Ugoda administracyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ugoda administracyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:


1. W październiku 2003 roku pracodawca wypowiedział Podatniczce umowę o pracę z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia z tytułu likwidacji stanowiska pracy i odmówił wypłaty odprawy emerytalnej.Sąd Pracy na podstawie przedłożonych dokumentów uznał, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę i nakazał pracodawcy wypłatę odprawy emerytalnej wraz z odsetkami za zwłokę. W wyniku ugody sądowej pracodawca wypłacił należne odszkodowanie w 2 ratach tj. w miesiącu czerwcu i lipcu 2004 r. i potrącił podatek dochodowy.

2. Na tle opisanego stanu faktycznego wnioskodawczyni formułuje stanowisko, iż otrzymane odszkodowanie w postaci odprawy emerytalnej wraz z odsetkami za zwłokę wolne jest od podatku dochodowego, gdyż jest związane z likwidacją stanowiska pracy.

Fragment:

(...) Przepis art. 11 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 -1 6, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zaś stosownie do zapisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależne od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto (...)