ITPB4/4511-104/15-6/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności części udziałów przypadających Wnioskodawczyni po śmierci jej męża, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na treść przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.) oraz zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem I SA/Sz 1206/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu prawomocnego orzeczenia 23 maja 2018 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 5 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2015 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości.

Dotychczasowy przebieg postępowania.

W dniu 4 sierpnia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawczyni indywidualną interpretację znak: ITPB4/4511-104/15/MP, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości wskazując przy tym, że nabycie części opisanej we wniosku nieruchomości nastąpiło w dniu 22 stycznia 2014 r., tj. w dacie śmierci małżonka Wnioskodawczyni, zatem odpłatne zniesienie współwłasności przedmiotowej nieruchomości w części nabytej w drodze spadku po zmarłym mężu, dokonane w tym samym roku, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni na ww. interpretację przepisów prawa podatkowego wniosła pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów pismem z dnia 2 września 2015 r. znak: ITPB4/4511-1-9/15/MP stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawczyni na interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 4 sierpnia 2015 r. znak: ITPB4/4511-104/15/MP złożyła skargę z dnia 9 września 2015 r. (data wpływu 22 września 2015 r.). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 16 grudnia 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 1206/15 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Od powyższego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, złożył skargę kasacyjną z dnia 8 lutego 2016 r., znak ITRP/46/7/16/DO do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Natomiast pismem z dnia 23 marca 2018 r., znak 0110-KWR4.4021.25.2018.KO tutejszy organ cofnął złożoną skargę kasacyjną.

Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt II FSK 655/16 Naczelny Sąd Administracyjny umorzył postępowanie kasacyjne.

W myśl art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302) ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wskutek powyższego, wniosek Strony w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości wymaga ponownego rozpatrzenia przez tut. organ.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 1 sierpnia 2002 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem nieruchomość mieszkalną położoną w G., składającą się z czterech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej powierzchni x m2 oraz przynależnej do lokalu piwnicy o powierzchni x m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący y/x części we własności wspólnych części budynku i prawie własności gruntu pod budynkiem.

W dniu 22 stycznia 2014 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni. Postanowieniem Sądu Rejonowego o nabyciu spadku z dnia 4 sierpnia 2014 r. spadek po zmarłym odziedziczyła Wnioskodawczyni oraz jej trzej synowie po 1/4 części każdy. W szczególności przedmiotem spadku były udziały do ww. nieruchomości.

W dniu 7 października 2014 r. Wnioskodawczyni aktem notarialnym dokonała częściowego odpłatnego zniesienia współwłasności lokalu mieszkalnego w ten sposób, że udział wynoszący 625/1000 części stanowiącej własność Wnioskodawczyni w wyniku odpłatnego zniesienia współwłasności przypadł na współwłasność Jej dwóm synom. Z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności nieruchomości Wnioskodawczyni otrzymała kwotę 118 750 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności części udziałów przypadających Wnioskodawczyni po śmierci jej męża, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na treść przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, zbycie udziałów w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na 5-letni okres jaki upłynął od dnia nabycia przedmiotowej nieruchomości przez małżonków, tj. Wnioskodawczynię i Jej męża, na ich majątek małżeński wspólny.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Nie będzie zatem stanowiło źródła przychodów odpłatne zbycie udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej oraz zostało dokonane po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W ocenie Wnioskodawczyni, w oparciu o powołany powyżej przepis należy uznać, że nabycie udziału w nieruchomości w wyniku spadkobrania po mężu, z którym wcześniej nabyła ona nieruchomość do wspólności ustawowej małżeńskiej nie rodzi obowiązku podatkowego w oparciu o przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do udziału nabytego w wyniku spadkobrania po mężu, w sytuacji, gdy zbycie nastąpiło przed upływem 5 lat od śmierci męża. Zaprezentowane stanowisko znajduje oparcie w aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych (np. II FSK 1101/11 z dnia 8 grudnia 2012 r., III SA/Wa 1177/13 z dnia 7 listopada 2013 r., I SA/Gd 447/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r., I SA/Gd 716/14 z dnia 9 września 2014 r.).

Zgodnie z orzeczeniami sądów administracyjnych nie ma możliwości określenia w jakiej części nastąpiło nabycie nieruchomości, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez małżonków nabywających razem tę nieruchomość, a pozostających w majątkowej wspólności małżeńskiej, o której mowa w art. 31 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Naczelny Sąd Administracyjny za wadliwy uznał pogląd, zgodnie z którym w wyniku śmierci jednego z małżonków znajdujących się w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej z art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, drugi małżonek nabywa w drodze spadku po pierwszym małżonku po raz drugi udział w tej samej nieruchomości, ponieważ z uwagi na istotę wspólności majątkowej małżeńskiej nie było możliwe wyodrębnienie przypadającego każdemu z małżonków udziału w nieruchomości już podczas pierwotnego, wspólnego nabycia nieruchomości.

Skoro, z uwagi na wspólność majątkową nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to zdaniem Wnioskodawczyni nie można też przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku.

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Wnioskodawczyni, skoro wraz z mężem nabyła ona powyższą nieruchomość do majątku wspólnego w 2002 r., to po śmierci męża nie mogła jej nabyć powtórnie. Zatem pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy liczyć od momentu nabycia nieruchomości przez małżonków do majątku wspólnego, tj. od końca 2002 r.

W związku z powyższym, przychód uzyskany w 2014 r. z tytułu odpłatnego zniesienia współwłasności części udziałów w nieruchomości przypadających Wnioskodawczyni po śmierci Jej męża nie podlega w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ 5-letniego okresu od nabycia nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazać należy, że orzeczenia te dotyczą konkretnych spraw podatników, w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nim zawarte są wiążące.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.