ITPB3/4511-214/15/MKo | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z aportem, posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej, w warunkach opisanych w zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy z tytułu objęcia udziałów w Spółce polskiej?
ITPB3/4511-214/15/MKointerpretacja indywidualna
 1. Holandia
 2. aport
 3. spółka kapitałowa
 4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 5. udział
 6. wymiana (towarów)
 7. zamiana
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2015 r. (data wpływu – 28 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu – 4 stycznia 2016 r.) oraz z dnia 18 marca 2016 r. (data wpływu – 24 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia części nieruchomości zajętej na realizacje inwestycji drogowej.

Wniosek uzupełniono w dniu 4 stycznia 2016 r. i 24 marca 2016 r.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jest osobą fizyczną oraz polskim rezydentem podatkowym. W przyszłości, Wnioskodawca będzie jednym z udziałowców w spółce kapitałowej – Besloten Vennootschap (B.V. – odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą na terytorium Holandii (dalej: „Spółka holenderska”). Spółka holenderska będzie podlegała w Holandii opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Spółka holenderska będzie mieć charakter holdingowy i inwestycyjny – może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu papierami wartościowymi (akcje, udziały, certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych) oraz udzielania pożyczek.

W celu utworzenia efektywnej struktury inwestycyjnej Wnioskodawca zamierza wnieść całość posiadanych przez siebie udziałów w Spółce holenderskiej aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą na terytorium Polski, będącej polskim rezydentem podatkowym (dalej: „Spółka polska”).

Spółka polska w trakcie swojej działalności również będzie miała charakter holdingowy i inwestycyjny - podobnie jak Spółka holenderska może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie obrotu papierami wartościowymi (akcje, udziały, certyfikaty inwestycyjne w polskim funduszu inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych) oraz udzielania pożyczek. W przyszłości, jeśli znaleziony zostanie nabywca, Spółka polska sprzeda udziały w Spółce holenderskiej.

Wnoszone przez Wnioskodawcę udziały w Spółce holenderskiej będą stanowić wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce polskiej.

Wnioskodawca będzie wnosił udziały w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej samodzielnie. W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej, Spółka polska uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce holenderskiej.

Dniem pierwszego nabycia przez Spółkę polską udziałów w Spółce holenderskiej stanowiącym zarazem pierwszy dzień sześciomiesięcznego okresu na dokonanie transakcji wniesienia udziałów będzie dzień wniesienia udziałów przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z aportem, posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej, w warunkach opisanych w zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy z tytułu objęcia udziałów w Spółce polskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z aportem posiadanych przez niego udziałów w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej, w warunkach opisanych w zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki polskiej.

Uzasadniając własne stanowisko, Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 5a pkt 28 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych:

 1. spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 przytoczonej ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Na podstawie zaś art. 17 ust. la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 • zarejestrowania spółki albo
 • wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 • wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

Jednocześnie, stosownie do art. 24 ust. 8a ustawy, jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
 • do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

W myśl art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Zgodnie z art. 24 ust. 8c ww. ustawy przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z kolei w myśl art. 24 ust. 8d ustawy przepisy ust. 5 pkt 6 i 7 oraz ust. 8 stosuje się także do przychodów uzyskiwanych ze spółek wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Odnosząc przytoczone przepisy do opisanego zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że w wypadku aportu przez niego, posiadanych udziałów w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej wszystkie wskazane w przepisach ustawy o PIT warunki zostaną spełnione, tj. w szczególności:

 • Spółka polska nabędzie od Wnioskodawcy udziały w Spółce holenderskiej oraz w zamian za te udziały Spółka polska przekaże Wnioskodawcy własne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, przy tym Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki polskiej częściowej zapłaty w gotówce;
 • podmioty biorące udział w planowanej transakcji wymiany udziałów (tj. Wnioskodawca oraz Spółka polska) będą podlegały w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia, natomiast Spółka polska oraz Spółka holenderska są spółkami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o PIT (pozycja 4 i 29) oraz
 • w wyniku planowanej transakcji wymiany udziałów, Spółka polska uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce holenderskiej, bądź też w wyniku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów w Spółce holenderskiej dokonanych w okresie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od dnia pierwszego nabycia udziałów w Spółce holenderskiej osiągnie w niej bezwzględną większość praw głosu.

Mając powyższe na względzie, w opinii Wnioskodawcy, w oparciu o art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z aportem przez niego udziałów w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy z tytułu udziałów objętych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki polskiej. Tym samym objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce polskiej pokrytych aportem w postaci udziałów w Spółce holenderskiej będzie neutralne podatkowo na gruncie ww. ustawy dla Wnioskodawcy.

Reasumując, w przypadku objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce polskiej, pokrytych udziałami w Spółce holenderskiej przy spełnieniu warunków tzw. wymiany udziałów, u Wnioskodawcy nie powstanie przychód podatkowy z tytułu udziałów objętych w Spółce holenderskiej.

Przedstawione powyżej stanowisko Wnioskodawcy znajduje oparcie w licznych interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, między innymi w interpretacji indywidualnej z: 3 września 2015 r. nr IBPB-2-2/4511-252/15/HS, 10 kwietnia 2014 r. nr IPPB2/415-76/14-2/MK1, 22 września 2014 r. nr IPPB2/415-600/14-2/AS, oraz 8 stycznia 2014 r. nr ILPB2/415-989/13-2/JK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 tej ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., nadanym ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328)), przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny) następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład – co do zasady – powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
 • do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Zgodnie z art. 24 ust. 8b ustawy przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym listę podmiotów, do których zastosowanie mają art. 23 ust. 1 pkt 38c i art. 24 ust. 8a i 8b ustawy, zakresem podmiotowym przy wymianie udziałów objęte zostały spółki utworzone według prawa niderlandzkiego, określane jako: „naamloze vennootschap”, „besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”, „open commanditaire vennootschap”, „coöperatie”, „onderlinge waarborgmaatschappij”, „fonds voor gemene rekening”, „vereniging op coöperatieve grondslag”, „vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt” oraz inne spółki utworzone zgodnie z prawem niderlandzkim podlegające opodatkowaniu niderlandzkim podatkiem dochodowym od osób prawnych (poz. 4), a także spółki utworzone według prawa polskiego, określone jako: „spółka akcyjna”, „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” (poz. 29).

Stosownie do art. 24 ust. 8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przepis ust. 8a stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

Z powyżej cytowanego przepisu wynika, że w transakcji wymiany udziałów do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę również w przypadku gdy aport w postaci udziałów (akcji) wnoszony jest przez wspólnika etapami. Warunkiem jest jednak, aby w wyniku wnoszonych aportów spółka uzyskała bezwzględną większość praw głosu i uzyskanie tej większości nastąpiło w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie przez spółkę.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będzie jednym z udziałowców w Spółce holenderskiej (Besloten Vennootschap – B.V.). Spółka holenderska będzie podlegała w Holandii opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. W celu utworzenia efektywnej struktury inwestycyjnej Wnioskodawca zamierza wnieść całość posiadanych przez siebie udziałów w Spółce holenderskiej aportem do spółki polskiej (spółka z o.o.). Wnoszone przez Wnioskodawcę udziały w Spółce holenderskiej będą stanowić wkład niepieniężny przeznaczony w całości na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce polskiej.

Z tytułu wkładu niepieniężnego (aportu) udziałów w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej, Wnioskodawca obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki polskiej. Wnioskodawca nie otrzyma od Spółki polskiej żadnej (w tym częściowej) zapłaty w gotówce.

Wnioskodawca będzie wnosił udziały w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej samodzielnie. W wyniku wniesienia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce holenderskiej do Spółki polskiej, Spółka polska uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce holenderskiej.

Dniem pierwszego nabycia przez Spółkę polską udziałów w Spółce holenderskiej stanowiącym zarazem pierwszy dzień sześciomiesięcznego okresu na dokonanie transakcji wniesienia udziałów będzie dzień wniesienia udziałów przez Wnioskodawcę.

W oparciu o tak przedstawione zdarzenie przyszłe i w świetle przywołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że skoro Spółka polska (spółka z o.o.) w wyniku aportu udziałów wniesionego przez Wnioskodawcę uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce holenderskiej, to przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przywołanych przepisach opisana transakcja będzie transakcją wymiany udziałów/akcji mieszczącą się w zakresie dyspozycji art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że w związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce polskiej, pokrytych udziałami w Spółce holenderskiej przy spełnieniu warunków tzw. kwalifikowanej wymiany udziałów, u Wnioskodawcy na moment dokonania opisanej transakcji nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podkreślenia wymaga jednak, że w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. w art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o „wspólniku” a nie „wspólnikach”. Tym samym Wnioskodawca swoje stanowisko w sprawie oparł na nieobowiązującej już treści ww. przepisu. Powyższe nie ma jednak wpływu na prawidłowość stanowiska Wnioskodawcy, skoro zostały spełnione wszystkie przesłanki dla uznania, że w wyniku opisanej we wniosku transakcji dojdzie do tzw. kwalifikowanej wymiany udziałów skutkującej tym, że u Wnioskodawcy na moment dokonania opisanej transakcji nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do przywołanych przez Wnioskodawcę we wniosku interpretacji indywidualnych, zauważyć należy, że stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji, nie mogą wpływać na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Nie negując tych rozstrzygnięć, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego należy jednakże stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach osadzonych w określonych stanach faktycznych i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Organy interpretacyjne natomiast – mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych – nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że – jak wskazano powyżej – nie stanowią materialnego prawa podatkowego. Niemniej jednak, dokonując przedmiotowej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tutejszy organ miał na względzie rozstrzygnięcia organów podatkowych, wydane w podobnych sprawach, w tym powołane przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.