ITPB3/4510-396/15-3/JG | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ze sprzedaży przez spółę dominującą udziałów w spółce zależnej objętych za wkład niepieniężny.
ITPB3/4510-396/15-3/JGinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. udział
  3. wartość nominalna
  4. wkłady niepieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 31 lipca 2015 r. (data wpływu 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych dotyczący podatkowych skutków sprzedaży udziałów w spółce zależnej przez spółkę dominującą w podatkowej grupie kapitałowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków sprzedaży udziałów w spółce zależnej przez spółkę dominującą w podatkowej grupie kapitałowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 16 lipca 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w G wydał decyzję o dokonaniu rejestracji umowy podatkowej grupy kapitałowej, zawartej w dniu 2 lipca 2015 r. przez „I” Sp. z o.o. jako spółkę dominującą (dalej: „Spółka dominująca”) oraz „G” Sp. z o.o. (dalej: „Spółka zależna”).

Pierwszy rok podatkowy Podatkowej Grupy Kapitałowej (dalej: „PGK”, „Wnioskodawca”) rozpocznie się 5 października 2015 r. i będzie trwać do 31 grudnia 2016 r.

Spółka dominująca i Spółka zależna są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Część udziałów w Spółce zależnej została nabyta przez Spółkę dominującą w drodze umowy sprzedaży. W przyszłości planowane jest objęcie przez Spółkę dominującą udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zależnej, w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości. Nieruchomość nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.

W okresie funkcjonowania PGK, Spółka dominująca rozważa zbycie 100% udziałów w Spółce zależnej, za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej na dzień sprzedaży. Zgodnie z treścią planowanej umowy sprzedaży udziałów, w dniu zawarcia umowy sprzedaży udziałów, ich własność przejdzie na nabywcę. Jednocześnie, nabywca będzie obwiązany w tym samym dniu do zapłacenia ceny udziałów na rachunek bankowy Spółki dominującej.

W kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego postawiono następujące pytania:

  1. Czy sprzedaż 100% udziałów w Spółce zależnej przez Spółkę dominującą, w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, będzie skutkowała w dniu sprzedaży utratą statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego PGK...
  2. Czy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży przez Spółkę dominującą 100% udziałów w Spółce zależnej, w części dotyczącej udziałów objętych za wkład niepieniężny,w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, będzie wartość nominalna udziałów wyemitowanych przez Spółkę dominującą, zgodnie z art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
  3. Czy dochód albo strata na transakcji sprzedaży przez Spółkę dominującą 100% udziałów w Spółce zależnej, w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, powinny zostać uwzględnione przez PGK w rozliczeniu wyniku podatkowego (dochodu lub straty) w ramach PGK...

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Spółki w części dotyczącej pytania oznaczonego we wnioski numerem 2. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 i 3 zostaną Wnioskodawcy wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży przez Spółkę dominującą 100% udziałów w Spółce zależnej, w części dotyczącej udziałów objętych za wkład niepieniężny, w okresie istnienia PGK posiadającej status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, będzie wartość nominalna udziałów wyemitowanych przez Spółkę dominującą, zgodnie z art. 15 ust. lk pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast, w świetle przepisu art. 15 ust. lk pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów w spółce, koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jeżeli te udziały zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, w tym również za wkład w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej.

Jednocześnie, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady, przychodem jest w szczególności nominalna wartość udziałów w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jak zostało wskazane, Spółka dominująca obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zależnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości, która nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.

Tym samym, należy uznać, że w świetle powołanych przepisów, koszty uzyskania przychodów Spółki dominującej ze sprzedaży 100% udziałów w Spółce zależnej, w części dotyczącej udziałów objętych za wkład niepieniężny, powinny zostać ustalone w wysokości wartości nominalnej wszystkich nowo wyemitowanych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki dominującej.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, wydawanych w imieniu Ministra Finansów. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w interpretacji indywidualnej z 23 maja 2015 r. nr ITPB3/423-97J/13/AW, wskazał: „W analizowanym zdarzeniu przyszłym dojdzie do sprzedaży 100% udziałów/akcji w innej spółce kapitałowej, nie będącej stroną umowy PGK, objętych w okresie istnienia PGK w zamian za wkład niepieniężny (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część). (...) Odnosząc powyższe wyjaśnienia do pytania postawionego przez Wnioskodawcę, stwierdzić należy, iż w analizowanym zdarzeniu przyszłym, przychód z odpłatnego zbycia stanowi wartość wyrażona w cenie określonej w umowie (rozpoznana zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem art. 12 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3 tej ustawy). Koszty natomiast, należy ustalić w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów/akcji (art. 15 ust. 1k pkt 1 ww. ustawy podatkowej). Ww. stanowią element składowy dochodu albo straty W. i powinny zostać uwzględniona w rozliczeniu PGK dla celów podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 7a ust. 1 tej ustawy”.

Ponadto, zaprezentowane stanowisko potwierdza linia orzecznicza sądów administracyjnych. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 marca 2015 r., sygn. II FSK 349/13: „Jeśli natomiast w okresie od nabycia/objęcia udziałów do dnia ich zbycia nie dojdzie do częściowego umorzenia udziałów spółki zależnej za wynagrodzeniem, skutkującego obniżeniem ich wartości nominalnej, przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów na moment odpłatnego zbycia przez skarżącą spółkę udziałów spółki zależnej, za koszty uzyskania przychodów należy uznać, w stosunku do udziałów: (1) nabytych za cenę - wydatki poniesione na ich nabycie/objęcie, czyli cenę oraz zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych, natomiast (2) nabytych za wkład - wartość nominalną tych udziałów, z dnia ich nabycia/objęcia”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnośnie powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych i wyroku sądu administracyjnego wskazać należy, że zostały wydane w indywidualnych sprawach w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą. Co więcej nie są one sprzeczne z rozstrzygnięciem w niniejszej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, ul. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.