Ukraina | Interpretacje podatkowe

Ukraina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ukraina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, z tytułu pracy w polskiej spółce, ukraińskiej spółce i z działalności gosp. na Ukrainie.
Fragment:
Ponadto Wnioskodawca od 2005 roku pracował również na rzecz spółki prawa ukraińskiego, a od 2009 r. prowadził na terytorium Ukrainy działalność gospodarczą. W ramach działalności gospodarczej prowadzonej na Ukrainie Wnioskodawca korzystał z części lokalu położonego we Lwowie. Ponadto korzystał z usług prawników oraz księgowych z Ukrainy. Wnioskodawca nie posiadał w Polsce zakładu ani stałej placówki. Znaczna większość dochodów Wnioskodawcy pochodziła z działalności gospodarczej wykonywanej na Ukrainie. Wnioskodawca posiadał również rachunek bankowy w banku ukraińskim. Wnioskodawca opłacał na Ukrainie podatek dochodowy. Tam też miał rodziców, rodzinę (w tym żonę i dwójkę dzieci) i inne osoby bliskie, znajomych oraz centrum aktywności kulturalno - towarzyskiej. Żona i dzieci Wnioskodawcy posiadały polską kartę pobytu, niemniej jednak przez znaczną większość 2015 r. przebywały na Ukrainie. Dzieci Wnioskodawcy uczęszczały do szkoły na Ukrainie. Wnioskodawca miał również na Ukrainie zarejestrowany samochód oraz inny majątek ruchomy i nieruchomy (własne mieszkanie). W 2015 r. centrum interesów życiowych Wnioskodawcy znajdowało się na Ukrainie. Również w przyszłości Wnioskodawca zamierza przebywać na stałe na Ukrainie. Wnioskodawca nie zamierza przeprowadzać się z rodziną na stałe do Polski.
2016
3
sie

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy, z tytułu pracy w polskiej spółce, ukraińskiej spółce i z działalności gosp. na Ukrainie.
Fragment:
W ramach działalności gospodarczej prowadzonej na Ukrainie Wnioskodawca korzystał z części lokalu położonego we Lwowie. Ponadto korzystał z usług prawników oraz księgowych z Ukrainy. Wnioskodawca nie posiadał w Polsce zakładu ani stałej placówki. Znaczna większość dochodów Wnioskodawcy pochodziła z działalności gospodarczej wykonywanej na Ukrainie. Wnioskodawca posiadał również rachunek bankowy w banku ukraińskim. Wnioskodawca opłacał na Ukrainie podatek dochodowy. Tam też miał rodzinę (w tym rodziców) i inne osoby bliskie, znajomych oraz centrum aktywności kulturalno - towarzyskiej. Wnioskodawca ma również na Ukrainie zarejestrowany samochód. W 2015 r. Centrum interesów życiowych Wnioskodawcy znajdowało się na Ukrainie. Również w przyszłości Wnioskodawca zamierza przebywać na stałe na Ukrainie. Wnioskodawca nie zamierza przeprowadzać się na stałe do Polski. W 2015 r. Wnioskodawca przebywał w Polsce celem realizacji pracy zleconej przez pracodawcę bez zamiaru rozpoczęcia stałego pobytu w Polsce. Wnioskodawca nie podjął działań celem stałego zorganizowania w Polsce miejsca życia oraz pracy w tym zakresie korzystał z miejsca życia i pracy zorganizowanego na Ukrainie. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie mają zastosowanie uregulowania Konwencji zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie z dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz.
2016
3
sie

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.
Fragment:
Z tego powodu stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym liczbę dni pobytu zleceniobiorców (obywateli Ukrainy) w Polsce (powyżej lub poniżej 183 dni) należy liczyć w okresie dowolnych następujących po sobie 12 miesięcy, a nie w okresie równym 12 miesiącom roku kalendarzowego, należało uznać za nieprawidłowe. W odniesieniu natomiast do zleceniobiorców (obywateli Ukrainy), którzy przebywają lub będą przebywać w Polsce poniżej 183 w roku podatkowym należy stwierdzić, że uznanie ich za osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzależnione jest od posiadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych). W sytuacji przedstawionej we wniosku obywatele Ukrainy posiadają lub będą posiadać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzw. ośrodek interesów życiowych, co zostanie potwierdzone złożonym przez nich oświadczeniem. Ponadto z opisu zdarzenia nie wynika, że obywatele Ukrainy zatrudniani przez Wnioskodawcę przedstawili lub przedstawią certyfikaty rezydencji dokumentujące ich miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. W związku z powyższym Wnioskodawca będzie zobowiązany jako płatnik pobrać podatek według zasad dotyczących rezydentów polskich, traktując ww. osoby fizyczne jako osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2016
24
maj

Istota:
Jeśli obywatele Ukrainy będą wykonywali prace na podstawie umowy o dzieło i nie przekroczą 183 dni pracy zarobkowej w roku kalendarzowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy możemy, jako zleceniodawca, nie potrącać zaliczek na podatek dochodowy od ww. umów, biorąc pod uwagę, iż przed podpisaniem umowy o dzieło, obywatel Ukrainy przedstawi oświadczenie o tym, iż miejscem jego zamieszkania jest Ukraina.
Fragment:
W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przed podpisaniem umowy o dzieło obywatel Ukrainy nie przedstawi certyfikatu rezydenta Ukrainy a jedynie oświadczenie o tym, iż miejscem jego zamieszkania oraz ośrodkiem interesów życiowych jest Ukraina. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Jeśli obywatele Ukrainy będą wykonywali prace na podstawie umowy o dzieło i nie przekroczą 183 dni pracy zarobkowej w roku kalendarzowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy Wnioskodawca może, jako zleceniodawca, nie potrącać zaliczek na podatek dochodowy od ww. umów, biorąc pod uwagę, iż umowy będą zawierane z nierezydentami Rzeczypospolitej Polskiej... Przed podpisaniem umowy o dzieło, obywatel Ukrainy przedstawi oświadczenie o tym, iż miejscem jego zamieszkania jest Ukraina. Zdaniem Wnioskodawcy, z Konwencji między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12.01.1993 r. i zawartych w niej art. nr 4, 15 oraz art. nr 24 wynika, że w przypadku, jeśli osoba, która jest obywatelem Ukrainy, a w tym przypadku będzie to miało miejsce, a jej dochód może być opodatkowany na Ukrainie, Polska może zezwolić na jego opodatkowanie w kraju, który jest stałym miejscem zamieszkania.
2016
22
maj

Istota:
Czy zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych diety wypłacane za zwrot kosztów wyżywienia pracownikom z Ukrainy zwolnione będą od podatku i płatnik nie będzie miał obowiązku potrącania od nich zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
W celu pozyskania osób do współpracy firma zamierza rozpocząć współpracę z przedsiębiorstwem na Ukrainie, które będzie pomagało w rekrutacji osób pochodzących z Ukrainy. Z osobami tymi, po spełnieniu przez nich odpowiednich wymogów, Wnioskodawca będzie zawierał umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia) w Polsce i będą zlecane im czynności w postaci opieki nad osobami starszymi z zamieszkaniem. Zleceniobiorcy po przyjeździe do Polski będą musieli z własnych środków pokryć koszty pobytu. Wnioskodawca do każdej umowy zlecenie zamierza wprowadzić zapis mówiący o zwrocie kosztów wyżywienia w wysokości diety za każdy dzień pobytu u podopiecznego dla zleceniobiorców świadczących usługi opieki nad osobami starszymi, których stałe miejsce zamieszkania jest na Ukrainie, do wysokości limitów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wnioskodawca uważa, że zwrot kosztów wyżywienia do wysokości diety za czas podróży służbowej pracownikom z Ukrainy będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i płatnik nie będzie miał obowiązku potrącania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
2016
28
kwi

Istota:
Czy wynagrodzenie wypłacone wnioskodawcy przez Spółkę Polską w części, w której odpowiada ono pracy wykonywanej przez wnioskodawcę na terytorium Ukrainy może być opodatkowane na Ukrainie, a zatem czy jest ono zwolnione z opodatkowania w Polsce? W jaki sposób należy obliczyć tę część wynagrodzenia wnioskodawcy wypłaconego przez Spółkę Polską, która dotyczy pracy na terytorium Ukrainy?
Fragment:
Czy konieczne jest zaistnienie/wypełnienie innych niż warunki wskazane w pytaniu nr 1 i nr 2 w celu uznania, iż część wynagrodzenia za pracę wykonaną na terytorium Ukrainy może być opodatkowana na Ukrainie i tym samym podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie wypłacone mu przez Spółkę Polską w części, w której odpowiada ono pracy wykonywanej przez niego na terytorium Ukrainy (tj. w proporcji obliczonej według dni przepracowanych na Ukrainie do liczby wszystkich dni przepracowanych w danym roku podatkowym) może podlegać opodatkowaniu na Ukrainie, a tym samym jest zwolnione z opodatkowania w Polsce. Dodatkowo całość wynagrodzenia wypłaconego przez Spółkę Ukraińską jest zwolniona z opodatkowania w Polsce, ponieważ w całości jest związana z pracą na Ukrainie. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż obliczenie dla celów Konwencji części wynagrodzenia dotyczącego pracy Wnioskodawcy wykonanej na terytorium Ukrainy powinno dokonywać się w oparciu o użycie klucza dni rzeczywiście przepracowanych na terytorium Ukrainy w stosunku do wszystkich dni przepracowanych przez wnioskodawcę w danym roku podatkowym. Zdaniem Wnioskodawcy nie jest koniecznym spełnienie żadnych dodatkowych warunków w celu uznania, iż część wynagrodzenia za pracę wykonaną na terytorium Ukrainy, która może być opodatkowana na Ukrainie, podlega zwolnieniu z opodatkowania w Polsce.
2015
30
sie

Istota:
Czy wynagrodzenie jakie otrzyma Wnioskodawca w trakcie oddelegowania powinno być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych na Ukrainie przy założeniu, że w każdym z lat podatkowych (równym kalendarzowym), Wnioskodawca będzie spędzał na Ukrainie więcej niż 183 dni, a Wnioskodawca rozliczając dochody za poszczególne lata podatkowe w Polsce będzie mógł zastosować przewidzianą przez UPO metodę unikania podwójnego opodatkowania, tzw. „wyłączenie z progresją” określoną w art. 27 ust. 8 ustawy PIT?
Fragment:
Oddelegowanie Wnioskodawcy na Ukrainę rozpocznie się w styczniu lub lutym 2015 r. Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie oraz dodatki: ryczałtowa comiesięczna kwota przeznaczona na zakwaterowanie na Ukrainie oraz jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone na poszukiwanie zakwaterowania na Ukrainie, ryczałtowa comiesięczna kwota przeznaczona na nabycie prywatnego ubezpieczenia, ryczałtowa comiesięczna kwota przeznaczona na podróż do Polski i powrotnie na Ukrainę oraz ryczałtowa comiesięczna kwota przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów życia Wnioskodawcy w obcym państwie.Wynagrodzenie Wnioskodawcy przez okres oddelegowania będzie wypłacane i pokrywane przez jego dotychczasowego pracodawcę, G. , który nie posiada na Ukrainie siedziby, ani stałej placówki, czy zakładu. Wynagrodzenie Wnioskodawcy przez okres oddelegowania będzie wypłacane i pokrywane przez jego dotychczasowego pracodawcę, G. , który nie posiada na Ukrainie siedziby, ani stałej placówki, czy zakładu. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz.
2015
7
sie

Istota:
Obowiązek płatnika.
Fragment:
Uniwersytet (dalej Wnioskodawca) wraz z innymi Uniwersytetami oraz Kolegium Europy Wschodniej i z Zakładem (...) ustanowił Nagrodę „ A ”, mającą na celu honorowanie zasług obywateli Ukrainy w rozwój nauki i kultury, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie oraz budowaniu demokratycznej Ukrainy - skierowanej ku Europie, uwzględniającej najlepsze tradycje historyczne Rzeczypospolitej wielu narodów, dawne, współczesne i przyszłe związki demokratycznej Ukrainy z Polską i Europą (dalej Nagroda). Wszelkie kwestie związane z przyznawaniem świadczeń oraz związane z Nagrodą uregulowane są w Regulaminie Nagrody „ A ” (dalej Regulamin). Nagrodą corocznie honoruje się dwie osoby z Ukrainy: kandydatów z dziedziny szeroko rozumianych nauk humanistycznych oraz z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Pierwsza z nich zostaje Laureatem Nagrody „ A ” (12 miesięcy), a druga Stażystą przy Nagrodzie „ A ” (4 miesiące). Zgodnie z Regulaminem, osoby, które mogą zostać uhonorowane, to osoby z Ukrainy posiadające tytuł naukowy magistra, doktora, doktora habilitowanego lub profesora. W myśl Regulaminu Laureat to osoba otrzymująca stypendium w Polsce na 12 miesięcy, a Stażysta to osoba otrzymująca stypendium w Polsce na 4 miesiące (Laureat i Stażysta zwani są dalej łącznie Stypendystami). Laureat Nagrody otrzymuje m.in. roczne stypendium w Polsce na 12 miesięczny (1 września -31 sierpnia) pobyt badawczy, wykładowy bądź kształceniowy na 6 Uniwersytetach współtworzących Nagrodę (na każdej Uczelni laureat ma przebywać 2 miesiące).
2015
19
cze

Istota:
Czy płatnik ma obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku od wynagrodzenia, diet na pokrycie kosztów utrzymania, zwrotu kosztów wynajmu mieszkania, miesięcznego ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z podróżami do i z Polski, zwrotu kosztów za bilety lotnicze z Polski na Ukrainę na początku oddelegowania i z Ukrainy do Polski na końcu oddelegowania oraz od wykupionego i opłaconego ubezpieczenia na życie na okres oddelegowania?
Fragment:
Planowany okres pracy na terenie Ukrainy to 21 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2016 r. W tym okresie pracownik na terytorium Polski będzie przebywał: w 2015 r. nie dłużej niż 183 dni, w 2016 r. nie dłużej niż 183 dni. Na terytorium Ukrainy w tym okresie pracownik będzie przebywał: w 2015 r. dłużej niż 183 dni, w 2016 r. dłużej niż 183 dni. Oprócz wynagrodzenia za pracę pracownik będzie otrzymywał: okreslone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Przez cały okres oddelegowania pracownik będzie otrzymywał comiesięczne przekazy z tytułu zwrotu dziennych kosztów utrzymania (subsistence allowance), począwszy od pierwszej doby w kraju beneficjenta (Ukraina). Dzienny koszt utrzymania równy jest 1/2 diety liczonej według stawki dla kraju oddelegowania . Dodatkowo przez pierwsze 30 dni, tj. w okresie, kiedy pracownik będzie mieszkał w hotelu otrzyma 30 diet unijnych, według stawki publikowanej na stronach Komisji Europejskiej.; zwrot kosztów wynajmu mieszkania, miesięczny ryczałt na pokrycie kosztów związanych z podróżami do i z Polski, zwrot kosztów za bilety lotnicze z Polski na Ukrainę na początku oddelegowania i z Ukrainy do Polski na koniec oddelegowania, pracodawca opłaci ubezpieczenie na życie na okres oddelegowania (obejmie ono w pełnym możliwym zakresie opiekę z tytułu nieszczęśliwych wypadków, opiekę zdrowotną, a także transport zwłok do Polski na wypadek śmierci pracownika poza granicami kraju.
2015
10
cze

Istota:
1. Czy kwoty stypendium otrzymywanego przez obywateli Ukrainy na podstawie umowy stypendialnej, wypłacane przez Wnioskodawcę bezpośrednio ze środków finansowych przekazanych przez Komisję Europejską w ramach stypendiów Marie Curie 7 Programu Ramowego w celu realizacji Projektu PRORES, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych świadczeń?
2. Czy kwoty stypendium otrzymywanego przez obywateli Ukrainy (przebywających na terytorium Polski nie dłużej niż dwa lata) na podstawie umowy stypendialnej, wypłacane przez Wnioskodawcę bezpośrednio ze środków finansowych przekazanych przez Komisję Europejską w ramach stypendiów Marie Curie 7 Programu Ramowego w celu realizacji Projektu PRORES, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 22 ust. 1 Konwencji z dnia 12 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
3. Czy w sytuacji, gdy stypendysta przyjedzie do Polski w celu realizacji projektu kilkakrotnie, a każdorazowy pobyt nie przekroczy 12 miesięcy i będzie następował na podstawie nowej umowy stypendialnej, dwuletni termin zwolnienia, o którym mowa w art. 22 Konwencji, biegnie na nowo, czy też liczony jest od pierwszego przyjazdu do Polski?
4. Czy w przypadku przekroczenia przez stypendystę - pracownika naukowego, dwuletniego okresu pobytu na terytorium Polski, o którym mowa w art. 22 Konwencji z dnia 12 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, opodatkowaniu podlega jedynie kwota stypendium otrzymana po upływie tego terminu, czy też całość otrzymanej pomocy stypendialnej?
Fragment:
Stypendyści - obywatele Ukrainy - mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych (tzn. rezydencję podatkową i nieograniczoną obowiązek podatkowy) na terytorium Ukrainy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy kwoty stypendium otrzymywanego przez obywateli Ukrainy na podstawie umowy stypendialnej, wypłacane przez Wnioskodawcę bezpośrednio ze środków finansowych przekazanych przez Komisję Europejską w ramach stypendiów Marie Curie 7 Programu Ramowego w celu realizacji Projektu PRORES, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji, czy na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od tych świadczeń ... Czy kwoty stypendium otrzymywanego przez obywateli Ukrainy (przebywających na terytorium Polski nie dłużej niż dwa lata) na podstawie umowy stypendialnej, wypłacane przez Wnioskodawcę bezpośrednio ze środków finansowych przekazanych przez Komisję Europejską w ramach stypendiów Marie Curie 7 Programu Ramowego w celu realizacji Projektu PRORES, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 22 ust. 1 Konwencji z dnia 12 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku ...
2014
10
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ukraina
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.