Ugoda sądowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ugoda sądowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
lis

Istota:

Skoro świadczenie pieniężne otrzymane na podstawie ugody sądowej nie mieści się w pojęciu odszkodowania ani zadośćuczynienia, to tym samym stwierdzić należy, że nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Kwota, która została wypłacona na podstawie ugody sądowej nie stanowi w żadnym razie zwrotu nakładów poczynionych przez Wnioskodawczynię na majątek partnera. Kwota ugody i jej cel stanowi zaspokojenie długu spadku po zmarłym partnerze. Przez 20 lat wspólnego życia nie było żadnego podziału na Wnioskodawczyni, czy też partnera finanse. Wspólnie, w zależności od sytuacji i potrzeb, Wnioskodawczyni i Jej partner finansowali zobowiązania. Zadośćuczynienie uzyskane w trakcie ugody sądowej miało na celu naprawienie sytuacji majątkowej Wnioskodawczyni ze względu na fakt, iż partner nie pozostawił testamentu, do którego się wobec Niej zobowiązał za życia. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy kwota otrzymana przez Wnioskodawczynię na podstawie ugody sądowej podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy? Wnioskodawczyni uważa, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 120.000 zł stanowi dla Niej zadośćuczynienie i podlega zwolnieniu z opodatkowania. Kwota, którą Wnioskodawczyni otrzymała na podstawie ugody sądowej jest zwolniona od opodatkowania, bowiem obejmowała kwotę spłaty wkładu finansowego przy budowie domu drewnianego.

2018
16
cze

Istota:

Opodatkowanie świadczenia pieniężnego otrzymywanego od męża

Fragment:

Nie zmienił się rodzaj świadczenia, które jest Wnioskodawczyni wypłacane na podstawie ugody sądowej. Wnioskodawczyni nadal jest w związku małżeńskim, nie ma rozdzielności majątkowej i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem. W sprawie przyznanego Wnioskodawczyni świadczenia nie nastąpiła żadna zmiana. Wnioskodawczyni otrzymała informację PIT-8C za 2016 r. i 2017 r. Mąż Wnioskodawczyni otrzymuje rentę inwalidzką wypłacaną przez Wojskowe Biuro Emerytalne i otrzymuje rozliczenie PIT-40A z całej kwoty przyznanej renty. Część z jego renty otrzymuje Wnioskodawczyni zgodnie z ustaleniami ugody sądowej z 2000 r. Otrzymywana kwota wchodziła w skład majątku wspólnego na zaspokojenie wspólnych codziennych potrzeb. Ww. świadczenie Wnioskodawczyni otrzymuje od 2000 r. Wojskowe Biuro Emerytalne nie pobierało zaliczki na podatek od kwoty wypłacanego Wnioskodawczyni świadczenia. Biuro Emerytalne pobierało zaliczkę na podatek od całej renty męża Wnioskodawczyni, tzn. przed podzieleniem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy świadczenie przyznane Wnioskodawczyni na podstawie prawomocnej ugody sądowej z 2000 r. w wysokości 900 zł miesięcznie podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymywane przez Nią świadczenie jest wyłączone ze stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ dotyczy zaspokojenia potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

2018
31
maj

Istota:

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego potrącenie przez Wnioskodawcę jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od odszkodowania wypłaconego na podstawie ugody sądowej z dnia 2 lutego 2018 r. w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ppkt b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było zasadne?

Fragment:

W dniu 2 lutego 2018 r., strony zawarły przed sądem ugodę sądową. Z ugody sądowej nie wynika na podstawie jakich przepisów prawnych przyznano odszkodowanie oraz nie wynika na podstawie jakich przepisów prawnych została ustalona wysokość tego odszkodowania. Wysokość odszkodowania została ustalona przez strony w drodze negocjacji. Jak wynika z powyższego, ani wysokość, ani zasady ustalania opisanej kwoty odszkodowania nie wynikały wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, ale zostały ustalone przez obie strony (Wnioskodawcę i Powódkę) w drodze negocjacji w trakcie toczącego się postepowania sądowego, w efekcie którego została zawarta ugoda sądowa. W związku z powyższym, zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie ma zastosowania. W przypadku gdy wysokość lub zasady ustalania odszkodowania nie wynikają wprost z odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych odrębnych ustaw, a podstawą ich otrzymania jest wyrok lub ugoda sądowa, wówczas odszkodowanie takie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
17
mar

Istota:

Czy art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) ma zastosowanie również w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. tj. od połowy nieruchomości położonej w L., która została Wnioskodawczyni przekazana przez brata, aktem notarialnym z dnia 4 października 2012 r., Repertorium A nr ..../2012 (czyli 1/2 kwoty zadośćuczynienia w wysokości 20 tys. zł)?

Fragment:

Wprawdzie z opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 7 grudnia 2016 r. pomiędzy Wnioskodawczynią a Jej synem zawarta została ugoda sądowa to nie wynika, że na podstawie tej ugody sądowej Wnioskodawczyni otrzymała zadośćuczynienie. Wnioskodawczyni natomiast jednoznacznie wskazała we wniosku, że w wyniku ww. ugody sądowej syn Wnioskodawczyni zobowiązał się zapłacić na Jej rzecz kwotę 40 000 zł z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie własności nieruchomości, do dnia 31 marca 2017 r. Zatem, w świetle przedstawionego stanu faktycznego przedmiotem opodatkowania może być jedynie wynagrodzenie za przeniesienie własności nieruchomości. To, że w pytaniu sformułowanym w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni nazwała ww. wymienione wynagrodzenie zadośćuczynieniem nie sprawia, że można je uznać za zadośćuczynienie, ponieważ przedstawiony stan faktyczny tego nie potwierdza. W prawie polskim podstawą roszczenia o zadośćuczynienie jest krzywda, czyli szkoda niemajątkowa. Natomiast z opisu stanu faktycznego wynika, że pomiędzy Wnioskodawczynią a Jej synem istniał spór o charakterze majątkowym dotyczący nieruchomości, który został zakończony zawarciem ugody sądowej w dniu 7 grudnia 2016 r., na podstawie której Wnioskodawczyni przeniosła prawo własności ww. nieruchomości na rzecz syna.

2018
15
lut

Istota:

Określone w ugodzie świadczenie przyznane przez Wnioskodawcę na rzecz pracownika na zaspokojenie roszczeń wynikających z łączącego strony stosunku pracy nie może podlegać również zwolnieniu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy, bowiem wypłacone świadczenie dotyczy korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Tym samym wypłacona przez Wnioskodawcę na rzecz byłego pracownika kwota stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawcy jako płatniku ciążył obowiązek poboru i przekazania na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu kwoty wypłaconej na rzecz byłego pracownika na podstawie zawartej ugody sądowej.

Fragment:

Natomiast w przypadku gdy wysokość lub zasady ustalania odszkodowania nie wynikają wprost z odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych odrębnych ustaw, a podstawą ich otrzymania jest wyrok lub ugoda sądowa, wówczas odszkodowanie takie co do zasady może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 3b cytowanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub inne zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Warunkiem wystarczającym do powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie więc niezrealizowanie choćby jednej ze wskazanych wyżej przesłanek. Podstawowym warunkiem zwolnienia świadczenia od opodatkowania na podstawie przytoczonego przepisu jest jego odszkodowawczy charakter. Ww. przepis zwalnia od podatku jedynie takie odszkodowania (rekompensaty), które nie stanowią ekonomicznego przysporzenia ponad stan majątkowy będący w posiadaniu podatnika przed ich wypłatą.

2017
9
lis

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczenia otrzymanego na podstawie ugody sądowej.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego sprawy oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 29 listopada 2016 r. zawarła ugodę sądową w wyniku której otrzymała odszkodowanie w kwocie 50.000 zł. Kwota powyższa wypłacona została w określonym terminie i nie zawierała odsetek. Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że wypłacona Wnioskodawczyni na podstawie ugody sądowej kwota w wysokości 50.000 zł stosownie do cyt. art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega zwolnieniu z opodatkowania tym podatkiem, o ile w istocie na podstawie ugody sądowej przyznano Wnioskodawczyni odszkodowanie. W konsekwencji powyższego, stanowisko Wnioskodawczyni uznano za prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest zobowiązany ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawczynię i jej stanowiskiem.

2017
10
maj

Istota:

Obowiązek płatnika w związku z zawartą ugodą sądową.

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że określone w ugodzie sądowej odszkodowanie przyznane pracownikowi Wnioskodawcy nie jest odszkodowaniem wynikającym z przepisów odrębnych ustaw, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak sam Wnioskodawca wskazał, wysokość wypłaconej kwoty została ustalona przez strony w drodze negocjacji. Wysokość przyznanego pracownikowi Wnioskodawcy odszkodowania nie została więc ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. Zatem skoro wypłacone przez Wnioskodawcę na podstawie ugody sądowej odszkodowanie nie jest odszkodowaniem związanym z naruszeniem przepisów prawa pracy dotyczących rozwiązania umowy o pracę, a jego wysokość wynika jedynie z ustaleń zawartych pomiędzy stronami ugody, ma charakter czysto umowny i jego wysokość uwzględnia interesy obu stron, to nie korzysta ze zwolnienia na podstawie powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że kwota odszkodowania wypłaconego przez Wnioskodawcę na rzecz byłego pracownika, na mocy zawartej ugody sądowej – na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych − stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2017
10
maj

Istota:

Obowiązek płatnika w związku z zawartą ugodą sądową.

Fragment:

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że określone w ugodzie sądowej odszkodowanie przyznane pracownikowi Wnioskodawcy nie jest odszkodowaniem wynikającym z przepisów odrębnych ustaw, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak sam Wnioskodawca wskazał, wysokość wypłaconej kwoty została ustalona przez strony w drodze negocjacji. Wysokość przyznanego pracownikowi Wnioskodawcy odszkodowania nie została więc ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu pracy. Zatem skoro wypłacone przez Wnioskodawcę na podstawie ugody sądowej odszkodowanie nie jest odszkodowaniem związanym z naruszeniem przepisów prawa pracy dotyczących rozwiązania umowy o pracę, a jego wysokość wynika jedynie z ustaleń zawartych pomiędzy stronami ugody, ma charakter czysto umowny i jego wysokość uwzględnia interesy obu stron, to nie korzysta ze zwolnienia na podstawie powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego, stwierdzić należy, że kwota odszkodowania wypłaconego przez Wnioskodawcę na rzecz byłego pracownika, na mocy zawartej ugody sądowej – na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych − stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2016
21
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych otrzymania świadczenia uzyskanego na podstawie ugody sądowej

Fragment:

Ustawodawca wyłączył z opodatkowania te odszkodowania, których wysokość lub zasady wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw, z wyjątkiem wymienionych w lit. a)-g) tego przepisu, tj. między innymi odszkodowań wypłacanych na podstawie zawartych ugód i umów innych niż ugody sądowe. Należy zaznaczyć, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy, objęte są tylko odszkodowania (zadośćuczynienia), których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Powyższe wskazuje, że zwolnienie nie obejmuje wszystkich odszkodowań, a tylko te, których wysokość lub zasady ustalania zostały określone wprost w stosownych przepisach prawa, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych kategorii odszkodowań. W przypadku gdy wysokość lub zasady ustalania odszkodowania nie wynikają wprost z odrębnych ustaw lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych odrębnych ustaw, a podstawą ich otrzymania jest wyrok lub ugoda sądowa, wówczas odszkodowanie takie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, z wyjątkiem odszkodowań wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 3b cytowanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania lub inne zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień: otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

2016
17
gru

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym, świadczenia odszkodowawcze wypłacone Wnioskodawcy na podstawie ugody sądowej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, czy też podlegają wyłączeniu przedmiotowemu (zwolnieniu) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) ugody sądowe. Wnioskodawca wskazał na sądowy charakter zawartej ugody. Zdaniem Wnioskodawcy, zawarł On ugodę sądową, mocą której zaspokojona została część roszczeń dochodzonych przez Niego przed Sądem Okręgowym. Brak jest zatem podstaw stosowania „ wyłączenia od zwolnienia ”, o którym mowa w treści art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g) ustawy (obejmującej inne ugody, niż ugody sądowe). W ocenie Wnioskodawcy, odszkodowanie spełnia charakter świadczenia w wykonaniu ugody sądowej. Świadczenie otrzymane przez Wnioskodawcę bezsprzecznie miało charakter odszkodowania, co wynika zarówno z treści ugody, jak i treści pozwu oraz argumentacji użytej do uzasadnienia dochodzonych roszczeń. Z racji tego, że przedmiotem ugody sądowej może być tylko roszczenie dochodzone przed sądem w postępowaniu, w którym dochodzi do zawarcia ugody (zaś pozwem dochodzono zapłaty odszkodowania), oczywistym jest, że świadczenia wypłacone na podstawie ugody miały tożsamy (odszkodowawczy) charakter, a więc objęty dyspozycją analizowanej normy. Wnioskodawca wskazał również na ustawową regulację zasad określania wysokości odszkodowania ujętego w ugodzie sądowej. Zadaniem (...)