktycznym wniosku dla Stypendysty przyjeżdżającego na Uniwersytet z Ukrainy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych stypendiów...
 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do sporządzenia jakichkolwiek informacji, deklaracji, zeznań, związanych z przekazaniem stypendium...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania oznaczonego nr 1, wypłata stypendium w określonej miesięcznie kwocie netto wskazanej w stanie faktycznym wniosku dla Stypendysty przyjeżdżającego na Uniwersytet z Ukrainy nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych stypendiów.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Jak dowodzi powyżej użyte sformułowanie „w szczególności” definicja dochodów (przychodów) uważanych za osiągane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby zaliczyć do nich również inne przychody nie wymienione wprost w tym przepisie.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 22 ust. 1 konwencji z dnia 12 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269, ze zm.) osoba fizyczna, która przebywa czasowo w Umawiającym się Państwie w celu nauczania lub prowadzenia prac badawczych na uniwersytecie, w szkole pomaturalnej bądź innej placówce oświatowej i która ma lub bezpośrednio przed tą wizytą miała stałe miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie, będzie zwolniona od opodatkowania w pierwszym wymienionym Umawiającym się Państwie z tytułu wynagrodzenia za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych, jeżeli okres pobytu tej osoby nie przekracza dwu lat, licząc od dnia jej pierwszego przyjazdu w tym celu.

Na podstawie art. 22 ust. 2 ww. konwencji, postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do dochodów z tytułu prac badawczych, jeżeli takie prace są podejmowane nie w interesie publicznym, ale głównie dla prywatnej korzyści określonej osoby lub określonych osób.

Z treści regulaminu wynika, że przyjeżdżającym Stypendystom z Ukrainy wypłacane będzie stypendium w ramach Nagrody. Zatem przedmiotowe stypendium nie może być utożsamiane z wynagrodzeniem za nauczanie lub prowadzenie prac badawczych z art. 22 ust. 1 konwencji.

W konsekwencji uznać należy, że stypendium otrzymane przez Stypendystów będzie podlegało opodatkowaniu jako „inne dochody”, zgodnie z art. 21 ww. konwencji.

Zgodnie z tym przepisem części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a które nie zostały wymienione w poprzednich artykułach niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Powyższy zapis art. 21 ust. 1 cyt. konwencji oznacza, że stypendia osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, zagwarantowane jako Nagroda „A”, nie zostały wymienione w artykułach konwencji polsko-ukraińskiej, a więc stanowią przychody objęte przepisem z art. 21 ust. 1 konwencji i podlegają opodatkowaniu tylko na Ukrainie.

Tym samym otrzymane przez Stypendystów z Ukrainy stypendia w ramach Nagród „A”, zdaniem Wnioskodawcy, w ogóle nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. W związku z powyższym na Uczelni nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na PIT od wypłacanych stypendiów.

Powyższe zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29.04.2014 r., w której czytamy między innymi: „W konsekwencji, w niniejszej sprawie uznać należy, że stypendium otrzymane przez naukowców, którzy przebywają w celu realizacji umowy stypendialnej opisanej w zdarzeniu przyszłym, będzie podlegało opodatkowaniu jako „inne dochody”, zgodnie z art. 21 ww. Konwencji. Zgodnie z tym przepisem części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a które nie zostały wymienione w poprzednich artykułach niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Powyższy zapis art. 21 ust. 1 cyt. Konwencji oznacza, że stypendia osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, wypłacane na pokrycie kosztów związanych z pobytem w Polsce, finansowane ze środków Unii Europejskiej, nie zostały wymienione w artykułach konwencji polsko-ukraińskiej, a więc stanowią przychody objęte tym przepisem i podlegają opodatkowaniu tylko na Ukrainie”.

W odniesieniu do pytania oznaczonego nr 2 Wnioskodawca wskazał, że jego zdaniem, nie ciążą na nim żadne obowiązki związane ze sporządzeniem informacji, deklaracji, zeznań podatkowych z tytułu wypłacanych Stypendystom stypendiów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej tut. Organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.