Układ z wierzycielami | Interpretacje podatkowe

Układ z wierzycielami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to układ z wierzycielami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W jakiej wysokości należy zaliczyć do przychodów podatkowych przedawnione wierzytelności: w wysokości uwzględniającej redukcję wynikającą z układu, tj. w wysokości 60% należności głównej, czy w wysokości 100% należności głównej (przed redukcją wynikającą z treści zatwierdzonego układu)?
Fragment:
(...) art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznać należy istnienie zobowiązania pieniężnego po stronie podatnika i umorzenie tego zobowiązania. Wierzytelność zyskuje status umorzonej dopiero wówczas, gdy wierzyciel dysponuje oświadczeniem dłużnika, że zwolnienie z długu zostało przyjęte. Umorzenie wierzytelności skutkujące wygaśnięciem długu jest umową dwustronną pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Niewątpliwie zawarty przez Spółkę układ z wierzycielami na mocy postanowienia Sądu Rejonowego jest swoistą umową, na mocy której Wnioskodawca (dłużnik) został zwolniony z części długu, a wierzyciele to zwolnienie przyjęli. W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu doszło do częściowej likwidacji zobowiązania ciążącego na Wnioskodawcy w kwocie stanowiącej 40% należności głównej, 100% odsetek i kosztów wcześniej zgłoszonych (...)
2011
1
cze

Istota:
Dotyczy zakwalifikowania, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej część należności umorzonej w toku postępowania układowego
Fragment:
(...) uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko wnioskodawcy nie jest prawidłowe . Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2003 r. Sąd Rejonowy na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.10.1934 r. - Prawo o postępowaniu układowem (Dz. U. Nr 93, poz. 836) otworzył postępowanie układowe, do którego spółka O. zgłosiła swoją wierzytelność w stosunku do P. S.A. Postanowieniem ww. Sądu z dnia 16.10.2003 r. zatwierdzony został układ z wierzycielami, w wyniku którego 35 % wierzytelności umorzono, a pozostała kwota została rozłożona na raty. W 2004 r. spółka na kwotę umorzonej wierzytelności utworzyła odpis aktualizujący, który nie stanowił kosztu uzyskania przychodów. W 2005 r. wpłacono ostatnią ratę wynikającą z harmonogramu spłaty. Ponadto w 2005 r. spółka zawarła z dłużnikiem ugodę pozasądową dotyczącą pozostałej do zapłaty raty. Część raty została umorzona. W związku z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jakie przesłanki uprawdopodobniają nieściągalność wierzytelności?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 6.10.2003 r. (data wpływu do Urzędu: 7.10.2003 r.) znak: (...) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przekazuje poniższe informacje: Art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi o możliwości i warunkach uznania za koszt uzyskania przychodu odpisów aktualizujących wartość należności, których nieściągalność w odpowiedni sposób została uprawdopodobniona. Wynika z niego, że koszt uzyskania przychodu stanowią odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy zarachowane zostały jako przychód (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy w związku z otwarciem przez podatnika postępowania naprawczego na podstawie art. 492-535 prawa upadłosciowego i naprawczego (Dz.U Nr 60 poz. 535 ) oraz zawarcie w ramach tego postępowania ukladu z wierzycielami, na mocy którego ulega umorzeniu część zobowiązań na zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umorzone zobowiązania nie stanowią przychodu podatkowego ?
Fragment:
(...) równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Z pisma spółki wynika, iż zostało otwarte postępowanie naprawcze na podstawie art. 492-535 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60 poz. 535) oraz w ramach tego postępowania został zawarty układ z wierzycielami na mocy, którego ulega umorzeniu część zobowiązań. Z przedstawionego przez spółkę stanu faktycznego wynika, że kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań na podstawie w/w przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do przychodów. (...)
2011
1
lut

Istota:
Rada Wierzycieli zezwoliła Syndykowi na zawarcie umów przenoszących własność lokalu mieszkalnego pod warunkiem uiszczenia przez tychże wierzycieli całości ceny, wynikającej z umowy przyrzeczenia kupna-sprzedaży lub umowy przedwstępnej nabycia lokalu mieszkalnego oraz nie posiadanie w stosunku do masy upadłości jakichkolwiek zobowiązań finansowych. Jednocześnie w myśl uchwały wierzyciele zobowiązani są – przed datą zawarcia umowy, uiścić na rzecz masy upadłości dobrowolne świadczenie w kwocie od 13.000 zł do 18.000 zł, zależnie od wielkości przejętego lokalu mieszkalnego. Pytanie podatnika dotyczy obowiązku opodatkowania wymienionego dobrowolnego świadczenia i wystawienia faktury VAT.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą opodatkowania, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, jest obrót. Obrotem, z zastrzeżeniem art. 16 i 17, jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, o których mowa w art. 6 ust. 8, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Jeżeli należność określona jest w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, zmniejszonych o podatek. Kwota należna obejmuje całość świadczenia (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.