Układ z wierzycielami | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to układ z wierzycielami. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

W jakiej wysokości należy zaliczyć do przychodów podatkowych przedawnione wierzytelności: w wysokości uwzględniającej redukcję wynikającą z układu, tj. w wysokości 60% należności głównej, czy w wysokości 100% należności głównej (przed redukcją wynikającą z treści zatwierdzonego układu)?

Fragment:

(...) art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uznać należy istnienie zobowiązania pieniężnego po stronie podatnika i umorzenie tego zobowiązania. Wierzytelność zyskuje status umorzonej dopiero wówczas, gdy wierzyciel dysponuje oświadczeniem dłużnika, że zwolnienie z długu zostało przyjęte. Umorzenie wierzytelności skutkujące wygaśnięciem długu jest umową dwustronną pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem. Niewątpliwie zawarty przez Spółkę układ z wierzycielami na mocy postanowienia Sądu Rejonowego jest swoistą umową, na mocy której Wnioskodawca (dłużnik) został zwolniony z części długu, a wierzyciele to zwolnienie przyjęli. W przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu doszło do częściowej likwidacji zobowiązania ciążącego na Wnioskodawcy w kwocie stanowiącej 40% należności głównej, 100% odsetek i kosztów wcześniej zgłoszonych (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zakwalifikowania, na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów kwoty stanowiącej część należności umorzonej w toku postępowania układowego

Fragment:

(...) uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko wnioskodawcy nie jest prawidłowe . Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w 2003 r. Sąd Rejonowy na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24.10.1934 r. - Prawo o postępowaniu układowem (Dz. U. Nr 93, poz. 836) otworzył postępowanie układowe, do którego spółka O. zgłosiła swoją wierzytelność w stosunku do P. S.A. Postanowieniem ww. Sądu z dnia 16.10.2003 r. zatwierdzony został układ z wierzycielami, w wyniku którego 35 % wierzytelności umorzono, a pozostała kwota została rozłożona na raty. W 2004 r. spółka na kwotę umorzonej wierzytelności utworzyła odpis aktualizujący, który nie stanowił kosztu uzyskania przychodów. W 2005 r. wpłacono ostatnią ratę wynikającą z harmonogramu spłaty. Ponadto w 2005 r. spółka zawarła z dłużnikiem ugodę pozasądową dotyczącą pozostałej do zapłaty raty. Część raty została umorzona. W związku z (...)

2011
1
lut

Istota:

Jakie przesłanki uprawdopodobniają nieściągalność wierzytelności?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 6.10.2003 r. (data wpływu do Urzędu: 7.10.2003 r.) znak: (...) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przekazuje poniższe informacje: Art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) stanowi o możliwości i warunkach uznania za koszt uzyskania przychodu odpisów aktualizujących wartość należności, których nieściągalność w odpowiedni sposób została uprawdopodobniona. Wynika z niego, że koszt uzyskania przychodu stanowią odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy zarachowane zostały jako przychód (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy w związku z otwarciem przez podatnika postępowania naprawczego na podstawie art. 492-535 prawa upadłosciowego i naprawczego (Dz.U Nr 60 poz. 535 ) oraz zawarcie w ramach tego postępowania ukladu z wierzycielami, na mocy którego ulega umorzeniu część zobowiązań na zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i umorzone zobowiązania nie stanowią przychodu podatkowego ?

Fragment:

(...) równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Z pisma spółki wynika, iż zostało otwarte postępowanie naprawcze na podstawie art. 492-535 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60 poz. 535) oraz w ramach tego postępowania został zawarty układ z wierzycielami na mocy, którego ulega umorzeniu część zobowiązań. Z przedstawionego przez spółkę stanu faktycznego wynika, że kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań na podstawie w/w przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zalicza się do przychodów. (...)

2011
1
sty

Istota:

Rada Wierzycieli zezwoliła Syndykowi na zawarcie umów przenoszących własność lokalu mieszkalnego pod warunkiem uiszczenia przez tychże wierzycieli całości ceny, wynikającej z umowy przyrzeczenia kupna-sprzedaży lub umowy przedwstępnej nabycia lokalu mieszkalnego oraz nie posiadanie w stosunku do masy upadłości jakichkolwiek zobowiązań finansowych. Jednocześnie w myśl uchwały wierzyciele zobowiązani są – przed datą zawarcia umowy, uiścić na rzecz masy upadłości dobrowolne świadczenie w kwocie od 13.000 zł do 18.000 zł, zależnie od wielkości przejętego lokalu mieszkalnego. Pytanie podatnika dotyczy obowiązku opodatkowania wymienionego dobrowolnego świadczenia i wystawienia faktury VAT.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą opodatkowania, w myśl art. 15 ust. 1 ustawy, jest obrót. Obrotem, z zastrzeżeniem art. 16 i 17, jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów, pomniejszona o kwotę należnego podatku. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, o których mowa w art. 6 ust. 8, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Jeżeli należność określona jest w naturze, podstawą opodatkowania jest wartość świadczenia obliczona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, zmniejszonych o podatek. Kwota należna obejmuje całość świadczenia (...)