Udziałowiec | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udziałowiec. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
cze

Istota:

Czy planowane połączenie Spółki z Udziałowcem będzie neutralne podatkowo dla SPV na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?

Fragment:

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej: „ Udziałowiec ”) składa wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu spółki kapitałowej, którą planuje utworzyć w przyszłości (dalej: „ Spółka ” lub „ SPV ”). SPV będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, do której Udziałowiec wniesie wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego, a w następstwie tej transakcji będzie posiadać 100% udziałów w Spółce. W przyszłości planowane jest połączenie Spółki z Udziałowcem, tj. przejęcie w ramach którego Udziałowiec będzie spółką przejmującą, a SPV spółką przejmowaną. Do połączenia dojdzie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „ KSH ”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki przez Udziałowca. Z uwagi na to, że w momencie przejęcia Udziałowiec będzie jedynym wspólnikiem Spółki, w następstwie połączenia Udziałowcowi nie zostaną wydane udziały oraz nie zostaną wypłacone dopłaty w gotówce. Ponadto, w wyniku połączenia, stosownie do art. 515 § 1 KSH, nie zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Udziałowca.

2012
20
gru

Istota:

Czy nieodpłatne pełnienie przez Pana X. funkcji prezesa zarządu Spółki oraz nieodpłatne zarządzanie Spółką stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, który to przychód strona powinna w danym okresie rozliczeniowym (kwartał lub rok podatkowy) oszacować oraz określić od uzyskanego z tego tytułu przychodu w danym okresie rozliczeniowym (kwartał lub rok podatkowy) wysokość należnego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, w tym też zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych?

Fragment:

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy udziałowiec pełni funkcję członka zarządu (prezesa) bez wynagrodzenia. Udziałowiec ma prawo do uzyskania w przyszłości od spółki przysporzenia majątkowego w postaci dywidendy. W takim bowiem przypadku wynagrodzeniem wspólnika jest, wynikające z art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do udziału w zysku tej osoby prawnej. W ramach stosunków łączących spółkę kapitałową ze wspólnikami takiej spółki szczególną rolę odgrywają świadczenia wynikające z umowy spółki. Do takich świadczeń zaliczyć można m.in. obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy spółki, obowiązek wnoszenia dopłat uchwalonych przez zgromadzenie wspólników, pełnienie funkcji w organach spółki, itp. W przypadku tego rodzaju świadczeń wspólników na rzecz Spółki nie można uznać, że Spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie, nawet jeżeli nie zostało określone z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie wspólników. Reasumując, świadczenie otrzymane przez Spółkę, w postaci pełnienia przez udziałowca tejże Spółki funkcji prezesa bez wynagrodzenia w sytuacji, gdy spełniający uzyska lub ma uzyskać w przyszłości wzajemnie pewną korzyść majątkową (np. tzw. dywidendę) – nie jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2012
9
lis

Istota:

Zakres skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki

Fragment:

Możliwa jest sytuacja, w której wspólnik/udziałowiec Wnioskodawcy dokapitalizuje Spółkę zawierając z nią umowę pożyczki. Przedmiotem umowy pożyczki byłyby pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym w Polsce. Wspólnik/udziałowiec nie zajmuje się profesjonalnie udzielaniem pożyczek. W związku z udzieloną pożyczką nie byłby opodatkowany VAT (nie korzystałby ze zwolnienia). Należy wskazać, iż Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej. Tym samym postanowienia ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie mają zastosowania do spółek, będących podmiotami prawa ukraińskiego. W związku z powyższym należy uznać, iż - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – Spółka prawa ukraińskiego (Т.), nie jest spółką kapitałową w rozumieniu art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i w konsekwencji nie może być za taką spółkę uważana dla potrzeb zastosowania zwolnienia określonego w art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż umowa pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnym na podstawie art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy nadmienić, iż w powyższej sprawie nie będzie miało zastosowania zwolnienie określone w art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

2012
12
wrz

Istota:

Wartość majątku otrzymanego w związku likwidacją osoby prawnej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów. Wobec powyższego przychodem do opodatkowania jest różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji, a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód do opodatkowania nie wystąpi natomiast w sytuacji nabycia majątku likwidowanej spółki o wartości równej lub mniejszej wkładom pieniężnym i niepieniężnym uprzednio wniesionym do spółki na nabycie lub objęcie udziałów.

Fragment:

W przypadku zwrotu majątku spółki ewentualny dochód wystąpiłby dopiero wówczas, gdyby udziałowiec uzyskał przychód przewyższający poniesione przez niego wydatki na objęcie udziałów. W tym przypadku zwrot jest mniejszy od kwoty wcześniej wyłożonej. Dochód więc nie wystąpił. Udziały jako jedyny majątek w spółce nie stanowią zysku osoby prawnej, nie spełniają przesłanek art. 24 ust. 5 pkt 3, nie stanowią więc dochodu do opodatkowania. Spółka nie ma zatem obowiązku obciążania podatkiem dochodowym zwracanych udziałów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji. podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2012
1
wrz

Istota:

Otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Byłego Udziałowca będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Nabywając udziały w Spółce, Wnioskodawca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki obecnego udziałowca („ Obecny Udziałowiec ”). W Spółce (której udziały planuje nabyć Wnioskodawca) poprzedni udziałowiec („ Były Udziałowiec ”) wniósł dopłaty zgodnie z uchwałami zgromadzeń wspólników oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: „ KSH ”). Wniesione dopłaty mają charakter dopłat zwrotnych i do dnia dzisiejszego nie zostały zwrócone zarówno Byłemu Udziałowcowi jak i Obecnemu Udziałowcowi. Już po nabyciu udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę od obecnego udziałowca wszystkie lub część dopłat wniesionych uprzednio do Spółki przez Byłego Udziałowca może zostać zwrócone na rzecz Wnioskodawcy (nowego udziałowca) na podstawie art. 179 § 1 KSH oraz odpowiednich postanowień Umowy Spółki. Kwota dopłat, które zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę w przyszłości, będzie stanowiła równowartość kwoty dopłat faktycznie wniesionych do Spółki przez Byłego Udziałowca i niezwróconych Obecnemu Udziałowcowi do dnia nabycia udziałów w Spółce. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę dopłat wniesionych do Spółki przez Byłego Udziałowca, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, spowoduje konieczność rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

2011
15
gru

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia do spółki z o. o. wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej.

Fragment:

Zgodnie z umową Spółki I udziały jednego z udziałowców Spółki I będą uprzywilejowane w zakresie prawa głosu (dalej jako: „ Udziałowiec uprzywilejowany ”). Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu przyznaje 2 głosy na jeden udział. W konsekwencji Udziałowiec uprzywilejowany dysponować będzie bezwzględną większością praw głosu w Spółce I. Wnioskodawca wspólnie z pozostałymi udziałowcami Spółki I, w tym z Udziałowcem uprzywilejowanym, zamierzają wnieść tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) należące do nich udziały w Spółce I do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Polsce (dalej jako: „ Spółka II ”). Wnioskodawca i pozostali udziałowcy Spółki I w tym Udziałowiec uprzywilejowany będą wnosić udziały w Spółce I do Spółki II jednocześnie tzn. w tym samym dniu i w tym samym akcie notarialnym przeniosą na Spółkę II udziały będące przedmiotem aportu. Wartość udziałów w Spółce I zostanie wyceniona według ich wartości rynkowej. Wnioskodawca i pozostali udziałowcy Spółki I, w tym Udziałowiec uprzywilejowany, w zamian za udziały w Spółce I otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki II (wymiana udziałów). Kapitał zakładowy Spółki II zostanie podwyższony o wartość rynkową wnoszonych do niej udziałów w Spółce I.

2011
14
gru

Istota:

Skutki podatkowe wniesienia do spółki z o. o. wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej.

Fragment:

Zgodnie z umową Spółki I udziały jednego z udziałowców Spółki I będą uprzywilejowane w zakresie prawa głosu (dalej jako: „ Udziałowiec uprzywilejowany ”). Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu przyznaje 2 głosy na jeden udział. W konsekwencji Udziałowiec uprzywilejowany dysponować będzie bezwzględną większością praw głosu w Spółce I. Wnioskodawca wspólnie z pozostałymi udziałowcami Spółki I, w tym z Udziałowcem uprzywilejowanym, zamierzają wnieść tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) należące do nich udziały w Spółce I do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Polsce (dalej jako: „ Spółka II ”). Wnioskodawca i pozostali udziałowcy Spółki I w tym Udziałowiec uprzywilejowany będą wnosić udziały w Spółce I do Spółki II jednocześnie tzn. w tym samym dniu i w tym samym akcie notarialnym przeniosą na Spółkę II udziały będące przedmiotem aportu. Wartość udziałów w Spółce I zostanie wyceniona według ich wartości rynkowej. Wnioskodawca i pozostali udziałowcy Spółki I, w tym Udziałowiec uprzywilejowany, w zamian za udziały w Spółce I otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki II (wymiana udziałów). Kapitał zakładowy Spółki II zostanie podwyższony o wartość rynkową wnoszonych do niej udziałów w Spółce I.

2011
1
wrz

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskani przychodu różnicy między wartością nominalną udziałów, które Spółka posiadała w zlikwidowanej spółce czeskiej a wypłaconą jej częścią pozostałą do podziału po likwidacji spółki czeskiej

Fragment:

Powołane powyżej przepisy, określające powstanie przychodu (dochodu) z tytułu wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej nie nakazują bowiem określać różnicy pomiędzy nominalną wartością udziałów, które udziałowiec posiadał w likwidowanej spółce a wartością otrzymanego majątku. Przepisy te stanowią natomiast, że opodatkowaniu podlega nadwyżka pomiędzy przypadającym na danego udziałowca przychodem z podziału majątku likwidowanej spółki a kwotą poniesionych wydatków na objęcie lub nabycie jej udziałów (akcji). Tym samym Spółka winna ustalić wysokość wydatków, jakie poniosła na nabycie udziałów w czeskiej spółce, o które może zostać pomniejszona otrzymana po likwidacji spółki czeskiej gotówka. Dochodem (przychodem) z tytułu otrzymania majątku likwidowanej spółki, będzie bowiem nadwyżka uzyskanego z tego tytułu majątku ponad wartość wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów w spółce likwidowanej. Jeżeli nadwyżka taka nie wystąpi, to przekazany udziałowcowi w wyniku likwidacji majątek nie będzie podlegał opodatkowaniu, nie wystąpi bowiem dochód (przychód) do opodatkowania. Zatem jedyny skutek sytuacji, w której koszt nabycia/objęcia udziałów w spółce czeskiej jest większy niż wartość majątku otrzymanego po likwidacji sprowadzać się będzie do braku dochodu (przychodu) do opodatkowania z udziału w zyskach osób prawnych.

2011
1
wrz

Istota:

Stwierdzić należy, iż przeszacowanie wartości gruntu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jest Wnioskodawca nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych, oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach, podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni), wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b, przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c, należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: opłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu, przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy, nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Udziałowca części udziałów w Spółce, w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, przy założeniu, iż Udziałowiec będzie nadal posiadał co najmniej 10% udziałów w Spółce, a tym samym w przyszłości spełniony zostanie warunek posiadania przez Udziałowca udziałów w Spółce nieprzerwanie przez okres dwóch lat, uzyskany przychód pozostanie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4-4b w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP i w konsekwencji, na mocy brzmienia art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o PDOP, Spółka będzie zobowiązana do poboru podatku od uzyskanego przez Udziałowca przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki w celu ich umorzenia?

Fragment:

W tym celu Spółka odkupi część udziałów własnych, w celu ich dobrowolnego umorzenia, za wynagrodzeniem w formie pieniężnej na rzecz jej udziałowca (dalej: Udziałowiec). Pozostały po umorzeniu pakiet udziałów w Spółce pozostanie we władaniu Udziałowca (po morzeniu Udziałowiec nadal będzie dysponował co najmniej 10% udziałów w Spółce). Na dzień umorzenia Udziałowiec nie będzie posiadał udziałów w Spółce przez okres dwóch lat, niemniej pozostałe po umorzeniu udziały w Spółce utrzymywane będą przez Udziałowca co najmniej przez okres dwóch lat (nieprzerwanie). Udziałowiec będzie spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegającą obowiązkowi podatkowemu w zakresie PDOP od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Udziałowca części udziałów w Spółce, w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, przy założeniu, iż Udziałowiec będzie nadal posiadał co najmniej 10% udziałów w Spółce, a tym samym w przyszłości spełniony zostanie warunek posiadania przez Udziałowca udziałów w Spółce nieprzerwanie przez okres dwóch lat, uzyskany przychód pozostanie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4-4b w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP i w konsekwencji, na mocy brzmienia art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o PDOP, Spółka będzie zobowiązana do poboru podatku od uzyskanego przez Udziałowca przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki w celu ich umorzenia...