IBPB-1-3/4510-310/16/MO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy planowane połączenie Spółki z Udziałowcem będzie neutralne podatkowo dla SPV na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 17 i 20 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy planowane połączenie Spółki z Udziałowcem będzie dla niej neutralne podatkowo (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy planowane połączenie Spółki z Udziałowcem będzie dla niej neutralne podatkowo.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 11 maja 2016 r. Znak: IBPB-1-3/4510-310/16/MO, IBPB-2-1/4514-232/16/PM wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 17 i 20 maja 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Udziałowiec”) składa wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu spółki kapitałowej, którą planuje utworzyć w przyszłości (dalej: „Spółka” lub „SPV”). SPV będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, do której Udziałowiec wniesie wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego, a w następstwie tej transakcji będzie posiadać 100% udziałów w Spółce.

W przyszłości planowane jest połączenie Spółki z Udziałowcem, tj. przejęcie w ramach którego Udziałowiec będzie spółką przejmującą, a SPV spółką przejmowaną. Do połączenia dojdzie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki przez Udziałowca.

Z uwagi na to, że w momencie przejęcia Udziałowiec będzie jedynym wspólnikiem Spółki, w następstwie połączenia Udziałowcowi nie zostaną wydane udziały oraz nie zostaną wypłacone dopłaty w gotówce. Ponadto, w wyniku połączenia, stosownie do art. 515 § 1 KSH, nie zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Udziałowca. Jednocześnie, w wyniku planowanego połączenia może dojść do wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań Spółki i Udziałowca w drodze tzw. konfuzji.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy planowane połączenie Spółki z Udziałowcem będzie neutralne podatkowo dla SPV na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)...

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane połączenie Spółki z Udziałowcem będzie dla SPV neutralne podatkowo na gruncie ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a ustawy o CIT, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Przepisy ustawy o CIT nie definiują pojęcia „przychodu”. Jednocześnie, w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT wskazano jedynie przykładowy, niewyczerpujący katalog przychodów, które są klasyfikowane jako podlegające opodatkowaniu CIT. Zdaniem Wnioskodawcy, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje jego definitywny charakter rozumiany jako przysporzenie, które ostatecznie i faktycznie powiększa aktywa osoby prawnej. Tym samym, kluczową cechą dla uznania przysporzenia za przychód podlegający opodatkowaniu CIT jest stwierdzenie faktu powiększenia majątku podatnika. Należy jednocześnie zauważyć, że powiększenie majątku może nastąpić nie tylko poprzez zwiększenie aktywów (zasobów majątkowych), ale dotyczy również zmniejszenia wielkości zobowiązań podmiotu otrzymującego przychód.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym połączeniem Spółki z Udziałowcem, po stronie SPV nie powstanie jakikolwiek przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu CIT.

Neutralność planowanego połączenia na gruncie ustawy o CIT wynika m.in. z celu tej operacji. Należy wskazać, że na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w wyniku planowanego połączenia całość majątku SPV zostanie przeniesiona na Udziałowca, a sama Spółka ulegnie rozwiązaniu, stosownie do art. 493 § 1 KSH. SPV nie otrzyma w zamian za wydawany majątek jakiegokolwiek przysporzenia (zmniejszeniu nie ulegną również jej zobowiązania). Zatem, Spółka nie osiągnie w związku z planowanym połączeniem żadnego przysporzenia o definitywnym charakterze, które mogłoby zostać zaklasyfikowane jako przychód podlegający opodatkowaniu CIT (w praktyce pomniejszy stan posiadanych uprzednio aktywów).

Za wskazanym powyżej stanowiskiem, zdaniem Wnioskodawcy, przemawiają także uregulowania zawarte w ustawie o CIT, które odnoszą się do skutków połączenia spółek kapitałowych po stronie wspólników spółki przejmowanej oraz spółki przejmującej.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej stanowiącego wartość nominalną udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną. Natomiast, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o CIT, przy połączeniu lub podziale spółek:

  • dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
  • dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

W opinii Wnioskodawcy, brak określenia w ustawie o CIT, uregulowań szczególnych dotyczących skutków łączenia spółek dla spółki przejmowanej - takich jak przewidzianych dla wspólników spółki przejmowanej oraz spółki przejmującej - świadczy o tym, że ustawodawca nie przewidział możliwości rozpoznawania przez spółkę przejmowaną przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT. Tym samym, omawiana transakcja nie będzie rodzić skutków na gruncie ustawy o CIT dla SPV.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.