Ujawnienie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ujawnienie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
28
mar

Istota:

„Czy ujawnienie środka trwałego/działki/ w dniu 9 marca 2012 r., a nabytej nieodpłatnie przez zasiedzenie w dniu 1 października 2005 r., wprowadzonej do ksiąg rachunkowych na dzień 31 marca 2012 r. wg cen rynkowych jest czynnością opodatkowaną - stanowi przychód podatkowy w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/W jakiej dacie wystąpi przychód od ujawnionego środka trwałego? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/”

Fragment:

Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4 updop. Ujawnienie środka trwałego oznacza zatem wprowadzenie go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w terminie późniejszym niż wynikający z cyt. art. 16d ust. 2 updop. Skoro przedmiotowa nieruchomość została nabyta w 2005 r. (co wynika z postanowienia sądu) to sama techniczna czynność wprowadzenia środka trwałego do ewidencji (ujawnienie) nie rodzi obowiązku rozpoznania przychodu. W wyniku tej czynności nie dochodzi bowiem do wzrostu aktywów Spółdzielni, co jest warunkiem koniecznym dla powstania przychodu. Tym samym ujawnienie składnika majątku na dzień wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie zwiększa przychodów Spółdzielni. Stanowisko Spółdzielni w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 jest zatem prawidłowe. Rozstrzygnięcie, iż czynność ujawnienia środka trwałego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w księgach rachunkowych Spółdzielni nie generuje przychodu podatkowego odnosi m.in. ten skutek, że dywagowanie na temat momentu jego powstania jest bezprzedmiotowe.

2011
1
wrz

Istota:

Zakres konsekwencji podatkowych związanych z używaniem samochodu testowego w prowadzonej działalności.

Fragment:

Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4. W kontekście przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego należy stwierdzić, iż samochody pełniące funkcje pojazdów testowych są bezpośrednio wykorzystywane przez Spółkę w jej działalności gospodarczej i w przypadku ich używania przez okres dłuższy niż rok spełniają wszystkie przesłanki uznania ich za środki trwałe zgodnie z dyspozycją art. 16a ust. 1 ustawy. W przypadku jednakże, gdy z upływem 1 roku używania samochodów testowych Spółka zadecyduje o dalszym ich nie wykorzystywaniu w prowadzonej przez siebie działalności, nie ma obowiązku kwalifikowania tych samochodów do środków trwałych z uwagi na fakt nie spełniania jednego z obligatoryjnych warunków (wykorzystywanie przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego działalności) determinujących zaliczenie takich pojazdów do środków trwałych. Z kolei regulacja zawarta w art. 16e ust. 1 ustawy stanowi, że jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku wymienione w art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1, o wartości początkowej przekraczającej (...)

2011
1
mar

Istota:

Zapytanie Spółki dotyczyło: wskazania sposobu postępowania w sytuacji, gdy dopiero po upływie roku od dnia przekazania samochodu do używania został on wprowadzony do ewidencji środków trwałych, t. j. czy Podatnik winien dokonać korekty podatku za okres począwszy od dnia, w którym nastąpiło oddanie do używania, czy może przyjąć, że w 1 dniu wprowadzenia do ewidencji miało miejsce tzw. ujawnienie środka trwałego z art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy pdop i z tą chwilą rozpocząć amortyzowanie.

Fragment:

Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego, o którym mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.Wydatki poniesione na nabycie środków transportu wykorzystywanych na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą są rozliczane w kosztach uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, a bezpośrednio tylko wtedy, gdy przewidywany okres ich używania jest nie dłuższy niż rok. Amortyzację należy rozpocząć począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Ponieważ w okolicznościach stanu faktycznego Podatnik zaewidencjonował nabyty samochód dopiero po upływie roku od dnia przekazania do używania, a przy tym nie zaliczył wydatków na jego nabycie do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do używania t. j. nie skorzystał z dyspozycji art. 16d -ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - miało miejsce tzw. ujawnienie środka trwałego z art. 16h ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. A zatem należy zgodzić się ze Spółką, że dopiero począwszy od miesiąca następującego po tym zdarzeniu powinna rozpocząć amortyzowanie samochodu. Wątpliwości tut. Organu budzi natomiast sposób, w jaki Podatnik ustalił wartość początkową, po której wprowadził środek transportu do ewidencji środków trwałych.