ITPB3/423-470/12/MT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2012 r. (data wpływu 23 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek M. I. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów ze zbycia udziałów nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów. Pismem z dnia 25 września 2012 r. (data wpływu: 1 października 2012 r.) Wnioskodawca poinformował tutejszy organ, że nastąpiło zarejestrowanie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 13 sierpnia 2012 r. została zawarta umowa spółki, na podstawie której powołana została spółka, która będzie działać pod firmą „M. I. Sp. z o.o.”. Wnioskodawca (dalej: Spółka MI) będzie prowadzić działalność finansową polegającą m.in. na udzielaniu pożyczek na rzecz pozostałych spółek z grupy, doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzaniu oraz działalności holdingowej. Jedynym (100%) wspólnikiem Spółki MI jest M. S.A. (dalej: M.).

M.posiada także 2571 udziałów w spółce M.G. C. Sp. z o.o. (dalej: MGC), które zostały przez niego nabyte/objęte przed 2011 r. - co stanowi ok. 99,5% udziałów w spółce MGC.

Wszystkie wymienione podmioty, tj. Spółka MI, M. oraz MGC posiadają siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Po zarejestrowaniu Spółki MI w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego M. planuje dokonać transakcji, w ramach której wniesie aportem do Spółki MI wszystkie posiadane przez siebie udziały spółki MGC. W zamian za aport ww. udziałów Spółka MI wyda M. własne udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału, których łączna wartość nominalna będzie odpowiadać wartości rynkowej wniesionych udziałów spółki MGC.

W wyniku przedmiotowej transakcji, Spółka MI nabędzie większość udziałów spółki MGC i tym samym uzyska bezwzględną większość praw głosu w MGC. Po zakończeniu ww. transakcji M. nadal będzie jedynym (100%) udziałowcem Spółki MI. Jednocześnie, Spółka MI będzie większościowym udziałowcem w spółce MGC.

Spółka MI nie wyklucza, że w przyszłości dokona sprzedaży udziałów spółki MGC, nabytych w ramach opisanej powyżej transakcji (tj. nabytych jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki MI).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki MI, zgodnie z którym w przypadku sprzedaży przez Spółkę MI udziałów spółki MGC nabytych przez Spółkę MI od M. w wyniku transakcji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, Spółka MI będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MI, wydanych M. w zamian za aport w postaci ww. udziałów spółki MGC...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży przez niego udziałów spółki MGC nabytych od M. w wyniku transakcji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, będzie on uprawniony do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w jego podwyższonym kapitale zakładowym wydanych M. w zamian za aport w postaci ww. udziałów spółki MGC.

Uzasadniając powyższe, Zainteresowany wskazuje, że zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów (...) wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów, wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)”.

Literalna wykładnia powołanej powyżej regulacji prowadzi – zdaniem Spółki – do wniosku, że w przypadku udziałów/akcji nabytych przez spółkę (podatnika) w drodze wymiany udziałów, w momencie ich sprzedaży spółka będzie uprawniona do rozpoznania jako koszt uzyskania przychodu kwoty będącej nominalną wartością udziałów/akcji własnych wydanych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, w związku z nabyciem jako wkład niepieniężny sprzedawanych obecnie udziałów.

Warunkiem zastosowania normy art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zatem wykazanie przez podatnika, że zbywane udziały/akcje zostały nabyte przez niego w ramach transakcji „wymiany udziałów”, o której mowa w art. 12 ust. 4d tej ustawy.

Transakcja wymiany udziałów została uregulowana w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie ze wspomnianą regulacją, jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały {akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej -wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce
 • do przychodów me zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem, że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej (dalej .UE) lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG) opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów)”.

Jak podkreśla Spółka, treść ww. regulacji stanowi implementację do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Rady UE 90/434/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wydzielenia, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych Państw Członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE pomiędzy Państwami Członkowskimi (Dyrektywa 90/434, Dz. U. UE L z dnia 20 sierpnia 1990 r.) - przewidującej neutralność podatkową wymienionych w niej czynności restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności transakcji wymiany udziałów dokonywanej przez spółki z siedzibą w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zastosowanie normy art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przewidującego neutralność podatkową transakcji wniesienia udziałów jako wkład niepieniężny na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego oraz zakwalifikowanie transakcji jako wymiany udziałów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wymaga spełnienia dodatkowych warunków w nim wskazanych, tj.:

 1. w ramach transakcji spółka nabywająca otrzyma w drodze aportu udziały spółki trzeciej - w zamian za co wyda spółce wnoszącej udziały własne w jej podwyższonym kapitale zakładowym;
 2. w wyniku transakcji spółka nabywająca aport:
  1. uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) nabywa lub
  2. zwiększa ilość udziałów (akcji) już posiadanych przez nią w tej spółce i dających jej bezwzględną większość praw głosu,
 3. podmioty biorące udział w transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej (lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

Mając na uwadze powyższe, Spółka podkreśla, że wszystkie ww. przesłanki zostaną spełnione w odniesieniu do transakcji, w ramach której nabędzie ona udziały spółki MGC, tj.:

 1. w wyniku rozważanej transakcji Spółka MI nabędzie w drodze aportu wszystkie posiadane przez M. udziały spółki MGC, w zamian za co Spółka MI wyda na rzecz M. własne udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MI;
 2. w wyniku transakcji Spółka MI nabędzie większość udziałów spółki MGC, uzyskując tym samym bezwzględną większość praw głosu w MGC;
 3. Spółka MI, M. oraz MGC posiadają siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Tym samym, transakcja wniesienia przez M. do Spółki MI wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki MGC będzie stanowić wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Spółki, w rozważanej transakcji zostaną spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do zastosowania normy art. 16 ust. 1 pkt 8e ww. ustawy, tj. do tego, aby w przypadku sprzedaży przez Spółkę MI udziałów spółki MGC nabytych przez Spółkę MI w wyniku wymiany udziałów przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego niniejszego wniosku, Spółka MI była uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki MI, wydanych M. w zamian za aport w postaci ww. udziałów spółki MGC.

Jak podkreśla Spółka, powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w bieżących interpretacjach organów podatkowych, w tym w szczególności:

 1. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 maja 2012 r. sygn. IPTPB3/423-76/12-4/PM, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko podatnika w zbliżonym stanie faktycznym, zgodnie z którym: „(...) w przypadku zbycia przez Spółkę udziałów Spółki Zbywanej otrzymanych w następstwie operacji wymiany udziałów, w dacie sprzedaży udziałów Spółki Zbywanej Spółka będzie mogła zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów równowartość nominalnej wartości własnych udziałów wydanych Udziałowcom w ramach wspomnianej operacji wymiany udziałów”;
 2. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. sygn. IPPB5/423-73/12-10/AM, w której organ podatkowy potwierdził prawidłowość stanowiska podatnika, że „koszty uzyskania przychodu Spółki ze sprzedaży 100% udziałów w Spółce Zależnej (...) powinny zostać ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych Spółki wydanych Udziałowcowi w związku z tzw. wymianą udziałów (wniesieniem do Spółki przez Udziałowca wkładu niepieniężnego w postaci 100% udziałów w Spółce Zależnej)”.

Na marginesie, Spółka podkreśla, że norma art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych została wprowadzona w życie na mocy art. 13 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniającej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przepisem przejściowym, norma art. 16 ust. 1 pkt 8e ma zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r. W związku z powyższym, w opinii Spółki, do rozważanej transakcji sprzedaży udziałów spółki MGC, nabytych w drodze wymiany udziałów, bezwzględnie będą miały zastosowanie przepisy w brzmieniu obowiązującym na moment realizacji ww. sprzedaży.

Wnioskodawca podnosi, że obecna treść normy art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odzwierciedla praktykę organów podatkowych i sądów administracyjnych obowiązującą w odniesieniu do okresu sprzed dnia 1 stycznia 2011 r. (tj. przed wprowadzeniem powołanego wcześniej art. 16 ust. 1 pkt 8e). Przykładowo:

 1. w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2008 r. sygn. SA/Bk 155/08, potwierdzono, że „wydane akcje własne stanowią zapłatę za otrzymany wkład niepieniężny, a ich wartość – stosownie do art. 16 ust 1 pkt 8 updp - powinna stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu późniejszego zbycia tego wkładu w formie aportu”;
 2. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 15 stycznia 2008 r. sygn. ITPB3/423-149/07/DK, stwierdzono: „Tym samym, do wyliczenia wartości wydatków związanych z nabyciem lub objęciem akcji lub udziałów innej spółki wniesionych do Spółki, co do zasady należy przyjąć wartość nominalną wydanych udziałów Spółki w zamian za wniesiony aport”.

Jak podnosi Wnioskodawca, powyższa praktyka została wypracowana w oparciu o słuszne założenie, że ekonomiczny charakter wydania udziałów własnych w podwyższonym kapitale zakładowym spółki nabywającej wydanych na rzecz spółki zbywającej (w zamian za aport udziałów w spółce trzeciej) jest w istocie tożsamy ze spłatą zobowiązania pierwszego podmiotu wobec drugiego, z tytułu otrzymania wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce trzeciej. Faktycznym wydatkiem, ponoszonym przez spółkę nabywającą w celu uzyskania przedmiotowego wkładu niepieniężnego (udziałów) będzie wydanie nowych udziałów w jej podwyższonym kapitale. W konsekwencji, kosztem uzyskania przychodu ze zbycia udziałów nabytych w postaci aportu będzie wartość nominalna udziałów własnych wydanych przez spółkę nabywającą w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.