Ugody | Interpretacje podatkowe

Ugody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ugody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie:
Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawca wykona dodatkowe prace, niewskazane pierwotnie w umowie, lecz których wykonanie jest niezbędne, aby Wnioskodawca mógł spełnić określone w umowie z Inwestorem wymogi, przychód w podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy powstanie w momencie zawarcia przez strony ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu?
Fragment:
Odnosząc powołane powyżej przepisy podatkowe do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że jeżeli sąd lub ugoda przesądzi o tym, że za wykonanie będących przedmiotem sporu dodatkowych robót, nieobjętych zamówieniem, Spółce należało się stosowne wynagrodzenie od kontrahenta, to tym samym, zgodnie z powołanym wyżej art. 12 ust. 3a updop, Spółka będzie zobowiązana do wykazania przychodu w momencie wykonania usługi (robót), gdyż okoliczność ta zaistniała jako pierwsza. Zatem w przypadku korzystnego dla Spółki orzeczenia sądu lub korzystnej treści ugody, orzeczenie bądź ugoda będą podstawą roszczenia o zapłatę przysługującego Spółce, czyli potwierdzą, że wynagrodzenie jest Spółce należne, natomiast nie przesądzą o zmianie momentu, w którym należy wykazać przychód z tego tytułu dla celów podatkowych. W konsekwencji, Spółka zobowiązana będzie do dokonania korekty przedmiotowego przychodu zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 12 ust. 3j i 3k updop. W związku z powyższym, stanowisko Spółki, zgodnie z którym przychód w przedstawionym zdarzeniu przyszłym powstanie dopiero w momencie zawarcia ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, uznać należy za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
22
maj

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wynagrodzenia za odstąpienie od roszczeń.
Fragment:
W związku z zawiłym, precedensowym charakterem sprawy, długotrwałym procesem oraz niepewnością co do jego wyniku, strony postanowiły zakończyć toczące się postępowanie poprzez zawarcie ugody sądowej. Żadna ze stron przez cały okres toczącego się postępowania nie czyniła ustępstw drugiej stronie ani też w jakimkolwiek zakresie nie uznała roszczenia. Obie strony uznały za wysoce prawdopodobne ryzyko, iż wyrok sądowy będzie jednoznaczny dla jednej ze stron postępowania, jednakże nie dało się przewidzieć czy sąd uzna roszczenia w całości czy też oddali powództwo. W związku z powyższym strony wypracowały w ramach negocjacji satysfakcjonujące dla obu stron warunki porozumienia, które znalazły odzwierciedlenie w treści ugody. Celem zawarcia ugody miało być zaprzestanie dalszego prowadzenia postępowania sądowego. Strony w ramach negocjacji uzgodniły, iż X S.A. nie będzie dalej dochodził roszczeń wskazanych w pozwie, na co wskazuje treść Ugody (§ 4), gdzie X S.A. wskazał, iż spełnienie warunków ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia powoda w przedmiotowej sprawie. Spółka zobowiązała się natomiast zapłacić na rzecz X S.A. wskazaną w ugodzie kwotę pieniężną w celu zaprzestania przez X S.A. prowadzenia sporu. Ugoda sądowa zawarta została między stronami w dniu 15 września 2016 roku (dalej: Ugoda). Na jej podstawie w (...)
2017
16
maj

Istota:
W rozpatrywanej sprawie źródłem wypłaty zadośćuczynienia nie był wyrok ani ugoda sądowa, lecz zawarta ugoda pozasądowa. Zatem, skoro podstawą przyznania Wnioskodawcy zadośćuczynienia była zawarta ugoda inna niż ugoda sądowa, to ww. świadczenie nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie to nie mieści się również w dyspozycji zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Fragment:
W świetle powyższych przepisów w przypadku gdy podstawą przyznania zadośćuczynienia jest zawarta ugoda, inna niż ugoda sądowa, wówczas takie świadczenie nie podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca został pokrzywdzony w wyniku przestępstwa. Prokurator Prokuratury ... .... wydał postanowienie o skierowanie sprawy do postępowania mediacyjnego. W sprawie został wyznaczony mediator sądowy za pośrednictwem, którego doszło do podpisania ugody, sygn. akt XXXXX. W wyniku ugody Wnioskodawca otrzymał zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę w wysokości 2500 zł. W związku z otrzymaniem zadośćuczynienia Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w ... o warunkowe umorzenie postępowania. Wobec tego w rozpatrywanej sprawie źródłem wypłaty zadośćuczynienia nie był wyrok ani ugoda sądowa, lecz zawarta ugoda pozasądowa. Zatem, skoro podstawą przyznania Wnioskodawcy zadośćuczynienia była zawarta ugoda inna niż ugoda sądowa, to ww. świadczenie nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie to nie mieści się również w dyspozycji zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.
2017
11
maj

Istota:
Czy zawarcie przedmiotowego porozumienia będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
W ramach ugody doszło do wskazania Wnioskodawczyni przez zleceniodawcę, jako strony umów zlecenia, zaś w ramach wskazania doszło do przeniesienia praw i obowiązków ze zleceniodawcy na Wnioskodawczynię. Dokonana między zleceniodawcą a Wnioskodawczynią czynność jest umową nienazwaną i nie została ona uregulowana w Kodeksie cywilnym. Biorąc pod uwagę skutek jaki został wywołany dokonaną czynnością, to czynność ta zbliżona jest do przelewu (cesji) praw i obowiązków. W wyniku zawarcia ugody (wskazania i przelewu praw i obowiązków) doszło do nabycia praw majątkowych przez Wnioskodawczynię. W związku z przelewem praw i obowiązków Wnioskodawczyni zapłaciła na rzecz zleceniodawcy wynagrodzenie, co zostało dokonane na podstawie odrębnego porozumienia. Tym samym czynność przelewu praw i obowiązków była odpłatna jednakże nie była ona umową sprzedaży, gdyż była ona objęta ugodą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Rozliczenia pomiędzy zleceniodawcą a Wnioskodawczynią dotyczyły wynagrodzenia z tytułu zawarcia trójstronnej ugody pomiędzy zleceniodawcą, zleceniobiorcą oraz Wnioskodawczynią. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy zawarcie (...)
2017
11
maj

Istota:
W zakresie prawa do obni?enia podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, wynikaj1cego z faktury dotycz1cej wynagrodzenia za zrzeczenie sie roszczen na podstawie zawartej ugody.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie strony w ramach czynionych ustepstw postanowi3y, i? P. nie bedzie dalej dochodzi3 roszczen wskazanych w pozwie na co wskazuje § 4 Ugody, gdzie P. wskaza3, i? spe3nienie warunków ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia powoda w przedmiotowej sprawie. Strony uzgodni3y zatem, i? P. w ramach ustepstw, zaniecha dalszego dzia3ania w postaci dochodzenia zap3aty przez Spó3ke odszkodowania. Mo?na zatem jednoznacznie stwierdzia, i? P. w ramach zawartej ugody zrzek3 sie roszczen dochodzonych do momentu zawarcia ugody w postepowaniu s1dowym. Jednoczeonie w ramach czynionych ustepstw, Spó3ka, w zamian za zrzeczenie sie przez P. roszczen, zobowi1za3a sie zap3acia na jego rzecz wskazan1 w ugodzie kwote pienie?n1. Zap3ata okreolonych w ugodzie kwot w rozumieniu zawieraj1cych ugode stron, mia3a charakter wynagrodzenia za zrzeczenie sie roszczenia przez P.. Celem zawarcia ugody mia3o bya bowiem zaprzestanie dalszego prowadzenia postepowania s1dowego. W zwi1zku z powy?szym, Spó3ka zgodzi3a sie zap3acia wskazan1 w ugodzie kwote w celu zaprzestania przez P. prowadzenia sporu. Mo?na zatem stwierdzia, i? w ramach ugody P. zrzek3 sie roszczen a Spó3ka zap3aci3a za t1 czynnooa odpowiednie wynagrodzenie. Dodatkowo potwierdza to fakt, i? zgodnie z ugod1 op3ata wskazana w ugodzie zostanie powiekszona o podatek VAT i udokumentowana faktur1 VAT wystawion1 przez P., zao w przypadku, gdyby przedmiotem ugody by3o zap3acenie odszkodowania, strony nie przewidywa3yby, i? zostanie one powiekszone o podatek VAT.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT kwot wynikających z ugody odnośnie przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i naruszenia autorskich praw majątkowych.
Fragment:
W konsekwencji, w analizowanych okolicznościach w istocie Strony ułożyły stosunek prawny, poprzez zawarcie ugody w taki sposób, że cała należna kwota stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług. Wobec tego w analizowanym stanie faktycznym, kiedy to dochodzi do ugody stron co do wypłaty kwoty pieniężnej, nie można uznać, że część tej kwoty stanowi odszkodowanie niepodlegające regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. W kontekście przedstawionych okoliczności należne Wnioskodawcy – na podstawie ugody – wynagrodzenie stanowi zapłatę za konkretne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W kontekście podnoszonego przez Wnioskodawcę sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia należnego za naruszenie autorskich praw majątkowych należy zauważyć, że już z samej konstrukcji art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, że określona w tym przepisie zapłata ma służyć naprawieniu wyrządzonej szkody. Natomiast - jak wykazano wyżej - zapłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z autorskich praw majątkowych określona w ugodzie nie stanowi zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę, rekompensaty za powstałe straty i utracone korzyści. W tym przypadku mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną – świadczenie w zamian za wynagrodzenie - co oznacza, że otrzymane odszkodowanie dotyczy świadczenia ze strony Wnioskodawcy.
2016
15
lip

Istota:
Czy ustalona w ugodzie sądowej kwota 45 696 zł jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy tym samym spółka ... należnie pobrała zaliczkę i pomniejszyła zasądzoną ugodą sądową kwotę o wysokość podatku, tj. o 8 225 zł?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy ustalona w ugodzie sądowej kwota 45 696 zł jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy tym samym spółka ... należnie pobrała zaliczkę i pomniejszyła zasądzoną ugodą sądową kwotę o wysokość podatku, tj. o 8 225 zł... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone odszkodowanie zawarte mocą ugody sądowej jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego jest odszkodowanie otrzymane na podstawie ugody sądowej, jeżeli jego wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na postawie tych ustaw, do wysokości ustalonej w ugodzie. Zasady ustalania i wysokość odszkodowania przyznanego Wnioskodawcy w ugodzie sądowej wynikają wprost z przepisów odrębnej ustawy, tj. z art. 44, art. 45 oraz art. 47 Kp i równocześnie odszkodowanie to nie zostało wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a – f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem odszkodowanie to, zdaniem Wnioskodawcy, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ww. ustawy.
2016
20
kwi

Istota:
Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym na X. S.A. Centrala istniał obowiązek poboru i przekazania na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu kwoty wypłaconej na rzecz byłego pracownika na podstawie zawartej ugody sądowej z dnia 13 maja 2015 r.?
Fragment:
Wobec tego, zawarta między Wnioskodawcą a byłym pracownikiem ugoda sądowa stanowi ugodę w rozumieniu art. 917 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z art. 917 powołanej powyżej ustawy, strony zawierające ugodę, czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Uwzględniając powyższe stwierdzić zatem należy, że kwota wypłacona pracownikowi wynika jedynie z ustaleń pomiędzy stronami ugody, ma charakter umowny, a jej wysokość uwzględnia interesy obu stron. Treść ugody zawiera zmianę trybu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na porozumienie stron. Oznacza to, że określona w ugodzie kwota zobowiązania do wypłaty na rzecz pracownika, którego wysokość lub zasady ustalania nie wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku gdy wysokość lub zasady ustalania odszkodowania nie wynikają wprost z odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych odrębnych ustaw, a podstawą ich otrzymania jest wyrok lub ugoda sądowa, wówczas odszkodowanie takie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
19
kwi

Istota:
Czy do odszkodowania zasądzonego na rzecz Wnioskodawczyni w ugodzie sądowej w kwocie 9.228,00 zł brutto ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) ugody Wnioskodawczyni załączyła do niniejszego wniosku). Pracodawca wydał Wnioskodawczyni nowe świadectwo pracy zgodnie z treścią zawartej ugody oraz dnia 3 grudnia 2015 r. wypłacił kwotę 7567,00 zł tytułem „ odszkodowanie ugoda sądowa ”. Pracodawca od kwoty zapisanej w ugodzie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1.661,00 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy do odszkodowania zasądzonego na rzecz Wnioskodawczyni w ugodzie sądowej w kwocie 9.228,00 zł brutto ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, do odszkodowania zasądzonego w ugodzie sądowej na Jej rzecz - w kwocie 9.228,00 zł brutto - ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT - wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia, otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.
2016
8
kwi

Istota:
Czy kwota wypłacona Wnioskodawczyni na podstawie zawartej ugody, o której mowa w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
S.A. zaproponowało Wnioskodawczyni ugodę, która dotyczy szkody z dnia 25 lipca 2015 r. Zgodnie z § 1 pkt 2 niniejszej ugody powstałej w dniu 25 lipca 2015 r. polegającej na uszkodzeniu ciała i rozstroju zdrowia w wyniku upadku na wycieraczce. W dalszej treści ugody, tj. § 2 pkt 1 widnieje: „ Strony zgodnie ustalają, że ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanej kwotę w wysokości: 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych), co stanowi łączną kwotę wypłaconą poszkodowanej tytułem wszystkich należności wynikających z umowy ubezpieczenia i zdarzenia określonego w § 1 niniejszej ugody ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy kwota wypłacona Wnioskodawczyni na podstawie zawartej ugody, o której mowa w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni. W opinii Wnioskodawczyni kwota wypłacona z tytułu odszkodowania na podstawie ugody jest zadośćuczynieniem oraz częściowo obejmuje zwrot kosztów leczenia, nie jest zatem dochodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym i jest zwolniona od podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
2
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ugody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.