Ujemne różnice kursowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ujemne różnice kursowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
25
paź

Istota:

Zastosowanie do obliczania różnic kursowych średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zapłaty albo dzień dokonania zapłaty

Fragment:

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o pdop w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2007 r., różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Stosownie do art. 15a ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o pdop, dodatnie różnice kursowe powstają jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Natomiast stosownie do art. 15a ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o pdop, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość: przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

2012
3
paź

Istota:

W zakresie skutków w postaci różnic kursowych z tytułu spłaty pożyczek, w tym za pośrednictwem podmiotu trzeciego

Fragment:

W wyniku spłaty pożyczki do podmiotu A powstały ujemne różnice kursowe. W wyniku spłaty pożyczki do podmiotu B powstały ujemne różnice kursowe. Ponadto Spółka w uzupełnieniu wniosku o przedstawiła następujące informacje: cel udzielenia pożyczki od podmiotu A, która to pożyczka następnie została spłacona drugą pożyczką - pożyczka od podmiotu A została udzielona na zakup parku maszynowego niezbędnego do rozpoczęcia procesu produkcji; pożyczka otrzymana od podmiotu A została w księgach rachunkowych skompensowana (potrącona) z pożyczką otrzymaną od podmiotu B. Pożyczka otrzymana od podmiotu A została udzielona na zakup parku maszynowego niezbędnego do rozpoczęcia procesu produkcji. Park maszynowy stanowi w księgach Spółki środki trwałe. Różnice kursowe ujemne (kosztowe) powstałe w wyniku spłaty niniejszej pożyczki, kiedy spłata pożyczki nastąpiła po dniu oddania środków trwałych do użytkowania i po dniu zaewidencjonowania środków trwałych w ewidencji rachunkowej, zdaniem Spółki będą miały wpływ na wysokość poniesionych kosztów podatkowych - czyli Spółka spłaciła więcej pożyczki w przeliczeniu na PLN, aniżeli otrzymała pożyczkę w przeliczeniu na PLN. W związku z powyższym zadano następujące pytania.

2012
3
paź

Istota:

W zakresie możliwości i momentu zaliczenia do rachunku podatkowego odsetek (w tym skapitalizowanych) i różnic kursowych od kredytów/pożyczek przeznaczonych na realizację inwestycji, a przejętych w wyniku połączenia się spółek

Fragment:

W myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 15a ust. 1 updop, różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w ust. 2 i 3. Do różnic kursowych dotyczących otrzymanych pożyczek/kredytów zastosowanie znajdzie art. 15a ust. 2 pkt 5 i ust. 3 pkt 5 updop. Na podstawie art. 15a ust. 2 pkt 5 updop dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni; Z kolei na podstawie art. 15a ust. 3 pkt 5 updop ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. Przepisy te stosuje się odpowiednio do kapitałowych rat kredytów (pożyczek) - art. 15a ust. 9 updop). Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje na dwa momenty ustalania wartości pożyczki udzielonej w walucie obcej, od których zależeć będzie powstanie ujemnych bądź dodatnich różnic kursowych u dłużnika. Jest to dzień otrzymania pożyczki i dzień jej spłaty, przy czym w rozpatrywanej sprawie dnia otrzymania pożyczki/kredytu nie należy utożsamiać z dniem połączenia się spółek.

2012
4
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca powinien zaewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów różnice kursowe w lutym 2011 r., tj. w dniu dokonania zapłaty (czyli faktycznie poniesionego wydatku), czy w 2010 r. i w tym roku rozliczyć je podatkowo?

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 24c ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy, ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Bank Polski jest wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Przy czym, w myśl art. 24c ust. 6 ww. ustawy, przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, o którym mowa w ust. 2 i 3, rozumie się kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. Stosownie natomiast do art. 24c ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3, uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) lub innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3, dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności. W świetle cyt. wyżej przepisów stwierdzić należy, iż aby mogły powstać ujemne różnice kursowe przeprowadzona transakcja musi spełniać łącznie dwie przesłanki: poniesiony koszt musi być wyrażony w walucie obcej, zapłata musi nastąpić w walucie obcej.

2011
14
gru

Istota:

Czy w momencie uregulowania zobowiązań z tytułu otrzymanych faktur dokumentujących wydatki poniesione na elementy wchodzące w skład środka trwałego po przyjęciu go do używania, Spółka obowiązana jest zidentyfikować bezpośrednio w rozliczeniach podatkowych przychód/koszt podatkowy w wysokości dodatnich/ujemnych podatkowych różnic kursowych wynikających z różnic kursów EUR/PLN wyłącznie między dniem wystawienia faktur a dniem uregulowania zobowiązań z nich wynikających, a wartość początkowa przyjętego do używania środka trwałego nie ulega skorygowaniu o wartość różnic kursowych?

Fragment:

Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa CIT), zastosowanie w sprawie znajdują regulacje: w odniesieniu do dodatnich różnic kursowych - art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 2 pkt 2, art. 15a ust. 4, art. 15a ust. 7 ustawy CIT w odniesieniu do ujemnych różnic kursowych - art. 15a ust 1, art. 15a ust. 3 pkt 2, art. 15a ust. 7 ustawy CIT. Powyższe regulacje wskazują, iż jako sytuację generującą podatkowe dodatnie różnice kursowe należy zidentyfikować sytuację, w której wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy CIT). Z kolei, jako sytuację generującą podatkowe ujemne różnice kursowe należy zidentyfikować sytuację, w której wartość poniesionego kosztu wyrażonego na otrzymanej fakturze w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy CIT). Ponadto, jeżeli w którymś z powyższych przypadków przy obliczaniu wartości dodatnich/ujemnych różnic kursowych, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (art. 15a ust. 4 ustawy CIT).

2011
14
gru

Istota:

Czy w momencie uregulowania zobowiązań z tytułu otrzymanych faktur dokumentujących wydatki poniesione na elementy wchodzące w skład środka trwałego po przyjęciu go do używania, Spółka obowiązana jest zidentyfikować bezpośrednio w rozliczeniach podatkowych przychód/koszt podatkowy w wysokości dodatnich/ujemnych podatkowych różnic kursowych wynikających z różnic kursów EUR/PLN wyłącznie między dniem wystawienia faktur a dniem uregulowania zobowiązań z nich wynikających, a wartość początkowa przyjętego do używania środka trwałego nie ulega skorygowaniu o wartość różnic kursowych?

Fragment:

Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: ustawa CIT), zastosowanie w sprawie znajdują regulacje: w odniesieniu do dodatnich różnic kursowych - art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 2 pkt 2, art. 15a ust. 4, art. 15a ust. 7 ustawy CIT; w odniesieniu do ujemnych różnic kursowych - art. 15a ust 1, art. 15a ust. 3 pkt 2, art. 15a ust. 7 ustawy CIT. Powyższe regulacje wskazują, iż jako sytuację generującą podatkowe dodatnie różnice kursowe należy zidentyfikować sytuację, w której wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy CIT). Z kolei, jako sytuację generującą podatkowe ujemne różnice kursowe należy zidentyfikować sytuację, w której wartość poniesionego kosztu wyrażonego na otrzymanej fakturze w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 15 ust. 3 pkt 2 ustawy CIT). Ponadto, jeżeli w którymś z powyższych przypadków przy obliczaniu wartości dodatnich/ujemnych różnic kursowych, nie jest możliwe uwzględnienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień (art. 15a ust. 4 ustawy CIT).

2011
1
paź

Istota:

Możliwość obniżenia dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych o straty uzyskane z tytułu zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz możliwości uwzględnienia dla określenia dochodu z tytułu zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu udziału w funduszach kapitałowych ujemnych różnic kursowych w związku z faktyczną wymianą waluty obcej otrzymanej w wyniku powyższych transakcji na złote w przypadku gdy kurs waluty w dacie wymiany na złote będzie niższy niż w dacie uzyskania przychodu, a także ujemnych różnic kursowych związanych z różnicą pomiędzy faktycznym kursem waluty z dnia jej zakupu a kursem waluty z dnia poniesienia kosztu na nabycie papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz udziałów w funduszach kapitałowych.

Fragment:

W przypadku ujemnych różnic kursowych należy zwrócić uwagę, że ujemne różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to przypadków, w których: przychód należny wyrażony w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest wyższy od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania, poniesiony koszt wyrażony w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonego według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia, wartość nabytych środków pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu jest wyższa od wartości tych środków lub wartości pieniężnych w dniu zapłaty według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. W myśl art. 24c ust. 10 tej ustawy, zasady ustalania różnic kursowych określone, w tym ujemnych różnic kursowych stosują podatnicy prowadzący działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. W żadnym przepisie tej ustawy nie ma - zdaniem Wnioskodawcy - zakazu, aby ujemne różnice kursowe mogły być uwzględnione przy obliczaniu dochodu ze źródła przychodów „kapitały pieniężne”.

2011
1
paź

Istota:

Możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania z tytułu zbycia nieruchomości o ujemne różnice kursowe powstałe przy spłacie kredytu bankowego, jako koszt odpłatnego zbycia.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy podstawą opodatkowania w tym konkretnym przypadku jest różnica między ceną sprzedaży pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia nieruchomości do których należy zaliczyć ujemne różnice kursowe powstałe przy spłacie zobowiązania wobec Banku, a ceną nabycia... Zdaniem Wnioskodawcy Podstawą opodatkowania jest różnica między ceną sprzedaży pomniejszoną o koszty odpłatnego zbycia, do których należy zaliczyć ujemne różnice kursowe powstałe przy spłacie zobowiązania wobec Banku, a ceną nabycia. Od powstałej różnicy należy zapłacić 19% podatku dochodowego. Na podstawie art. 19 ust. 1 PDOF przychodem z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (...) jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Do kosztów zbycia należy doliczyć wszystkie koszty, których poniesienie jest konieczne do zawarcia transakcji do poniesienia, których obliguje ustawa lub umowa cywilnoprawna. W tym przypadku zbycie mieszkania było uwarunkowane spłatą kredytu zaciągniętego na to mieszkanie. W związku z faktem, że kredyt został zaciągnięty w obcej walucie (frankach szwajcarskich) przy czym wypłata i spłata kredytu odbywała się w złotych polskich po przeliczeniu kwoty kredytu po kursie CHF obowiązującym w Banku na dzień wypłaty lub spłaty- w dniu sprzedaży powstały ujemne różnice kursowe.

2011
1
wrz

Istota:

Czy ujemne różnice kursowe związane z wyemitowaniem przez Spółkę Weksla oraz późniejszą jego spłatą, dokonaną w formie potrącenia umownego stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów?

Fragment:

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, do sytuacji faktycznej przedstawionej we wniosku należy stosować odpowiednio art. 15a ust. 3 pkt 5 Ustawy o CIT, zgodnie z którym ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni. W przedmiotowej sytuacji mamy bowiem do czynienia z ujemną różnicą kursową, ponieważ zmiana (wzrost) kursu waluty, w której wystawiono Weksel spowodowała zmianę (wzrost) zobowiązania wekslowego Spółki w momencie jego realizacji. Według Spółki, biorąc pod uwagę całokształt wspomnianego powyżej art. 15a, wprowadzonego nowelizacją Ustawy o CIT z dniem 1 stycznia 2007 r., należy zauważyć, że z punktu widzenia wpływu różnic kursowych na koszty uzyskania przychodów podatników, bez znaczenia jest charakter transakcji, z którą związane jest powstanie tych różnic. Warto również zwrócić uwagę na postanowienia art. 15a ust. 7 Ustawy o CIT, zgodnie z którym „(...) za koszt poniesiony, o którym mowa w ust. 2 i 3, uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty, o którym mowa w ust. 2 i 3 - dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia wierzytelności (…), które w przedmiotowym przypadku miało miejsce.

2011
1
sie

Istota:

Czy następnie, w momencie dokonania spłaty zadłużenia L(…) PL wobec L(…) FR lub otrzymania należności przez L(…) PL od L(…) FR, względnie dokonania wzajemnej kompensaty wierzytelności, po wcześniejszym przewalutowaniu zobowiązania / należności z waluty obcej na złote, nie powstaną dla Spółki, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, dodatnie ani ujemne różnice kursowe, ani też innego rodzaju koszty lub przychody związane ze zmianami kursu waluty, w której było pierwotnie wyrażone zadłużenie / należność L(…) PL?

Fragment:

Czy następnie, w momencie dokonania spłaty zadłużenia L(…) PL wobec L(…) FR lub otrzymania należności przez L(…) PL od L(…) FR, względnie dokonania wzajemnej kompensaty wierzytelności, po wcześniejszym przewalutowaniu zobowiązania / należności z waluty obcej na złote, nie powstaną dla Spółki, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, dodatnie ani ujemne różnice kursowe, ani też innego rodzaju koszty lub przychody związane ze zmianami kursu waluty, w której było pierwotnie wyrażone zadłużenie / należność L(…) PL... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną nr ILPB3/423-1183/09-2/EK wydaną w dniu 17 marca 2010 r. Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie dokonania spłaty zadłużenia L(…) PL wobec L(…) FR lub otrzymania należności przez L(…) PL od L(…) FR, względnie dokonania wzajemnej kompensaty wierzytelności, po wcześniejszym przewalutowaniu zobowiązania / należności z waluty obcej na PLN, nie powstaną dla Spółki, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, dodatnie ani ujemne różnice kursowe, ani też innego rodzaju koszty lub przychody związane ze zmianami kursu waluty, w której było pierwotnie wyrażone zadłużenie / należność L(…) PL. W oparciu o treść art. 15a ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uznać, że do powstania różnic kursowych generalnie dochodzi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: zobowiązanie lub należność powstały w walucie obcej; spłata zobowiązania lub otrzymanie należności następuje w walucie obcej; między dniem powstania zobowiązania / należności a dniem spłaty tego zobowiązania lub otrzymania należności nastąpiła różnica w kursie waluty.