ITPB2/436-268/14/MK | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym stanie faktycznym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu przez Inwestora udziałów Spółki Zbywanej do Spółki Nabywającej w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Nabywającej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?
ITPB2/436-268/14/MKinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. kapitał zakładowy
 3. podatek od czynności cywilnoprawnych
 4. podwyższenie kapitału zakładowego
 5. udział
 6. wymiana udziałów
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu – 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów w spółkach kapitałowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów w spółkach kapitałowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą oraz zarządem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Spółka Nabywająca) oraz posiada oddział na terenie Republiki Federalnej Niemiec zarejestrowany w KRS. W zakresie przychodów osiąganych na terenie Polski podlega na jej terytorium obowiązkowi podatkowemu, natomiast w zakresie przychodów osiąganych przez Oddział w Niemczech podlega w Republice Federalnej Niemiec obowiązkowi podatkowemu.

W związku z trwającym procesem reorganizacji struktury kapitałowej spółek przez osobę prawną (polskiego rezydenta podatkowego, dalej: Inwestor), planowane jest podniesienie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w drodze wymiany udziałów poprzez wniesienie przez Inwestora aportem do Spółki Nabywającej 100% udziałów w spółce GmbH (dalej: Spółka Zbywana). Inwestor w związku z wniesieniem aportu (udziałów w Spółce Zbywanej) nie otrzyma od Spółki Nabywającej żadnej zapłaty w gotówce. Spółka Nabywająca będzie dysponować tym samym bezwzględną większością głosów/udziałów w Spółce Zbywanej. Spółka Nabywająca w zamian za wniesione aportem udziały Spółki Zbywanej wyda Inwestorowi udziały we własnym – podwyższonym wskutek wniesienia wkładu – kapitale zakładowym. Wartość nominalna wydanych przez Spółkę Nabywającą udziałów będzie odpowiadać rynkowej wartości udziałów Spółki Zbywanej, określonej w umowie o wniesienie aportu, zawartej w momencie wniesienia udziałów Spółki Zbywanej do Spółki Nabywającej.

Zarówno Inwestor, jak i Spółka Nabywająca nie przewidują dodatkowych dopłat w gotówce w związku z opisaną powyżej wymianą udziałów.

Inwestor jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i również w tym kraju podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka Zbywana jest spółką GmbH zarejestrowaną na terenie Republiki Federalnej Niemiec i podlega w Republice Federalnej Niemiec nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu przez Inwestora udziałów Spółki Zbywanej do Spółki Nabywającej w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Nabywającej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych ...

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na przedstawiony zaistniały stan faktyczny oraz powołane uregulowania prawne, stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie transakcja wymiany udziałów, polegająca na wniesieniu przez Inwestora udziałów Spółki Zbywanej do Spółki Nabywającej w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Nabywającej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak stanowi art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki przy spółce kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty. Zgodnie natomiast z jej art. 1 a pkt 2 określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną, a stosownie do art. 4 pkt 9 ciąży on na spółce. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

- przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

- udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

W związku z powyższym Wnioskodawca stwierdza, że w opisanym zdarzeniu Spółka Nabywająca przyjęła od Inwestora aport w postaci udziałów Spółki Zbywanej, w zamian za wydanie swoich własnych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Na skutek opisanej transakcji Spółka Nabywająca uzyskała bezwzględną większość udziałów i głosów w Spółce Zbywanej. Inwestor nie wniósł żadnych dodatkowych wpłat w gotówce z tytułu objęcia udziałów Spółki Nabywanej.

Wnioskodawca stwierdza więc, że w niniejszej sprawie transakcja wymiany udziałów polegająca na wniesieniu przez Inwestora udziałów Spółki Zbywanej do Spółki Nabywającej w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Spółki Nabywającej nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także, co wynika z pkt 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak stanowi art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku umowy spółki przy spółce kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Zgodnie natomiast z jej art. 1a pkt 2 określenie spółka kapitałowa oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną oraz spółkę europejską.

W przypadku zmiany umowy spółki obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną, a stosownie do art. 4 pkt 9 ciąży on na spółce. W myśl natomiast art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) podstawę opodatkowania przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a czynność taka opodatkowana jest stawką 0,5% (art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy).

Jednocześnie wskazać należy, że na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy nie podlegają podatkowi umowy spółki i jej zmiany związane z:

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:

- przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,

- udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Przepis ten, wprowadzony do ustawy z dniem 1 stycznia 2009 r., stanowi efekt dostosowania przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych do obowiązującego prawa Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie postanowień Dyrektywy Rady Nr 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. Urz. UE L 46 z dnia 21 lutego 2008 r., s. 11), która uprościła i uporządkowała prawo Unii Europejskiej w materii opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych oraz wprowadziła korzystne regulacje dla spółek kapitałowych, przez ograniczenie katalogu czynności podlegających podatkowi kapitałowemu.

Skutkiem implementowania ww. Dyrektywy jest wyłączenie z opodatkowania czynności związanych z przenoszeniem aktywów i pasywów w spółkach kapitałowych, będących w świetle dyrektywy działaniami restrukturyzacyjnymi obligatoryjnie nie podlegającymi podatkowi kapitałowemu. Za działania restrukturyzacyjne zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 Dyrektywy Nr 2008/7/WE uznaje się:

 1. przeniesienie przez jedną lub kilka spółek kapitałowych wszystkich swoich aktywów i pasywów, lub jednego bądź więcej oddziałów do jednej lub więcej spółek kapitałowych, które są w trakcie tworzenia lub już istnieją, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał spółki przejmującej.
 2. przejęcie przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki. W przypadku gdy większość praw głosu uzyskuje się za pomocą co najmniej dwóch operacji, za działania restrukturyzacyjne uznaje się wyłącznie operację, w której uzyskano większość praw głosu, i wszelkie kolejne operacje.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w związku z trwającym procesem reorganizacji struktury kapitałowej spółek przez Inwestora (osobę prawną), planowane jest podniesienie kapitału zakładowego Wnioskodawcy w drodze wymiany udziałów poprzez wniesienie przez Inwestora aportem do Spółki Nabywającej (Sp. z o.o.) 100% udziałów w Spółce Zbywanej (GmbH). Inwestor w związku z wniesieniem aportu (udziałów w Spółce Zbywanej) nie otrzyma od Spółki Nabywającej żadnej zapłaty w gotówce. Spółka Nabywająca będzie dysponować tym samym bezwzględną większością głosów/udziałów w Spółce Zbywanej. Spółka Nabywająca w zamian za wniesione aportem udziały Spółki Zbywanej wyda Inwestorowi udziały we własnym – podwyższonym wskutek wniesienia wkładu – kapitale zakładowym. Wartość nominalna wydanych przez Spółkę Nabywającą udziałów będzie odpowiadać rynkowej wartości udziałów Spółki Zbywanej, określonej w umowie o wniesienie aportu, zawartej w momencie wniesienia udziałów Spółki Zbywanej do Spółki Nabywającej.

Zarówno Inwestor, jak i Spółka Nabywająca nie przewidują dodatkowych dopłat w gotówce w związku z opisaną powyżej wymianą udziałów.

Inwestor jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada siedzibę oraz zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i również w tym kraju podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Spółka Zbywana jest spółką GmbH zarejestrowaną na terenie Republiki Federalnej Niemiec i podlega w Republice Federalnej Niemiec nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Z uwagi na tak przedstawione okoliczności stwierdzić należy, że w omawianej sprawie wystąpiły przesłanki do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmiana umowy spółki – Wnioskodawcy – związana z wniesieniem jako aportu udziałów w innej spółce kapitałowej (Spółce Zbywanej – niemieckiej spółce kapitałowej), dających w niej większość głosów, w zamian za udziały w spółce z o.o. – Wnioskodawcy, nosi znamiona działań restrukturyzacyjnych, o których mowa w Dyrektywie Rady Nr 2008/7/WE, wyłączonych z opodatkowania na podstawie powołanego przepisu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ponadto dla zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 2 pkt 6 lit. c) tiret drugie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, bez znaczenia pozostaje fakt, że spółka niemiecka (GmbH), której udziały zostaną wniesione do Wnioskodawcy, nie jest jedną ze spółek kapitałowych wymienionych w art. 1a pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Dla skorzystania z wyłączenia konieczne jest bowiem, aby wszystkie spółki biorące udział w czynności restrukturyzacyjnej miały status spółek kapitałowych, a wnoszone udziały muszą reprezentować większość głosów w spółce, której udziały są wnoszone albo stanowić udziały spółki, w której pierwsza spółka posiada już większość głosów. Analizując status spółki, jako spółki kapitałowej, należy bowiem uwzględniać prawo Unii Europejskiej, w tym Załącznik 1 Dyrektywy Rady 2008/7/WE z dnia 12 lutego 2008 r., dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, gdzie w pkt 6 (iii) wskazano spółkę prawa niemieckiego określaną jako Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH).

Zatem opisane we wniosku planowana wymiana udziałów polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Nabywającej w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce prawa niemieckiego określanej jako Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – Spółka Zbywana, dających w niej większość praw głosów, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.