IPPB5/423-565/10-4/IŚ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Udziałowca części udziałów w Spółce, w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, przy założeniu, iż Udziałowiec będzie nadal posiadał co najmniej 10% udziałów w Spółce, a tym samym w przyszłości spełniony zostanie warunek posiadania przez Udziałowca udziałów w Spółce nieprzerwanie przez okres dwóch lat, uzyskany przychód pozostanie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4-4b w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP i w konsekwencji, na mocy brzmienia art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o PDOP, Spółka będzie zobowiązana do poboru podatku od uzyskanego przez Udziałowca przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki w celu ich umorzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25.08.2010 r. (data wpływu 30.08.2010 r.) – uzupełnionym pismem z dnia 28.10.2010 r. (data wpływu 29.10.2010 r.) i pismem z dnia 04.11.2010 r. (data wpływu 08.11.2010 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku założonej przez Wnioskodawcę Spółki, jako płatnika, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty na rzecz udziałowca wynagrodzenia ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30.08.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku założonej przez Wnioskodawcę Spółki, jako płatnika, do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty na rzecz udziałowca wynagrodzenia ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca (Inwestor) jest spółką cypryjską, która realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne na terytorium Polski za pośrednictwem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (spółek celowych) powoływanych do poszczególnych przedsięwzięć. W związku z powyższym, jako zainteresowany, o którym mowa w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, planujący utworzenie spółki (art. 14n § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej) występuje o interpretację indywidualną dotyczącą działalności spółki, która ma niebawem zostać zarejestrowana.

Spółka, którą planuje założyć Inwestor (dalej: Spółka) będzie spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegającą obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP) od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Planowana nazwa oraz siedziba Spółki, którą zamierza utworzyć Wnioskodawca są następujące: S. sp. z o.o., ul. ... .

W przyszłości możliwe jest, iż dojdzie do umorzenia przez Spółkę własnych udziałów.

W tym celu Spółka odkupi część udziałów własnych, w celu ich dobrowolnego umorzenia, za wynagrodzeniem w formie pieniężnej na rzecz jej udziałowca (dalej: Udziałowiec).

Pozostały po umorzeniu pakiet udziałów w Spółce pozostanie we władaniu Udziałowca (po morzeniu Udziałowiec nadal będzie dysponował co najmniej 10% udziałów w Spółce). Na dzień umorzenia Udziałowiec nie będzie posiadał udziałów w Spółce przez okres dwóch lat, niemniej pozostałe po umorzeniu udziały w Spółce utrzymywane będą przez Udziałowca co najmniej przez okres dwóch lat (nieprzerwanie).

Udziałowiec będzie spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegającą obowiązkowi podatkowemu w zakresie PDOP od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Udziałowca części udziałów w Spółce, w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, przy założeniu, iż Udziałowiec będzie nadal posiadał co najmniej 10% udziałów w Spółce, a tym samym w przyszłości spełniony zostanie warunek posiadania przez Udziałowca udziałów w Spółce nieprzerwanie przez okres dwóch lat, uzyskany przychód pozostanie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4-4b w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP i w konsekwencji, na mocy brzmienia art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o PDOP, Spółka będzie zobowiązana do poboru podatku od uzyskanego przez Udziałowca przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki w celu ich umorzenia...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zostaną spełnione wszystkie warunki zwolnienia wskazane w art. 22 ust. 4-4b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 21 poz. 86 ze zm.; dalej: ustawa o PDOP), a tym samym, na mocy art. 26 ust. 1c pkt 1, Spółka nie będzie miała obowiązku pobrania podatku z tytułu wypłaty na rzecz Udziałowca wynagrodzenia z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki w celu ich umorzenia.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest m.in. dochód (przychód) uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki, w celu ich umorzenia.

W myśl art. 22 ust.1 ustawy o PDOP, podatek dochodowy od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednocześnie, na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mogą podlegać zwolnieniu z opodatkowaniu PDOP, jeżeli łącznie pozostają spełnione następujące warunki:

  1. wypłacającym przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka uzyskująca przychód posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej wynagrodzenie;
  4. odbiorcą przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka uzyskująca przychód lub jej zagranicznych zakład.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca podnosi, że w przypadku uzyskania przez Udziałowca przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki w celu ich umorzenia, spełnione zostaną wszystkie warunki wskazane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, ponieważ:

  • wypłacającym wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów będzie Spółka, tj. spółka kapitałowa, będąca podatnikiem PDOP z siedzibą na terytorium Polski;
  • uzyskującym wynagrodzenie będzie Udziałowiec, tj. podmiot podlegający opodatkowaniu POOP od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania;
  • Udziałowiec będzie posiadał wymagany, minimalny udział w Spółce (tj. co najmniej 10%) zarówno przed jak i po umorzeniu udziałów;
  • odbiorcą przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych będzie Udziałowiec.

Ponadto, na mocy art. 22 ust. 4a ustawy o PDOP, spółka uzyskująca przychody z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia (tj. Udziałowiec) musi posiadać co najmniej 10% udziałów w spółce wypłacającej te należności (tj. Spółce), nieprzerwanie przez okres dwóch lat. W myśl art. 22 ust. 4b ustawy o PDOP, zwolnienie przedmiotowe będzie miało zastosowanie także w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów upłynie po dniu uzyskania dochodów (przychodów) z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia.

Z zestawienia przytoczonych regulacji wynika, iż zwolnienie z PDOP ma zastosowanie zarówno w sytuacji nieprzerwanego posiadania odpowiedniego pakietu udziałów przez dwa lata przed zbyciem udziałów w celu umorzenia jak i do sytuacji, gdy okres dwuletni kończy się już po dacie zbycia części udziałów w celu umorzenia, ale posiadany pakiet udziałów nadal stanowi nie mniej niż 10% kapitału zakładowego spółki wypłacającej wynagrodzenie.

Przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie w linii interpretacyjnej organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, iż „Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia przy warunku posiadania 10% udziałów (nieprzerwanie przez okres dwóch lat, co zostanie spełnione po dokonaniu umorzenia - przypis Wnioskodawcy) również uprawnia do zwolnienia przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych” (IPPB3/423-293/09-3/GJ z 3 sierpnia 2009 r.).

Mając na uwadze, iż Udziałowiec utrzyma wymagany udział kapitałowy w Spółce przez okres co najmniej 2 lat (warunek ten zostanie zrealizowany już po otrzymaniu wynagrodzenia z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia), zdaniem Wnioskodawcy należy przyjąć, iż warunki zwolnienia z PDOP zawarte w art. 22 ust. 4-4b ustawy o PDOP zostaną spełnione. W konsekwencji, przychód Udziałowca z tytułu zbycia udziałów Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia będzie zwolniony z opodatkowania PDOP.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP, osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Jednakże, na mocy art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o PDOP, osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 22 ust. 1 ustawy o PODP, w związku ze zwolnieniem od podatku na podstawie art. 22 ust. 4, mogą zastosować zwolnienie wynikające z tego przepisu pod warunkiem udokumentowania przez spółkę uzyskującą przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, miejsca jej siedziby dla celów podatkowych, uzyskanym od niej tzw. certyfikatem rezydencji.

Ponieważ, jak zostało wskazane powyżej, po stronie Udziałowca przychód z odpłatnego zbycia udziałów Spółki w celu ich umorzenia będzie zwolniony z opodatkowania na mocy art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP, należy uznać, iż Spółka nie będzie zobligowana do poboru podatku na mocy art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o PDOP - przy założeniu, iż miejsce siedziby Udziałowca zostanie udokumentowane uzyskanym certyfikatem rezydencji.

Podobny pogląd wyraziły organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (12 kwietnia 2010 r., sygn. IPPB3/423-14/10-3/AG) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (16 grudnia 2009 r., sygn. IBPBII/2/423-32/09/MW).

Reasumując Wnioskodawca stwierdza, że - przy spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 4-4b ustawy o PDOP, przy założeniu posiadania rzez Spółkę certyfikatu rezydencji Udziałowca - należy uznać, że Spółka na mocy art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o PDOP, nie będzie miała obowiązku pobrania PDOP z tytułu wypłaty na rzecz Udziałowca wynagrodzenia z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.