ITPB2/4511-590/15/RS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym.
ITPB2/4511-590/15/RSinterpretacja indywidualna
 1. lokal mieszkalny
 2. sprzedaż
 3. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2015 r. (data wpływu 11 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną. W 1994 r. po zmarłej matce odziedziczył prawo do 1/3 udziału w pozostawionym po wstępnej majątku. Następnie w 2014 r. po zmarłym ojcu odziedziczył prawo do 1/2 udziału w pozostawionym po wstępnym majątku. Przebieg dziedziczenia kształtował się w następujący sposób.

Zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 22 kwietnia 2014 r., sporządzonym przez notariusza, po sporządzeniu w tym samym dniu protokołu dziedziczenia poświadczono, że spadek po zmarłej 4 kwietnia 1994 r. matce Wnioskodawcy dziedziczyli na podstawie ustawy wprost:

 • jej mąż w udziale 1/3 (jednej trzeciej) części,
 • Wnioskodawca w udziale 1/3 (jednej trzeciej) części,
 • brat Wnioskodawcy, w udziale do 1/3 (jednej trzeciej) części.

W skład masy spadkowej po zmarłej wszedł:

 • udział do 1/2 (jednej drugiej) części lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 65,33 m2 z którym związany jest udział w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą,
 • udział do 1/2 (jednej drugiej) części nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 335/65 (obecnie nr 325) o powierzchni 958 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 75 m2, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Z powyższego wynika, iż Wnioskodawca nabył w drodze otwarcia spadku w dniu 4 kwietnia 1994 r. udział do 1/3 masy spadkowej pozostawionej przez Jego matkę.

Wnioskodawca wskazuje, że nabycie spadku po zmarłej matce zostało opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn w drodze decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 15 września 2014 r. Zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 22 kwietnia 2014 r. po sporządzeniu w dniu 22 kwietnia 2014 r. protokołu dziedziczenia poświadczono, że spadek po zmarłym w dniu 31 marca 2014 r. ojcu dziedziczyli na podstawie ustawy wprost:

 • Wnioskodawca w udziale 1/2 (jednej drugiej) części;
 • brat Wnioskodawcy w udziale do 1/2 (jednej drugiej) części.

W skład masy spadkowej po zmarłym wszedł:

 • udział do części lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 65,33 m2, z którym związany jest udział w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą,
 • udział do części nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 335/65 (obecnie nr 325) o powierzchni 958 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 75 m2, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Z powyższego wynika, iż Wnioskodawca nabył w drodze otwarcia spadku w dniu 4 kwietnia 1994 r. udział do 1/2 masy spadkowej pozostawionej przez swojego ojca.

Podsumowując powyższe, Wnioskodawca stwierdza, że w przedmiotowej sprawie nastąpiły dwa momenty dziedziczenia nieruchomości, wchodzących w skład masy spadkowej. Pierwszy nastąpił po zmarłej w dniu 4 kwietnia 1994 r. matce Wnioskodawcy. Wnioskodawca odziedziczył wtedy 1/6 udziału każdej ze wskazanych nieruchomości. Następnie w dniu 31 marca 2014 r. po zmarłym ojcu, Wnioskodawca odziedziczył 1/2 pozostawionego przez zmarłego majątku.

Wnioskodawca wraz z bratem planują w 2015 r. zbyć nieruchomość będącą obecnie przedmiotem ich współwłasności ustawowej, składającej się z działki gruntu nr 335/65 (obecnie nr 325) o powierzchni 958 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 75 m2.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nr 335/65 (obecnie nr 325), przed upływem 2019 r., otrzymanej w drodze spadkobrania, gdzie nastąpiły de facto dwa momenty nabycia w niej udziałów przez Wnioskodawcę (w 1994 r. i 2014 r.), podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w całości, czy może podatek będzie płatny tylko od udziału nabytego przez Wnioskodawcę w drodze spadkobrania w 2014 r....

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Kodeksu cywilnego, dochód uzyskany ze zbycia nieruchomości nr 335/65 (obecnie nr 325), w 1/3 przyszłościowo otrzymanej kwoty pieniężnej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem Wnioskodawca nabył 1/6 udziału w zbywanej nieruchomości w dniu 4 kwietnia 1994 r., tj. z chwilą śmierci swojej matki. Przedmiotowa nieruchomość nr 335/65 (obecnie nr 325), jak już wcześniej zostało wspomniane, jest od 31 marca 2014 r. współwłasnością Wnioskodawcy i jego brata w częściach równych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 326 ze zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane - w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) ww. ustawy przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z powyższego przepisu wynika, że aby czynność przeniesienia własności nieruchomości rodziła powstanie przychodu a tym samym prowadziła do powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, konieczne jest aby była odpłatna, nie następowała w wykonaniu działalności gospodarczej i została dokonana przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. O ile – według Wnioskodawcy – zgodnie z opisanym we wniosku stanem faktycznym nabycie wskazanej nieruchomości gruntowej nie nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tyle trochę trudniej jednoznacznie ustalić ziszczenie się pozostałych warunków uznania czynności przyszłej sprzedaży, za źródło przychodu. Wnioskodawca uważa, że najważniejsze dla prawidłowego zastosowania powyższego przepisu, w przedstawionym stanie faktycznym, jest ustalenie daty nabycia opisanych we wniosku udziałów w nieruchomości. W przedstawionym stanie faktycznym, zaistniały bowiem trzy zdarzenia, które będą miały bezpośrednie przełożenie na powstanie obowiązku podatkowego ze zbycia nieruchomości gruntowej przed upływem pięciu lat od nabycia. Wnioskodawca bowiem, jak już wcześniej zostało wspomniane nabył prawo do 1/3 udziału w masie spadkowej pozostawionej po zmarłej matce w dniu 4 kwietnia 1994 r., a następnie w dniu 31 marca 2014 r. nabył prawo do 1/2 udziału w masie spadkowej pozostawionej po zmarłym ojcu, zaś poświadczenie dziedziczenia, w formie aktu notarialnego nastąpiło dopiero 22 kwietnia 2014 r.

Ze względu na fakt, iż według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek opodatkowania przychodu powstaje dopiero w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, ważne jest w tej kwestii zdefiniowanie pojęcia „nabycie” nieruchomości.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, we wspomnianym powyżej artykule nie definiuje pojęcia nabycia nieruchomości w drodze spadkobrania. Tak więc literalna wykładnia tej normy prawnej nie pozwala na stwierdzenie czy nabycie w drodze spadku obejmuje także uzyskanie prawa własności nieruchomości w drodze aktu poświadczenia dziedziczenia. W związku z tym należy wziąć pod uwagę przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jednego lub kilku spadkobierców. Zgodnie z art. 924 w zw. z art. 925 ustawy Kodeks cywilny spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a jego spadkobiercy nabywają spadek z chwilą otwarcia spadku. Zgodnie z art. 1025 potwierdzeniem nabycia spadku jest m.in. notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. W wyniku dziedziczenia ustawowego, które miało miejsce w przedstawionym stanie faktycznym doszło do powstania wspólności majątku spadkowego w 1994 r., a następnie w 2014 r. W przedstawionym stanie faktycznym, w 1994 r. powstała wspólność pomiędzy Wnioskodawcą, jego bratem oraz ojcem, na majątku pozostawionym przez zmarłą matkę Wnioskodawcy. Z kolei w 2014 r. Wnioskodawca wraz z bratem stali się jedynymi spadkobiercami po ojcu. Należy przy tym wskazać również, iż powstała wspólność nie jest tożsama ze wspólnością w częściach ułamkowych w rozumieniu przyjętym w art. 196 § 1 Kodeksu cywilnego gdyż jej przedmiotem jest spadek a nie rzecz. Dopóki więc istnieje współwłasność można mówić tylko o istnieniu udziałów w tym prawie, o ich nabywaniu i zbywaniu, nigdy - o prawie do części rzeczy, o jej zbywaniu bądź nabywaniu w częściach.

Wnioskodawca wskazuje, że Kodeks cywilny stanowi, iż każdy ze współwłaścicieli jest współwłaścicielem całej rzeczy, ale żaden nie jest właścicielem całości, w związku z tym żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje własność fizycznie wydzielonej części rzeczy. Rzecz jako całość, jak i każda część tej rzeczy, należy do wszystkich współwłaścicieli. Zniesienie współwłasności następuje tylko przez dział spadku, który musi być poprzedzony stwierdzeniem nabycia praw do spadku. Takim właśnie stwierdzeniem nabycia spadku jest akt poświadczenia dziedziczenia, bądź odpowiednie postanowienie sądu w tym zakresie. Uprawnionym do nabycia własności rzeczy w drodze działu spadku jest wyłącznie spadkobierca danego spadkodawcy. Dziedziczenie jest sposobem nabycia ogółu praw podmiotowych tworzących spadek, a z chwilą otwarcia spadku spadkobierca nabywa prawo do dziedziczenia uznane w literaturze za prawo podmiotowe do spadku traktowane jako swoista całość. Powyższe argumenty zostały wielokrotnie potwierdzone, orzecznictwem sądów administracyjnych, między innymi w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15września 2004 r. sygn. akt FSK 483/04 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 5 czerwca 2008 r. sygn. akt I SA/Gl 171/08, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 października 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 928/08 i Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt II FSK 500/10.

Według Wnioskodawcy z powyższych rozważań wynika, iż stwierdzenie nabycia spadku, nastąpiło w dniu 22 kwietnia 2014 r., w formie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia, i było zdarzeniem wtórnym, do faktu samego nabycia udziałów w 1994 r. i 2014 r. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, potwierdzają prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotny zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy. Zatem Wnioskodawca udziały w przedmiotowej nieruchomości nabył w dwóch datach: w 1994 r. - w drodze dziedziczenia po zmarłej matce, w wysokości 1/6 udziału, w 2014 r. - w drodze spadkobrania po zmarłym ojcu, w wysokości 1/3 udziału. W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym odpłatne przyszłe zbycie przez Wnioskodawcę, udziału w nieruchomości, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w wyniku śmierci matki, dla Wnioskodawcy nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem jego zbycie będzie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Oznacza to, że przychód z tego tytułu nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z uwagi na fakt, że planowane odpłatne zbycie odziedziczonego po śmierci ojca, udziału w przedmiotowej nieruchomości w wysokości 1/3 nastąpi przed upływem 5-letniego okresu, o którym mowa w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że po stronie Wnioskodawcy wystąpi źródło przychodu w rozumieniu tej ustawy. W konsekwencji, do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 2014 r. w drodze spadku po ojcu Wnioskodawcy, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obecnie obowiązującym.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w ust. 1 (do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Z kolei w świetle art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Zgodnie z art. 22 ust. 6c powołanej ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania. Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d). Nadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Podsumowując Wnioskodawca od uzyskanej kwoty ze sprzedaży nieruchomości, od równowartości przysługującego Mu udziału (1/2 uzyskanej ze zbycia kwoty) odliczy równowartość 1/6 udziału nabytego w 1994 r., a ponadto wszelkie koszty, które poniósł w związku ze spadkobraniem przedmiotowej nieruchomości, oraz inne wymienione w powyżej przytoczonych przepisach, odpowiednio udokumentowane. Dopiero kwota jaką otrzyma po dokonaniu wszelkich przysługujących mu odliczeń, będzie podlegała opodatkowaniem podatkiem w wysokości 19 %.

Wnioskodawca wskazuje również, że uzyskana w ten sposób kwota podlegająca opodatkowaniu, może być przeznaczona w ciągu dwóch lat od momentu zbycia nieruchomości na tzw. własne cele mieszkaniowe. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości lub prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Z powyższego wynika więc, iż wnioskodawca, po sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, w przypadku gdy będzie chciał skorzystać z dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, złoży u właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego odpowiednie oświadczenie w powyższym zakresie.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powyższe wyjaśnienia Wnioskodawca stwierdza, że Jego stanowisko jest zasadne i zgodne z obowiązującymi przepisami i wykładnią prawa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że po zmarłej 4 kwietnia 1994 r. matce Wnioskodawcy dziedziczyli na podstawie ustawy wprost jej mąż, Wnioskodawca i brat Wnioskodawcy – każdy w udziale do 1/3 części. W skład masy spadkowej po zmarłej wszedł udział do 1/2 części lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni użytkowej 65,33 m2 z którym związany jest udział w nieruchomości wspólnej oraz udział do 1/2 części nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 335/65 (obecnie nr 325) o powierzchni 958 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 75 m2.

Natomiast, zgodnie z aktem poświadczenia dziedziczenia z dnia 22 kwietnia 2014 r. po sporządzeniu w dniu 22 kwietnia 2014 r. protokołu dziedziczenia poświadczono, że spadek po zmarłym w dniu 31 marca 2014 r. ojcu dziedziczyli na podstawie ustawy wprost Wnioskodawca i Jego brat – każdy w udziale do 1/2 (jednej drugiej) części.

W skład masy spadkowej po zmarłym wszedł udział do części lokalu mieszkalnego nr 2 i udział do części nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 335/65 (obecnie nr 325). Wnioskodawca wraz z bratem planują w 2015 r. zbyć nieruchomość będącą obecnie przedmiotem ich współwłasności ustawowej, składającej się z działki gruntu nr 335/65 (obecnie nr 325) o powierzchni 958 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 75 m2.

W związku z powyższym opisem, dla oceny skutków podatkowych planowanej sprzedaży, konieczne jest ustalenie daty nabycia jej przedmiotu.

Wskazać więc należy, że zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Stosownie zaś do art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z zacytowanych przepisów wynika, że w przypadku spadkobrania o nabyciu decyduje data śmierci spadkodawcy. Spadek nabywa się bowiem z chwilą jego otwarcia, które z kolei następuje w chwili śmierci spadkodawcy.

W konsekwencji stwierdzić należy, że w opisanej we wniosku sytuacji do nabycia przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości, którego zbycie planuje w 2015 r. doszło w dniu 4 kwietnia 1994 r., tj. w dniu śmierci matki Wnioskodawcy i w dniu 31 marca 2014 r., tj. w dniu śmierci Jego ojca.

Oznacza to, że sprzedaż udziału w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w spadku po zmarłej matce nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dojdzie do niej bowiem po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym doszło do nabycia.

Natomiast sprzedaż udziału w nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w spadku po zmarłym ojcu stanowić będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a). W związku z tym Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu.

Wskazać więc należy, że stosownie do art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z ust. 2 ww. przepisu wynika natomiast, że podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 19 ust. 1 przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6d za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Jak stanowi art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast z ust. 5 tego przepisu wynika, że dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, że:

 • sprzedaż udziału w nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku po zmarłej w 1994 r. matce nie będzie stanowić źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ terminu 5 lat, od końca roku, w którym doszło do jego nabycia;
 • sprzedaż udziału w nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku po zmarłym w 2014 r. ojcu stanowić będzie źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego uzyskany dochód podlegał będzie opodatkowaniu na zasadach wyżej przedstawionych. Na marginesie zaznaczyć jedynie należy, że kosztem uzyskania przychodu w tej sytuacji będą jedynie wydatki wprost wskazane w art. 22 ust. 6d ustawy, tj. ewentualne udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość nieruchomości i poczynione zostały w czasie jej posiadania przez Wnioskodawcę oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanego udziału przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Ponadto zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że uzyskany przez Niego dochód korzystać może ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Przy czym wskazać należy, że dla skorzystania z tej preferencji podatkowej nie jest konieczne składanie dodatkowych oświadczeń o zamiarze wydatkowania, a jedynie niezbędne jest – poza oczywiście przeznaczeniem środków pochodzących ze sprzedaży na jeden z celów wymienionych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wykazanie dochodów zwolnionych na podstawie tego przepisu w zeznaniu podatkowym składanym do dnia 30 kwietnia następującego po roku, w którym doszło do odpłatnego zbycia.

Końcowo wyjaśnić należy, że specyfika postępowania interpretacyjnego polega na tym, że upoważniony do wydania interpretacji indywidualnej organ podatkowy orzeka tylko i wyłącznie w obrębie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Oznacza to, że organ rozpatrujący konkretną sprawę nie ma możliwości modyfikowania (uzupełniania, odtwarzania) stanu faktycznego tej sprawy, nie prowadzi również postępowania dowodowego w trybie działu IV Ordynacji podatkowej. Stąd też dołączone do wniosku dokumenty nie podlegały analizie i ocenie w toku postepowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.