Ugody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ugody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
lis

Istota:

Świadczenie otrzymane na podstawie ugody zawartej u notariusza, tj. ugody pozasądowej, nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy PIT z uwagi na wyłączenie zawarte w lit. g) ww. przepisu.

Fragment:

Jednak w przypadku, gdy podstawą przyznania odszkodowania jest zawarta umowa lub ugoda inna niż ugoda sądowa, wówczas takie świadczenie nie podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z wyłączeniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ww. ustawy. Przy czym nie budzi wątpliwości, że ugoda zawarta u notariusza nie jest ugodą sądową. Jak wynika bowiem z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2017 r. sygn. akt II FSK 1302/15 ugoda zwarta przed notariuszem nie jest ugodą sądową, a jedynie czynnością dokonaną przy obecności osoby pełniącej funkcję zaufania publicznego. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Gmina wywłaszczyła nieruchomość należącą do matki Zainteresowanych położoną w Z. pod budowę ośrodka zdrowia. Ośrodka Gmina nie wybudowała, działkę podzieliła i przygotowała do przetargu. Jako spadkobiercy Zainteresowani złożyli wniosek o zwrot nieruchomości powołując się na przepis art. 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ww. ustawy nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli: pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu pomimo upływu 10 lat od dnia w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.

2018
15
wrz

Istota:

Wypłacone świadczenie na podstawie ugody sądowej zawartej ze Spółką stanowi dla Wnioskodawcy przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Spółka była zobowiązana, jako płatnik, do pobrania od ww. świadczenia pieniężnego zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 i art. 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.), przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Powołana definicja ugody pozwala wyróżnić elementy konstrukcyjne tej instytucji. Po pierwsze, zauważyć należy, że ugoda jest zawierana w sytuacji, gdy między stronami stosunku prawnego istnieje niepewność albo spór, co do roszczeń wynikających z tego stosunku. Po drugie, celem zawarcia ugody jest uchylenie tej niepewności lub sporu. Wreszcie po trzecie, strony dążą do osiągnięcia celu przez wzajemne ustępstwa. Tak więc nieodłącznym elementem ugody są wzajemne ustępstwa stron. Poza tym, zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie podkreśla się szczególną przyczynę prawną ugody. Oznacza to, że ugoda nie tworzy nowego stosunku prawnego, a jedynie odnosi się do istniejącego stosunku prawnego stanowiącego podstawę powództwa, a tym samym podstawę zawarcia ugody. W przedmiotowej sprawie doszło do zawarcia ugody, na mocy której Spółka zobowiązała się do zapłaty stosownej kwoty tytułem świadczenia pieniężnego w związku z zakończeniem toczącego się pomiędzy stronami sporu sądowego.

2018
10
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej.

Fragment:

(...) ugód innych niż ugody sądowe. Z powyższego przepisu wynika, że zwolnieniem nie są objęte wszystkie odszkodowania, a tylko te, których wysokość lub zasady ustalania zostały określone wprost w stosownych przepisach prawa, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych kategorii odszkodowań. Stosownie do uregulowania zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – z niniejszego zwolnienia wyłączone zostały odszkodowania wynikające z zawartych umów i ugód innych niż ugody sądowe. Analiza cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje jednoznacznie, że ustawodawca konsekwentnie wyłączył z katalogu zwolnień odszkodowania, które zostały otrzymane na podstawie zawartej między stronami umowy lub ugody pozasądowej, nawet w sytuacji gdy ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. W świetle powyższych przepisów w przypadku, gdy podstawą przyznania odszkodowania/zadośćuczynienia jest zawarta ugoda, inna niż ugoda sądowa, wówczas takie świadczenie nie podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
28
lip

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania kwoty pieniężnej z tytułu ugody

Fragment:

Wnioskodawczyni udała się więc do Urzędu Skarbowego gdzie poinformowano Ją, że dopóki nie sprzeda lokalu mieszkalnego rodziców i faktycznie nie otrzyma obiecanej sumy nie może być mowy o rejestracji ugody i składaniu deklaracji podatkowej. Lokal mieszkalny po rodzicach udało się sprzedać w dniu 1 lutego 2017 roku (data spisania aktu notarialnego), wówczas po raz drugi Wnioskodawczyni udała się do Urzędu, gdzie po przeanalizowaniu treści ugody przez kilku kolejnych urzędników z zastępcą naczelnika urzędu włącznie poinformowano Wnioskodawczynię, że podatek od uzyskanej sumy trzeba będzie zapłacić rozliczając rok podatkowy 2017, a ponieważ Wnioskodawczyni nie mieszka na stałe w Polsce powinnam udać się w tym celu do właściwego Urzędu Skarbowego czas na to ma do końca kwietnia 2018 roku. W kwietniu tego roku Wnioskodawczyni przyjechała do W., aby ostatecznie załatwić sprawę podatku od ugody. Niestety w Urzędzie Skarbowym nikt nie potrafił pomóc Wnioskodawczyni. Kolejni urzędnicy mieli na ten temat różne zdania i nikt nie potrafił jednoznacznie i autorytatywnie stwierdzić jak zakwalifikować zawartą ugodę i w związku z tym jaki formularz Wnioskodawczyni powinna wypełnić, ponieważ nigdy nie mieli do czynienia z podobną sprawą. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że od stycznia 1981 roku na stałe mieszka na terenie Węgier, Jej mąż jest rodowitym Węgrem, posiada obywatelstwo węgierskie, a na Węgrzech Wnioskodawczyni pracowała zawodowo i tu aktualnie pobiera rentę.

2018
10
maj

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej.

Fragment:

(...) ugoda (inna niż ugoda sądowa). W świetle powyższych przepisów w przypadku, gdy podstawą przyznania odszkodowania/zadośćuczynienia jest zawarta ugoda, inna niż ugoda sądowa, wówczas takie świadczenie nie podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać przy tym należy, że Trybunał Konstytucyjny, orzekając niekonstytucyjność art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu, który utracił moc z dniem 11 grudnia 2006 r., stwierdził w wyroku z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt SK 51/06 (LEX nr 232545), że świadczenia o charakterze odszkodowawczym, do których podatnik nabył prawo w drodze ugody, lecz nie zawartej przed sądem, nadal nie są wolne od podatku. W ocenie Trybunału wyrażonej w powołanym wyżej wyroku bezwarunkowe zwolnienie od podatku sum uzyskanych na podstawie ugody pozasądowej dawałoby zbyt duże pole do nadużyć, stanowiłoby wręcz zachętę do nich. Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że Wnioskodawca na podstawie ugody pozasądowej dokonał wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną w związku z wydaniem na niekorzyść petentki niezgodnego z prawem orzeczenia w sprawie o podział majątku małżonków.

2018
10
maj

Istota:

Ocena możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zadośćuczynienia otrzymanego na podstawie ugody mediacyjnej.

Fragment:

W świetle powyższych przepisów, w przypadku gdy podstawą przyznania zadośćuczynienia jest zawarta ugoda inna niż ugoda sądowa, wówczas takie świadczenie nie podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni została poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. W toku postępowania prowadzonego przeciwko oskarżonemu, Sąd skierował sprawę do mediacji przed uprawnionym mediatorem. W dniu 27 września 2017 r. strony postępowania sądowego zawarły ugodę mediacyjną, w wyniku której oskarżony dokonał na rzecz Wnioskodawczyni zapłaty sum pieniężnych tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. Wobec powyższego, w rozpatrywanej sprawie źródłem wypłaty zadośćuczynienia nie był wyrok ani ugoda sądowa, lecz zawarta ugoda pozasądowa. Zatem, skoro podstawą przyznania Wnioskodawczyni zadośćuczynienia była zawarta ugoda inna niż ugoda sądowa, to – wbrew stanowisku Wnioskodawczyni – ww. świadczenie nie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie to nie mieści się również w dyspozycji zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy.

2018
3
maj

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia.

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane a podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Z literalnego brzmienia powołanego wyżej przepisu jednoznacznie wynika, że dyspozycją jego objęte są jedynie te zadośćuczynienia bądź odszkodowania, których prawo do otrzymania oraz ich wysokość wynika z wyroku lub ugody sądowej, z wyjątkiem otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Warunkiem wystarczającym do powstania obowiązku podatkowego na zasadach przewidzianych w podatku dochodowym będzie więc niezrealizowanie choćby jednej ze wskazanych powyżej przesłanek. W świetle powyższych przepisów w przypadku gdy podstawą przyznania zadośćuczynienia jest zawarta ugoda, inna niż ugoda sądowa, wówczas takie świadczenie nie podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Regulacją powyżej wskazanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, zostały objęte przede wszystkim inne odszkodowania lub zadośćuczynienia niż te, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów prawa, jednakże dla zastosowania zwolnienia koniecznym jest aby to inne odszkodowanie lub zadośćuczynienie otrzymane zostało na mocy wyroku lub ugody sądowej.

2018
27
kwi

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania zadośćuczynienia.

Fragment:

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, wolne od podatku są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Z literalnego brzmienia powołanego wyżej przepisu jednoznacznie wynika, że dyspozycją jego objęte są jedynie te zadośćuczynienia bądź odszkodowania, których prawo do otrzymania oraz ich wysokość wynika z wyroku lub ugody sądowej, z wyjątkiem otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Warunkiem wystarczającym do powstania obowiązku podatkowego na zasadach przewidzianych w podatku dochodowym będzie więc niezrealizowanie choćby jednej ze wskazanych powyżej przesłanek. W świetle powyższych przepisów w przypadku, gdy podstawą przyznania zadośćuczynienia jest zawarta ugoda, inna niż ugoda sądowa, wówczas takie świadczenie nie podlega zwolnieniu określonemu w art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Regulacją powyżej wskazanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, zostały objęte przede wszystkim inne odszkodowania lub zadośćuczynienia niż te, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów prawa, jednakże dla zastosowania zwolnienia koniecznym jest aby to inne odszkodowanie lub zadośćuczynienie otrzymane zostało na mocy wyroku lub ugody sądowej.

2018
14
kwi

Istota:

Czy przedstawione we wniosku wydatki wynikające z Ugody oraz Porozumienia będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 UPDOP?

Fragment:

W związku z powyższym, w celu zakończenia sporu została zawarta z Bankiem B. ugoda pozasądowa, której stroną jest Wnioskodawca i Bank A. (dalej: „ Ugoda ”). Ugoda zakłada wypłatę na rzecz Banku B. dwóch świadczeń pieniężnych na poczet istniejącej wierzytelności: zryczałtowanego świadczenia pieniężnego płatnego z góry, tj. przed sprzedażą Nieruchomości (dalej: „ Świadczenie Podstawowe ”); jeżeli cena sprzedaży Nieruchomości przekroczy wartość Świadczenia Podstawowego - procentowego udziału w nadwyżce ceny sprzedaży Nieruchomości ponad wartość Świadczenia Podstawowego, płatnego z dołu, tj. po sprzedaży Nieruchomości (dalej: „ Świadczenie Dodatkowe ”). Zgodnie z Ugodą, z chwilą wypłaty Świadczenia Podstawowego, Bank B. uznaje wierzytelność w części, w jakiej może być dochodzona lub egzekwowana przeciwko lub z majątku Spółki, za zaspokojoną w całości i bezwarunkowo, zrzeka się wszelkich roszczeń powstałych do chwili zawarcia Ugody i zobowiązuje się, że nie będzie podejmować działań zmierzających do zaspokojenia wierzytelności oraz podnosić roszczeń wobec Spółki, jak i przyszłych nabywców Nieruchomości. W efekcie, Wnioskodawca będzie mógł dokonać sprzedaży Nieruchomości wolnej od roszczenia pauliańskiego Banku B.

2017
11
lis

Istota:

W zakresie wypłacenia środków pieniężnych na podstawie podpisanej ugody jako rekompensaty w ramach rękojmi.

Fragment:

Z uwagi na fakt, że poprzedni właściciel uznał w pełni zasadność roszczenia, w dniu 26.04.2017 r. spisana została ugoda. Na mocy ugody właściciel zobowiązał się do wypłaty rekompensaty pokrywającej koszty naprawy wadliwych instalacji: gazowej, hydraulicznej oraz elektrycznej. Dodatkowo pokrył koszty naprawy tynków w uszkodzonych miejscach. Cała kwota ugody wynosiła 16 472,41 zł i została przelana na konto Wnioskodawczyni w dwóch ratach i w zdecydowanej części pokryła koszty remontu, które na podstawie faktur posiadanych przez Wnioskodawczynię wyniosły 17 468,41 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. W jaki sposób Wnioskodawczyni winna rozliczyć przychody z umowy ugody oraz związane z nimi koszty remontu mieszkania? Czy z uwagi na fakt, że to Wnioskodawczyni rozlicza przychody i koszty związane z najmem mieszkania (o czym poinformowany jest odpowiedni Urząd Skarbowy), to czy przychody i koszty wynikające z umowy ugody mogą być rozliczane tylko przez Wnioskodawczynię? Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 1. Zgodnie z artykułem 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, całkowita kwota przychodów uzyskanych na podstawie podpisanej ugody będzie stanowiła przychody z innych źródeł. Jednocześnie zgodnie z artykułem 22 ww. ustawy, koszty wynikające z faktur za materiały i robociznę związane z pracami remontowymi mające na celu usunięcie wad technicznych i przywrócenie przedmiotu umowy (w tym przypadku mieszkania) do stanu zgodnego z zawartą umową przedwstępną oraz aktem notarialnym będą stanowiły koszty uzyskania przychodu służące zabezpieczeniu źródła przychodu.