ITPB3/423-244b/13/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy w przypadku sprzedaży udziałów w Spółkach Zbywanych, objętych w wyniku transakcji wymiany udziałów dokonanej pomiędzy Spółką a Udziałowcem, Spółka uprawniona będzie do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych Udziałowcowi w zamian za aport udziałów w Spółkach Zbywanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 maja 2013 r. (data wpływu 3 czerwca 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej kwestii rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą udziałów nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2013 r. został złożony wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej kwestii rozliczenia kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą udziałów nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest obecnie spółką z o.o. w organizacji, w której udziałowcem jest polska spółka akcyjna (dalej: „Udziałowiec”).

W przyszłości Udziałowiec ma wnieść do Spółki w zamian za jej udziały wkład niepieniężny (aport), a w konsekwencji może dojść do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przedmiotem planowanego aportu ma być 100% udziałów dwóch innych spółek kapitałowych, mających swoją siedzibę w Polsce (zwanych łącznie dalej: „Spółkami Zbywanymi”).

Przedmiot aportu zwiększy kapitał zakładowy Spółki, a udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej odpowiadającej wartości udziałów otrzymanych aportem zostaną wydane Udziałowcowi. W efekcie, Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w obu spółkach kapitałowych, których udziały otrzyma w drodze aportu dokonanego przez Udziałowca.

Wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę Udziałowcowi w zamian za aport udziałów w Spółkach Zbywanych ustalona zostanie na poziomie odpowiadającym rynkowej wartości udziałów w Spółkach Zbywanych.

W związku z powyższym, zadano następujące pytania.

  1. Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja będzie stanowiła wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), a w konsekwencji z tytułu niniejszej operacji Spółka nie będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu otrzymania aportem udziałów w Spółkach Zbywanych w zamian za wydanie udziałów własnych...
  2. Czy w przypadku sprzedaży udziałów w Spółkach Zbywanych, objętych w wyniku transakcji wymiany udziałów dokonanej pomiędzy Spółką a Udziałowcem, Spółka uprawniona będzie do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych Udziałowcowi w zamian za aport udziałów w Spółkach Zbywanych...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie drugie w zakresie pytania pierwszego sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

W odniesieniu do pytania drugiego Spółka wskazała, że w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego (zbycie udziałów w Spółkach Zbywanych) będzie ona uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych Udziałowcowi w ramach transakcji wymiany udziałów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Zgodnie z powyższymi uregulowaniami, Spółka dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie. Zatem, aby dany wydatek mógł być zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów muszą być spełnione łącznie dwa warunki, a mianowicie:

  • wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  • wydatek nie może znajdować się w grupie wydatków określonych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 8e omawianej ustawy, nie uważa się za koszt uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów/akcji; wydatki te jednak – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonej o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

Z powołanego przepisu wynika, że w przypadku sprzedaży udziałów nabytych w ramach operacji wymiany udziałów, koszt uzyskania przychodów stanowić będzie wartość wydatków na ich nabycie w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów spółki nabywającej wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane (skorygowane o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce).

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, wartość nominalna udziałów wydanych przez Spółkę Udziałowcowi zostanie ustalona na poziomie odpowiadającym rynkowej wartości udziałów w poszczególnych Spółkach Zbywanych. We wskazanych transakcjach nie dojdzie jednocześnie do dodatkowej zapłaty w gotówce.

Zatem poniesiony przez Spółkę wydatek na objęcie udziałów w Spółkach Zbywanych będzie równy rynkowej wartości udziałów Spółek Zbywanych wniesionych do Spółki przez Udziałowca w formie wkładu niepieniężnego. W konsekwencji, kosztem uzyskania przychodu Spółki w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w Spółkach Zbywanych (objętych w ramach transakcji wymiany udziałów) będzie nominalna wartość udziałów wydanych przez Spółkę Udziałowcowi, odpowiadająca rynkowej wartości udziałów objętych w Spółkach Zbywanych.

Niezależnie od literalnej wykładni powyższych przepisów na takie ich rozumienie wskazuje również wykładnia autentyczna przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e tej ustawy. Przedmiotowy przepis wprowadzony został ustawą z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 226, poz. 1478) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. W odniesieniu do przedmiotowego przepisu, w treści „Założeń Ministerstwa Finansów z dnia 19 maja 2010 r. do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” wskazano: „należy zatem wprowadzić przepis określający – wysokość kosztów uzyskania przychodu u spółki nabywającej udziały (akcje), w drodze wymiany udziałów, na poziomie wartości nominalnej wydanych przez nią udziałów (akcji) skorygowanej o wartość ewentualnej zapłaty w gotówce. Koszty te będą uwzględnianie przy obliczaniu podstawy opodatkowania dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nabytych za nie udziałów (akcji). Dokonując zmiany redakcji przepisów należy uwzględnić terminologię, która zostanie wprowadzona w zakresie definicji wymiany udziałów”.

Przedstawione powyżej stanowisko zostało potwierdzone w pismach organów podatkowych, przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 20 kwietnia 2011 r. (sygn. IBPBI/2/423-122/11/SD) stwierdził, iż „w przypadku sprzedaży udziałów (otrzymanych wcześniej w wyniku transakcji wymiany udziałów), Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej Udziałów Wydanych (własnych) w zamian za otrzymane Udziały Wnoszone”.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone również m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 maja 2012 r. znak: IBPBI/2/423-190/12/AP oraz w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2012 r. znak: IPPB3/423-43/12-3/AG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.