ITPB3/423-350a/11/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę w przyszłości udziałów Spółki B, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów Spółki przekazanych Spółce A (tj. wartości nominalnej udziałów własnych na dzień ich wydania przez Spółkę w zamian za aport)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2011 r. (data wpływu 20 lipca 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 października 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów (pytanie oznaczone jako nr 2 w poz. 69 wniosku druk ORD-IN) jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2011 r. został złożony, uzupełniony pismem z dnia 13 października 2011 roku, ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca - Spółka z o.o. jest spółką zależną od Spółki A (dalej: „Spółka A”). Udział pośredni Spółki A w kapitale Spółki-Wnioskodawcy wynosi 100%.

Spółka A posiada również większościowy pakiet udziałów w swojej spółce zależnej (dalej: „Spółka B”).

Wszystkie wymienione podmioty - Spółka, Spółka A oraz Spółka B posiadają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca wskazał, że obecnie planowane jest przeprowadzenie transakcji, w ramach której Spółka A wniesie aportem do Spółki posiadane przez siebie udziały w Spółce B, w zamian za co Spółka wyda Spółce A własne udziały po wartości nominalnej, która odpowiadać będzie wartości rynkowej udziałów Spółki B. Wskutek wniesienia do Spółki aportem przez Spółkę A jej udziałów w Spółce B, w Spółce zostanie podwyższony kapitał zakładowy. W wyniku planowanej transakcji Spółka stanie się większościowym udziałowcem Spółki B, uzyskując dzięki temu bezwzględną większość praw głosu w Spółce B.

W związku z planowaną transakcją Spółka, jako strona zainteresowana nabyciem udziałów Spółki B poniesie szereg wydatków, takich jak, np. koszty doradztwa prawnego, koszty doradztwa podatkowego, koszty wyceny udziałów Spółki B, opłaty notarialne.

Następnie, w przyszłości Jednostka zamierza dokonać sprzedaży udziałów Spółki B, które nabędzie w ramach opisanej powyżej transakcji wymiany udziałów.

W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że przewiduje dokonywanie w przyszłości szeregu transakcji zgodnych z opisem przedstawionym w stanie faktycznym.

W transakcji, która planowana jest w najbliższej przyszłości:

  • podmiotem określonym w stanie faktycznym jako Spółka A będzie - S.A. z siedzibą w W.;
  • podmiotem określonym w stanie faktycznym jako Spółka B będzie – Sp. z o.o. z siedzibą w W.

Ze względu na fakt, iż kolejne transakcje opisane w stanie faktycznym znajdują się dopiero na etapie planowania, na chwilę obecną Spółka niej jest w stanie wskazać podmiotów, które mogą jeszcze w nich uczestniczyć. Dlatego zostały wskazane w opisie stanu faktycznego jako Spółka A oraz B.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
  1. Czy powyższa transakcja stanowi wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy, a w konsekwencji, czy w momencie dokonania wymiany udziałów Spółka będzie zobligowana do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania udziałów Spółki B od Spółki A oraz kosztu uzyskania przychodów z tytułu przekazania własnych udziałów do Spółki A...
  2. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę w przyszłości udziałów Spółki B, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów Spółki przekazanych Spółce A (tj. wartości nominalnej udziałów własnych na dzień ich wydania przez Spółkę w zamian za aport)...
  3. Czy dodatkowe koszty, które mogą zostać poniesione przez Spółkę, związane z nabyciem udziałów Spółki B, takie jak, np. koszty doradztwa prawnego i podatkowego związanego z transakcją, kośny wyceny udziałów Spółki B, opłaty notarialne itp., stanowią koszt podatkowy Spółki w momencie ich poniesienia...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, w momencie sprzedaży przez Spółkę udziałów Spółki B otrzymanych w ramach opisanej transakcji wymiany udziałów od Spółki A, kosztem uzyskania przychodów będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów Spółki wydanych Spółce A w ramach transakcji wymiany udziałów.

Wydane przez Spółkę w ramach planowanej transakcji wymiany udziałów udziały własne będą stanowiły swoiste wynagrodzenie dla Spółki A w zamian za otrzymane przez Spółkę udziały Spółki B, którego wysokość będzie odpowiadać nominalnej wartości udziałów Spółki, wydanych Spółce A w ramach transakcji wymiany udziałów.

Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszt uzyskania przychodów, cyt.: „wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji)”.

Z cytowanego przepisu wynika, że w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów będzie stanowić wartość wydatków na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów spółki nabywającej wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane.

Spółka wskazała, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego, m.in. interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2011 r. - sygn.: IPPB3/423-189/11-5/AG.

Wnioski:

W przypadku zbycia przez Spółkę udziałów Spółki B otrzymanych w następstwie transakcji wymiany udziałów, w momencie sprzedaży udziałów Spółki B, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów równowartość nominalnej wartości udziałów własnych wydanych Spółce A w ramach transakcji wymiany udziałów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Przykładowe przysporzenia majątkowe zaliczane do tej kategorii zostały wymienione w art. 12 ust. 1 omawianej ustawy. Na mocy tego przepisu ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Natomiast stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W konsekwencji Spółka dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Zatem aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

  • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Powyższy przepis stanowi, że jeżeli spółka nabywająca w następstwie wymiany udziałów udziały drugiej spółki, będzie zbywać nabyte w ten sposób udziały, to do kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia zaliczyć będzie mogła równowartość nominalnej wartości wydanych w ramach wymiany własnych udziałów, powiększoną o ewentualną dodatkową zapłatę w gotówce za wymienione udziały.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca – Spółka z o.o. jest spółką zależną od Spółki A. Udział pośredni Spółki A w kapitale Spółki wynosi 100%. Spółka A posiada również większościowy pakiet udziałów w swojej spółce zależnej – Spółka B. Wszystkie wymienione podmioty - Spółka, Spółka A oraz Spółka B posiadają siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Na wstępie planowane jest przeprowadzenie transakcji, w ramach której Spółka A wniesie aportem do Spółki posiadane przez siebie udziały w Spółce B, w zamian za co Spółka wyda Spółce A własne udziały po wartości nominalnej, która odpowiadać będzie wartości rynkowej udziałów Spółki B. Przy czym w treści wniosku Wnioskodawca wskazał, że w związku z nabyciem udziałów, Spółka stanie się większościowym udziałowcem Spółki B - uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce B oraz że wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji będą miały siedzibę w Polsce i tu będą podlegały nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Następnie, Jednostka zamierza dokonać sprzedaży udziałów Spółki B, które nabędzie w ramach opisanej powyżej transakcji wymiany udziałów.

W świetle powyższych przepisów w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym uznać należy, że w przypadku sprzedaży udziałów (otrzymanych wcześniej w wyniku transakcji wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów wydanych (własnych) w zamian za otrzymane udziały wnoszone. Zatem w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.