IPPB5/423-176/12-4/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do rachunku podatkowego odsetek (w tym skapitalizowanych) i różnic kursowych od kredytów/pożyczek przeznaczonych na realizację inwestycji, a przejętych w wyniku połączenia się spółek

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 05.03.2012 r. (data wpływu 12.03.2012 r.) – uzupełnionym pismem z dnia 04.06.2012 r. (data nadania 05.06.2012 r., data wpływu 06.06.2012 r.) na wezwanie Nr IPPB5/423-176/12-2/IŚ z dnia 04.06.2012 r. (data nadania 06.06.2012 r., data odbioru 29.05.2012 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do rachunku podatkowego odsetek (w tym skapitalizowanych) i różnic kursowych od kredytów/pożyczek przeznaczonych na realizację inwestycji, a przejętych w wyniku połączenia się spółek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do rachunku podatkowego odsetek (w tym skapitalizowanych) i różnic kursowych od kredytów/pożyczek przeznaczonych na realizację inwestycji, a przejętych w wyniku połączenia się spółek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest celową spółką inwestycyjną. Wnioskodawca będzie spółką przejmującą w ramach procesu połączenia w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 Ksh. Połączenie będzie dokonywane sukcesywnie, tj. na przestrzeni czasu (w okresie pomiędzy rokiem 2012 a 2020), Wnioskodawca przejmować będzie kolejne podmioty („Spółki Przejmowane” lub „Spółka Przejmowana”).

Połączenie odbywać się będzie w oparciu o metodę łączenia udziałów, a Spółka Przejmowana na dzień połączenia nie zamknie ksiąg rachunkowych. Spółka Przejmowana będzie właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntów, na których posadowione będą budynki o charakterze biurowym („Budynki” lub „Budynek”) na wynajem („Inwestycja”).

W rozumieniu przepisów PDOP Inwestycja stanowić będzie środek trwały podlegający amortyzacji (art. 16a ust. 1 pkt 1 PDOP), przy czym spod amortyzacji wyłączony będzie grunt (art. 16c pkt 1 PDOP). Natomiast w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. inwestycja stanowić będzie dla Wnioskodawcy inwestycję długoterminową.

Zgodnie art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości:

„ Ilekroć w ustawie jest mowa o:

    inwestycjach - rozumie się przez to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków. w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści. W przypadku zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji przez inwestycje rozumie się lokaty”.

Przed połączeniem Spółka Przejmowana rozpocznie już amortyzację Budynku.

Spółka Przejmowana dla realizacji Inwestycji zawarła umowę pożyczki z podmiotem należącym do tej samej grupy kapitałowej („Pożyczka”), która została udzielona w walucie obcej.

Niektóre Spółki Przejmowane obok lub zamiast Pożyczki zaciągnęły kredyt bankowy („Kredyt”) w walucie obcej.

Pożyczka/Kredyt były zaciągnięte na cele nabycia nieruchomości, na której później prowadzona była/jest Inwestycja oraz na potrzeby prowadzenia (realizacji) tej Inwestycji. W umowach Pożyczki/Kredytu nie został wpisany cel Pożyczki/Kredytu, jednakże Spółki Przejmowane są spółkami celowymi i oprócz działalności związanej z realizacją Inwestycji nie prowadzą żadnej innej działalności, a tym samym Pożyczka/Kredyt były/są wykorzystywane jedynie na cele związane z Inwestycją.

Na dzień połączenia Pożyczki/Kredyty w Spółkach przejmowanych będą wykorzystane bądź w całości, bądź w znacznej części (pozostanie do wykorzystania część przeznaczona na finansowanie dostosowania powierzchni wynajmu do indywidualnych potrzeb najemców zainteresowanych wynajęciem powierzchni w Budynkach). Na dzień połączenia, w niektórych Spółkach przejmowanych, Pożyczka/Kredyt może być częściowo spłacony, natomiast w innych spłata Pożyczki/Kredytu może się jeszcze nie rozpocząć.

Zaznaczyć należy, iż w wartości początkowej Gruntu, Budynków i Budowli (zbiorczo Środki Trwałe”) znajdą się już odsetki zapłacone przez Spółkę Przejmowaną na rzecz pożyczkodawcy/kredytodawcy (w tym odsetki, które zostały skapitalizowane), jak również odsetki naliczone na dzień przekazania Środków Trwałych do używania.

W wartości początkowej Środków Trwałych ujęte zostaną także różnice kursowe zrealizowane w związku z częściową spłatą Pożyczki/Kredytu w okresie do przekazania Środków Trwałych do używania (o ile taka częściowa spłata będzie mieć miejsce w tym okresie).

Wnioskodawca w ramach połączenia przez przejęcie Spółki przejmowanej stanie się stroną umowy Pożyczki/Kredytu uprzednio zawartej przez pożyczkodawcę/bank kredytujący ze Spółką przejmowaną.

W związku z obsługą Pożyczki lub Kredytu Wnioskodawca ponosić będzie koszt odsetek („Odsetki”), które będą okresowo kapitalizowane lub okresowo płatne („Odsetki Zapłacone”). Odsetki te związane będą jedynie z obsługą Pożyczki/Kredytu po dniu połączenia.

W związku z przejętymi w ramach połączenia zobowiązaniami z tytułu Pożyczki/Kredytu mogą powstać u Wnioskodawcy, w chwili spłaty części lub całości Pożyczki lub Kredytu, dodatnie bądź ujemne różnice kursowe (Różnice Kursowe Zrealizowane”).

Wnioskodawca zamierza rozliczać Różnice Kursowe według metody podatkowej zdefiniowanej w art. 15a PDOP.

Od chwili przekazania Środków Trwałych do używania, a dla Wnioskodawcy od momentu połączenia, Odsetki Zapłacone i Różnice Kursowe Zrealizowane ujemne stanowić będą koszt pośredni, w rozumieniu art. 15 ust. 4d PDOP, potrącalny w dacie poniesienia, tj. chwili zapłaty lub kapitalizacji Odsetek lub też realizacji Różnic Kursowych ujemnych.

Z kolei Różnice Kursowe Zrealizowane dodatnie stanowić będą przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 PDOP.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przyszłego stanu faktycznego, Wnioskodawca zamierza zaliczać Odsetki Zapłacone i Różnice Kursowe Zrealizowane ujemne, do kosztu pośredniego potrącalnego w dacie poniesienia, tj. w chwili zapłaty lub kapitalizacji Odsetek lub też realizacji Różnic Kursowych ujemnych...
  2. Czy prawidłowo, w odniesieniu do przedstawionego przyszłego stanu faktycznego, Wnioskodawca zamierza zaliczać Różnice Kursowe Zrealizowane dodatnie do przychodów podatkowych w dacie ich realizacji...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad. 1

Uzasadniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie ujmowania jako kosztów pośrednich Odsetek Zapłaconych i Różnic Kursowych Zrealizowanych ujemnych związanych z obsługą Kredytu/Pożyczki przejętych w wyniku połączenia, Wnioskodawca wskazuje, iż Odsetki Zapłacone i Różnice Kursowe Zrealizowane ujemne będą miały po dniu przekazania środka trwałego do używania (Gruntu, Budynków i Budowli), a dla Wnioskodawcy - po dniu połączenia (z uwzględnieniem faktu, iż na dzień połączenia nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki przejmowanej z uwagi na zastosowaną metodę łączenia udziałów), charakter kosztów pośrednich ujmowanych do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d PDOP), tj. w chwili zapłaty lub kapitalizacji Odsetek lub też realizacji Różnic Kursowych ujemnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie powinien budzić wątpliwości związek ponoszonych kosztów w postaci Odsetek Zapłaconych i Różnic Kursowych Zrealizowanych ujemnych z przychodem otrzymywanym przez Wnioskodawcę w postaci czynszu najmu lokali biurowych/użytkowych znajdujących się w Budynku/Budynkach przejętych przez Wnioskodawcę w wyniku połączenia, w wyniku czego zostanie zrealizowany podstawowy warunek zaliczania kosztów do kosztów uzyskania przychodów określony w art. 15 ust. 1 PDOP.

Ad. 2

Uzasadniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie ujmowania jako przychodów Różnic Kursowych dodatnich, Wnioskodawca wskazuje, iż po przyjęciu do używania Środków Trwałych (Gruntu, Budynków i Budowli), co dla Wnioskodawcy oznacza - po dniu połączenia (z uwzględnieniem faktu, iż na dzień połączenia nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki przejmowanej z uwagi na zastosowaną metodę łączenia udziałów), zrealizowane Różnice Kursowe dodatnie stanowić będą, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 PDOP przychód Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Art. 492 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej Ksh) przewiduje, że jednym ze sposobów łączenia spółek kapitałowych jest przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Stosownie do art. 493 § 2 Ksh, połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio spółki przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej. Na podstawie art. 494 § 1 Ksh spółka przejmująca w dniu połączenia się wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej.

Na gruncie prawa podatkowego sukcesja praw i obowiązków następców prawnych uregulowana została w art. 93 i następnych cyt. wyżej ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się spółek.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka – Wnioskodawca wskutek połączenia się z inną spółką/spółkami w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh będzie zobowiązana, jako podmiot przejmujący, do obsługi walutowych zobowiązań pożyczkowych/kredytowych (odsetki, skapitalizowane odsetki), zaciągniętych przez przejętą spółkę na cele inwestycyjne, a nie spłaconych po oddaniu środków trwałych do używania. Połączenie nastąpi w oparciu o metodę łączenia udziałów, przy czym spółka przejmowana na dzień połączenia nie zamknie ksiąg rachunkowych.

Ponadto spłata przejętych pożyczek/kredytów skutkować powstaniem różnic kursowych.

Mając powyższe na względzie należy przede wszystkim stwierdzić, że z perspektywy przepisów podatkowych Wnioskodawca w opisanym zdarzeniu przyszłym wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki związane z przejętymi pożyczkami/kredytami.

Jak stanowi art. 9 ust 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: updop), podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.

Zasady dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: u.rach.).

Stosownie do art. 12 ust. 2 pkt 4 u.rach., księgi rachunkowe zamyka się w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, w szczególności na dzień wpisu do rejestru tego połączenia.

W art. 12 ust. 3 przewidziano możliwość odstąpienia od obowiązku zamknięcia ksiąg jednostki przejmowanej w sytuacji, gdy do połączenia się spółek wykorzystywana jest metoda łączenia udziałów. Należy przy tym podkreślić, że spółka przejmowana może w takim przypadku zamknąć księgi rachunkowe, ale nie ma takiego obowiązku.

Metoda łączenia udziałów została określona w art. 44c ust. 3 u.rach. Polega ona na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń, o których mowa w ust. 4 i 5 tego artykułu.

Zgodnie z art. 44a ust. 1 i 2 u.rach., łączenie się spółek rozlicza się i ujmuje na dzień połączenia, tj. dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby spółki przejmującej.

Wskazane wyżej regulacje u.rach. wywołują więc skutki dla rozliczeń podatkowych spółek uczestniczących w połączeniu.

Przenosząc wyżej zaprezentowane rozwiązania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy zauważyć, że w przypadku opisanego połączenia się spółek przez przejęcie majątku innej spółki, spółka przejmowana utraci swój byt prawny, zaś majątek spółki przejmującej, tj. Wnioskodawcy powiększy się. Od dnia połączenia ewidencja zdarzeń gospodarczych będzie następowała w księgach spółki kontynuującej po połączeniu działalność, czyli w księgach Spółki - Wnioskodawcy. Praktyczny sposób włączenia danych spółki przejętej do systemu ewidencji spółki przejmującej oraz sposób prowadzenia ewidencji po połączeniu zależy w dużej mierze od rozwiązań organizacyjnych określonych przez zarząd Spółki - Wnioskodawcy (przejmującej). Istotne jest, aby zasady te pozwalały na wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, tj. aby poszczególne pozycje odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek zostały zsumowane według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wymaganych ustawą wyłączeń (art. 44c ust. 1 u.rach.).

W rezultacie od dnia połączenia obowiązek rozliczenia podatkowego przychodów i kosztów spółki przejmowanej przejmie na siebie spółka przejmująca. Oznacza to, że Spółka – Wnioskodawca jako podmiot przejmujący powinna we własnym rozliczeniu podatkowym, poza przychodami i kosztami dotyczącymi prowadzonej przez siebie działalności, uwzględnić także przychody i koszty uzyskania przychodu spółki przejmowanej, osiągnięte od początku roku podatkowego tej spółki do dnia poprzedzającego dzień połączenia, a wartość podatku dochodowego winna zostać rozliczona z wartością zaliczek zapłaconych przez obie spółki połączone w ciągu roku podatkowego, w którym miało miejsce to połączenie.

Pożyczka - obok kredytu - jest jedną z najczęściej spotykanych umów, umożliwiających korzystanie z obcego kapitału.

Umowa pożyczki czy kredytu - oprócz skutków w prawie cywilnym - powoduje również określone konsekwencje w prawie podatkowym. Należy jednak zauważyć, że wpływ na podatek dochodowy od osób prawnych ma - co do zasady - nie tyle sama kwota pożyczki/kredytu, co odpłatność umowy (odsetki) lub jej brak. W przypadku pożyczek/kredytów walutowych wpływ na podatek mogą mieć również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: updop) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Z kolei z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop wynika, że do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się:

  • naliczonych, lecz nie zapłaconych, albo
  • umorzonych

odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).

W związku z tym kosztem uzyskania przychodów są odsetki, które zostały faktycznie zapłacone, oraz odsetki skapitalizowane (art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a updop), z wyjątkiem m.in. odsetek od pożyczek (kredytów) dotyczących inwestycji w okresie realizacji (art. 16. ust. 1 pkt 12).

Kapitalizacja odsetek polega ona na powiększeniu należności głównej o naliczone odsetki. W wyniku kapitalizacji wierzyciel uzyskuje faktyczną korzyść ekonomiczną w postaci zwiększenia kwoty głównej (kapitału), od której naliczane są odsetki za dalszy okres trwania pożyczki (kredytu) - skapitalizowane odsetki tracą odrębny byt prawny, stając się częścią kwoty głównej. Wynika z tego, że kapitalizacja odsetek wywiera taki sam skutek prawny, jak ich zapłata - z chwilą kapitalizacji wierzyciel uzyskuje przychód, a dłużnik ponosi koszt.

Wnioskodawca, stosownie do art. 9b updop, dokonał wyboru tzw. podatkowej metody ustalania różnic kursowych dla celów podatkowych, tj. metody określonej przepisami art. 15a tej ustawy.

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3.

Do różnic kursowych dotyczących otrzymanych pożyczek/kredytów zastosowanie znajdzie art. 15a ust. 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 5 updop.

Na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 5 updop dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni;

Z kolei na podstawie art. 15a ust. 3 pkt 5 updop ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

Przepisy te stosuje się odpowiednio do kapitałowych rat kredytów (pożyczek) - art. 15a ust. 9 updop).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje na dwa momenty ustalania wartości pożyczki udzielonej w walucie obcej, od których zależeć będzie powstanie ujemnych bądź dodatnich różnic kursowych u dłużnika. Jest to dzień otrzymania pożyczki i dzień jej spłaty, przy czym w rozpatrywanej sprawie dnia otrzymania pożyczki/kredytu nie należy utożsamiać z dniem połączenia się spółek.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że przytoczone powyżej przepisy wyraźnie wiążą moment ustalania różnic kursowych po stronie dłużnika z dniem dokonania spłaty kredytu/pożyczki (odpowiednio spłaty kapitałowej raty kredytu/pożyczki).

Podkreślenia również wymaga, że różnice kursowe ustalane dla celów podatkowych co do zasady, dotyczą kredytów/pożyczek walutowych.

Aby uznać dany kredyt/pożyczkę za walutowy musi on spełniać określone warunki, a mianowicie:

  • zaciągnięty jest w walucie obcej;
  • spłaty kredytu/pożyczki dokonywane są w walucie obcej, czego wyrazem jest m.in. potwierdzenie salda przez bank wyrażone w walucie obcej.

Choć sam kredyt/pożyczka nie jest ani przychodem, ani kosztem podatkowym, to jednak ustalone w powyższy sposób różnice kursowe z tytułu spłaty kredytu/pożyczki uwzględnia w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym - lecz tylko wówczas, gdy środki kredytowe nie zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków, które stanowią wyłącznie kategorię finansową kosztów. Przemawia za tym wykładnia celowościowa powoływanej ustawy podatkowej.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt analizowanej sprawy należy zatem w podsumowaniu stwierdzić, że słusznie uważa Wnioskodawca, iż odsetki i zrealizowane różnice kursowe od przejętych zobowiązań pożyczkowych/kredytowych stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d updop), tj. podlegają zaliczeniu do rachunku podatkowego w chwili zapłaty lub kapitalizacji odsetek lub też realizacji różnic kursowych ujemnych.

Z kolei różnice kursowe zrealizowane dodatnie stanowić będą przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 updop.

Przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe pozwała bowiem jednoznacznie uznać, że proces łączenia się spółek przez przejęcie jest związany z sukcesją podatkową spółki przejmującej, czyli Wnioskodawcy. Skutkiem takiego połączenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przejmowaną, natomiast spółka przejmująca (Wnioskodawca) nie traci swej podmiotowości prawnej, zachowując tym samym ciągłość prawną i organizacyjną, a zatem nie powstaje nowa jednostka. Tym samym Wnioskodawca stanie się w wyniku połączenia następcą prawnym przejętej spółki i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki (również podatkowe) podmiotu przejętego.

W konsekwencji, stanowisko Spółki co do zadanych pytań uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.