IBPBII/2/423-30/10/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskani przychodu różnicy między wartością nominalną udziałów, które Spółka posiadała w zlikwidowanej spółce czeskiej a wypłaconą jej częścią pozostałą do podziału po likwidacji spółki czeskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2010r. (data wpływu do tut. Biura 20 września 2010r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różnicy między wartością nominalną udziałów, które spółka posiada w zlikwidowanej spółce czeskiej a wypłaconą jej kwotą pozostałą do podziału po likwidacji tej spółki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów różnicy między wartością nominalną udziałów, które spółka posiada w zlikwidowanej spółce czeskiej a wypłaconą jej kwotą pozostałą do podziału po likwidacji tej spółki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - Spółka akcyjna posiada udziały w czeskiej spółce, która została zlikwidowana oraz wykreślona z rejestru sądowego. Po dokonaniu likwidacji, Spółka jako udziałowiec otrzymała gotówką, kwotę niższą od wartości wniesionych udziałów, która została do podziału dla udziałowców po likwidacji spółki. Powstała zatem różnica między nominalną wartością udziałów, które Spółka posiadała w spółce czeskiej a częścią, która przypadła jej do podziału po likwidacji spółki czeskiej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy różnica między wartością nominalną udziałów, które Spółka posiada w zlikwidowanej spółce czeskiej a wypłaconą jej częścią pozostałą do podziału po likwidacji spółki czeskiej, stanowi koszt podatkowy dla Spółki...

Zdaniem Spółki, różnica między wartością nominalną udziałów, które posiada w spółce czeskiej a wartością, która przypadła jej do podziału po likwidacji spółki czeskiej stanowi u niej koszt podatkowy w momencie wykreślenia spółki czeskiej z rejestru sądowego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest, więc dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału. Powołany przepis obejmuje przychody (dochody), jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej. Wobec powyższego, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, w tym wypłata gotówki na rzecz udziałowca, wynikająca z podziału majątku po likwidacji osoby prawnej, będzie dochodem (przychodem) z udziału w jej zysku, o którym mowa w cytowanym powyżej przepisanie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowo art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowi, że do przychodów nie zalicza się m.in. wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej – w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji). Zgodnie zatem z literalną wykładnią powyższych przepisów, w przypadku likwidacji osoby prawnej opodatkowaniu podlega różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji osoby prawnej (kwotą pieniężną przypadająca na danego udziałowca (akcjonariusza) do podziału po likwidacji) a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie jej udziałów (akcji). Innymi słowy nie podlega opodatkowaniu przychód w tej części, która pokrywa udziałowcowi (akcjonariuszowi) koszt poniesionej inwestycji.

Przenosząc zatem powyższe uregulowania na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że skoro Spółka jako udziałowiec, otrzymała gotówkę, która została do podziału po likwidacji spółki czeskiej, to opodatkowaniu podlega różnica między otrzymaną gotówką a kosztem nabycia udziałów w zlikwidowanej spółce. Powyższa metodologia bezpośrednio wynika z zapisów powołanego art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który nie zalicza do przychodu podlegającego opodatkowaniu, kosztów poniesionych na objęcie/nabycie udziałów (akcji) spółki, która podlega likwidacji i w wyniku tego przekazuje udziałowcowi (akcjonariuszowi) likwidowany majątek. W myśl tej regulacji koszty związane z nabyciem/objęciem udziałów (akcji) są uwzględniane przy ustalaniu przychodu otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej.

Przepis ten w sposób kompletny reguluje sposób rozliczenia kosztów w przypadku rozpoznania przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Nie ma zatem znaczenia czy powstanie, czy też nie różnica między nominalną wartością udziałów, które Wnioskodawca posiadał w spółce czeskiej a częścią, która przypadła mu po likwidacji tej spółki. Powołane powyżej przepisy, określające powstanie przychodu (dochodu) z tytułu wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej nie nakazują bowiem określać różnicy pomiędzy nominalną wartością udziałów, które udziałowiec posiadał w likwidowanej spółce a wartością otrzymanego majątku. Przepisy te stanowią natomiast, że opodatkowaniu podlega nadwyżka pomiędzy przypadającym na danego udziałowca przychodem z podziału majątku likwidowanej spółki a kwotą poniesionych wydatków na objęcie lub nabycie jej udziałów (akcji). Tym samym Spółka winna ustalić wysokość wydatków, jakie poniosła na nabycie udziałów w czeskiej spółce, o które może zostać pomniejszona otrzymana po likwidacji spółki czeskiej gotówka. Dochodem (przychodem) z tytułu otrzymania majątku likwidowanej spółki, będzie bowiem nadwyżka uzyskanego z tego tytułu majątku ponad wartość wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów w spółce likwidowanej. Jeżeli nadwyżka taka nie wystąpi, to przekazany udziałowcowi w wyniku likwidacji majątek nie będzie podlegał opodatkowaniu, nie wystąpi bowiem dochód (przychód) do opodatkowania. Zatem jedyny skutek sytuacji, w której koszt nabycia/objęcia udziałów w spółce czeskiej jest większy niż wartość majątku otrzymanego po likwidacji sprowadzać się będzie do braku dochodu (przychodu) do opodatkowania z udziału w zyskach osób prawnych. Podkreślić jeszcze raz należy, że w przypadku likwidacji spółki koszty związane z nabyciem/objęciem udziałów są wyłączone z przychodu, a nie potrącane jako koszt jego uzyskania.

Reasumując, w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej opodatkowaniu podlega wartość majątku otrzymanego w wyniku likwidacji (przychodu z likwidacji), pomniejszonego o poniesione wydatki na nabycie udziałów (akcji), a nie nadwyżka zwróconego majątku nad wartością nominalną udziałów. Dokonywane pomniejszenie możliwe jest tylko do wysokości dochodu (przychodu), który jest kwotą graniczną przedmiotowego pomniejszenia (art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Jeżeli wartość nakładów wniesionych w zamian za nabyte lub objęte udziały (akcje) w spółce likwidowanej przewyższy wartość otrzymanego majątku, będziemy mieli z sytuacją, w której nie wystąpi dochód (przychód) do opodatkowania.

Za nieprawidłowe należało zatem uznać stanowisko Spółki, iż różnica między wartością nominalną udziałów, które posiada w spółce czeskiej a wartością, która przypadła jej do podziału po likwidacji spółki czeskiej stanowi u niej koszt podatkowy w momencie wykreślenia spółki czeskiej z rejestru sądowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.