ITPB2/415-839/14/RS | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości nabytej w związku z podziałem majątku wspólnego.
ITPB2/415-839/14/RSinterpretacja indywidualna
 1. majątek wspólny małżonków
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. udział
 4. wspólność majątkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2014 r. (data wpływu 9 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku tym zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu ... maja 2007 r. Wnioskodawca wraz z żoną zawarł umowę małżeńską majątkową, na mocy której od tego dnia ustanowili w swoim małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej.

W dniu ... maja 2007 r. strony zawarły umowę o podział majątku wspólnego. Okazało się jednak, że umowa o podział majątku wspólnego nie objęła całości majątku małżonków.

W dniu ... października 2013 r. strony zawarły umowę o podział majątku wspólnego uzupełniającą umowę o podział majątku wspólnego z dnia ... maja 2007 r. Przedmiotem tej ostatniej umowy był pominięty składnik majątkowy stron w postaci nieruchomości położonej w M., stanowiącej działkę nr .../5. Wnioskodawca na podstawie ww. umowy nabył przedmiotową nieruchomość na wyłączną własność. Strony określiły wartość tej nieruchomości na kwotę 100.000 zł oraz oświadczyły, że z tytułu podziału majątku wspólnego objętego tą umową nie dokonują między sobą żadnych spłat ani dopłat.

Małżonkowie nabyli przedmiotową nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży z dnia ... czerwca 1995 r. W międzyczasie wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia ... sierpnia 2009 r. związek małżeński Wnioskodawcy został rozwiązany. Wnioskodawca dokonał zmiany przeznaczenia ww. nieruchomości i podzielił ją na działki budowlane, które zamierza sprzedawać.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy odpłatne zbycie przedmiotowej nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości w 2014 r. będzie stanowiło dla Wnioskodawcy źródło przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości w 2014 r. nie będzie stanowiło źródła przychodu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło pięć lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw do dnia sprzedaży upłynęło pięć lat, sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

W ocenie Wnioskodawcy, należy uznać, że pięcioletni okres do hipotetycznego dnia sprzedaży należy liczyć od daty nabycia nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży z dnia ... czerwca 1995 r.

Wnioskodawca wskazuje, że stosownie do linii orzecznictwa sądów administracyjnych, współwłasność łączna, w tym przypadku wspólność majątkowa, różni się od ułamkowej tym, że nie można określić ilości udziałów każdego współwłaściciela. Obu współwłaścicielom przysługuje pełne prawo do całej masy majątkowej w niej zawartej i dlatego żaden ze współwłaścicieli nie może korzystać z praw własności przez cały czas trwania współwłasności łącznej. Nie można więc przyjąć, według Wnioskodawcy, że nieruchomość nabył dwukrotnie: raz umową z dnia ... czerwca 1995 r., drugi zaś umową z dnia ... października 2013 r., gdyż z uwagi na ustrój majątkowy stron niemożliwe było określenie jego udziałów. Skoro więc nie można wyodrębnić udziałów, które to strony posiadały w dacie nabycia nieruchomości w małżeństwie (umowa z dnia ... czerwca 1995 r.) to należy przyjąć, że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości umową sprzedaży z dnia ... czerwca 1995 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu, ma moment ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, w dniu ... maja 2007 r. Wnioskodawca wraz z żoną zawarł umowę małżeńską majątkową, na mocy której od tego dnia ustanowili w swoim małżeństwie ustrój rozdzielności majątkowej.

W dniu ... maja 2007 r. strony zawarły umowę o podział majątku wspólnego. Okazało się jednak, że umowa o podział majątku wspólnego nie objęła całości majątku małżonków.

W dniu ... października 2013 r. strony zawarły umowę o podział majątku wspólnego uzupełniającą umowę o podział majątku wspólnego z dnia ... maja 2007 r. Przedmiotem tej ostatniej umowy był pominięty składnik majątkowy stron w postaci nieruchomości położonej w M., stanowiącej działkę nr .../5. Wnioskodawca na podstawie ww. umowy nabył przedmiotową nieruchomość na wyłączną własność. Strony określiły wartość tej nieruchomości na kwotę 100.000 zł oraz oświadczyły, że z tytułu podziału majątku wspólnego objętego tą umową nie dokonują między sobą żadnych spłat ani dopłat.

Małżonkowie nabyli przedmiotową nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży z dnia ... czerwca 1995 r. W międzyczasie wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia ... sierpnia 2009 r. związek małżeński Wnioskodawcy został rozwiązany. Wnioskodawca dokonał zmiany przeznaczenia ww. nieruchomości i podzielił ją na działki budowlane, które zamierza sprzedawać.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2012, poz. 788 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, iż niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Opisany ustrój majątkowy trwa do ustania lub unieważnienia małżeństwa albo orzeczenia separacji, chyba że w czasie trwania związku małżeńskiego: 1) małżonkowie zawarli małżeńską umowę majątkową, 2) z ważnych powodów na żądanie jednego z małżonków sąd orzekł zniesienie wspólności, 3) wspólność ustała z mocy prawa na skutek ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.

Zniesienie wspólności ustawowej kreuje prawo małżonków do majątku wspólnego na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych, które z reguły jest stanem przejściowym i prowadzi do podziału majątku.

Zgodnie z art. 1037 Kodeksu cywilnego w związku z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego podział majątku wspólnego może nastąpić bądź na mocy umowy między małżonkami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek z małżonków.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w wyniku podziału majątku wspólnego jest nabyciem tych rzeczy. Mając na uwadze przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest przyznanie rzeczy na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, ale tylko wówczas jeśli:

 • podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub
 • jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługiwał w majątku dorobkowym małżeńskim.

Z powyższego wynika, że wszelkie przypadki, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, nawet gdy podział następuje bez spłat i dopłat, traktowany być musi w kategorii nabycia, gdyż w ten sposób ulega powiększeniu zarówno zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (nieruchomości), jak też jej majątku osobistego. Wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień, w którym dokonano jego podziału.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że ponieważ podział majątku wspólnego dokonany umową z dnia ... października 2013 r. nie był ekwiwalentny, czego potwierdzeniem – jak wynika z wniosku – jest przyznanie Wnioskodawcy na wyłączną własność nieruchomości stanowiącej przedmiot podziału, to za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział Wnioskodawcy w majątku wspólnym należy przyjąć dzień dokonania ww. podziału.

Wobec powyższego, nieruchomość stanowiącą działkę nr .../5 Wnioskodawca nabył odpowiednio w 1995 r. w części odpowiadającej Jego udziałowi w majątku wspólnym oraz w 2013 r. w wyniku podziału majątku wspólnego w części przekraczającej ten udział.

W konsekwencji, w sytuacji opisanej we wniosku, planowane odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę w 2014 r. działek budowlanych wydzielonych z ww. nieruchomości:

 • w części nabytej w 1995 r. zostanie dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a zatem nie będzie stanowiło źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • w części nabytej w 2013 r. zostanie dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, a zatem będzie stanowiło źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stąd też będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.