Udziałowiec | Interpretacje podatkowe

Udziałowiec | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udziałowiec. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy planowane połączenie Spółki z Udziałowcem będzie neutralne podatkowo dla SPV na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
Fragment:
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca (dalej: „ Udziałowiec ”) składa wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w imieniu spółki kapitałowej, którą planuje utworzyć w przyszłości (dalej: „ Spółka ” lub „ SPV ”). SPV będzie spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, do której Udziałowiec wniesie wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego, a w następstwie tej transakcji będzie posiadać 100% udziałów w Spółce. W przyszłości planowane jest połączenie Spółki z Udziałowcem, tj. przejęcie w ramach którego Udziałowiec będzie spółką przejmującą, a SPV spółką przejmowaną. Do połączenia dojdzie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „ KSH ”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki przez Udziałowca. Z uwagi na to, że w momencie przejęcia Udziałowiec będzie jedynym wspólnikiem Spółki, w następstwie połączenia Udziałowcowi nie zostaną wydane udziały oraz nie zostaną wypłacone dopłaty w gotówce. Ponadto, w wyniku połączenia, stosownie do art. 515 § 1 KSH, nie zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Udziałowca.
2016
28
cze

Istota:
Czy nieodpłatne pełnienie przez Pana X. funkcji prezesa zarządu Spółki oraz nieodpłatne zarządzanie Spółką stanowi dla Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, który to przychód strona powinna w danym okresie rozliczeniowym (kwartał lub rok podatkowy) oszacować oraz określić od uzyskanego z tego tytułu przychodu w danym okresie rozliczeniowym (kwartał lub rok podatkowy) wysokość należnego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, w tym też zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych?
Fragment:
Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy udziałowiec pełni funkcję członka zarządu (prezesa) bez wynagrodzenia. Udziałowiec ma prawo do uzyskania w przyszłości od spółki przysporzenia majątkowego w postaci dywidendy. W takim bowiem przypadku wynagrodzeniem wspólnika jest, wynikające z art. 191 § 1 Kodeksu spółek handlowych, prawo do udziału w zysku tej osoby prawnej. W ramach stosunków łączących spółkę kapitałową ze wspólnikami takiej spółki szczególną rolę odgrywają świadczenia wynikające z umowy spółki. Do takich świadczeń zaliczyć można m.in. obowiązek wniesienia wkładu na kapitał zakładowy spółki, obowiązek wnoszenia dopłat uchwalonych przez zgromadzenie wspólników, pełnienie funkcji w organach spółki, itp. W przypadku tego rodzaju świadczeń wspólników na rzecz Spółki nie można uznać, że Spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie, nawet jeżeli nie zostało określone z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie wspólników. Reasumując, świadczenie otrzymane przez Spółkę, w postaci pełnienia przez udziałowca tejże Spółki funkcji prezesa bez wynagrodzenia w sytuacji, gdy spełniający uzyska lub ma uzyskać w przyszłości wzajemnie pewną korzyść majątkową (np. tzw. dywidendę) – nie jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2012
20
gru

Istota:
Zakres skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki
Fragment:
Możliwa jest sytuacja, w której wspólnik/udziałowiec Wnioskodawcy dokapitalizuje Spółkę zawierając z nią umowę pożyczki. Przedmiotem umowy pożyczki byłyby pieniądze zgromadzone na rachunku bankowym w Polsce. Wspólnik/udziałowiec nie zajmuje się profesjonalnie udzielaniem pożyczek. W związku z udzieloną pożyczką nie byłby opodatkowany VAT (nie korzystałby ze zwolnienia). Należy wskazać, iż Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej. Tym samym postanowienia ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie mają zastosowania do spółek, będących podmiotami prawa ukraińskiego. W związku z powyższym należy uznać, iż - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – Spółka prawa ukraińskiego (Т.), nie jest spółką kapitałową w rozumieniu art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i w konsekwencji nie może być za taką spółkę uważana dla potrzeb zastosowania zwolnienia określonego w art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż umowa pożyczki będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnym na podstawie art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy nadmienić, iż w powyższej sprawie nie będzie miało zastosowania zwolnienie określone w art. 9 pkt 10 lit. i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
2012
9
lis

Istota:
Wartość majątku otrzymanego w związku likwidacją osoby prawnej, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów. Wobec powyższego przychodem do opodatkowania jest różnica pomiędzy wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji, a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód do opodatkowania nie wystąpi natomiast w sytuacji nabycia majątku likwidowanej spółki o wartości równej lub mniejszej wkładom pieniężnym i niepieniężnym uprzednio wniesionym do spółki na nabycie lub objęcie udziałów.
Fragment:
W przypadku zwrotu majątku spółki ewentualny dochód wystąpiłby dopiero wówczas, gdyby udziałowiec uzyskał przychód przewyższający poniesione przez niego wydatki na objęcie udziałów. W tym przypadku zwrot jest mniejszy od kwoty wcześniej wyłożonej. Dochód więc nie wystąpił. Udziały jako jedyny majątek w spółce nie stanowią zysku osoby prawnej, nie spełniają przesłanek art. 24 ust. 5 pkt 3, nie stanowią więc dochodu do opodatkowania. Spółka nie ma zatem obowiązku obciążania podatkiem dochodowym zwracanych udziałów. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14 - 15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji. podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
2012
12
wrz

Istota:
Otrzymany przez Wnioskodawcę zwrot dopłat wniesionych do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Byłego Udziałowca będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym w oparciu o przepis art. 21 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Nabywając udziały w Spółce, Wnioskodawca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki obecnego udziałowca („ Obecny Udziałowiec ”). W Spółce (której udziały planuje nabyć Wnioskodawca) poprzedni udziałowiec („ Były Udziałowiec ”) wniósł dopłaty zgodnie z uchwałami zgromadzeń wspólników oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej: „ KSH ”). Wniesione dopłaty mają charakter dopłat zwrotnych i do dnia dzisiejszego nie zostały zwrócone zarówno Byłemu Udziałowcowi jak i Obecnemu Udziałowcowi. Już po nabyciu udziałów w Spółce przez Wnioskodawcę od obecnego udziałowca wszystkie lub część dopłat wniesionych uprzednio do Spółki przez Byłego Udziałowca może zostać zwrócone na rzecz Wnioskodawcy (nowego udziałowca) na podstawie art. 179 § 1 KSH oraz odpowiednich postanowień Umowy Spółki. Kwota dopłat, które zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę w przyszłości, będzie stanowiła równowartość kwoty dopłat faktycznie wniesionych do Spółki przez Byłego Udziałowca i niezwróconych Obecnemu Udziałowcowi do dnia nabycia udziałów w Spółce. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę dopłat wniesionych do Spółki przez Byłego Udziałowca, w ramach zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, spowoduje konieczność rozpoznania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
2012
1
wrz

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia do spółki z o. o. wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej.
Fragment:
Zgodnie z umową Spółki I udziały jednego z udziałowców Spółki I będą uprzywilejowane w zakresie prawa głosu (dalej jako: „ Udziałowiec uprzywilejowany ”). Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu przyznaje 2 głosy na jeden udział. W konsekwencji Udziałowiec uprzywilejowany dysponować będzie bezwzględną większością praw głosu w Spółce I. Wnioskodawca wspólnie z pozostałymi udziałowcami Spółki I, w tym z Udziałowcem uprzywilejowanym, zamierzają wnieść tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) należące do nich udziały w Spółce I do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Polsce (dalej jako: „ Spółka II ”). Wnioskodawca i pozostali udziałowcy Spółki I w tym Udziałowiec uprzywilejowany będą wnosić udziały w Spółce I do Spółki II jednocześnie tzn. w tym samym dniu i w tym samym akcie notarialnym przeniosą na Spółkę II udziały będące przedmiotem aportu. Wartość udziałów w Spółce I zostanie wyceniona według ich wartości rynkowej. Wnioskodawca i pozostali udziałowcy Spółki I, w tym Udziałowiec uprzywilejowany, w zamian za udziały w Spółce I otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki II (wymiana udziałów). Kapitał zakładowy Spółki II zostanie podwyższony o wartość rynkową wnoszonych do niej udziałów w Spółce I.
2011
15
gru

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia do spółki z o. o. wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w polskiej spółce kapitałowej.
Fragment:
Zgodnie z umową Spółki I udziały jednego z udziałowców Spółki I będą uprzywilejowane w zakresie prawa głosu (dalej jako: „ Udziałowiec uprzywilejowany ”). Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu przyznaje 2 głosy na jeden udział. W konsekwencji Udziałowiec uprzywilejowany dysponować będzie bezwzględną większością praw głosu w Spółce I. Wnioskodawca wspólnie z pozostałymi udziałowcami Spółki I, w tym z Udziałowcem uprzywilejowanym, zamierzają wnieść tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) należące do nich udziały w Spółce I do innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę w Polsce (dalej jako: „ Spółka II ”). Wnioskodawca i pozostali udziałowcy Spółki I w tym Udziałowiec uprzywilejowany będą wnosić udziały w Spółce I do Spółki II jednocześnie tzn. w tym samym dniu i w tym samym akcie notarialnym przeniosą na Spółkę II udziały będące przedmiotem aportu. Wartość udziałów w Spółce I zostanie wyceniona według ich wartości rynkowej. Wnioskodawca i pozostali udziałowcy Spółki I, w tym Udziałowiec uprzywilejowany, w zamian za udziały w Spółce I otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki II (wymiana udziałów). Kapitał zakładowy Spółki II zostanie podwyższony o wartość rynkową wnoszonych do niej udziałów w Spółce I.
2011
14
gru

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskani przychodu różnicy między wartością nominalną udziałów, które Spółka posiadała w zlikwidowanej spółce czeskiej a wypłaconą jej częścią pozostałą do podziału po likwidacji spółki czeskiej
Fragment:
Powołane powyżej przepisy, określające powstanie przychodu (dochodu) z tytułu wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej nie nakazują bowiem określać różnicy pomiędzy nominalną wartością udziałów, które udziałowiec posiadał w likwidowanej spółce a wartością otrzymanego majątku. Przepisy te stanowią natomiast, że opodatkowaniu podlega nadwyżka pomiędzy przypadającym na danego udziałowca przychodem z podziału majątku likwidowanej spółki a kwotą poniesionych wydatków na objęcie lub nabycie jej udziałów (akcji). Tym samym Spółka winna ustalić wysokość wydatków, jakie poniosła na nabycie udziałów w czeskiej spółce, o które może zostać pomniejszona otrzymana po likwidacji spółki czeskiej gotówka. Dochodem (przychodem) z tytułu otrzymania majątku likwidowanej spółki, będzie bowiem nadwyżka uzyskanego z tego tytułu majątku ponad wartość wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów w spółce likwidowanej. Jeżeli nadwyżka taka nie wystąpi, to przekazany udziałowcowi w wyniku likwidacji majątek nie będzie podlegał opodatkowaniu, nie wystąpi bowiem dochód (przychód) do opodatkowania. Zatem jedyny skutek sytuacji, w której koszt nabycia/objęcia udziałów w spółce czeskiej jest większy niż wartość majątku otrzymanego po likwidacji sprowadzać się będzie do braku dochodu (przychodu) do opodatkowania z udziału w zyskach osób prawnych.
2011
1
wrz

Istota:
Stwierdzić należy, iż przeszacowanie wartości gruntu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcem jest Wnioskodawca nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych, oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach, podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni), wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b, przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c, należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: opłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych, realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu, przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy, nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.
2011
1
wrz

Istota:
Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Udziałowca części udziałów w Spółce, w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, przy założeniu, iż Udziałowiec będzie nadal posiadał co najmniej 10% udziałów w Spółce, a tym samym w przyszłości spełniony zostanie warunek posiadania przez Udziałowca udziałów w Spółce nieprzerwanie przez okres dwóch lat, uzyskany przychód pozostanie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4-4b w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP i w konsekwencji, na mocy brzmienia art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o PDOP, Spółka będzie zobowiązana do poboru podatku od uzyskanego przez Udziałowca przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki w celu ich umorzenia?
Fragment:
W tym celu Spółka odkupi część udziałów własnych, w celu ich dobrowolnego umorzenia, za wynagrodzeniem w formie pieniężnej na rzecz jej udziałowca (dalej: Udziałowiec). Pozostały po umorzeniu pakiet udziałów w Spółce pozostanie we władaniu Udziałowca (po morzeniu Udziałowiec nadal będzie dysponował co najmniej 10% udziałów w Spółce). Na dzień umorzenia Udziałowiec nie będzie posiadał udziałów w Spółce przez okres dwóch lat, niemniej pozostałe po umorzeniu udziały w Spółce utrzymywane będą przez Udziałowca co najmniej przez okres dwóch lat (nieprzerwanie). Udziałowiec będzie spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podlegającą obowiązkowi podatkowemu w zakresie PDOP od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w przypadku odpłatnego zbycia przez Udziałowca części udziałów w Spółce, w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem w formie pieniężnej, przy założeniu, iż Udziałowiec będzie nadal posiadał co najmniej 10% udziałów w Spółce, a tym samym w przyszłości spełniony zostanie warunek posiadania przez Udziałowca udziałów w Spółce nieprzerwanie przez okres dwóch lat, uzyskany przychód pozostanie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 22 ust. 4-4b w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP i w konsekwencji, na mocy brzmienia art. 26 ust. 1c pkt 1 ustawy o PDOP, Spółka będzie zobowiązana do poboru podatku od uzyskanego przez Udziałowca przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów Spółki w celu ich umorzenia...
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Udziałowiec
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.