ITPP2/443-1625/11/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowania czynności darowizny udziałów w spółce kapitałowej na rzecz kontrahenta z siedzibą na Cyprze.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2011 r. (data wpływu 21 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności darowizny udziałów w spółce kapitałowej na rzecz kontrahenta z siedzibą na Cyprze – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności darowizny udziałów w spółce kapitałowej na rzecz kontrahenta z siedzibą na Cyprze.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Posiada Pani miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z tym podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Nie prowadzi Pani działalności gospodarczej. W przyszłości zamierza objąć udziały lub akcje w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski. Następnie, po objęciu tych udziałów zamierza je przekazać w formie darowizny spółce kapitałowej z siedzibą na Cyprze. Spółka cypryjska jest rezydentem podatkowym Cypru, tzn. podlega tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce położenia ich źródeł, z zastrzeżeniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Cypr.

W zamian za dokonanie darowizny nie otrzyma Pani od spółki cypryjskiej żadnego świadczenia, w szczególności nie otrzyma zapłaty za udziały, ani nie obejmie nowowyemitowanych udziałów w tej spółce. Ponadto, w związku z otrzymaniem darowizny spółka cypryjska nie będzie ani teraz, ani w przyszłości zobowiązana do dokonania jakichkolwiek świadczeń na Pani rzecz.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy darowizna opisanych udziałów jest zaliczana do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)...
  2. Czy darowizna udziałów w spółce z o.o., dokonana na rzecz spółki cypryjskiej, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana darowizna udziałów nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Nadmieniła Pani, iż nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a przedmiotowa czynność nie stanowi przedmiotu jakichkolwiek podejmowanych działalności.

Wskazała, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary w świetle art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również (między innymi) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  • użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
  • nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W ust. 2 wskazano, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazała Pani, iż zgodnie z wykładnią przepisów dyrektywy stosowaną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, samo tylko posiadanie papierów wartościowych, a także ich zbywanie oraz nabywanie co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej, a zatem podmiot dokonujący tych czynności nie ma statusu podatnika. W świetle orzecznictwa Trybunału, działalność gospodarcza nie obejmuje działalności polegającej na posiadaniu udziałów i innych papierów wartościowych (sprawa Polysar lnvestments Netherlands BV v. Inspecteur der lnvoerrechten en Accijnzen pod sygn. C-60/90, sprawa Harnaś Heim CV v. Staatssecretaris van Financien pod sygn. C-80/95) oraz na nabywaniu i zbywaniu udziałów (sprawa Wellcome Trust Ltd v. Commissioners of Customs and Excise pod sygn. C-155/94).

Od zasady nieopodatkowania przeniesienia udziału w spółce orzecznictwo dopuszcza wyjątki, między innymi: sprzedaż akcji (udziałów) prowadzona jest w ramach działalności maklerskiej i brokerskiej, lub w sytuacjach gdzie posiadanie akcji (udziałów) jest bezpośrednim, stałym i koniecznym warunkiem rozszerzenia działalności gospodarczej posiadacza.

Biorąc pod uwagę wyżej wskazane uregulowania prawne oraz opisane zdarzenie przyszłe, w Pani ocenie, odpłatne dostawy towarów lub odpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tylko wtedy, gdy są dokonywane przez podmiot o statusie podatnika i pod warunkiem, że działa on w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności. Zakres opodatkowania wyznacza zatem czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze.

Wskazała Pani, iż w przedstawionym stanie faktycznym jako osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie działa jako podatnik VAT (nie jest podatnikiem i nie działa w charakterze podatnika).

Reasumując, w Pani ocenie, transakcja darowizny udziałów w spółce polskiej na rzecz spółki cypryjskiej stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z faktem, iż nie prowadzi Pani działalności gospodarczej i czynność nie ma znamion profesjonalnej aktywności w zakresie obrotu udziałami/akcjami.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, co oznacza, iż w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.