ITPB4/4511-254/16/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji, w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zagranicznej do FIZ:
- jeśli wartość otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ odpowiadająca wartości udziałów w Spółce Zagranicznej wynikającej z wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT i jednocześnie
- wartość ta będzie niższa niż koszty uzyskania przychodu z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zagranicznej do FIZ określona jako wysokość faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na nabycie udziałów w Spółce Zagranicznej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT,
to na moment objęcia certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy straty, o której mowa w art. 9 ust. 3 w zw. z art. 9 ust. 6 ustawy o PIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 14 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia certyfikatów inwestycyjnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca jest właścicielem m.in. udziałów w spółce kapitałowej mającej siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska kraju Unii Europejskiej (dalej: „Spółka Zagraniczna”). Udziały w Spółce Zagranicznej zostały przez Wnioskodawcę nabyte za gotówkę.

Wnioskodawca planuje przystąpienie do zamkniętego funduszu inwestycyjnego (dalej: „FIZ”) działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm.).

Przystąpienie Wnioskodawcy do FIZ nastąpi poprzez objęcie przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ w zamian za wniesienie przez Wnioskodawcę do FIZ posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zagranicznej. Wartość emisyjna obejmowanych przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych FIZ będzie odpowiadała wartości udziałów w Spółce Zagranicznej wynikającej z wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę.

Objęcie przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ w zamian za wniesienie przez Wnioskodawcę do FIZ posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zagranicznej nie nastąpi w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji, w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zagranicznej do FIZ:

 • jeśli wartość otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ odpowiadająca wartości udziałów w Spółce Zagranicznej wynikającej z wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT i jednocześnie
 • wartość ta będzie niższa niż koszty uzyskania przychodu z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zagranicznej do FIZ określona jako wysokość faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na nabycie udziałów w Spółce Zagranicznej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT,

to na moment objęcia certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy straty, o której mowa w art. 9 ust. 3 w zw. z art. 9 ust. 6 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zagranicznej do FIZ:

 • jeśli wartość otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ odpowiadająca wartości udziałów w Spółce Zagranicznej wynikającej z wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę stanowić będzie dla Wnioskodawcy przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT i jednocześnie
 • wartość ta będzie niższa niż koszty uzyskania przychodu z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zagranicznej do FIZ określona jako wysokość faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na nabycie udziałów w Spółce Zagranicznej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT,

to na moment objęcia certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy straty, o której mowa w art. 9 ust. 3 w zw. z art. 9 ust. 6 ustawy o PIT.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że przeniesienie udziałów w Spółce Zagranicznej na rzecz FIZ należy uznać dla celów podatkowych za opodatkowaną transakcję odpłatnego zbycia tych udziałów.

Powyższe wynika w szczególności z faktu, że:

 • wniesienie udziałów w Spółce Zagranicznej do FIZ spowoduje zmianę właściciela ww. udziałów - w miejsce Wnioskodawcy ich właścicielem zostanie FIZ;
 • jednocześnie, powyższa transakcja ma charakter transakcji wzajemnej - obejmowane przez Wnioskodawcę certyfikaty inwestycyjne emitowane przez FIZ są przekazywane w zamian za udziały wnoszone do FIZ przez Wnioskodawcę;
 • ponadto, certyfikaty inwestycyjne emitowane przez FIZ posiadają określoną wartość majątkową dla obejmującego ww. certyfikaty - tj. Wnioskodawcy.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 listopada 2014 r., sygn. ITPB3/423-375a/14/DK;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 lutego 2014 r., sygn. ILPB2/415-1113/13-2/JK.

W nawiązaniu do powyższego należy zauważyć, że ustawa o PIT zawiera regulacje dotyczące opodatkowania odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych:

 • na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych; oraz
 • zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych; ponadto
 • art. 30b ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT stanowi, że dochodem z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 - zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT, od ww. dochodu podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu; a jednocześnie
 • zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

W świetle powyższego oraz mając na uwadze fakt, że operację wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zagranicznej do FIZ należy traktować dla celów podatkowych jako odpłatne zbycie tych udziałów, na ww. transakcji Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód podatkowy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT w wysokości wartości otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ, która to wartość odpowiadałaby wartości wnoszonych do FIZ przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zagranicznej wynikającej z wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę.

Jednocześnie, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków poniesionych na nabycie udziałów w Spółce Zagranicznej wnoszonych do FIZ.

Powyższe wnioski zostały potwierdzono przykładowo w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 20 lipca 2015 r. sygn. ILPB2/4511-1-401/15-2/WM;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 listopada 2013 r. sygn. ILPB2/41 5-781/13-3/JK;
 • w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 października 2013 r., sygn. IPPB1/415-907/13-2/EC.

Jednocześnie, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT, dochód do opodatkowania na ww. transakcji powinien zostać ustalony jako różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) (tj. wartością otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT (tj. wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów w Spółce Zagranicznej wnoszonych do FIZ).

W przypadku, gdy wysokość kosztu uzyskania przychodu przekroczy wysokość przychodu (ustaloną zgodnie z ww. przepisem art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT), to różnica pomiędzy wartością wydatków poniesionych na nabycie udziałów w Spółce Zagranicznej wnoszonych do FIZ a wartością wnoszonych przez Wnioskodawcę do FIZ udziałów w Spółce Zagranicznej wynikającą z wyceny przygotowanej przez niezależnego rzeczoznawcę będzie stanowiła dla Wnioskodawcy poniesioną w roku podatkowym stratę z kapitałów pieniężnych, o której mowa w art. 9 ust. 3 w zw. z art. 9 ust. 6 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157 ze zm.) fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wpłaty do funduszu inwestycyjnego dokonywane są w formie pieniężnej, a zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy do funduszu inwestycyjnego mogą być wniesione:

 1. zdematerializowane papiery wartościowe - jeżeli statut funduszu tak stanowi lub
 2. inne niż zdematerializowane papiery wartościowe, lub udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

Definicja papierów wartościowych została zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.). Stosownie do tego przepisu przez papiery wartościowe rozumie się:

 1. akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,
 2. inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Zgodnie z zapisem art. 7 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie do funduszu papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w cytowanym powyżej ust. 2.

Stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych, udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w prawach, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, zgodnie z odrębnymi przepisami, prawa z tych papierów, udziałów lub prawa, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Zatem wniesienie udziałów w spółce kapitałowej, o których mowa we wniosku do funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z wpłatą do funduszu.

Analiza powyższych regulacji uprawnia do wnioskowania, że w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym w momencie dokonania wpłaty w postaci udziałów spółki kapitałowej za certyfikaty inwestycyjne, nastąpi odpłatne przeniesienie tych udziałów na rzecz funduszu.

Reasumując w przedmiotowej sprawie wniesienie udziałów spółki kapitałowej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego będzie równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Nastąpi bowiem przeniesienie prawa własności wnoszonych udziałów.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Żaden z powoływanych wyżej przepisów ustawy nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia udziałów w spółkach kapitałowych do funduszu inwestycyjnego.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Jak już wskazywano wniesienie udziałów spółki kapitałowej do funduszu inwestycyjnego powoduje zmianę ich właściciela - właścicielem staje się bowiem fundusz inwestycyjny - stąd mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionych udziałów. Wniesienie przez Wnioskodawcę udziałów do funduszu inwestycyjnego zamkniętego będzie równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Nastąpi bowiem przeniesienie własności wnoszonych udziałów, a Wnioskodawca otrzyma w zamian certyfikaty inwestycyjne określonej wartości.

Wartość otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych odpowiadająca wartości wnoszonych przez Wnioskodawcę udziałów stanowić będzie podlegający opodatkowaniu przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że ustawodawca definiując przychód w art. 11 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączył z tej ogólnej definicji niektóre rodzaje przychodów i zdefiniował je odrębnie, w tym przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6.

Do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy zastosowanie mają ogólne zasady ustalania dochodu określone w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące, iż dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów ustala się w zależności od sposobu w jaki nabyto te udziały. W sytuacji zbycia udziałów nabytych w zamian za wkład niepieniężny koszty uzyskania przychodu określa się na podstawie art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazany art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości:

 1. określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a - jeżeli te udziały (akcje) zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej;
 2. przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

W przypadku natomiast zbycia udziałów nabytych w zamian za wkład pieniężny zastosowanie znajduje art. 23 ust. 1 pkt 38 przywołanej ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Zgodnie z art. 30b ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodów, o których mowa w ust. 1 nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Ogólna zasada ustalania dochodu wyrażona w art. 9 ust. 2 ww. ustawy stanowi, że dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Natomiast art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Zgodnie z art. 9 ust. 6 ww. ustawy, przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym z odpłatnego zbycia pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka) i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że z tytułu wniesienia udziałów Spółki Zagranicznej do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne po stronie Wnioskodawcy dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód podlegający opodatkowaniu stanowić będzie wartość otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych odpowiadająca wartości wnoszonych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce Zagranicznej. Niemniej jednak w sytuacji gdy wartość ta będzie niższa niż wysokość faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na nabycie udziałów w Spółce Zagranicznej ustalonych zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, to po stronie Wnioskodawcy dojdzie do powstania straty ze źródła przychodu kapitały pieniężne.

Na podatniku, który uzyskał dochód (poniósł stratę) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ciąży obowiązek złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania według ustalonego wzoru (formularz PIT-38), w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy). W tym samym terminie dokonuje się też wpłaty należnego podatku wynikającego z zeznania (art. 45 ust. 4 pkt 2 ustawy).

Końcowo wskazać należy, że zakres żądania wnioskodawcy wyznacza:

 1. stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony we wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego,
 2. stan prawny (przepisy prawa) wskazany przez wnioskodawcę oraz
 3. zagadnienie prawne, które ma być przedmiotem interpretacji, a które wskazuje pytanie (pytania) wnioskodawcy w kontekście jego wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego oraz własne stanowisko wnioskodawcy.

Ponadto tut. organ podkreśla, że w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nie ma uprawnień do oceny przedstawionego zdarzenia przyszłego, w kontekście całokształtu okoliczności związanych z przeprowadzoną transakcją, gdyż wykraczałoby to poza zakres wniosku wyznaczonego jego treścią oraz ustawowo określonymi ramami postępowania dotyczącego wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego. W postępowaniu tym organ interpretacyjny nie może bowiem oceniać stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) w aspekcie art. 199a Ordynacji podatkowej. Na mocy tego przepisu organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. Jeżeli pod pozorem dokonania czynności prawnej dokonano innej czynności prawnej, skutki podatkowe wywodzi się z tej ukrytej czynności prawnej.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe, mimo że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych i sądów, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.