Ugody | Interpretacje podatkowe

Ugody | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ugody. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do obni?enia podatku nale?nego o kwote podatku naliczonego, wynikaj1cego z faktury dotycz1cej wynagrodzenia za zrzeczenie sie roszczen na podstawie zawartej ugody.
Fragment:
W przedmiotowej sprawie strony w ramach czynionych ustepstw postanowi3y, i? P. nie bedzie dalej dochodzi3 roszczen wskazanych w pozwie na co wskazuje § 4 Ugody, gdzie P. wskaza3, i? spe3nienie warunków ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia powoda w przedmiotowej sprawie. Strony uzgodni3y zatem, i? P. w ramach ustepstw, zaniecha dalszego dzia3ania w postaci dochodzenia zap3aty przez Spó3ke odszkodowania. Mo?na zatem jednoznacznie stwierdzia, i? P. w ramach zawartej ugody zrzek3 sie roszczen dochodzonych do momentu zawarcia ugody w postepowaniu s1dowym. Jednoczeonie w ramach czynionych ustepstw, Spó3ka, w zamian za zrzeczenie sie przez P. roszczen, zobowi1za3a sie zap3acia na jego rzecz wskazan1 w ugodzie kwote pienie?n1. Zap3ata okreolonych w ugodzie kwot w rozumieniu zawieraj1cych ugode stron, mia3a charakter wynagrodzenia za zrzeczenie sie roszczenia przez P.. Celem zawarcia ugody mia3o bya bowiem zaprzestanie dalszego prowadzenia postepowania s1dowego. W zwi1zku z powy?szym, Spó3ka zgodzi3a sie zap3acia wskazan1 w ugodzie kwote w celu zaprzestania przez P. prowadzenia sporu. Mo?na zatem stwierdzia, i? w ramach ugody P. zrzek3 sie roszczen a Spó3ka zap3aci3a za t1 czynnooa odpowiednie wynagrodzenie. Dodatkowo potwierdza to fakt, i? zgodnie z ugod1 op3ata wskazana w ugodzie zostanie powiekszona o podatek VAT i udokumentowana faktur1 VAT wystawion1 przez P., zao w przypadku, gdyby przedmiotem ugody by3o zap3acenie odszkodowania, strony nie przewidywa3yby, i? zostanie one powiekszone o podatek VAT.
2017
15
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT kwot wynikających z ugody odnośnie przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji projektowej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i naruszenia autorskich praw majątkowych.
Fragment:
W konsekwencji, w analizowanych okolicznościach w istocie Strony ułożyły stosunek prawny, poprzez zawarcie ugody w taki sposób, że cała należna kwota stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług. Wobec tego w analizowanym stanie faktycznym, kiedy to dochodzi do ugody stron co do wypłaty kwoty pieniężnej, nie można uznać, że część tej kwoty stanowi odszkodowanie niepodlegające regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług. W kontekście przedstawionych okoliczności należne Wnioskodawcy – na podstawie ugody – wynagrodzenie stanowi zapłatę za konkretne świadczenie usług, które podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W kontekście podnoszonego przez Wnioskodawcę sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia należnego za naruszenie autorskich praw majątkowych należy zauważyć, że już z samej konstrukcji art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynika, że określona w tym przepisie zapłata ma służyć naprawieniu wyrządzonej szkody. Natomiast - jak wykazano wyżej - zapłata odszkodowania za bezumowne korzystanie z autorskich praw majątkowych określona w ugodzie nie stanowi zadośćuczynienia za wyrządzoną szkodę, rekompensaty za powstałe straty i utracone korzyści. W tym przypadku mamy do czynienia z transakcją ekwiwalentną – świadczenie w zamian za wynagrodzenie - co oznacza, że otrzymane odszkodowanie dotyczy świadczenia ze strony Wnioskodawcy.
2016
15
lip

Istota:
Czy ustalona w ugodzie sądowej kwota 45 696 zł jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy tym samym spółka ... należnie pobrała zaliczkę i pomniejszyła zasądzoną ugodą sądową kwotę o wysokość podatku, tj. o 8 225 zł?
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy ustalona w ugodzie sądowej kwota 45 696 zł jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych... Czy tym samym spółka ... należnie pobrała zaliczkę i pomniejszyła zasądzoną ugodą sądową kwotę o wysokość podatku, tj. o 8 225 zł... Zdaniem Wnioskodawcy, wypłacone odszkodowanie zawarte mocą ugody sądowej jest wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego jest odszkodowanie otrzymane na podstawie ugody sądowej, jeżeli jego wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na postawie tych ustaw, do wysokości ustalonej w ugodzie. Zasady ustalania i wysokość odszkodowania przyznanego Wnioskodawcy w ugodzie sądowej wynikają wprost z przepisów odrębnej ustawy, tj. z art. 44, art. 45 oraz art. 47 Kp i równocześnie odszkodowanie to nie zostało wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a – f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem odszkodowanie to, zdaniem Wnioskodawcy, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ww. ustawy.
2016
20
kwi

Istota:
Czy w wyżej opisanym stanie faktycznym na X. S.A. Centrala istniał obowiązek poboru i przekazania na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu kwoty wypłaconej na rzecz byłego pracownika na podstawie zawartej ugody sądowej z dnia 13 maja 2015 r.?
Fragment:
Wobec tego, zawarta między Wnioskodawcą a byłym pracownikiem ugoda sądowa stanowi ugodę w rozumieniu art. 917 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). Zgodnie z art. 917 powołanej powyżej ustawy, strony zawierające ugodę, czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Uwzględniając powyższe stwierdzić zatem należy, że kwota wypłacona pracownikowi wynika jedynie z ustaleń pomiędzy stronami ugody, ma charakter umowny, a jej wysokość uwzględnia interesy obu stron. Treść ugody zawiera zmianę trybu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na porozumienie stron. Oznacza to, że określona w ugodzie kwota zobowiązania do wypłaty na rzecz pracownika, którego wysokość lub zasady ustalania nie wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku gdy wysokość lub zasady ustalania odszkodowania nie wynikają wprost z odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych odrębnych ustaw, a podstawą ich otrzymania jest wyrok lub ugoda sądowa, wówczas odszkodowanie takie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
19
kwi

Istota:
Czy do odszkodowania zasądzonego na rzecz Wnioskodawczyni w ugodzie sądowej w kwocie 9.228,00 zł brutto ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) ugody Wnioskodawczyni załączyła do niniejszego wniosku). Pracodawca wydał Wnioskodawczyni nowe świadectwo pracy zgodnie z treścią zawartej ugody oraz dnia 3 grudnia 2015 r. wypłacił kwotę 7567,00 zł tytułem „ odszkodowanie ugoda sądowa ”. Pracodawca od kwoty zapisanej w ugodzie pobrał zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1.661,00 zł. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy do odszkodowania zasądzonego na rzecz Wnioskodawczyni w ugodzie sądowej w kwocie 9.228,00 zł brutto ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, do odszkodowania zasądzonego w ugodzie sądowej na Jej rzecz - w kwocie 9.228,00 zł brutto - ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT - wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia, otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.
2016
8
kwi

Istota:
Czy kwota wypłacona Wnioskodawczyni na podstawie zawartej ugody, o której mowa w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
S.A. zaproponowało Wnioskodawczyni ugodę, która dotyczy szkody z dnia 25 lipca 2015 r. Zgodnie z § 1 pkt 2 niniejszej ugody powstałej w dniu 25 lipca 2015 r. polegającej na uszkodzeniu ciała i rozstroju zdrowia w wyniku upadku na wycieraczce. W dalszej treści ugody, tj. § 2 pkt 1 widnieje: „ Strony zgodnie ustalają, że ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanej kwotę w wysokości: 18.000 zł (osiemnaście tysięcy złotych), co stanowi łączną kwotę wypłaconą poszkodowanej tytułem wszystkich należności wynikających z umowy ubezpieczenia i zdarzenia określonego w § 1 niniejszej ugody ”. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy kwota wypłacona Wnioskodawczyni na podstawie zawartej ugody, o której mowa w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni. W opinii Wnioskodawczyni kwota wypłacona z tytułu odszkodowania na podstawie ugody jest zadośćuczynieniem oraz częściowo obejmuje zwrot kosztów leczenia, nie jest zatem dochodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym i jest zwolniona od podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2016
2
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.) ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Przenosząc powyższe na grunt prawa podatkowego zauważyć należy, że w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Do odszkodowania – o którym mowa we wniosku – nie ma zastosowania ww. przepis ustawy podatkowej, pomimo tego, że odszkodowanie to zostało otrzymane na podstawie ugody sądowej. Zaakcentować należy, że w realiach badanej sprawy zrealizowana została przesłanka negatywna, wyłączająca możliwość skorzystania z dobrodziejstwa zwolnienia od podatku. Nie może być bowiem żadnych wątpliwości, że otrzymane przez powódkę odszkodowanie dotyczy utraconych korzyści, które podatnik mógł otrzymać, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
2016
13
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymania przez Wnioskodawcę opłaty jednorazowej z tytułu zawarcia Ugody, dokumentowania tej czynności za pomocą faktury oraz momentu powstania obowiązku podatkowego dla tej czynności.
Fragment:
Natomiast art. 917 k.c. stanowi, że przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Tak więc istotą ugody jest czynienie sobie wzajemnie ustępstw w zakresie oczekiwanych rezultatów stosunku prawnego, które należy zaliczyć do przedmiotowo istotnych elementów ugody (wyrok SN z dnia 24 lipca 2002 r., sygn. akt I CKN 915/00, LEX nr 56895). W związku z omówionym wyżej pojęciem „ świadczenia ”, oraz ugody w przedstawionym stanie faktycznym, konieczne jest przeprowadzenie osobnej analizy w stosunku do wynagrodzenia otrzymanego na podstawie zawarte Ugody. Działanie Spółki polegające na złożeniu oświadczenia (dokonanie czynności prawnej) o zrzeczeniu się bezwarunkowo i nieodwołalnie wszystkich roszczeń zgłoszonych przez Spółkę wobec Kontrahenta na skutek zwartej Ugody wypełnia wskazaną przesłankę uznania tej czynności za usługę w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zauważyć bowiem należy, że zrzeczenie się roszczeń wobec Kontrahenta jest zaniechaniem działania, (...)
2015
21
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Po drugie, celem zawarcia ugody jest uchylenie tej niepewności lub sporu. Wreszcie po trzecie, strony dążą do osiągnięcia celu przez wzajemne ustępstwa. Tak więc nieodłącznym elementem ugody są wzajemne ustępstwa stron. Zauważyć należy, że zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, podkreśla się szczególną przyczynę prawną ugody. Oznacza to, że ugoda nie tworzy nowego stosunku prawnego, a jedynie odnosi się do istniejącego stosunku prawnego stanowiącego podstawę powództwa, a tym samym podstawę zawarcia ugody. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że wypłacone przez Wnioskodawcę na podstawie ugody sądowej odszkodowanie jest odszkodowaniem związanym z naruszeniem przepisów prawa pracy dotyczących rozwiązania umowy o pracę, zaś wysokość oraz zasady jego ustalania wynikały wprost z przepisów odrębnych ustaw. W świetle powyższego, należy stwierdzić, że kwota odszkodowania wypłaconego przez Wnioskodawcę na rzecz byłego pracownika, na mocy zawartej ugody sądowej – na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi źródło przychodu. Jednakże – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 tejże ustawy, odszkodowanie to jest wolne od podatku dochodowego.
2015
4
lip

Istota:
Czy przychody wypłacone przez płatnika z tytułu ugody opisanej w punkcie 68 wniosku ORD-IN podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, do którego pobrania i przekazania na rachunek Urzędu Skarbowego zobowiązany jest Wnioskodawca jako płatnik?
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 121), przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Ugoda nie tworzy nowego stosunku prawnego, a jedynie odnosi się do istniejącego stosunku prawnego stanowiącego podstawę powództwa, a tym samym podstawę zawarcia ugody. Przy czym, jeśli w ugodzie zawartej pomiędzy stronami, na podstawie art. 917 Kodeksu cywilnego, nie powołano żadnych przepisów prawa, to brak jest możliwości sprecyzowania na gruncie przepisów Kodeksu pracy podstawy ustalenia wysokości przyznanego odszkodowania. W takiej sytuacji przyjmuje się, że świadczenie to ma charakter umowny, a jego wysokość uwzględnia interesy obu stron. Ugoda zamyka spór, jaki powstał pomiędzy stronami na tle łączącego je uprzednio stosunku pracy i zaspokaja roszczenia pracownika rozstrzygane przez sąd. Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że skoro przyznana na mocy ugody sądowej kwota stanowi odszkodowanie za utracone dochody byłego pracownika, tj.
2015
24
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ugody
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.