1462-IPPP3.4512.825.2016.2.RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie prawa do obni?enia podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, wynikaj1cego z faktury dotycz1cej wynagrodzenia za zrzeczenie sie roszczen na podstawie zawartej ugody.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z póYn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 3 listopada 2016 r.) uzupe3nionym w dniu 9 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 12 grudnia 2016 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 5 grudnia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie prawa do obni?enia podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, wynikaj1cego z faktury dotycz1cej wynagrodzenia za zrzeczenie sie roszczen na podstawie zawartej ugody - jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie prawa do obni?enia podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, wynikaj1cego z faktury dotycz1cej wynagrodzenia za zrzeczenie sie roszczen na podstawie zawartej ugody.

Wniosek uzupe3niony zosta3 pismem z dnia 9 grudnia 2016 r. (data wp3ywu 12 grudnia 2016 r.) bed1cym odpowiedzi1 na wezwanie Organu z dnia 5 grudnia 2016 r.

We wniosku przedstawiono nastepuj1cy stan faktyczny:

Spó3ka S.A. (dalej: Spó3ka) w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej owiadczy us3ugi przesy3ania gazu na rzecz osób trzecich.

Spó3ka jest czynnym podatnikiem VAT.

W ramach prowadzonej dzia3alnooci Spó3ka zawar3a z P. S.A. (dalej: P.) umowe obejmuj1c1 us3ugi przesy3ania gazu, w ramach której Spó3ka realizowa3a równie? us3uge bilansowania. W przypadku niezbilansowania ilooci gazu przesy3anego na rzecz P., poza podstawowymi op3atami z tytu3u owiadczenia us3ug przesy3ania gazu, Spó3ka rozlicza sie z P. za dodatkowo pobrany lub pozostawiony gaz w systemie przesy3owym poprzez dodatkowe op3aty za tzw. niezbilansowanie systemu przesy3owego. Zgodnie z przedmiotow1 umow1, w zale?nooci od wartooci niezbilansowania (dodatnie albo ujemne) op3atami obci1?ana by3a Spó3ka (niezbilansowanie dodatnie) albo P. (niezbilansowanie ujemne). Op3aty z tytu3u niezbilansowania systemu naliczone przez Spó3ke w wybranych miesi1cach w okresie od lipca 2011 roku do paYdziernika 2012 roku zosta3y zakwestionowane przez P., a P. skierowa3a sprawe na droge postepowania s1dowego (P. wniós3 przeciw Spó3ce pozew o zap3ate obejmuj1cy kwestionowane nale?nooci), twierdz1c, i? dzia3ania Spó3ki w zakresie przekazywania danych dotycz1cych statusu niezbilansowania by3y niezgodne z przepisami unijnymi, co spowodowa3o powstanie szkody po stronie P.

Sprawa s1dowa mia3a charakter precedensowy, bowiem dotyczy3a sposobu weryfikacji jakooci danych dostarczanych przez Spó3ke o statusie niezbilansowania P. S1d w ramach postepowania mia3 zbadaa, czy jakooa danych wstepnych (operatywnych) z b3edem na poziomie 0,02% jest informacj1 wiarygodn1 i wystarczaj1c1. Potencjalnie negatywne rozstrzygniecie dla Spó3ki (uznanie powództwa P.) mog3oby skutkowaa na3o?eniem na Spó3ke dodatkowych obowi1zków w zakresie jakooci przekazywanych danych. Wskutek takiego rozstrzygniecia Spó3ka musia3aby ponieoa istotnie du?e nak3ady finansowe w celu zbudowania nowego systemu teleinformatycznego skojarzonego z instalacjami pomiarowymi, w celu unikniecia kolejnych pozwów.

Spór s1dowy w ramach postepowania przed pierwsz1 instancj1 prowadzony by3 przez ponad trzy lata i wi1za3 sie z wysokimi kosztami zwi1zanymi z jego prowadzeniem (ekspertyzy, opinie bieg3ych, koszty us3ug prawnych, narastaj1ca kwota odsetek). W ramach tocz1cego sie postepowania konieczne by3o m.in. przygotowanie dwóch opinii bieg3ych, które w ?aden sposób nie wskaza3y, której ze stron nale?y przyznaa racje. W zwi1zku z zawi3ym, precedensowym charakterem sprawy, d3ugotrwa3ym procesem oraz niepewnooci1 co do jego wyniku, strony postanowi3y zakonczya tocz1ce sie postepowanie poprzez zawarcie ugody s1dowej. —adna ze stron przez ca3y okres tocz1cego sie postepowania nie czyni3a ustepstw drugiej stronie ani te? w jakimkolwiek zakresie nie uzna3a roszczenia.

Obie strony uzna3y za wysoce prawdopodobne ryzyko, i? wyrok s1dowy bedzie jednoznaczny dla jednej ze stron postepowania, jednak?e nie da3o sie przewidziea czy s1d uzna roszczenia w ca3ooci czy te? oddali powództwo. W zwi1zku z powy?szym strony wypracowa3y w ramach negocjacji satysfakcjonuj1ce dla obu stron warunki porozumienia, które znalaz3y odzwierciedlenie w treoci ugody.

Celem zawarcia ugody mia3o bya zaprzestanie dalszego prowadzenia postepowania s1dowego.

Strony w ramach negocjacji uzgodni3y, i? P. nie bedzie dalej dochodzi3 roszczen wskazanych w pozwie, na co wskazuje treoa Ugody (§ 4), gdzie P. wskaza3, i? spe3nienie warunków ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia powoda w przedmiotowej sprawie. Spó3ka zobowi1za3a sie natomiast zap3acia na rzecz P. wskazan1 w ugodzie kwote pienie?n1 w celu zaprzestania przez P. prowadzenia sporu.

Ugoda s1dowa zawarta zosta3a miedzy stronami w dniu 15 wrzeonia 2016 roku (dalej: Ugoda).

Na jej podstawie w zamian za zrzeczenie sie przez P. wszelkich roszczen w stosunku do Spó3ki z tytu3u wykonania umowy przesy3owej, 31cz1cej strony w spornym okresie w zakresie rozliczen zwi1zanych z bilansowaniem oraz odst1pienie od dochodzenia przez P. dalszych roszczen wskazanych w pozwie, Spó3ka zobowi1za3a sie do zap3aty na rzecz P. okreolonej kwoty pienie?nej, która zosta3a obliczona jako suma:

  • kwoty stanowi1cej czeoa nale?nooci g3ównej dochodzonej w postepowaniu s1dowym przez P.,
  • kwoty stanowi1cej równowartooa 50% odsetek ustawowych od wskazanej powy?ej czeoci nale?nooci g3ównej, wyliczonych na dzien zawarcia Ugody,
  • po3owy ustalonych przez s1d kosztów sporz1dzenia opinii bieg3ych, oraz
  • jednej czwartej op3aty od pozwu uiszczonej przez P.

Zgodnie z treoci1 Ugody, wskazana powy?ej kwota nale?nooci mia3a zostaa powiekszona o wartooa VAT, a zap3ata przyjetej przez strony nale?nooci mia3a nast1pia na podstawie wystawionej przez P. faktury.

Jak bezpoorednio wynika z treoci zawartej ugody, celem jej zawarcia by3o zakonczenie sporu i uchylenie stanu niepewnooci co do jego wyniku. W zawartej ugodzie, nie wskazano, i? Spó3ka uznaje czeociowo roszczenia P. i w zwi1zku z powy?szym wyp3aca na jego rzecz odpowiedni1 sume w ramach odszkodowania. Z brzmienia ugody w ?aden sposób nie wynika, i? jej zawarcie oznacza uznanie roszczen którejkolwiek ze stron, ani tym bardziej, i? jedna ze stron zap3aci drugiej stronie odszkodowanie.

W przedmiotowej sprawie strony w ramach czynionych ustepstw postanowi3y, i? P. nie bedzie dalej dochodzi3 roszczen wskazanych w pozwie, na co wskazuje § 4 Ugody, gdzie P. przyzna3, i? spe3nienie warunków ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia powoda w przedmiotowej sprawie. Strony uzgodni3y zatem, i? P. w ramach ustepstw, zaniecha dalszego dzia3ania w postaci dochodzenia zap3aty przez Spó3ke odszkodowania.

Podsumowuj1c, zgodnie z wyraYnym brzmieniem Ugody, jej podpisanie nie stanowi przyznania przez ?adn1 ze stron, ?e roszczenia drugiej strony rzeczywiocie istniej1, s1 zasadne, s1 wykonalne, ani te? uznania ?adnego z tych roszczen, ani przyznania którejkolwiek z okolicznooci faktycznych. Moc1 Ugody strony zrzek3y sie bezwarunkowo i nieodwo3alnie wskazanych w niej wzajemnych roszczen i zobowi1za3y sie do podjecia dzia3an zmierzaj1cych do jej realizacji.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytanie:

Czy w owietle przedstawionego powy?ej stanu faktycznego Spó3ce przys3uguje prawo do obni?enia podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, wynikaj1cego z faktury wystawionej przez P. tytu3em wynagrodzenia za zrzeczenie sie przez P. roszczen na podstawie przedmiotowej Ugody?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spó3ki, przys3uguje jej prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego wynikaj1cego z faktury wystawionej przez P. tytu3em wynagrodzenia wskazanego w Ugodzie, bowiem kwota ta jest wynagrodzeniem za zrzeczenie sie przez P. wszelkich roszczen wysuwanych w stosunku do Spó3ki w zwi1zku z 31cz1c1 strony umow1 przesy3ow1, a zrzeczenie sie roszczen jest czynnooci1 podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Spe3nione s1 te? warunki odliczenia podatku naliczonego wynikaj1ce z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, a jednoczeonie nie s1 spe3nione przes3anki, wy31czaj1ce prawo do odliczenia podatku naliczonego okreolone w art. 88 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy VAT w zakresie, w jakim towary i us3ugi s1 wykorzystywane do wykonywania czynnooci opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, z zastrze?eniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 tej ustawy.

Z powy?szego przepisu wynika, ?e prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przys3uguje wy31cznie w przypadku, gdy 31cznie zostan1 spe3nione nastepuj1ce warunki:

  • odliczenia dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i us3ug, oraz
  • dokonywane zakupy towarów i us3ug maj1 zwi1zek z czynnoociami opodatkowanymi podatnika.

Z kolei zgodnie z art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy VAT, nie stanowi1 podstawy do obni?enia podatku nale?nego oraz zwrotu ró?nicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana faktur1 nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W zwi1zku z powy?szym, w pierwszej kolejnooci nale?y ustalia, czy czynnooa dokonana przez P. w ramach wykonania Ugody, która udokumentowana zosta3a faktur1 uwzgledniaj1c1 podatek VAT, podlega3a opodatkowaniu tym podatkiem.

Co do zasady, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odp3atna dostawa towarów i owiadczenie us3ug na terytorium kraju. W myol art. 7 ust. 1 Ustawy VAT, przez dostawe towarów rozumie sie przeniesienie prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel. Z kolei zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy VAT przez owiadczenie us3ug rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Zdaniem Spó3ki, nie powinno budzia w1tpliwooci, ?e owiadczenie, polegaj1ce na zrzeczeniu sie wszelkich roszczen zwi1zanych z zakwestionowanymi przez kontrahenta us3ugami bilansowania oraz kwot1 dochodzon1 na drodze postepowania s1dowego jako nienale?n1, nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu powy?szych przepisów. W wyniku dokonania tej czynnooci w ?adnym wypadku nie dochodzi bowiem do przeniesienia prawa do rozporz1dzania towarami jak w3aociciel. W zwi1zku z powy?szym nale?y ustalia, czy czynnooa ta stanowi owiadczenie us3ug w rozumieniu Ustawy VAT.

W tym miejscu nale?y wskazaa na istote i charakter ugody. Jak wskazuj1 przedstawiciele doktryny (Bieniek Gerard, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksiega trzecia. Zobowi1zania. Tom I-II, wyd. X) mo?na wyró?nia trzy podstawowe cele zawarcia ugody:

  • uchylenie niepewnooci, co do roszczen wynikaj1cych z istniej1cego miedzy stronami stosunku prawnego;
  • zapewnienie wykonania zobowi1zania;
  • uchylenie sporu ju? istniej1cego lub mog1cego powstaa w przysz3ooci.

Uogólniaj1c, mo?na powiedziea, ?e celem ugody jest przekszta3cenie (przy wzajemnych ustepstwach) niepewnego lub spornego stosunku prawnego, 31cz1cego strony w stosunek pewny i bezsporny. W przedmiotowej sprawie, jak wynika bezpoorednio z treoci ugody, celem stron nie by3o uchylenie niepewnooci co do roszczen, wynikaj1cych z istniej1cego miedzy stronami stosunku prawnego poprzez np. zap3ate odszkodowania, ani tym bardziej zapewnienie wykonania zobowi1zania. Podstawowym i wprost wyartyku3owanym celem zawarcia ugody by3o bowiem uchylenie sporu ju? istniej1cego pomiedzy stronami. W celu uchylenia niepewnooci co do wyniku sporu s1dowego strony postanowi3y okreolia wzajemne ustepstwa, umo?liwiaj1ce zakonczenie sporu s1dowego.

Jak wskazuj1 przedstawiciele nauki, immamentn1 cech1 ugody s1 czynione przez obie strony sporu wzajemne ustepstwa. Jak wskazuje J. Gudowski (Gudowski Jacek, Kc, Komentarz, Ksiega Trzecia, Zobowi1zania) „Z ugod1 mamy do czynienia tylko w sytuacji, w której strony czyni1 sobie wzajemnie ustepstwa (...).Wzajemne ustepstwa s1, zatem podmiotowo istotnym elementem ugody. Okreolenie „wzajemne” oznacza, ?e ustepstwa powinny bya dokonane przez obie strony umowy, przy czym nie musz1 bya one ekwiwalentne, ustepstwo, zatem jednej strony nie musi równowa?ya ustepstwa drugiej strony”. W ramach czynionych ustepstw mo?e dojoa np. do wyp3aty odszkodowania w kwocie odpowiadaj1cej czeoci roszczenia, mo?e równie? dojoa do pe3nego uznania roszczenia i roz3o?enia p3atnooci w czasie. Czyni1c wzajemne ustepstwa w ramach negocjacji ugody, strony mog1 równie? porozumiea sie co do warunków dotycz1cych braku dalszego dochodzenia roszczenia przez jedn1 ze stron.

Zdaniem Spó3ki, czynnooa polegaj1ca na zrzeczeniu sie przez kontrahenta roszczen w zamian za wynagrodzenie, bez wzgledu na sposób jego kalkulacji, stanowi odp3atne owiadczenie us3ug w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy VAT. Zgodnie bowiem z treoci1 art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy VAT, przez owiadczenie us3ug nale?y rozumiea równie? zobowi1zanie do powstrzymania sie od dokonania czynnooci lub do tolerowania czynnooci lub sytuacji. Innymi s3owy, owiadczenie us3ug mo?e polegaa nie tylko na czynnym dzia3aniu, ale równie? na zaniechaniu okreolonego dzia3ania czy powstrzymaniu sie od okreolonego dzia3ania.

W literaturze przedmiotu podkreola sie przy tym, ?e opodatkowaniu podlega takie zaniechanie czynnooci lub tolerowanie stanów, które jest wykonywane w ramach umowy zobowi1zaniowej, a jedna ze stron transakcji uznana jest za bezpooredniego beneficjenta us3ugi: „Zobowi1zanie do powstrzymania sie od dokonania czynnooci lub do tolerowania czynnooci lub sytuacji w zamian za odszkodowania podlega opodatkowaniu, gdy tego rodzaju zaniechania lub znoszenia stanów przez podatnika powoduj1 uzyskanie bezpooredniej korzyoci przez wynagradzaj1cego (p3ac1cego). Je?eli tego rodzaju sytuacje zaniechania dzia3an lub tolerowania nie przynosz1 bezpooredniej korzyoci podmiotowi p3ac1cemu za ich trwanie - nie podlegaj1 podatkowi (por. Zubrzycki J., Leksykon VAT 2014, Wroc3aw 2014).

Spó3ka stoi na stanowisku, i? jest ona beneficjentem owiadczenia, polegaj1cego na zrzeczeniu sie roszczen przez P., bowiem zawarcie Ugody przynios3o Spó3ce konkretne korzyoci w postaci ostatecznego i definitywnego zakonczenia skomplikowanego i d3ugotrwa3ego sporu, który powodowa3 niepewnooa finansow1 dla Spó3ki, a w przypadku uznania przez s1d roszczenia P. za zasadne w ca3ooci lub w czeoci, Spó3ka ponios3aby znacznie wy?sze koszty i zobowi1zana by3aby do zap3aty wysokich odsetek (w ramach ugody zap3aci3a jedynie ok. 17% odsetek, nale?nych P. w przypadku ca3oociowego uznania roszczenia po uwzglednieniu postepowania odwo3awczego). Zdaniem Spó3ki, bez znaczenia pozostaje przy tym okolicznooa, ?e podstaw1 do ustalenia przez strony wynagrodzenia za zrzeczenie sie roszczen by3y kwoty roszczen objetych pozwem z3o?onym przez P.. W tym miejscu Spó3ka pragnie podkreolia, ?e w przypadkach ugód standardem jest odniesienie sie do kwot dochodzonych pozwem i w ?aden sposób nie stanowi to uznania roszczenia w tej czeoci. Istot1 zawartej Ugody nie by3a rekompensata, czy odszkodowanie, lecz to, ?e na skutek zap3aty wskazanej w niej sumy pienie?nej P. zrzek3 sie wszystkich roszczen objetych pozwem, jak i ewentualnych przysz3ych roszczen, które mog3yby powstaa w zwi1zku z realizacj1 umowy przesy3owej w spornym okresie. Spó3ka jest beneficjentem tego owiadczenia (wycofania powództwa i zrzeczenia sie roszczen), poniewa? na skutek Ugody i wyp3aty wskazanego w niej wynagrodzenia, znios3a stan niepewnooci co do przysz3ych zobowi1zan finansowych w tym zakresie i wyeliminowa3a ryzyko poniesienia wy?szych kosztów w przysz3ooci, przez co zabezpieczy3a swoje interesy finansowe.

W przedmiotowej sprawie strony w ramach czynionych ustepstw postanowi3y, i? P. nie bedzie dalej dochodzi3 roszczen wskazanych w pozwie na co wskazuje § 4 Ugody, gdzie P. wskaza3, i? spe3nienie warunków ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia powoda w przedmiotowej sprawie. Strony uzgodni3y zatem, i? P. w ramach ustepstw, zaniecha dalszego dzia3ania w postaci dochodzenia zap3aty przez Spó3ke odszkodowania. Mo?na zatem jednoznacznie stwierdzia, i? P. w ramach zawartej ugody zrzek3 sie roszczen dochodzonych do momentu zawarcia ugody w postepowaniu s1dowym. Jednoczeonie w ramach czynionych ustepstw, Spó3ka, w zamian za zrzeczenie sie przez P. roszczen, zobowi1za3a sie zap3acia na jego rzecz wskazan1 w ugodzie kwote pienie?n1. Zap3ata okreolonych w ugodzie kwot w rozumieniu zawieraj1cych ugode stron, mia3a charakter wynagrodzenia za zrzeczenie sie roszczenia przez P.. Celem zawarcia ugody mia3o bya bowiem zaprzestanie dalszego prowadzenia postepowania s1dowego. W zwi1zku z powy?szym, Spó3ka zgodzi3a sie zap3acia wskazan1 w ugodzie kwote w celu zaprzestania przez P. prowadzenia sporu. Mo?na zatem stwierdzia, i? w ramach ugody P. zrzek3 sie roszczen a Spó3ka zap3aci3a za t1 czynnooa odpowiednie wynagrodzenie. Dodatkowo potwierdza to fakt, i? zgodnie z ugod1 op3ata wskazana w ugodzie zostanie powiekszona o podatek VAT i udokumentowana faktur1 VAT wystawion1 przez P., zao w przypadku, gdyby przedmiotem ugody by3o zap3acenie odszkodowania, strony nie przewidywa3yby, i? zostanie one powiekszone o podatek VAT.

Pogl1d, zgodnie z którym zrzeczenie sie roszczen w zamian za wynagrodzenie stanowi owiadczenie us3ug na gruncie przepisów Ustawy VAT znajduje potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych prezentowanych w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w analogicznych stanach faktycznych (zdarzeniach przysz3ych). Przyk3adowo, w interpretacji z dnia 9 stycznia 2015 r. (znak IPPP3/443-1178/14-2/RD) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uzna3, i? transakcja taka nie jest dostaw1 towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, lecz jest owiadczeniem na rzecz innej osoby (w tym wypadku wykonywanym owiadczeniem by3o zrzeczenie sie roszczen, tzn. czynnooa prawna rozporz1dzaj1ca okreolonym prawem maj1tkowym, skutkiem której roszczenia te (prawa) przestaj1 istniea i w przysz3ooci nie mog1 bya skutecznie podnoszone). Organ wskaza3, ?e z cywilnoprawnego i faktycznego punktu widzenia owiadczeniem jest ka?de zachowanie polegaj1ce na dzia3aniu, zaniechaniu dzia3ania lub znoszeniu (tolerowaniu) okreolonej sytuacji lub stanu rzeczy, a w tej sprawie mamy do czynienia ze owiadczeniem polegaj1cym na dzia3aniu i zaniechaniu dzia3ania. Dzia3aniem tym jest z3o?enie oowiadczenia woli (dokonanie czynnooci prawnej) wywieraj1cej skutek unicestwienia prawa maj1tkowego w postaci roszczenia. Zaniechaniem dzia3ania bedzie natomiast powstrzymanie sie od dokonywania okreolonych czynnooci, np. powstrzymanie sie od podejmowania czynnooci egzekucyjnych. W interpretacji tej organ przyj13, ?e tak rozumiane owiadczenie wykonywane jest w uzgodnieniu i w interesie drugiej strony, jako potencjalnego d3u?nika roszczenia, które jest przedmiotem zrzeczenia, a wiec jest to owiadczenie wykonywane na rzecz drugiej strony, co wype3nia wskazan1 przes3anke uznania za us3uge w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Podobne stanowisko zaprezentowa3 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 11 grudnia 2014 r. (znak: IPPP1/443-1391/14-2/AW), uznaj1c ?e dzia3anie spó3ki polegaj1ce na z3o?eniu oowiadczenia (dokonanie czynnooci prawnej) o zrzeczeniu sie bezwarunkowo i nieodwo3alnie wszystkich roszczen zg3oszonych przez spó3ke wobec kontrahenta na skutek zawartej ugody wype3nia przes3anke uznania tej czynnooci za us3uge w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy VAT. Zdaniem organu, zrzeczenie sie roszczen wobec kontrahenta jest zaniechaniem dzia3ania, a wiec w istocie zobowi1zaniem sie do powstrzymania sie od dokonania czynnooci, jak równie? dokonaniem faktycznych czynnooci na skutek z3o?onego oowiadczenia o zrzeczeniu sie roszczen polegaj1cych na wycofaniu pozwów z s1dów, wycofaniu swojego uczestnictwa jako interwenienta w postepowaniach s1dowych, do nie wszczynania dalszych postepowan s1dowych w celu dochodzenia roszczen. Beneficjentem tej us3ugi, odnosz1cym wymiern1 korzyoa polegaj1c1 na braku obowi1zku zap3aty jakiejkolwiek kwoty z tytu3u roszczen spó3ki (powoda) jest kontrahent (pozwany). Za powstrzymanie sie od dzia3an (zrzeczenie sie roszczen) ugoda przewiduje wyp3ate przez kontrahenta wynagrodzenia, zatem ugoda 31cz1ca strony niew1tpliwie ma charakter zobowi1zaniowy - spó3ka zobowi1zuje sie bowiem do zrzeczenia mo?liwooci dochodzenia swoich praw i roszczen za odp3atnooci1. W konsekwencji organ stwierdzi3, ?e wynagrodzenie wyp3acane na podstawie ugody o powy?szej treoci stanowi wynagrodzenie za konkretne owiadczenie us3ugi w postaci zobowi1zania do powstrzymania sie od dokonania czynnooci, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy VAT.

Podobnie przyj13 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 listopada 2015 roku (znak: IPPP1/4512-977/15-2/MK): „wyp3acone wynagrodzenie stanowi forme zap3aty za okreolone dzia3anie Nabywcy, który zrzeka sie wszelkich roszczen wzgledem Wnioskodawcy. W analizowanym przypadku istnieje bezpooredni zwi1zek pomiedzy dokonanym owiadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem. Zgode na zrzeczenie sie roszczen, za któr1 Nabywca otrzymuje okreolon1 kwote pienie?n1, nale?y traktowaa jako okreolone owiadczenie us3ug podlegaj1ce opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, poniewa? spe3niona jest przes3anka istnienia zwi1zku pomiedzy wp3at1 nale?nooci, a otrzymaniem owiadczenia wzajemnego, co jest warunkiem koniecznym do uznania, ?e wyp3ata tej kwoty podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Maj1c na uwadze przywo3ane regulacje i przedstawiony opis sprawy stwierdzia nale?y, ?e czynnooci Nabywcy w postaci zrzeczenia sie roszczen wzgledem Spó3ki wynikaj1ce z zawartego porozumienia stanowi odp3atne owiadczenie us3ug na rzecz Wnioskodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i us3ug. W analizowanym przypadku istnieje bezpooredni zwi1zek pomiedzy dokonanym owiadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem, kwota ustalona na mocy zawartego porozumienia, w zamian za zrzeczenie sie roszczen stanowi wynagrodzenie za te us3uge i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug. Ww. czynnooa nie zosta3a wymieniona w przepisach podatku od towarów i us3ug jako czynnooa objeta zwolnieniem przedmiotowym.

Analogicznie przyj13 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 lutego 2015 r. (znak: ILPP1/443-1094/14-2/JSK) wskazuj1c, ?e dzia3anie spó3ki polegaj1ce na z3o?eniu oowiadczenia (dokonanie czynnooci prawnej) o zrzeczeniu sie bezwarunkowo i nieodwo3alnie wszystkich roszczen zg3oszonych przez ni1 wobec kontrahenta na skutek zwartej ugody wype3nia wskazan1 przes3anke uznania tej czynnooci za us3uge w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Dyrektor podkreoli3, ?e zrzeczenie sie roszczen jest zaniechaniem dzia3ania, a wiec w istocie zobowi1zaniem sie do powstrzymania sie od dokonania czynnooci, jak równie? dokonaniem faktycznych czynnooci na skutek z3o?onego oowiadczenia o zrzeczeniu sie roszczen polegaj1cych np. na wycofaniu pozwów z s1dów, wycofaniu swojego uczestnictwa jako interwenienta w postepowaniach s1dowych, do niewszczynania dalszych postepowan s1dowych w celu ich dochodzenia, ani egzekucyjnych, a beneficjentem takiej us3ugi, odnosz1cym wymiern1 korzyoa polegaj1c1 na braku obowi1zku zap3aty jakiejkolwiek kwoty z tytu3u roszczen jest kontrahent. Gdy za powstrzymanie sie od dzia3an (zrzeczenie sie roszczen) ugoda przewiduje wyp3ate przez kontrahenta wynagrodzenia ma ona niew1tpliwie charakter zobowi1zaniowy - spó3ka zobowi1zuje sie bowiem do zrzeczenia mo?liwooci dochodzenia swoich praw i roszczen za odp3atnooci1. W konsekwencji kwota wyp3acana w zwi1zku z zrzeczeniem sie roszczen w oparciu o ugode stanowi wynagrodzenie za konkretne owiadczenie us3ugi w postaci zobowi1zania do powstrzymania sie od dokonania czynnooci, które podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy. Stanowisko analogiczne zosta3o wyra?one te? w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 wrzeonia 2013 r. (znak: IPPP2/443-610/13-2/KOM).

W owietle powy?szego owiadczenie wzajemne P., polegaj1ce na zrzeczeniu sie wszelkich roszczen pozostaj1cych w zwi1zku z realizacj1 umowy przesy3ania gazu i us3ugi bilansowania stanowi czynnooa podlegaj1c1 opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug, tj. odp3atne owiadczenie us3ug. W konsekwencji, nie zachodzi negatywna przes3anka z art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy VAT, która pozbawia3aby Spó3ke prawa do obni?enia podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego wynikaj1cego z faktury wystawionej przez P.. Zatem otrzymana przez Spó3ke faktura spe3nia wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 Ustawy VAT warunki stanowi1ce podstawe do obni?enia podatku nale?nego o wykazany w tej fakturze podatek naliczony.

W kolejnym kroku konieczne jest wiec zbadanie, czy w omawianym przypadku spe3nione s1 równie? warunki wynikaj1ce z art. 86 ust. 1 Ustawy VAT, tj. czy us3uga ta ma zwi1zek z czynnoociami opodatkowanymi, czyli z prowadzon1 przez Spó3ke dzia3alnooci1 gospodarcz1 (w ramach prowadzonej dzia3alnooci Spó3ka wykonuje w zasadzie wy31cznie czynnooci opodatkowane).

Zdaniem Spó3ki, w omawianym stanie faktycznym nie budzi w1tpliwooci spe3nienie przes3anki, o której mowa w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkuj1cej prawo do obni?enia podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego - Spó3ka jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a nabywana przez Spó3ke us3uga pozostaje w niew1tpliwym zwi1zku z czynnoociami opodatkowanymi Spó3ki. Zawarcie Ugody skutkuj1cej zrzeczeniem sie roszczen ma na celu uregulowanie sporu prawnego miedzy Spó3k1 i nabywc1 owiadczonych przez ni1 us3ug, dotycz1cego podstawowej dziedziny prowadzonej przez ni1 dzia3alnooci gospodarczej (owiadczenia us3ug przesy3ania gazu i bilansowania). Ponadto, zakonczenie przedmiotowego sporu za zap3at1 wynagrodzenia ma równie? skutek na przysz3ooa, polegaj1cy na tym, ?e Spó3ka ograniczy3a koszty zwi1zane z dalszym prowadzeniem tego sporu s1dowego oraz wyeliminowa3a ryzyko zas1dzenia od niej kwot wy?szych ni? te, których zap3ate okreolono w Ugodzie. Tym samym, nale?y uznaa, i? zawarcie Ugody i wyp3ata wynagrodzenia z tytu3u zrzeczenia sie roszczen s3u?y zwiekszeniu bezpieczenstwa finansowego Spó3ki w prowadzonej dzia3alnooci. Dodatkowo, zamiarem Spó3ki by3o zakonczenie sporu polubownie równie? z tego powodu, i? Spó3ce zale?y na dobrych relacjach z kontrahentem oraz dobrym wizerunku zewnetrznym. Nale?y je zatem ociole wi1zaa z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Spó3ka pragnie wskazaa, ?e organy podatkowe potwierdzaj1, i? nabycie us3ugi polegaj1cej na zrzeczeniu sie roszczen pozostaje w zwi1zku z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1 zarówno w starszych, jak i w najnowszych interpretacjach indywidualnych wydawanych w analogicznych sprawach. Przyk3adowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 2 listopada 2011 r. (znak: IPPP1/443-1324/11-2/MP) stwierdzi3: „Nale?y podkreolia, ?e nabycie tego typu us3ug, tzn. uzyskanie zrzeczenia sie roszczen, ma na celu uregulowanie sporów prawnych miedzy Stronami. Spory te dotycz1 podstawowej dziedziny prowadzonej przez nie dzia3alnooci gospodarczej (owiadczenia us3ug telekomunikacyjnych). Zakonczenie przedmiotowych sporów za zap3at1 uzgodnionych wynagrodzen, dotycz1cych zrzeczenia sie roszczen ma równie? skutek na przysz3ooa, polegaj1cy na tym, ?e Strony eliminuj1 ryzyko zas1dzenia od nich kwot wy?szych ni? te, których zap3ate obecnie uzgodni3y. Tym samym nabycie przedmiotowych us3ug s3u?y zwiekszeniu bezpieczenstwa finansowego Stron w prowadzonej dzia3alnooci telekomunikacyjnej. Nale?y je zatem ociole wi1zaa z prowadzon1 dzia3alnooci1 gospodarcz1, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Wobec tego w ocenie Spó3ki nale?y uznaa, ?e przedmiotowe us3ugi (zrzeczenie sie roszczen) jest nabywane, s3u?y i jest wykorzystywane do wykonywania przez Strony czynnooci opodatkowanych podatkiem VAT. Z tego wzgledu Spó3ce, jako nabywcy takich us3ug, przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego VAT o kwote podatku naliczonego VAT, wykazanego na fakturze zakupu dotycz1cej przedmiotowych us3ug.

Podobnie przyj13 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 13 listopada 2015 roku (znak: IPPP1/4512-977/15-2/MK): „(...) Z cytowanych przepisów art. 86 ustawy wynika, ?e prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego przys3uguje wówczas, gdy zostan1 spe3nione okreolone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i us3ug oraz gdy towary i us3ugi, z których nabyciem podatek zosta3 naliczony, s1 wykorzystywane do czynnooci opodatkowanych. Warunkiem umo?liwiaj1cym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zwi1zek (bezpooredni lub pooredni) zakupów z wykonywanymi czynnoociami opodatkowanymi, tzn. których nastepstwem jest okreolenie podatku nale?nego (powstanie zobowi1zania podatkowego). W zwi1zku z tym nale?y dokonaa oceny czy nabycie przez Wnioskodawce us3ugi zwi1zanej z zrzeczeniem sie roszczen przez Nabywców s3u?y - poorednio b1dY bezpoorednio - wykonywanej dzia3alnooci opodatkowanej przez Wnioskodawce. W przedmiotowej sprawie warunek ten bedzie spe3niony, gdy? jak wskaza3 Wnioskodawca nabywana przez Wnioskodawce us3uga pozostaje w niew1tpliwym zwi1zku z czynnoociami opodatkowanymi Wnioskodawcy. (...) Zatem wyp3ata wynagrodzenia za zrzeczenie sie roszczen przez danego Nabywce jest poorednio zwi1zana z wykonywan1 dzia3alnooci1 opodatkowan1.

Równie? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w przywo3ywanej ju? wczeoniej interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2015 r. znak IPPP3/443-1178/14-2/RD, uzna3: „Wobec tego w ocenie Spó3ki nale?y uznaa, ?e przedmiotowe owiadczenie (zrzeczenie sie roszczen) jest czynnooci1 podlegaj1c1 opodatkowaniu VAT, jest nabywane, s3u?y i jest wykorzystywane do wykonywania przez Spó3ke do czynnooci opodatkowanych podatkiem VAT. Z tego wzgledu Spó3ce, jako nabywcy takich us3ug, przys3uguje prawo do obni?enia kwoty podatku nale?nego VAT o kwote podatku naliczonego VAT, wykazanego na fakturach wystawionych przez Operatora i spó3ke z grupy kapita3owej Operatora.

Podsumowuj1c, Spó3ka stoi na stanowisku, ?e w przedmiotowej sprawie nie s1 spe3nione negatywne przes3anki w zakresie ograniczenia prawa Spó3ki do odliczenia podatku naliczonego wynikaj1ce z art. 88 ustawy o VAT - w szczególnooci faktura dokumentuje czynnooci podlegaj1ce opodatkowaniu, a przepisy Ustawy o VAT w ?adnym miejscu nie wskazuj1 równie?, aby tego rodzaju czynnooci korzysta3y ze zwolnienia z VAT. Z drugiej strony natomiast nabyta przez Spó3ke us3uga polegaj1ca na zrzeczeniu sie przez P. roszczen w zamian za wynagrodzenie s3u?y i jest wykorzystywana do wykonywania przez Spó3ke czynnooci opodatkowanych podatkiem VAT, st1d te? Spó3ka ma prawo do obni?enia podatku nale?nego o podatek naliczony wynikaj1cy z faktury dokumentuj1cej przedmiotow1 transakcje.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawid3owe.

Maj1c powy?sze na wzgledzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odst1piono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednoczeonie wskazaa nale?y, ?e przez ustawe o VAT nale?y rozumiea ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z póYn. zm.).

W zwi1zku z tym, ?e niniejsza interpretacja dotyczy wy31cznie zakresu podatku od towarów i us3ug, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrebne rozstrzygniecie.

Ponadto tut. Organ informuje, ?e zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotycz1cych ochrony prawnej wynikaj1cej z zastosowania sie Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje sie, je?eli stan faktyczny lub zdarzenie przysz3e przedstawione we wniosku stanowi1 element czynnooci bed1cych przedmiotem decyzji wydanej w zwi1zku z wyst1pieniem nadu?ycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i us3ug, tj. czynnooci dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spe3nienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, mia3y zasadniczo na celu osi1gniecie korzyoci podatkowych, których przyznanie by3oby sprzeczne z celem, któremu s3u?1 te przepisy.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu - do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi - Dz. U z 2016 r. poz. 718 ze zm.).

Skarge do WSA wnosi sie w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecie naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynia zadooa wymaganiom pisma w postepowaniu s1dowym, a ponadto zawieraa: wskazanie zaskar?onej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynnooci, oznaczenie organu, którego dzia3ania, bezczynnooci lub przewlek3ego prowadzenia postepowania skarga dotyczy, okreolenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i § 4, dowód, ?e skar?1cy wezwa3 w3aociwy organ do usuniecia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1-4 ww. ustawy). Skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinie zabezpieczaj1c1 i odmowe wydania opinii zabezpieczaj1cej mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1 (art. 57a ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P3ock.