ITPB2/415-847/14/MK | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca prawidłowo obliczy dochód i wynikające z niego zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z planowanym zbyciem udziałów w Spółce, realizując zapisy umowy inwestycyjnej i wezwania do sprzedaży udziałów, w kwocie: przychody z kapitałów pieniężnych wyniosą 813001 zł (tj. przychód z objęcia udziałów w Spółce = 813000 zł + przychód ze zbycia udziałów na rzecz Gwaranta = 1 zł), natomiast koszty uzyskania wskazanych wyżej przychodów wyniosą 813000 zł (koszty uzyskania przychodów w związku z objęciem udziałów w Spółce = 0 zł + koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów na rzecz Gwaranta = 813000 zł)?
ITPB2/415-847/14/MKinterpretacja indywidualna
 1. sprzedaż
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2014 r. (data wpływu – 19 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Jako udziałowiec uczestniczy w zarządzaniu spółką, w której posiada udziały. Sprzedaż udziałów nie jest prowadzona w ramach działalności maklerskiej i/lub brokerskiej. Nie jest bezpośrednim, stałym i koniecznym warunkiem rozszerzenia działalności gospodarczej.

Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 3 lutego 2014 r. została zarejestrowana w KRS spółka A Sp. z o.o. (dalej: Spółka), która została założona aktem notarialnym z dnia 31 maja 2013 r. przez Wnioskodawcę i Inwestora (będącego spółka kapitałową), w ramach projektu „XYZ” dofinansowywanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, jako S. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1613400 zł i dzieli się na 32268 równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy (§ 7 ust. 1 Umowy Spółki).

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte przez Inwestora i Udziałowca w następujący sposób:

  1. Inwestor objął 16008 udziałów o łącznej wartości nominalnej 800400 zł w zamian za wkład pieniężny,
  2. Wnioskodawca objął 16260 udziałów o łącznej wartości nominalnej 813000 zł w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, na które składają się, stanowiące prawa autorskie majątkowe:
   1. serwis B;
   2. prototyp portalu A;
   3. baza danych zawierająca 40000 rekordów zespołów muzycznych i wokalistów;
   4. kod komputerowego modułu streamingu video on-line dla masowego odbiorcy (§ 7 ust. 2 Umowy Spółki).

  Know-how będący przedmiotem aportu Udziałowca, związany jest z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

  Tego samego dnia, pomiędzy Inwestorem, Wnioskodawcą oraz Gwarantem (będącym spółką kapitałową) została zawarta Umowa Inwestycyjna, określająca zasady udziału ww. stron w przedsięwzięciu mającym na celu założenie Spółki (§ 2 pkt 1 Umowy inwestycyjnej). Przedmiotem wskazanej wyżej Umowy Inwestycyjnej jest w szczególności:

  • określenie zasad objęcia przez Inwestora udziałów w Spółce,
  • określenie zasad finansowania, zarządzania, sprawowania nadzoru i wykonywania praw udziałowych w Spółce,
  • określenie obowiązków Spółki w zakresie wykonywania planów finansowych oraz składania wspólnikom raportów z wykonania tych planów, a także
  • określenie zasad wynagradzania członków zarządu Spółki (§ 2 pkt 2 Umowy Inwestycyjnej).

  Na podstawie natomiast § 3 pkt 1 Umowy Inwestycyjnej, Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji biznesplanu, jak również do utrzymywania założonej w Umowie Inwestycyjnej wielkości kapitałów własnych Spółki na poziomie 1000000 zł.

  W przypadku, gdy biznesplan nie zostanie wykonany, a poziom kapitałów własnych spadnie poniżej ww. kwoty, wówczas Gwarant gwarantuje na rzecz Spółki środki pieniężne w postaci pożyczki lub dopłat do kapitału w wysokości zabezpieczającej co najmniej brak przesłanek upadłości Spółki, jak również uzupełniające kapitały własne do kwoty 1000000 zł (§ 3 pkt 2 Umowy Inwestycyjnej).

  W myśl § 3 pkt 3 Umowy Inwestycyjnej, strony dokonają pierwszej oceny realizacji biznesplanu w grudniu 2013 r. Jeżeli odstępstwa od zakładanego poziomu przekroczą 10% (przez co należy rozumieć zrealizowanie mniejszych przychodów lub zysku albo większych kosztów), wchodzi w życie gwarancja Gwaranta. Gwarancja ta obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 r., a strony oceniać będą realizację biznesplanu i poziom kapitałów własnych w grudniu każdego roku.

  Jednocześnie, w przypadku wejścia w życie ww. Wnioskodawca będzie zobowiązany do sprzedaży na rzecz Gwaranta posiadanych przez siebie udziałów w Spółce za cenę równą 1 zł za wszystkie udziały (§ 3 pkt 4 Umowy Inwestycyjnej).

  W sytuacji, gdy w kolejnych latach funkcjonowania Spółki Wnioskodawca, jako Prezes zarządu, doprowadzi do realizacji biznesplanu Spółki, Gwarant zobowiązuje się do zwrotnej odsprzedaży 90% ww. udziałów na jego rzecz za łączną cenę w wysokości 3 zł (§ 3 pkt 6 Umowy Inwestycyjnej).

  Objęcie udziałów w Spółce skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu z kapitałów pieniężnych w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów, tj. w kwocie 813000 zł. Przychód ten powstał z chwilą rejestracji Spółki.

  Jednocześnie, jako że przedmiotem wkładu niepieniężnego jest know-how Wnioskodawcy, z tytułu objęcia ww. udziałów nie powstały koszty uzyskania przychodów. W konsekwencji dochód Wnioskodawcy z tytułu ww. transakcji wynosi 813000 zł.

  Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że know-how będący przedmiotem aportu Wnioskodawcy, związany jest z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, ww. dochód, co do zasady, podlegać będzie opodatkowaniu po upływie 5 lat, licząc od dnia powstania przychodu z tego tytułu, tj. od dnia zarejestrowania Spółki, wg stawki 19% podatku.

  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, wśród źródeł przychodów wymienia m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy). W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przy czym ustalając wartość ww. przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ustawy).

  Co do zasady zatem, w związku z objęciem udziałów w Spółce w zamian za aport w postaci know-how, po stronie Wnioskodawcy powstał przychód z kapitałów pieniężnych, w wysokości wartości nominalnej ww. udziałów. Przedmiotowy przychód powstał w dniu zarejestrowania Spółki (art. 17 ust. 1a pkt 1 ustawy).

  W analizowanym stanie faktycznym Wnioskodawca nie poniósł wydatków na nabycie przedmiotu aportu – przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki był bowiem know-how, stanowiący nakład jego pracy własnej oraz wartość własnej wiedzy, informacji i doświadczenia. W konsekwencji, z tytułu objęcia udziałów w Spółce, nie powstaną koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie dochód udziałowca z tego tytułu stanowi wartość nominalna objętych przez niego udziałów, tj. kwota 813000 zł.

  Niemniej jednak Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 24 ust. 17 ustawy dochód z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień, w którym upływa 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

  Tym samym, wskazany wyżej dochód z tytułu objęcia udziałów w Spółce, co do zasady będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%, po upływie 5 lat licząc od dnia uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę , tj. od dnia zarejestrowania Spółki. Przy czym zgodnie z art. 24 ust. 18 ustawy w przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów (akcji), o których mowa w ust. 17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, dochód z tytułu objęcia tych udziałów (akcji) ustala się na dzień ich zbycia lub ustania bytu prawnego w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

  W dniu 30 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym – po analizie sprawozdania finansowego za 2013 r. z działalności w oparciu przyjęty w dniu 31 maja 2013 r. biznesplan, stwierdzono niewykonanie planu z różnicą znacznie przekraczającą założone 10%. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę o uruchomieniu Gwarancji zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Umowy Inwestycyjnej. W związku z objęciem obowiązków wynikających z umowy inwestycyjnej Gwarant wręczył Wnioskodawcy wezwanie do sprzedaży udziałów.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

  Czy Wnioskodawca prawidłowo obliczy dochód i wynikające z niego zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z planowanym zbyciem udziałów w Spółce, realizując zapisy umowy inwestycyjnej i wezwania do sprzedaży udziałów, w kwocie: przychody z kapitałów pieniężnych wyniosą 813001 zł (tj. przychód z objęcia udziałów w Spółce = 813000 zł + przychód ze zbycia udziałów na rzecz Gwaranta = 1 zł), natomiast koszty uzyskania wskazanych wyżej przychodów wyniosą 813000 zł (koszty uzyskania przychodów w związku z objęciem udziałów w Spółce = 0 zł + koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów na rzecz Gwaranta = 813000 zł)...

  Zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce na rzecz Gwaranta powstanie przychód z kapitałów pieniężnych w wysokości ceny sprzedaży, tj. 1 zł. Jednocześnie Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu ww. transakcji, w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w Spółce, z dnia ich objęcia, tj. w wysokości 813000 zł. Z chwilą dokonania przedmiotowej sprzedaży, Wnioskodawca będzie także zobowiązany ustalić dochód z tytułu objęcia udziałów w Spółce (w kwocie 813000 zł).

  Przy czym, z uwagi na fakt, że przychody Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Spółce oraz przychody z tytułu ich odpłatnego zbycia, kwalifikowane są do tego samego źródła przychodów (tj. przychodów z kapitałów pieniężnych), w roku podatkowym, w którym dojdzie do sprzedaży przedmiotowych udziałów na rzecz Gwaranta, Wnioskodawca powinien zsumować:

  • przychody uzyskane z tytułu objęcia udziałów w Spółce i przychody uzyskane z tytułu ich sprzedaży, oraz
  • koszty uzyskania wskazanych wyżej przychodów.

  Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego osiągnięte przez Wnioskodawcę przychody z kapitałów pieniężnych przewyższą koszty ich uzyskania, wówczas różnica ta stanowić będzie dochód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19%.

  Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby faktycznie nie zostały otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów. Przy czym na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy, przy ustalaniu wartości ww. przychodu stosuje się odpowiednio regulację art. 19 ustawy, w myśl której, przychodem z odpłatnego zbycia m.in. praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

  Co do zasady zatem, przychodem Wnioskodawcy z tytułu zbycia przedmiotowych udziałów na rzecz Gwaranta będzie cena określona w umowie sprzedaży, tj. 1 zł.

  W analizowanym stanie faktycznym, określenie ceny sprzedaży przedmiotowych udziałów na rzecz Gwaranta na poziomie 1 zł wiąże się z faktem pełnienia przez niego roli gwaranta Wnioskodawcy, tj. Gwarant gwarantuje na rzecz Spółki środki pieniężne w postaci pożyczki lub dopłat do kapitału w przypadku, gdy Wnioskodawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków, tj. nie wykona biznesplanu lub poziom kapitałów własnych Spółki spadnie poniżej kwoty 1000000 zł. Uruchomienie przedmiotowej gwarancji, nastąpi z chwilą, gdy odstępstwa od zakładanego poziomu przekroczą 10%.

  Gwarant w wykonaniu przyjętego na siebie zobowiązania przejmie obowiązki Wnioskodawcy wobec Spółki m.in. w zakresie zapewnienia środków pieniężnych w wysokości zabezpieczającej co najmniej brak przesłanek jej upadłości oraz uzupełniających jej kapitały własne do kwoty 1000000 zł.

  Skoro Wnioskodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Gwarant, zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej, przejmuje jego obowiązki, ale w zamian za swoje wsparcie nabywa udziały w Spółce. W związku z powyższym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że sprzedaż przez niego na rzecz Gwaranta udziałów w Spółce za cenę 1 zł jest uzasadniona względami ekonomicznymi (konieczne wdrożenie planu restrukturyzacji spółki).

  W konsekwencji, z tytułu przedmiotowej sprzedaży, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy w wysokości 1 zł. Przy czym, na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19% podlega w tym wypadku dochód, który ustala się jako różnicę pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółce, a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy, tj. w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów z dnia ich objęcia (813000 zł) – art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy.

  Niezależnie od powyższego Wnioskodawca wskazuje, że z chwilą zbycia przedmiotowych udziałów na rzecz Gwaranta zobowiązany będzie ustalić także dochód z tytułu objęcia udziałów w Spółce.

  Przykładowo, w sytuacji, gdy Wnioskodawca sprzeda udziały na rzecz Gwaranta w 2014 r., wówczas:

  • przychody z kapitałów pieniężnych wyniosą 813001 zł (tj. przychód z objęcia udziałów w Spółce = 813000 zł + przychód ze zbycia udziałów na rzecz Gwaranta = 1 zł), natomiast
  • koszty uzyskania wskazanych wyżej przychodów wyniosą 813000 zł (koszty uzyskania przychodów w związku z objęciem udziałów w Spółce = 0 zł + koszty uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów na rzecz Gwaranta = 813000 zł).

  W rezultacie dochód z kapitałów pieniężnych osiągnięty przez Wnioskodawcę w 2014 r. – będący podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 19% - wyniesie 1 zł.

  Przedmiotowy dochód Wnioskodawca będzie zobowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-38 składanym do 30 kwietnia 2015 r.

  Powyższe zostało potwierdzone w interpretacjach m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2014 r. nr ILPB2/436-114/14-4/MK), Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2013 r. nr IPPB2/415-408/13-6/MK oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2013 r. nr ITPB1/415-1338/12/MR.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Z kolei w myśl art. 9 ust. 2 ustawy dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

  Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

  Na podstawie zaś art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

  W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

  Na mocy art. 17 ust. 1a cyt. ustawy, przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

  1. zarejestrowania spółki albo
  2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
  3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

  W myśl art. 17 ust. 2 omawianej ustawy podatkowej, przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, pkt 6, 7 i 9–10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

  Stosownie natomiast do art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

  Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 cyt. ustawy).

  Zgodnie z art. 24 ust. 17 ww. ustawy, dochód z tytułu objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how, w związku z realizacją celu Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, ustala się, z zastrzeżeniem ust. 18, na dzień w którym upływa 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

  Według art. 24 ust. 18 ustawy, w przypadku zbycia lub ustania bytu prawnego udziałów (akcji), o których mowa w ust. 17, przed upływem 5 lat od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a, dochód z tytułu objęcia tych udziałów (akcji) ustala się na dzień ich zbycia lub ustania bytu prawnego w wysokości określonej według stanu z dnia uzyskania przychodu.

  Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza zbyć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które objął w ramach Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Inicjowanie działalności innowacyjnej”, w zamian za wkład niepieniężny w postaci know-how. Cena sprzedaży udziałów – zgodnie z zawartą Umową Inwestycyjną – wyniesie 1 zł.

  Uwzględniając powyższe, jeżeli Wnioskodawca przed upływem pięciu lat liczonych od dnia uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokona zbycia udziałów, to obowiązek określenia dochodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci know-how i jego zadeklarowania w prawidłowej wysokości, zaktualizuje się na dzień zbycia przedmiotowych udziałów.

  Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

  Zgodnie natomiast z przepisem art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 - osiągnięta w roku podatkowym.

  W przypadku objęcia udziałów w (akcji) w zamian za wkład niepieniężny zastosowanie znajdzie przepis art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy stanowiący, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości określonej zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a – jeżeli przedmiotem wkładu są udziały (akcje) objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

  Z kolei w myśl art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1 jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.

  Jak wynika z treści art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy, w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a, w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika - jeżeli przedmiotem wkładu są te inne składniki.

  Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8. W myśl art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, w terminie określonym w ust. 1 podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b

  Mając zatem na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz przywołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że na Wnioskodawcy ciążył będzie obowiązek rozpoznania przychodu oraz ustalenia dochodu z kapitałów pieniężnych w związku z planowanym zbyciem udziałów w spółce, stosownie do art. 30b z uwzględnieniem art. 24 ust. 17 i ust. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochód, o którym mowa powyżej powinien zostać rozliczony w zeznaniu rocznym po zakończeniu roku podatkowego z uwzględnieniem art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy, przy czym za przychody należy uznać sumę przychodów uzyskanych w wyniku objęcia udziałów (wartość nominalna) jak i ich odpłatnego zbycia (co do zasady kwota wyrażona w umowie zbycia), a za koszty sumę kosztów ustalonych na zasadach określonych w art. 22 ust. 1e i ust. 1f ww. ustawy.

  Odnośnie wynikających z art. 17 ust. 2 w związku z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawnień organów podatkowych lub organów kontroli skarbowych co do ustalenia wartości przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9 ustawy, zauważyć należy, że nadano je na mocy przepisów rangi ustawowej i jako takie nie mogą być zmienione w drodze interpretacji wydanej w indywidualnej sprawie. To w gestii tych organów mieści się przeprowadzenie ewentualnego postępowania dowodowego i ocena, czy zachodzą przesłanki do skorzystania z uprawnień wynikających z art. 19 przytoczonej ustawy.

  Dodatkowo wskazać należy, że powołane interpretacje wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuje się, że dołączone do wniosku dokumenty nie podlegały weryfikacji w toku niniejszego postepowania, gdyż upoważniony do wydania interpretacji indywidualnej organ podatkowy orzeka tylko i wyłącznie w obrębie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę. Co oznacza, że organ rozpatrujący konkretną sprawę nie ma możliwości modyfikowania (uzupełniania, odtwarzania) stanu faktycznego tej sprawy, nie prowadzi również postępowania dowodowego w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

  Końcowo stwierdzić należy, że upoważniony organ podatkowy, wydając interpretację przepisów prawa podatkowego, nie jest kompetentny do obliczania wysokości dochodu do opodatkowania bądź weryfikacji kwot podanych we wniosku, wobec czego tutejszy organ nie mógł ustosunkować się do przedstawionych przez Wnioskodawcę obliczeń, a jedynie był uprawniony do wskazania zasad opodatkowania mających zastosowanie w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

  Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

  © 2011-2018 Interpretacje.org
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.