Ukraina | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Ukraina. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
21
gru

Istota:

Czy wypłacone studentom z Ukrainy środki pieniężne będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodu na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Ukrainy - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 29 listopada 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń wypłacanych studentom z Ukrainy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest oddziałem A w W. W ramach umowy o współpracy podpisał umowę z L. (Ukraina) na odbycie przez studentów szkoły praktyki studenckiej u Wnioskodawcy w zawodzie: kucharz, kelner, pokojowa. Wiek uczniów od 17 do 20 lat. Studenci nie posiadają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski i w konsekwencji w Polsce będą objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Ukraińscy studenci przed przybyciem do Polski mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na Ukrainie. Na terytorium Polski przebywać będą wyłącznie w celu nauki zawodu. Uczniowie, skierowani przez szkołę mają paszport zagraniczny obywatela Ukrainy z wizą uprawniającą do pobytu w Polsce na potrzebny okres, książeczkę sanitarną, europejski standard polisy ubezpieczeniowej na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków, z okresem obowiązywania pokrywającym okres pobytu na terytorium Polski.

2018
12
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie:
- obowiązków płatnika, gdy centrum interesów osobistych lub gospodarczych Zleceniobiorcy mieści się na Ukrainie i przebywa w Polsce 183 dni lub krócej,
- obowiązków płatnika, gdy centrum interesów osobistych lub gospodarczych Zleceniobiorcy mieści się na Ukrainie i przebywa w Polsce ponad 183 dni w danym roku podatkowym.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 29 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie: obowiązków płatnika, gdy centrum interesów osobistych lub gospodarczych Zleceniobiorcy mieści się na Ukrainie i przebywa w Polsce 183 dni lub krócej, obowiązków płatnika, gdy centrum interesów osobistych lub gospodarczych Zleceniobiorcy mieści się na Ukrainie i przebywa w Polsce ponad 183 dni w danym roku podatkowym. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. 1. Charakterystyka działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, który zamierza świadczyć usługi w przedmiocie pracy tymczasowej lub outsourcingu usług. Z uwagi na sytuację na rynku pracy, Wnioskodawca zamierza rekrutować i zatrudniać również osoby będące obywatelami Ukrainy (dalej również zleceniobiorcy). Celem Wnioskodawcy jest zawieranie umów zlecenia z obywatelami Ukrainy - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. 2. Charakterystyka umów zawieranych z obcokrajowcami. Umowy zlecenia łączące Wnioskodawcę z obywatelami Ukrainy będą spełniały następujące warunki: Umowy zawierane będą w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Obywatele Ukrainy będą zawierać umowy zlecenia jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zleceniobiorcy będą posiadali wymagane polskimi przepisami pozwolenia na pobyt i pracę.

2018
18
lis

Istota:

Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy

Fragment:

Jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, zleceniobiorca przed podpisaniem umowy przedstawi certyfikat rezydencji podatkowej, który określa miejsce zamieszkania podatnika dla celów podatkowych na Ukrainie, wydany przez właściwy dla miejsca zamieszkania urząd skarbowy Ukrainy oraz oświadczenie o tym, że centrum jego życiowych interesów, czyli miejsce zamieszkania, rodzina i źródło dochodu znajduje się na Ukrainie. Zleceniobiorca będzie przebywać na terenie RP okres nieprzekraczający 180 dni w roku. Zleceniobiorca nie posiada na terytorium RP stałego miejsca zamieszkania lub stałej placówki. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 63, poz. 269, z późn. zm.), dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (Ukrainie) osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (Ukrainie), chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie (Polsce) dla wykonywania swej działalności. Jeżeli dysponuje ona taką stałą placówką, to dochody mogą być opodatkowane w drugim Państwie (Polsce), jednak tylko w takim zakresie, w jakim mogą być przypisane tej stałej placówce.

2018
22
sie

Istota:

1) Spółka (płatnik) obowiązana jest do poboru zaliczek na podatek dochodowy na zasadach ogólnych (art. 41 ust. 1 ustawy) i sporządzenia za ten okres deklaracji PIT-4R i informacji PIT-11,
2) Spółka obowiązana jest pobrać od wypłacanego wynagrodzenia 20% zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy i sporządzić deklarację PIT-8AR i informację IFT-1/IFT-1R. Jeśli pobyt ten przekroczy 183 dni Spółka powinna od tego momentu stosować zasady jak dla osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce. W takim przypadku po zakończeniu roku podatkowego płatnik powinien wystawić dwie informacje: IFT-1R za okres pobytu podatnika do 183 dni oraz PIT-11 za okres od momentu, gdy powstał obowiązek poboru zaliczki wg art. 41 ustawy,
3) W odniesieniu do dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zleceniobiorców mających miejsce zamieszkania na Ukrainie, dokumentujących ten fakt ukraińskimi certyfikatami rezydencji podatkowej – niezależnie od długości ich pobytu w Polsce w roku podatkowym – podlegają one opodatkowaniu tylko na Ukrainie, zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji. Wobec tego, Wnioskodawca nie jest obowiązany do poboru podatku, jednak ciążą na Nim obowiązki o charakterze informacyjnym, tj. obowiązek przesłania podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 2a, oraz urzędom skarbowym, przy pomocy których naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonują swoje zadania: imiennych informacji sporządzonych według ustalonego wzoru (IFT-1R) w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4 (art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy); imiennych informacji sporządzonych według ustalonego wzoru (IFT-1) na pisemny wniosek podatnika – w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 42 ust. 4 ustawy).

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zawiera umowy zlecenia z osobami fizycznymi, będącymi szczególności obywatelami Ukrainy (zwani dalej obywatelami Ukrainy lub Zleceniobiorcami). Umowy zlecenia łączące Wnioskodawcę z obywatelami Ukrainy spełniają następujące warunki: Zawierane są w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. Obywatele Ukrainy zawierają umowy zlecenia jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zleceniobiorcy posiadają wymagane polskimi przepisami pozwolenia na pobyt i pracę. Umowy zlecenia są odpłatne i opiewają na kwoty wynagrodzenia wyższe niż 200 złotych. W ciągu roku podatkowego Zleceniobiorcy, świadcząc usługi na rzecz Wnioskodawcy przebywają na terenie Polski poniżej lub powyżej 183 dni. Zleceniobiorcy posiadają rachunki bankowe w oddziałach polskich banków. Zleceniobiorcy posiadają polski numer identyfikacji podatkowej. Zleceniobiorcy, w oparciu o cywilnoprawną umowę zlecenia, w miejscu uzgodnionym Wnioskodawcą, w tym placówkach jego kontrahentów, wykonują samodzielnie czynności w obszarze wsparcia procesów wewnętrznych przedsiębiorców. Obywatele Ukrainy nie posiadają na terytorium Polski stałej placówki (zakładu), przez który całkowicie lub częściowo prowadzą swoją działalność; jak wskazano wyżej wykonują usługi jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

2018
25
lip

Istota:

Zleceniobiorcy (obywatele Ukrainy) będą podlegać w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Fragment:

Zleceniobiorcy będą posiadali stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie, a w Polsce będą przebywać krócej lub dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jednocześnie na okres danego roku podatkowego, w którym Zleceniobiorcy będą świadczyć usługi w Polsce, Zleceniobiorcy będą składać Wnioskodawcy oświadczenie w formie pisemnej, iż centrum ich interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) będzie znajdować się w Polsce. Ponadto Zleceniobiorcy nie będą dysponować certyfikatem ukraińskiej rezydencji podatkowej. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego - w świetle powołanych regulacji prawnych - w opinii Wnioskodawcy Zleceniobiorcy, o których mowa powyżej, będą w Polsce podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Uznanie Zleceniobiorców (obywateli Ukrainy), którzy będą przebywać w Polsce poniżej 183 w roku podatkowym, za osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzależnione jest od posiadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych). W sytuacji przedstawionej we wniosku obywatele Ukrainy będą posiadali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzw. ośrodek interesów życiowych, co będzie potwierdzone złożonym przez nich oświadczeniem.

2018
20
kwi

Istota:

W zakresie możliwości odliczenia przez Wnioskodawcę pobranego przez pożyczkobiorcę z Ukrainy podatku u źródła (pyt. nr 3)

Fragment:

W rozliczeniu rocznym Spółka będzie uprawniona do odliczenia kwoty równej podatkowi od odsetek zapłaconemu na Ukrainie (w wysokości określonej w niemiecko-ukraińską umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania), przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć tej części podatku zapłaconego na Ukrainie, jaka proporcjonalnie przypada na dochód z tego źródła przypisany do zakładu. Podsumowanie Odpowiadając na zadane pytanie Wnioskodawca uważa, że Wnioskodawca będzie uprawniony do odliczenia podatku od odsetek pobranego przez pożyczkobiorcę z Ukrainy na zasadach określonych w art. 20 ust. 2a u.p.d.o.p. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie możliwości odliczenia pobranego przez pożyczkobiorcę z Ukrainy podatku u źródła – jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego nr 3. Jednocześnie Organ interpretacyjny zastrzega, że poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej jest ocena postanowień niemiecko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także przepisów podatkowych w ukraińskiej jurysdykcji podatkowej.

2018
18
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z zatrudnianiem obywateli Ukrainy.

Fragment:

Zleceniobiorcy mają miejsce zameldowania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (na Ukrainie) oraz ich rodziny również mieszkają na Ukrainie. Działalność polityczną, kulturalną również prowadzą na Ukrainie. Będą pracować u Wnioskodawcy na umowę zlecenie wprawdzie powyżej 183 dni w roku podatkowym, tym samym będą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 183 dni w roku podatkowym, ale posiadają i przedstawiają Wnioskodawcy certyfikat rezydencji podatkowej Ukrainy. Wnioskodawca uzyska od Zleceniobiorców – obywateli Ukrainy takie certyfikaty wydane w oryginale. Oryginały certyfikatów rezydencji podatkowej Ukrainy będą w posiadaniu Wnioskodawcy i zostaną dodatkowo przetłumaczone na język polski przez przysięgłego tłumacza. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowo realizując obowiązki płatnika, Wnioskodawca ma prawo rozpoznać obowiązek podatkowy w oparciu zarówno o certyfikat rezydencji podatkowej oraz zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Kijowie w dniu 12 stycznia 1993 r. (...)

2018
5
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika wynikające z zawarcia umów zleceń z obywatelami Ukrainy posiadającymi certyfikat rezydencji

Fragment:

Konwencji jest udokumentowanie miejsca zamieszkania podatnika na Ukrainie za pomocą certyfikatu rezydencji. Warunek ten wynika wprost z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy obywatele ukraińscy, z którymi Wnioskodawca podpisze umowy zlecenia, posiadają certyfikat rezydencji Ukrainy zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od długości pobytu w Polsce w roku podatkowym – ma zastosowanie art. 14 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, zgodnie z którym dochód, osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania na Ukrainie z tytułu umowy zlecenia, podlega opodatkowaniu tylko na Ukrainie. To oznacza, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek poboru podatku. Niemniej jednak na Wnioskodawcy ciąży obowiązek przesłania we właściwym terminie odpowiedniemu urzędowi oraz obywatelowi Ukrainy stosownej informacji, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 42 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
19
paź

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z umowami zlecenie zawartymi z obywatelami Ukrainy.

Fragment:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Konwencji dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (w opisywanym przypadku na Ukrainie) osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (w opisywanym przypadku na Ukrainie), chyba że osoba ta dysponuje zwykle stałą placówką w drugim Umawiającym się Państwie (w opisywany przypadku w Polsce) dla wykonywania swej działalności. Ponieważ Spółka zawiera umowę zlecenia z osobą mającą stałe miejsce zamieszania na terenie Ukrainy (w terytorium tego Państwa posiada ona centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), i osoba ta jest obywatelem Ukrainy na dowód czego przedstawia płatnikowi ukraiński certyfikat rezydencji wydany przez właściwy organ administracji państwowej Ukrainy, dochody z wykonywania wolnego zawodu w ramach umowy zlecenia są opodatkowane tylko na Ukrainie, niezależnie od tego, czy osoba ta przebywa w Polsce krócej czy dłużej niż 183 dni. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2017
24
sie

Istota:

Jak prawidłowo naliczać zaliczkę na podatek dochodowy zleceniobiorcy z Ukrainy od 184 dnia pracy w Polsce w roku kalendarzowym, jeżeli centrum interesów życiowych zleceniobiorcy znajduje się pod adresem na Ukrainie?

Fragment:

Obywatel Ukrainy (zleceniobiorca) oświadczył na piśmie, że do celów podatkowych jego miejscem zamieszkania jest Ukraina i tam jest ośrodek jego interesów życiowych. Umowa zlecenia z obywatelem Ukrainy jest zawarta poza prowadzoną przez zleceniobiorcę działalnością gospodarczą. Brak informacji o tym, aby zleceniobiorca prowadził działalność gospodarczą. Obywatel Ukrainy w związku z wykonaniem zlecenia nie posiada stałej placówki w Polsce. W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o wydanie interpretacji w zakresie, czy od 184 dnia pracy w roku kalendarzowym na terenie Polski, zleceniobiorcy należy naliczać zaliczkę na podatek dochodowy zryczałtowany, czy na zasadach ogólnych, czy należy go traktować jako nierezydenta, czy jako rezydenta Polski. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Jak prawidłowo naliczać zaliczkę na podatek dochodowy zleceniobiorcy z Ukrainy od 184 dnia pracy w Polsce w roku kalendarzowym, jeżeli centrum interesów życiowych zleceniobiorcy znajduje się pod adresem na Ukrainie? Zdaniem Wnioskodawcy, od 184 dnia pracy obywatela Ukrainy w Polsce w roku kalendarzowym zaliczkę na podatek dochodowy od dochodów osiągniętych z tytułu umowy zlecenie należy naliczać na zasadach ogólnych.