ITPB2/436-222/14/MK | Interpretacja indywidualna

Wnioskodawca jest obciążony koniecznością uiszczenia opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z ww. transakcją sprzedaży udziałów?
ITPB2/436-222/14/MKinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. udział
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu – 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako udziałowiec uczestniczy w zarządzaniu spółką, w której posiada udziały. Sprzedaż udziałów nie jest prowadzona w ramach działalności maklerskiej i/lub brokerskiej. Nie jest bezpośrednim, stałym i koniecznym warunkiem rozszerzenia działalności gospodarczej.

Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 3 lutego 2014 r. została zarejestrowana w KRS spółka A Sp. z o.o. (dalej: Spółka), która została założona aktem notarialnym z dnia 31 maja 2013 r. przez Wnioskodawcę i Inwestora (będącego spółka kapitałową), w ramach projektu „XYZ” dofinansowywanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, jako START-up. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1613400 zł i dzieli się na 32268 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy (§ 7 ust. 1 Umowy Spółki).

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Inwestora i Udziałowca w następujący sposób:

 1. Inwestor objął 16008 udziałów o łącznej wartości nominalnej 800400 zł w zamian za wkład pieniężny,
 2. Wnioskodawca objął 16260 udziałów o łącznej wartości nominalnej 813000 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, na które składają się, stanowiące prawa autorskie majątkowe:
 • serwis B;
 • prototyp portalu A;
 • baza danych zawierająca 40000 rekordów zespołów muzycznych i wokalistów;
 • kod komputerowego modułu streamingu video on-line dla masowego odbiorcy (§ 7 ust. 2 Umowy Spółki).

Know-how będący przedmiotem aportu Udziałowca, związany jest z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”.

Tego samego dnia, pomiędzy Inwestorem, Wnioskodawcą oraz Gwarantem (będącym spółką kapitałową) została zawarta Umowa Inwestycyjna, określająca zasady udziału ww. stron w przedsięwzięciu mającym na celu założenie Spółki (§ 2 pkt 1 Umowy inwestycyjnej). Przedmiotem wskazanej wyżej Umowy Inwestycyjnej jest w szczególności:

 • określenie zasad objęcia przez Inwestora udziałów w Spółce,
 • określenie zasad finansowania, zarządzania, sprawowania nadzoru i wykonywania praw udziałowych w Spółce,
 • określenie obowiązków Spółki w zakresie wykonywania planów finansowych oraz składania wspólnikom raportów z wykonania tych planów, a także
 • określenie zasad wynagradzania członków zarządu Spółki (§ 2 pkt 2 Umowy Inwestycyjnej).

Na podstawie natomiast § 3 pkt 1 Umowy Inwestycyjnej, Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji biznesplanu, jak również do utrzymywania założonej w Umowie Inwestycyjnej wielkości kapitałów własnych Spółki na poziomie 1000000 zł.

W przypadku, gdy biznesplan nie zostanie wykonany, a poziom kapitałów własnych spadnie poniżej ww. kwoty, wówczas Gwarant gwarantuje na rzecz Spółki środki pieniężne w postaci pożyczki lub dopłat do kapitału w wysokości zabezpieczającej co najmniej brak przesłanek upadłości Spółki, jak również uzupełniające kapitały własne do kwoty 1000000 zł (§ 3 pkt 2 Umowy Inwestycyjnej).

W myśl § 3 pkt 3 Umowy Inwestycyjnej, strony dokonają pierwszej oceny realizacji biznesplanu w grudniu 2013 r. Jeżeli odstępstwa od zakładanego poziomu przekroczą 10% (przez co należy rozumieć zrealizowanie mniejszych przychodów lub zysku albo większych kosztów), wchodzi w życie gwarancja Gwaranta. Gwarancja ta obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r., a strony oceniać będą realizację biznesplanu i poziom kapitałów własnych w grudniu każdego roku.

Jednocześnie, w przypadku wejścia w życie ww. Wnioskodawca będzie zobowiązany do sprzedaży na rzecz Gwaranta posiadanych przez siebie udziałów w Spółce za cenę równą 1 zł za wszystkie udziały (§ 3 pkt 4 Umowy Inwestycyjnej).

W sytuacji, gdy w kolejnych latach funkcjonowania Spółki Wnioskodawca, jako Prezes zarządu, doprowadzi do realizacji biznesplanu Spółki, Gwarant zobowiązuje się do zwrotnej odsprzedaży 90% ww. udziałów na jego rzecz za łączną cenę w wysokości 3 zł (§ 3 pkt 6 Umowy Inwestycyjnej).

Natomiast w dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym – po analizie sprawozdania finansowego za 2013 r. z działalności w oparciu przyjęty w dniu 31 maja 2013 r. biznesplan, stwierdzono niewykonanie planu z różnicą znacznie przekraczającą założone 10%. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę o uruchomieniu Gwarancji zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Umowy Inwestycyjnej. W związku z objęciem obowiązków wynikających z umowy inwestycyjnej Gwarant wręczył Wnioskodawcy wezwanie do sprzedaży udziałów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jest obciążony koniecznością uiszczenia opłaty z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z ww. transakcją sprzedaży udziałów...

Zdaniem Wnioskodawcy, na gruncie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opisana czynność podlegać będzie opodatkowaniu według stawki 1%. Podstawę opodatkowania stanowić będzie wartość rynkowa zbywanych udziałów, natomiast obowiązek podatkowy z tego tytułu ciążyć będzie na kupującym, tj. Gwarancie. Wnioskodawca natomiast będzie sprzedającym, zatem uważa, że nie będzie zobowiązany do uiszczenia tego podatku w żadnej formie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm.) podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 – 3 opodatkowaniu podlegają także:

 • zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych;
 • orzeczenia sądów w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje, z zastrzeżeniem ust. 2 (jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność) z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy podstawę opodatkowania – przy umowie sprzedaży - stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, którą określa się na zasadach wskazanych w art. 6 ust. 2. Stawka podatku od umowy sprzedaży innych praw majątkowych wynosi 1 % (art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zbyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które objął w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how. Cena sprzedaży udziałów – zgodnie z zawartą Umową Inwestycyjną – wyniesie 1 zł.

Zatem – w świetle powyższego – z tytułu planowanej sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie będzie ciążył na nim obowiązek podatkowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

sprzedaż
IPPB1/4511-588/15-9/AM | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ITPB2/4511-155/15/TJ | Interpretacja indywidualna

udział
IPPB3/4510-658/15-2/AG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.