Układ | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to układ. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca nie będzie obowiązany do dokonywania na podstawie art. 89b UVAT korekt podatku naliczonego odliczonego w związku z nieopłaconymi zobowiązaniami powstałymi przed dniem ogłoszenia upadłości, wymagalnymi po dniu 4 sierpnia 2012 r. w przypadku zatwierdzenia układu od momentu prawomocnego zakończeniu postępowania upadłościowego do czasu upływu 150 dni od dnia końcowego terminu wykonania zobowiązań wynikających z zatwierdzonego układu?

Fragment:

W art. 87 tej ustawy zawarto zakaz dla upadłego albo zarządcy spełniania świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem od dnia ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu do dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo umorzeniu postępowania. Układ obejmuje wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, w tym wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie wykonywania układu (art. 272 tej ustawy) z wyłączeniami określonymi w art. 273. Celem układu jest restrukturyzacja zobowiązań upadłego. Specyfika postępowania układowego przyznaje wierzycielom znaczący udział w kształtowaniu układu przez zgłaszanie roszczeń, propozycji układowych czy też głosowanie nad propozycją układu. Z drugiej strony treść układu nie jest dowolnie kształtowana przez strony, ale zgodność układu z prawem, jego wykonalność, warunki (możliwość odmowy zatwierdzenia układu w przypadku, gdy warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli głosującymi przeciw lub zgłaszającymi zarzuty) podlega ocenie i zatwierdzeniu przez sąd (art. 288 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze). Układ, nie jest zatem klasyczną umową, ale szczególną instytucją, której zastosowanie odbywa się pod kontrolą sądu w trybie określonym w prawie upadłościowym. Konsekwencją zawartego układu jest zmodyfikowanie zobowiązań dłużnika – upadłego wobec wierzyciela a zatwierdzony przez sąd upadłościowy układ, z mocy prawa powoduje zmianę terminu wymagalności roszczeń nim objętych.

2014
10
wrz

Istota:

Brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy, w związku z nieopłaconymi zobowiązaniami powstałymi przed dniem ogłoszenia upadłości, wymagalnymi po dniu 4 sierpnia 2012 r., w przypadku zatwierdzenia układu od momentu prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego do czasu upływu 150 dni od dnia końcowego terminu wykonania zobowiązań wynikających z zatwierdzonego układu

Fragment:

U. z 2012 r., poz. 1112, z późn zm.; dalej: PUN) wskazuje, iż do czasu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, upadły nie może spełniać zobowiązań, które z mocy prawa są objęte układem. Zgodnie z art. 272 PUN układem są objęte zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości dłużnika jak i zobowiązania warunkowe, o ile warunek ziścił się w czasie wykonywania układu. Wierzytelności objęte układem, zgodnie z art. 236 ust. 1 PUN w zw. z art. 272 ust. 1 PUN podlegają zgłoszeniu do masy upadłości. Jednocześnie zgodnie z art. 290 ust. 1 PUN układ wiąże wszystkich wierzycieli, których wierzytelności według ustawy objęte są układem, choćby nie zostały umieszczone na liście. W momencie uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ, zgodnie z art. 293 ust. 1 PUN, sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. Zgodnie z art. 293 ust. 2 PUN, po zakończeniu postępowania upadłościowego upadły odzyskuje prawo do władania i zarządzania swoim majątkiem w zakresie w jakim wynika to z treści układu. Art. 230 PUN określa koszty postępowania upadłościowego. Do kosztów tych są zaliczane m.in. przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości podatki i inne daniny publiczne. Art. 231 ust. 1 PUN wskazuje, iż koszty postępowania upadłościowego są pokrywane z masy upadłości.

2011
1
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu umorzenia części pożyczki udzielonej Spółce przez spółkę - matkę.

Fragment:

Po wykonaniu układu lub po wyegzekwowaniu należności stwierdzonych układem sąd na wniosek upadłego, zarządcy lub innej osoby, która jest odpowiedzialna za wykonanie układu, wydaje postanowienie o wykonaniu układu. Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego wykonanie układu, upadły odzyskuje prawo swobodnego zarządzania majątkiem i rozporządzania jego składnikami (art. 297 ust. 1 pkt 3 ustawy). Analiza przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze prowadzi do wniosku, że postępowanie upadłościowe, do którego odwołuje się art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych charakteryzują następujące elementy: cel postępowania, którym jest restrukturyzacja zobowiązań spółki bez stawiania jej w stan likwidacji; układ, który przyjmowany jest przez zgromadzenie wierzycieli oraz kontrola sądu na etapie zawierania oraz wykonywania przyjętego układu. Z okoliczności sprawy wynika, że zobowiązanie Spółki z tytułu zawartej umowy pożyczki zostało umorzone w ramach prowadzonego wobec Spółki postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Układ został zaakceptowany przez właściwy dla Spółki sąd – Sąd Rejonowy (Niemcy) i wierzycieli Spółki.

2011
1
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu umorzenia części pożyczki udzielonej Spółce przez spółkę - matkę.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe, wskazać należy, iż zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. W ocenie tut. Organu, z treści powołanego przepisu wynika, że warunkiem wyłączenia z opodatkowania kwoty umorzonej pożyczki jest to, aby umorzenie pożyczki nastąpiło w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.). Powyższe ma swoje uzasadnienie w przepisach przejściowych, tj. art. 8 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957), zgodnie z którym przepisy art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. b ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. zachowują moc do otwartego do dnia 30 września 2003 r. postępowania układowego w rozumieniu przepisów o postępowaniu układowym oraz mają zastosowanie w okresie od dnia 1 października 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. do postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego w przypadku ogłoszenia upadłości po dniu 30 września 2003 r., jak również w dokonanej od 01.01.2004 r. nowelizacji tego przepisu (tj. art. 12 ust. 4 pkt 8 lit. b).

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość umorzonych na podstawie układu wierzytelności przysługujących Jej od Spółki matki, która uprzednio została zaliczona przez Spółkę do przychodów należnych, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Postępowanie upadłościowe wobec Spółki matki zostało zakończone w dniu 31 grudnia 2009 r. układem zatwierdzonym przez Sąd Rejonowy w (...) oraz wierzycieli Spółki matki, w tym Spółkę. Układ obejmował m. in. umorzenie ok. 97% wierzytelności, jakie Spółka posiadała wobec Spółki matki. W szczególności umorzone przez Spółkę wierzytelności obejmowały należności z tytułu dostawy towarów oraz usług związanych z tymi towarami, o których wspomniano powyżej. W momencie zatwierdzenia układu przewidującego umorzenie wierzytelności w ramach postępowania przed Sądem Rejonowym w (...), objęta układem wierzytelność Spółki matki wobec Spółki nie była przedawniona w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: KC). Spółka zaliczyła wartość umorzonych wierzytelności przysługujących Jej od Spółki matki do kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w 2009 r. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przedstawionym stanie faktycznym, na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość umorzonych na podstawie układu wierzytelności przysługujących Jej od Spółki matki, która uprzednio została zaliczona przez Spółkę do przychodów należnych, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

2011
1
lip

Istota:

Zredukowanie wierzytelności o uzgodnioną kwotę w wyniku zawartego układu zatwierdzonego przez sąd rejonowy, nie stanowi rabatu określonego w art. 29 ust. 4 ustawy i nie uprawnia do obniżenia kwoty podatku należnego

Fragment:

A zatem układ zawarty pomiędzy przedsiębiorcą (dłużnikiem) a wierzycielem, na mocy obowiązujących przepisów prawa (Prawo upadłościowe i naprawcze), jest wyrazem porozumienia zawartego pomiędzy Stronami, którego wynikiem może być m.in. zmniejszenie sumy długów. A zatem zawarcie układu sprowadza się do tego, że sprzedawca towarów i usług – wierzyciel wyraża zgodę na zmniejszenie wierzytelności tzn. sumy płatności, jakie kupujący zobowiązany był zapłacić za nabyte towary lub wyświadczone usługi po ustalonych cenach. W sytuacji zawarcia układu w wyniku postępowania układowego nie dochodzi do obniżenia ustalonej wcześniej ceny towaru lub usługi, a jedynie do redukcji części płatności z tytułu tych dostaw towarów lub usług. Dostawa towarów bądź świadczenie usług, z tytułu dokonania których powstał u sprzedawcy obrót, miały w rzeczywistości miejsce, a wystawione w związku z tym faktury VAT dokumentują prawdziwe zdarzenia gospodarcze w kwotach odpowiadających rzeczywistości. A zatem zredukowanie wierzytelności o uzgodnioną kwotę w wyniku zawartego układu nie stanowi rabatu, upustu w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT. Nie stanowi również przesłanki do wystawienia faktury korygującej, w myśl cytowanych wyżej przepisów rozporządzeń Ministra Finansów (obowiązującego zarówno do 30 listopada 2008r. oraz od 1 grudnia 2008r.), gdyż nie stanowi innych niż rabat okoliczności przewidzianych w tych przepisach.

2011
1
lut

Istota:

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów za 2004 r. wartość wierzytelności objętej 60 % redukcją w wyniku otwarcia postępowania układowego (zatwierdzonego przez sąd wyrokiem z dnia 06.06.2003 r.) w sytuacji, gdy dłużnik nie przelał należnej kwoty pierwszej raty zgodnie z zapisem w ugodzie.

Fragment:

Ze złożonego pisma wynika, że dłużnik nie przelał należnej kwoty pierwszej raty zgodnie z zapisem w ugodzie, w związku z czym podatnik nie widzi możliwości wyegzekwowania swoich należności, stąd zapytanie dotyczy kwestii, czy kwota, która została zapisana do umorzenia, tj. cała kwota umorzenia objęta układem, może zostać wpisana w koszty roku 2004. Zgodnie z art. 74 § 2 pr. ukł. jeżeli dłużnik nie wykonuje wynikających z układu zobowiązań, sąd na wniosek wierzyciela lub kuratora, po przeprowadzeniu rozprawy, może uchylić układ. Z powyższego przepisu wynika jednoznacznie, że uchylenie układu może nastąpić wyłącznie poprzez wydanie orzeczenia przez sąd, po uprzednim przeprowadzeniu rozprawy na wniosek wierzyciela lub kuratora. Orzeczenie sądu uchylające układ ma charakter konstytutywny, przy czym obojętne jest, czy możliwe będzie wyegzekwowanie świadczenia objętego układem, czy niewykonanie układu zostało zawinione przez dłużnika, czy też nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych. Sam fakt nieuiszczenia przez dłużnika należności wynikającej z zawartego układu – bez wydania przez sąd orzeczenia w sprawie uchylenia układu – nie przesądza o możliwości zaliczenia nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Wydanie przez sąd postanowienia o uchyleniu układu w związku z jego niewykonaniem umożliwi podatnikowi dochodzenie całej wierzytelności od dłużnika i ewentualne udokumentowanie jej nieściągalności zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, gdyż w myśl art. 29 § 2 pr. ukł. do czasu umorzenia postępowania lub prawomocnego rozstrzygnięcia co do układu nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji w celu zaspokojenia wierzytelności objętej układem.