Ukraina | Interpretacje podatkowe

Ukraina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ukraina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak prawidłowo naliczać zaliczkę na podatek dochodowy zleceniobiorcy z Ukrainy od 184 dnia pracy w Polsce w roku kalendarzowym, jeżeli centrum interesów życiowych zleceniobiorcy znajduje się pod adresem na Ukrainie?
Fragment:
Obywatel Ukrainy (zleceniobiorca) oświadczył na piśmie, że do celów podatkowych jego miejscem zamieszkania jest Ukraina i tam jest ośrodek jego interesów życiowych. Umowa zlecenia z obywatelem Ukrainy jest zawarta poza prowadzoną przez zleceniobiorcę działalnością gospodarczą. Brak informacji o tym, aby zleceniobiorca prowadził działalność gospodarczą. Obywatel Ukrainy w związku z wykonaniem zlecenia nie posiada stałej placówki w Polsce. W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji w zakresie, czy od 184 dnia pracy w roku kalendarzowym na terenie Polski, zleceniobiorcy należy naliczać zaliczkę na podatek dochodowy zryczałtowany, czy na zasadach ogólnych, czy należy go traktować jako nierezydenta, czy jako rezydenta Polski. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jak prawidłowo naliczać zaliczkę na podatek dochodowy zleceniobiorcy z Ukrainy od 184 dnia pracy w Polsce w roku kalendarzowym, jeżeli centrum interesów życiowych zleceniobiorcy znajduje się pod adresem na Ukrainie? Zdaniem Wnioskodawcy, od 184 dnia pracy obywatela Ukrainy w Polsce w roku kalendarzowym zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów osiągniętych z tytułu umowy zlecenie należy naliczać na zasadach ogólnych.
2017
24
sie

Istota:
Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy nieposiadającymi certyfikatu rezydencji
Fragment:
Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenia m.in: zleceniobiorcom nieposiadającym certyfikatu rezydencji Ukrainy, których okres pobytu w Polsce nie przekracza 183 dni pobytu, zleceniobiorcom nieposiadającym certyfikatu rezydencji Ukrainy, których okres pobytu w Polsce wynosi powyżej 183 dni, Zatrudnieni przez Wnioskodawcę na umowy zlecenia oraz umowy o pracę pracownicy są obywatelami ukraińskimi. W związku z tym, że w odniesieniu do zleceniobiorców, którzy nie posiadają certyfikatu rezydencji Ukrainy oraz zatrudnionych na umowę o pracę Wnioskodawca nie wskazał, gdzie znajduje się ich miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (ośrodek interesów życiowych) Organ przyjmuje, że jako obywatele ukraińscy posiadają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (ośrodek interesów życiowych) na Ukrainie. Zasady opodatkowania w Polsce przychodów uzyskanych przez osoby posiadające ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydentów) reguluje m.in. art. 29 ww. ustawy. Za nierezydentów w sytuacji przedstawionej we wniosku uznaje się zleceniobiorców posiadających certyfikat rezydencji Ukrainy oraz zleceniobiorców nieposiadających certyfikatu rezydencji Ukrainy, których okres pobytu w Polsce nie przekracza 183 dni. Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, podatek (...)
2017
8
sie

Istota:
Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy
Fragment:
Część obywateli Ukrainy dostarczy Spółce certyfikaty rezydencji wydane przez władze podatkowe Ukrainy, z których będzie wynikać, że mają oni miejsce zamieszkania na Ukrainie i na Ukrainie podlegają tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, natomiast część obywateli Ukrainy ukraińskich certyfikatów rezydencji Spółce nie dostarczy. Co istotne, Spółka będzie nawiązywać współpracę z obywatelami Ukrainy na okres krótszy niż 183 dni, a obywatele Ukrainy przyjadą do Polski właśnie w celu nawiązania umowy ze Spółką. Według wiedzy Spółki, obywatele Ukrainy po wykonaniu zlecenia na rzecz Spółki zamierzają wrócić na Ukrainę. Ponadto, obywatele Ukrainy na stałe mieszkają na Ukrainie: tam mają rodziny, majątek oraz zamiar kontynuowania zamieszkania, tj. ośrodek interesów życiowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku przedstawienia przez obywateli Ukrainy certyfikatów rezydencji wydanych przez władze podatkowe Ukrainy, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy w przypadku nieprzedstawienia przez obywateli Ukrainy certyfikatów rezydencji wydanych przez władze podatkowe Ukrainy, na Spółce będzie ciążył obowiązek w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1.
2017
5
sie

Istota:
Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy
Fragment:
Część obywateli Ukrainy dostarczy Spółce certyfikaty rezydencji wydane przez władze podatkowe Ukrainy, z których będzie wynikać, że mają oni miejsce zamieszkania na Ukrainie i na Ukrainie podlegają tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, natomiast część obywateli Ukrainy ukraińskich certyfikatów rezydencji Spółce nie dostarczy. Co istotne, Spółka będzie nawiązywać współpracę z obywatelami Ukrainy na okres krótszy niż 183 dni, a obywatele Ukrainy przyjadą do Polski właśnie w celu nawiązania umowy ze Spółką. Według wiedzy Spółki, obywatele Ukrainy po wykonaniu zlecenia na rzecz Spółki zamierzają wrócić na Ukrainę. Ponadto, obywatele Ukrainy na stałe mieszkają na Ukrainie: tam mają rodziny, majątek oraz zamiar kontynuowania zamieszkania, tj. ośrodek interesów życiowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w przypadku przedstawienia przez obywateli Ukrainy certyfikatów rezydencji wydanych przez władze podatkowe Ukrainy, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych? Czy w przypadku nieprzedstawienia przez obywateli Ukrainy certyfikatów rezydencji wydanych przez władze podatkowe Ukrainy, na Spółce będzie ciążył obowiązek w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2.
2017
5
sie

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, z tytułu pracy w polskiej spółce, ukraińskiej spółce i z działalności gosp. na Ukrainie.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca od 2005 roku pracował również na rzecz spółki prawa ukraińskiego, a od 2009 r. prowadził na terytorium Ukrainy działalność gospodarczą. W ramach działalności gospodarczej prowadzonej na Ukrainie Wnioskodawca korzystał z części lokalu położonego we Lwowie. Ponadto korzystał z usług prawników oraz księgowych z Ukrainy. Wnioskodawca nie posiadał w Polsce zakładu ani stałej placówki. Znaczna większość dochodów Wnioskodawcy pochodziła z działalności gospodarczej wykonywanej na Ukrainie. Wnioskodawca posiadał również rachunek bankowy w banku ukraińskim. Wnioskodawca opłacał na Ukrainie podatek dochodowy. Tam też miał rodziców, rodzinę (w tym żonę i dwójkę dzieci) i inne osoby bliskie, znajomych oraz centrum aktywności kulturalno - towarzyskiej. Żona i dzieci Wnioskodawcy posiadały polską kartę pobytu, niemniej jednak przez znaczną większość 2015 r. przebywały na Ukrainie. Dzieci Wnioskodawcy uczęszczały do szkoły na Ukrainie. Wnioskodawca miał również na Ukrainie zarejestrowany samochód oraz inny majątek ruchomy i nieruchomy (własne mieszkanie). W 2015 r. centrum interesów życiowych Wnioskodawcy znajdowało się na Ukrainie. Również w przyszłości Wnioskodawca zamierza przebywać na stałe na Ukrainie. Wnioskodawca nie zamierza przeprowadzać się z rodziną na stałe do Polski.
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, z tytułu pracy w polskiej spółce, ukraińskiej spółce i z działalności gosp. na Ukrainie.
Fragment:
W ramach działalności gospodarczej prowadzonej na Ukrainie Wnioskodawca korzystał z części lokalu położonego we Lwowie. Ponadto korzystał z usług prawników oraz księgowych z Ukrainy. Wnioskodawca nie posiadał w Polsce zakładu ani stałej placówki. Znaczna większość dochodów Wnioskodawcy pochodziła z działalności gospodarczej wykonywanej na Ukrainie. Wnioskodawca posiadał również rachunek bankowy w banku ukraińskim. Wnioskodawca opłacał na Ukrainie podatek dochodowy. Tam też miał rodzinę (w tym rodziców) i inne osoby bliskie, znajomych oraz centrum aktywności kulturalno - towarzyskiej. Wnioskodawca ma również na Ukrainie zarejestrowany samochód. W 2015 r. Centrum interesów życiowych Wnioskodawcy znajdowało się na Ukrainie. Również w przyszłości Wnioskodawca zamierza przebywać na stałe na Ukrainie. Wnioskodawca nie zamierza przeprowadzać się na stałe do Polski. W 2015 r. Wnioskodawca przebywał w Polsce celem realizacji pracy zleconej przez pracodawcę bez zamiaru rozpoczęcia stałego pobytu w Polsce. Wnioskodawca nie podjął działań celem stałego zorganizowania w Polsce miejsca życia oraz pracy w tym zakresie korzystał z miejsca życia i pracy zorganizowanego na Ukrainie. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie uregulowania Konwencji zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie z dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz.
2016
3
sie

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.
Fragment:
Z tego powodu stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym liczbę dni pobytu zleceniobiorców (obywateli Ukrainy) w Polsce (powyżej lub poniżej 183 dni) należy liczyć w okresie dowolnych następujących po sobie 12 miesięcy, a nie w okresie równym 12 miesiącom roku kalendarzowego, należało uznać za nieprawidłowe. W odniesieniu natomiast do zleceniobiorców (obywateli Ukrainy), którzy przebywają lub będą przebywać w Polsce poniżej 183 w roku podatkowym należy stwierdzić, że uznanie ich za osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzależnione jest od posiadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych). W sytuacji przedstawionej we wniosku obywatele Ukrainy posiadają lub będą posiadać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzw. ośrodek interesów życiowych, co zostanie potwierdzone złożonym przez nich oświadczeniem. Ponadto z opisu zdarzenia nie wynika, że obywatele Ukrainy zatrudniani przez Wnioskodawcę przedstawili lub przedstawią certyfikaty rezydencji dokumentujące ich miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. W związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik pobrać podatek według zasad dotyczących rezydentów polskich, traktując ww. osoby fizyczne jako osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2016
24
maj

Istota:
Jeśli obywatele Ukrainy będą wykonywali prace na podstawie umowy o dzieło i nie przekroczą 183 dni pracy zarobkowej w roku kalendarzowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy możemy, jako zleceniodawca, nie potrącać zaliczek na podatek dochodowy od ww. umów, biorąc pod uwagę, iż przed podpisaniem umowy o dzieło, obywatel Ukrainy przedstawi oświadczenie o tym, iż miejscem jego zamieszkania jest Ukraina.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przed podpisaniem umowy o dzieło obywatel Ukrainy nie przedstawi certyfikatu rezydenta Ukrainy a jedynie oświadczenie o tym, iż miejscem jego zamieszkania oraz ośrodkiem interesów życiowych jest Ukraina. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jeśli obywatele Ukrainy będą wykonywali prace na podstawie umowy o dzieło i nie przekroczą 183 dni pracy zarobkowej w roku kalendarzowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy Wnioskodawca może, jako zleceniodawca, nie potrącać zaliczek na podatek dochodowy od ww. umów, biorąc pod uwagę, iż umowy będą zawierane z nierezydentami Rzeczypospolitej Polskiej... Przed podpisaniem umowy o dzieło, obywatel Ukrainy przedstawi oświadczenie o tym, iż miejscem jego zamieszkania jest Ukraina. Zdaniem Wnioskodawcy, z Konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12.01.1993 r. i zawartych w niej art. nr 4, 15 oraz art. nr 24 wynika, że w przypadku, jeśli osoba, która jest obywatelem Ukrainy, a w tym przypadku będzie to miało miejsce, a jej dochód może być opodatkowany na Ukrainie, Polska może zezwolić na jego opodatkowanie w kraju, który jest stałym miejscem zamieszkania.
2016
22
maj

Istota:
Czy zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych diety wypłacane za zwrot kosztów wyżywienia pracownikom z Ukrainy zwolnione będą od podatku i płatnik nie będzie miał obowiązku potrącania od nich zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
W celu pozyskania osób do współpracy firma zamierza rozpocząć współpracę z przedsiębiorstwem na Ukrainie, które będzie pomagało w rekrutacji osób pochodzących z Ukrainy. Z osobami tymi, po spełnieniu przez nich odpowiednich wymogów, Wnioskodawca będzie zawierał umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia) w Polsce i będą zlecane im czynności w postaci opieki nad osobami starszymi z zamieszkaniem. Zleceniobiorcy po przyjeździe do Polski będą musieli z własnych środków pokryć koszty pobytu. Wnioskodawca do każdej umowy zlecenie zamierza wprowadzić zapis mówiący o zwrocie kosztów wyżywienia w wysokości diety za każdy dzień pobytu u podopiecznego dla zleceniobiorców świadczących usługi opieki nad osobami starszymi, których stałe miejsce zamieszkania jest na Ukrainie, do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wnioskodawca uważa, że zwrot kosztów wyżywienia do wysokości diety za czas podróży służbowej pracownikom z Ukrainy będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i płatnik nie będzie miał obowiązku potrącania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2016
28
kwi

Istota:
Czy wynagrodzenie wypłacone wnioskodawcy przez Spółkę Polską w części, w której odpowiada ono pracy wykonywanej przez wnioskodawcę na terytorium Ukrainy może być opodatkowane na Ukrainie, a zatem czy jest ono zwolnione z opodatkowania w Polsce? W jaki sposób należy obliczyć tę część wynagrodzenia wnioskodawcy wypłaconego przez Spółkę Polską, która dotyczy pracy na terytorium Ukrainy?
Fragment:
Czy konieczne jest zaistnienie/wypełnienie innych niż warunki wskazane w pytaniu nr 1 i nr 2 w celu uznania, iż część wynagrodzenia za pracę wykonaną na terytorium Ukrainy może być opodatkowana na Ukrainie i tym samym podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie wypłacone mu przez Spółkę Polską w części, w której odpowiada ono pracy wykonywanej przez niego na terytorium Ukrainy (tj. w proporcji obliczonej według dni przepracowanych na Ukrainie do liczby wszystkich dni przepracowanych w danym roku podatkowym) może podlegać opodatkowaniu na Ukrainie, a tym samym jest zwolnione z opodatkowania w Polsce. Dodatkowo całość wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Ukraińską jest zwolniona z opodatkowania w Polsce, ponieważ w całości jest związana z pracą na Ukrainie. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż obliczenie dla celów Konwencji części wynagrodzenia dotyczącego pracy Wnioskodawcy wykonanej na terytorium Ukrainy powinno dokonywać się w oparciu o użycie klucza dni rzeczywiście przepracowanych na terytorium Ukrainy w stosunku do wszystkich dni przepracowanych przez wnioskodawcę w danym roku podatkowym. Zdaniem Wnioskodawcy nie jest koniecznym spełnienie żadnych dodatkowych warunków w celu uznania, iż część wynagrodzenia za pracę wykonaną na terytorium Ukrainy, która może być opodatkowana na Ukrainie, podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce.
2015
30
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ukraina
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.