ITPB4/4510-24/15/PST | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku automatycznego umorzenia udziałów Wnioskodawcy przez A. Sp. z o.o., środki pieniężne otrzymane od A. Sp. z o.o. jako wynagrodzenie za umorzone udziały, należy traktować jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?Czy dochód (przychód) uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek automatycznego umorzenia udziałów wydanych Wnioskodawcy przez A. Sp. z o.o., będzie na podstawie art. 22 ust. 4-4b i 4d ww. ustawy zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w tych przepisach?
ITPB4/4510-24/15/PSTinterpretacja indywidualna
 1. nabycie udziałów
 2. udział
 3. umorzenie udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 5 marca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu automatycznego umorzenia udziałów oraz zwolnienia w tym zakresie – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. złożono ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu automatycznego umorzenia udziałów oraz zwolnienia w tym zakresie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, A. H. Sp. z o.o. jest udziałowcem w A. Sp. z o.o. z siedzibą w x , Numer KRS: .., NIP ..., w której posiada łącznie 20.000 udziałów.

A. H. Sp. z o.o. nabył udziały w A. Sp. z o.o. poprzez wniesienie ich aportem przez y (dotychczasowego wspólnika A. Sp. z o.o.). W zamian za wniesione udziały y otrzymał udziały w A. H. Sp. z o.o. Transakcja spełnia wymogi stawiane art. 24 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych (wymiana udziałów).

Zgodnie z treścią umowy A. Sp. z o.o., w sytuacji wystąpienia wyraźnie określonych przypadków, udziały wspólników mogą ulec automatycznemu umorzeniu. W przypadku takiego umorzenia udziałowiec otrzymuje od A. Sp. z o.o. wypłatę w środkach pieniężnych w wysokości przewidzianej umową A. Sp. z o.o.

Wnioskodawca oraz A. Sp. z o.o. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania oraz nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania. Spółka zarówno przed jak i po umorzeniu udziałów będzie posiadała bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów w kapitale A. Sp. z o.o., który zachowa nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat obejmujący moment umorzenia.

Umorzenie udziałów, zgodnie z treścią umowy spółki, następować będzie na podstawie art. 199 § 1 zdanie 1 in fine oraz zdanie 2 w związku z art. 199 § 4 i 5 KSH.

Spółka wypłacająca środki pieniężne z tytułu umorzenia od momentu jej powstania w sposób ciągły była i będzie również w dacie dokonywania wypłaty polskim rezydentem podatkowym, tj. posiada siedzibę oraz zarząd na terytorium Polski. Uchwała zarządu stwierdzająca ziszczenie się warunku skutkującego automatycznym umorzeniem udziałów może wskazywać, które udziały podlegają umorzeniu. Jeżeli jednak uchwała nie będzie wskazywała takiej informacji o kolejności umorzenia udziałów decydować będą zasady rachunkowości obowiązujące w A. Sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przypadku automatycznego umorzenia udziałów Wnioskodawcy przez A. Sp. z o.o., środki pieniężne otrzymane od A. Sp. z o.o. jako wynagrodzenie za umorzone udziały, należy traktować jako dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
 2. Czy dochód (przychód) uzyskany przez Wnioskodawcę na skutek automatycznego umorzenia udziałów wydanych Wnioskodawcy przez A. Sp. z o.o., będzie na podstawie art. 22 ust. 4-4b i 4d ww. ustawy zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w tych przepisach...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1, dochody (przychody) z umorzenia automatycznego udziałów w A. Sp. z o.o. będą podlegały opodatkowaniu jako przychody z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z udziału, w tym dochód z umorzenia udziałów (akcji). Tym samym, tylko wynagrodzenie otrzymywane w przypadku umorzenia przymusowego, czy też automatycznego, podlega opodatkowaniu jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych.

W myśl obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych umorzenie udziałów (akcji) może być przeprowadzone w zależności od postanowień zawartych w umowie (statucie) spółki w trojaki sposób. Może być to:

 1. umorzenie dobrowolne, tzn. umorzenie za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (art. 199 § 1 oraz 359 § 1 KSH). Kryterium decydującym o kwalifikacji określonego przypadku umorzenia jako dobrowolnego jest spełnienie normatywnie określonych przesłanek tego sposobu umorzenia;
 2. umorzenie przymusowe, tj. dokonane bez zgody wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone (art. 199 § 1 zdanie 1 in fine i zdanie 2 KSH),
 3. umorzenie warunkowe (automatyczne), które nastąpi na skutek wystąpienia określonego w umowie spółki zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników (art. 199 § 4 KSH). Zgodnie z doktryną prawa handlowego ten rodzaj umorzenia jest podtypem umorzenia przymusowego, gdyż nie wymaga zgody wspólnika, którego udziały mają zostać umorzone. Podobnie jak umorzenie przymusowe dochodzi do skutku w związku z wypełnieniem określonej przesłanki. Przy czym, o ile przy umorzeniu przymusowym konieczna jest uchwała, o tyle jeżeli umowa przewiduje, że umorzenie może nastąpić na skutek ziszczenia się określonego zdarzenia nie jest konieczne podejmowanie w tym zakresie uchwały zgromadzenia wspólników, a umorzenie następuje bezpośrednio z chwilą rejestracji tego obniżenia w KRS, na podstawie uchwały zarządu Spółki.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w każdym z tych trybów umorzenie może nastąpić albo poprzez jego sfinansowanie z czystego zysku albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego. W świetle art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tylko przychody uzyskane z umorzenia przymusowego oraz automatycznego, opisanych powyżej w pkt 2 i pkt 3, mogą być traktowane dla celów podatkowych jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko analogiczne do powyżej zaprezentowanego przedstawione zostało m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 2 kwietnia 2012 r., nr IPTPB3/423-329/11-4/KJ, a także Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 2 kwietnia 2012 r., nr ILPB4/423-516/11-5/DS.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 2, dochody (przychody) z umorzenia automatycznego udziałów w A. Sp. z o.o. będą na podstawie art. 22 ust. 4-4b i 4d tej ustawy zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli spełnione zostaną warunki określone w tych przepisach. Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 1 powyżej, w ocenie Wnioskodawcy, dochody (przychody) uzyskane w związku z umorzeniem przymusowym lub automatycznym należą do kategorii dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Konsekwencją takiej kwalifikacji tych dochodów (przychodów) jest uznanie, że dochód (przychód) ten podlega opodatkowaniu 19% stawką podatku dochodowego, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym przy spełnieniu określonych warunków wskazanych w przepisach art. 22 ust. 4-4b oraz 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód (przychód) ten będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania. W myśl art. 22 ust. 4-4b i ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypłacającym jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uzyskującym przychód jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 • spółka uzyskująca przychód nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,
 • spółka uzyskująca takie dochody (przychody) posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej te należności przez okres minimum dwóch lat, przy czym okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji) może upłynąć po dniu uzyskania tych przychodów,
 • posiadanie udziałów (akcji) wynika z tytułu własności, a dochody uzyskane są z udziałów posiadanych na podstawie tytułu własności lub innego niż własność, pod warunkiem, że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów nie zostało przeniesione.

Powyższe oznacza, że w zaistniałym zdarzeniu/stanie faktycznym, do wynagrodzenia z tytułu umorzonych udziałów będzie mieć zastosowanie zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile łącznie spełnione zostaną wyżej wymienione warunki.

W ocenie Wnioskodawcy, w zdarzeniu przyszłym/stanie faktycznym objętym niniejszym wnioskiem spełnione będą przywołane powyżej warunki dla zwolnienia tego dochodu z opodatkowania, w szczególności:

 • wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów (przychód) zostanie wypłacone przez spółkę mającą siedzibę w Polsce i podlegającą w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych,
 • Wnioskodawca, jako podmiot uzyskujący wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów, podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów,
 • Wnioskodawca, jako podmiot uzyskujący wynagrodzenie z tytułu automatycznego umorzenia udziałów, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich uzyskania,
 • Wnioskodawca będzie posiadał bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w wysokości przekraczającej 10% przez okres co najmniej 2 lat; posiadanie udziałów będzie wynikać z tytułu własności.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany z tytułu automatycznego umorzenia udziałów będzie podlegał opodatkowaniu jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych i jako taki, dochód ten będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, jeśli spełnione zostaną łącznie wszystkie warunki przewidziane w art. 22 ust. 4, 4a, 4b i 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.