Ukraina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ukraina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie możliwości odliczenia przez Wnioskodawcę pobranego przez pożyczkobiorcę z Ukrainy podatku u źródła (pyt. nr 3)

Fragment:

W rozliczeniu rocznym Spółka będzie uprawniona do odliczenia kwoty równej podatkowi od odsetek zapłaconemu na Ukrainie (w wysokości określonej w niemiecko-ukraińską umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania), przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć tej części podatku zapłaconego na Ukrainie, jaka proporcjonalnie przypada na dochód z tego źródła przypisany do zakładu. Podsumowanie Odpowiadając na zadane pytanie Wnioskodawca uważa, że Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku od odsetek pobranego przez pożyczkobiorcę z Ukrainy na zasadach określonych w art. 20 ust. 2a u.p.d.o.p. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości odliczenia pobranego przez pożyczkobiorcę z Ukrainy podatku u źródła – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 3. Jednocześnie Organ interpretacyjny zastrzega, że poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej jest ocena postanowień niemiecko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także przepisów podatkowych w ukraińskiej jurysdykcji podatkowej.

2018
18
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Ukrainy.

Fragment:

Zleceniobiorcy mają miejsce zameldowania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (na Ukrainie) oraz ich rodziny również mieszkają na Ukrainie. Działalność polityczną, kulturalną również prowadzą na Ukrainie. Będą pracować u Wnioskodawcy na umowę zlecenie wprawdzie powyżej 183 dni w roku podatkowym, tym samym będą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 183 dni w roku podatkowym, ale posiadają i przedstawiają Wnioskodawcy certyfikat rezydencji podatkowej Ukrainy. Wnioskodawca uzyska od Zleceniobiorców – obywateli Ukrainy takie certyfikaty wydane w oryginale. Oryginały certyfikatów rezydencji podatkowej Ukrainy będą w posiadaniu Wnioskodawcy i zostaną dodatkowo przetłumaczone na język polski przez przysięgłego tłumacza. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowo realizując obowiązki płatnika, Wnioskodawca ma prawo rozpoznać obowiązek podatkowy w oparciu zarówno o certyfikat rezydencji podatkowej oraz zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Kijowie w dniu 12 stycznia 1993 r. (...)

2018
5
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy posiadającymi certyfikat rezydencji

Fragment:

Konwencji jest udokumentowanie miejsca zamieszkania podatnika na Ukrainie za pomocą certyfikatu rezydencji. Warunek ten wynika wprost z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy obywatele ukraińscy, z którymi Wnioskodawca podpisze umowy zlecenia, posiadają certyfikat rezydencji Ukrainy zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od długości pobytu w Polsce w roku podatkowym – ma zastosowanie art. 14 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, zgodnie z którym dochód, osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania na Ukrainie z tytułu umowy zlecenia, podlega opodatkowaniu tylko na Ukrainie. To oznacza, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru podatku. Niemniej jednak na Wnioskodawcy ciąży obowiązek przesłania we właściwym terminie odpowiedniemu urzędowi oraz obywatelowi Ukrainy stosownej informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 42 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
19
paź

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.

Fragment:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w opisywanym przypadku na Ukrainie) osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w opisywanym przypadku na Ukrainie), chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie (w opisywany przypadku w Polsce) dla wykonywania swej działalności. Ponieważ Spółka zawiera umowę zlecenia z osobą mającą stałe miejsce zamieszania na terenie Ukrainy (w terytorium tego Państwa posiada ona centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), i osoba ta jest obywatelem Ukrainy na dowód czego przedstawia płatnikowi ukraiński certyfikat rezydencji wydany przez właściwy organ administracji państwowej Ukrainy, dochody z wykonywania wolnego zawodu w ramach umowy zlecenia są opodatkowane tylko na Ukrainie, niezależnie od tego, czy osoba ta przebywa w Polsce krócej czy dłużej niż 183 dni. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2017
24
sie

Istota:

Jak prawidłowo naliczać zaliczkę na podatek dochodowy zleceniobiorcy z Ukrainy od 184 dnia pracy w Polsce w roku kalendarzowym, jeżeli centrum interesów życiowych zleceniobiorcy znajduje się pod adresem na Ukrainie?

Fragment:

Obywatel Ukrainy (zleceniobiorca) oświadczył na piśmie, że do celów podatkowych jego miejscem zamieszkania jest Ukraina i tam jest ośrodek jego interesów życiowych. Umowa zlecenia z obywatelem Ukrainy jest zawarta poza prowadzoną przez zleceniobiorcę działalnością gospodarczą. Brak informacji o tym, aby zleceniobiorca prowadził działalność gospodarczą. Obywatel Ukrainy w związku z wykonaniem zlecenia nie posiada stałej placówki w Polsce. W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji w zakresie, czy od 184 dnia pracy w roku kalendarzowym na terenie Polski, zleceniobiorcy należy naliczać zaliczkę na podatek dochodowy zryczałtowany, czy na zasadach ogólnych, czy należy go traktować jako nierezydenta, czy jako rezydenta Polski. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jak prawidłowo naliczać zaliczkę na podatek dochodowy zleceniobiorcy z Ukrainy od 184 dnia pracy w Polsce w roku kalendarzowym, jeżeli centrum interesów życiowych zleceniobiorcy znajduje się pod adresem na Ukrainie? Zdaniem Wnioskodawcy, od 184 dnia pracy obywatela Ukrainy w Polsce w roku kalendarzowym zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów osiągniętych z tytułu umowy zlecenie należy naliczać na zasadach ogólnych.

2017
8
sie

Istota:

Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy nieposiadającymi certyfikatu rezydencji

Fragment:

Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenia m.in: zleceniobiorcom nieposiadającym certyfikatu rezydencji Ukrainy, których okres pobytu w Polsce nie przekracza 183 dni pobytu, zleceniobiorcom nieposiadającym certyfikatu rezydencji Ukrainy, których okres pobytu w Polsce wynosi powyżej 183 dni, Zatrudnieni przez Wnioskodawcę na umowy zlecenia oraz umowy o pracę pracownicy są obywatelami ukraińskimi. W związku z tym, że w odniesieniu do zleceniobiorców, którzy nie posiadają certyfikatu rezydencji Ukrainy oraz zatrudnionych na umowę o pracę Wnioskodawca nie wskazał, gdzie znajduje się ich miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (ośrodek interesów życiowych) Organ przyjmuje, że jako obywatele ukraińscy posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (ośrodek interesów życiowych) na Ukrainie. Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez osoby posiadające ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydentów) reguluje m.in. art. 29 ww. ustawy. Za nierezydentów w sytuacji przedstawionej we wniosku uznaje się zleceniobiorców posiadających certyfikat rezydencji Ukrainy oraz zleceniobiorców nieposiadających certyfikatu rezydencji Ukrainy, których okres pobytu w Polsce nie przekracza 183 dni. Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatek (...)

2017
5
sie

Istota:

Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy

Fragment:

Część obywateli Ukrainy dostarczy Spółce certyfikaty rezydencji wydane przez władze podatkowe Ukrainy, z których będzie wynikać, że mają oni miejsce zamieszkania na Ukrainie i na Ukrainie podlegają tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, natomiast część obywateli Ukrainy ukraińskich certyfikatów rezydencji Spółce nie dostarczy. Co istotne, Spółka będzie nawiązywać współpracę z obywatelami Ukrainy na okres krótszy niż 183 dni, a obywatele Ukrainy przyjadą do Polski właśnie w celu nawiązania umowy ze Spółką. Według wiedzy Spółki, obywatele Ukrainy po wykonaniu zlecenia na rzecz Spółki zamierzają wrócić na Ukrainę. Ponadto, obywatele Ukrainy na stałe mieszkają na Ukrainie: tam mają rodziny, majątek oraz zamiar kontynuowania zamieszkania, tj. ośrodek interesów życiowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku przedstawienia przez obywateli Ukrainy certyfikatów rezydencji wydanych przez władze podatkowe Ukrainy, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy w przypadku nieprzedstawienia przez obywateli Ukrainy certyfikatów rezydencji wydanych przez władze podatkowe Ukrainy, na Spółce będzie ciążył obowiązek w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1.

2017
5
sie

Istota:

Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy

Fragment:

Część obywateli Ukrainy dostarczy Spółce certyfikaty rezydencji wydane przez władze podatkowe Ukrainy, z których będzie wynikać, że mają oni miejsce zamieszkania na Ukrainie i na Ukrainie podlegają tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, natomiast część obywateli Ukrainy ukraińskich certyfikatów rezydencji Spółce nie dostarczy. Co istotne, Spółka będzie nawiązywać współpracę z obywatelami Ukrainy na okres krótszy niż 183 dni, a obywatele Ukrainy przyjadą do Polski właśnie w celu nawiązania umowy ze Spółką. Według wiedzy Spółki, obywatele Ukrainy po wykonaniu zlecenia na rzecz Spółki zamierzają wrócić na Ukrainę. Ponadto, obywatele Ukrainy na stałe mieszkają na Ukrainie: tam mają rodziny, majątek oraz zamiar kontynuowania zamieszkania, tj. ośrodek interesów życiowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku przedstawienia przez obywateli Ukrainy certyfikatów rezydencji wydanych przez władze podatkowe Ukrainy, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy w przypadku nieprzedstawienia przez obywateli Ukrainy certyfikatów rezydencji wydanych przez władze podatkowe Ukrainy, na Spółce będzie ciążył obowiązek w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2.

2016
3
sie

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, z tytułu pracy w polskiej spółce, ukraińskiej spółce i z działalności gosp. na Ukrainie.

Fragment:

Ponadto Wnioskodawca od 2005 roku pracował również na rzecz spółki prawa ukraińskiego, a od 2009 r. prowadził na terytorium Ukrainy działalność gospodarczą. W ramach działalności gospodarczej prowadzonej na Ukrainie Wnioskodawca korzystał z części lokalu położonego we Lwowie. Ponadto korzystał z usług prawników oraz księgowych z Ukrainy. Wnioskodawca nie posiadał w Polsce zakładu ani stałej placówki. Znaczna większość dochodów Wnioskodawcy pochodziła z działalności gospodarczej wykonywanej na Ukrainie. Wnioskodawca posiadał również rachunek bankowy w banku ukraińskim. Wnioskodawca opłacał na Ukrainie podatek dochodowy. Tam też miał rodziców, rodzinę (w tym żonę i dwójkę dzieci) i inne osoby bliskie, znajomych oraz centrum aktywności kulturalno - towarzyskiej. Żona i dzieci Wnioskodawcy posiadały polską kartę pobytu, niemniej jednak przez znaczną większość 2015 r. przebywały na Ukrainie. Dzieci Wnioskodawcy uczęszczały do szkoły na Ukrainie. Wnioskodawca miał również na Ukrainie zarejestrowany samochód oraz inny majątek ruchomy i nieruchomy (własne mieszkanie). W 2015 r. centrum interesów życiowych Wnioskodawcy znajdowało się na Ukrainie. Również w przyszłości Wnioskodawca zamierza przebywać na stałe na Ukrainie. Wnioskodawca nie zamierza przeprowadzać się z rodziną na stałe do Polski.

2016
3
sie

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, z tytułu pracy w polskiej spółce, ukraińskiej spółce i z działalności gosp. na Ukrainie.

Fragment:

W ramach działalności gospodarczej prowadzonej na Ukrainie Wnioskodawca korzystał z części lokalu położonego we Lwowie. Ponadto korzystał z usług prawników oraz księgowych z Ukrainy. Wnioskodawca nie posiadał w Polsce zakładu ani stałej placówki. Znaczna większość dochodów Wnioskodawcy pochodziła z działalności gospodarczej wykonywanej na Ukrainie. Wnioskodawca posiadał również rachunek bankowy w banku ukraińskim. Wnioskodawca opłacał na Ukrainie podatek dochodowy. Tam też miał rodzinę (w tym rodziców) i inne osoby bliskie, znajomych oraz centrum aktywności kulturalno - towarzyskiej. Wnioskodawca ma również na Ukrainie zarejestrowany samochód. W 2015 r. Centrum interesów życiowych Wnioskodawcy znajdowało się na Ukrainie. Również w przyszłości Wnioskodawca zamierza przebywać na stałe na Ukrainie. Wnioskodawca nie zamierza przeprowadzać się na stałe do Polski. W 2015 r. Wnioskodawca przebywał w Polsce celem realizacji pracy zleconej przez pracodawcę bez zamiaru rozpoczęcia stałego pobytu w Polsce. Wnioskodawca nie podjął działań celem stałego zorganizowania w Polsce miejsca życia oraz pracy w tym zakresie korzystał z miejsca życia i pracy zorganizowanego na Ukrainie. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie uregulowania Konwencji zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie z dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz.