ITPB2/415-592/14/MK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży w spółce z o.o.
ITPB2/415-592/14/MKinterpretacja indywidualna
 1. odpłatne zbycie
 2. płatnik
 3. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 4. udział
 5. wypłata ratalna
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2014 r. (data wpływu – 3 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 11 czerwca 2010 r. Wnioskodawca sprzedał udziały (56) w spółce z o.o. Sprzedaż ta odbyła się w konsekwencji zawartego w dniu 25 maja 2010 r. Porozumienia, gdzie w punkcie 3.7 określono, że cena zapłaty za udziały nastąpi w ratach określonych szczegółowo w Umowie Sprzedaży Udziałów.

Zgodnie z umową sprzedaży udziałów do zapłaty doszło w sposób następujący:

  -
 • I rata w dniu 11 czerwca 2010 r.,
 • II rata w dniu 14 czerwca 2010 r.,
 • III rata w dniu 15 kwietnia 2011 r.

Za odprowadzenie podatku od wypłaconych rat w dniach 11 i 14 czerwca 2010 r. odpowiedzialna była (zgodnie ze stanem prawnym przypadającym na dzień podpisania umowy i wypłaty rat) spółka z o.o., która to udziały nabyła w celu ich umorzenia.

Odnośnie III raty wypłaconej w dniu 15 kwietnia 2011 r. spółka nie odprowadziła podatku powołując się na zmianę przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy za odprowadzenie podatku z odpłatnego zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za udziały zbyte na rzecz tej spółki w celu umorzenia odpowiedzialna jest spółka nabywająca udziały czy osoba fizyczna sprzedająca udziały (zbycie udziałów nastąpiło w 2010 r.)...
 2. Czy w przypadku zbycia udziałów w celu ich umorzenia i odprowadzenia podatku od tej czynności liczy się termin podpisania umowy sprzedaży czy też termin faktycznie zapłaconej raty ceny sprzedaży...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z obowiązującym w dniu zawarcia umowy art. 24 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału w tym także dochód z uzyskany z umorzenia udziałów.

Co prawda z dniem 31 grudnia 2010 r. przepis ten został zniesiony i z dniem 1 stycznia 2011 r. zaczął obowiązywać przepis o następującej treści: „Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu na zasadach, jakie obowiązują w przypadku odpłatnego zbycia udziałów spółkach mających osobowość prawną.

W konsekwencji – w opinii Wnioskodawcy – oznacza to, że uzyskany dochód będzie samodzielnie rozliczał podatnik w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-38. Z tego też względu firma, która nabyła udziały nie odprowadziła podatku za wypłaconą w dniu 15 kwietnia 2011 r. ostatnią ratę zapłaty za sprzedaż udziałów. Zgodnie z interpretacją nr IPTPB2/415-371/13-4/JR wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi: Sposób zapłaty ceny może być dowolnie kształtowany przez strony umowy sprzedaży i nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego. Ten wypływa z dokonania przez podatnika zbycia udziałów i powstaje w dacie zawarcie umowy sprzedaży.

Warunkiem odstąpienia od wyżej wymienionej reguły może być przypadek, gdy strony podczas zwierania umowy sprzedaży dodały w niej zapis odnośnie zapłaty z warunkiem zawieszającym wypłaty kolejnych rat. Według prawa cywilnego strony mogą uzależnić powstanie stosunku prawnego od zdarzenia przyszłego, ale niepewnego (warunek). Jednak w przypadku, gdy w umowie zostały określone konkretne raty zapłaty powyższe nie ma miejsca w uregulowaniach prawnych.

Tak więc w przedstawionym stanie faktycznym obowiązek odprowadzenia podatku od wszystkich wypłat (uregulowanych czasowo i kwotowo w umowie sprzedaży udziałów), bez względu na to kiedy nastąpiła faktyczna zapłata leży po stronie płatnika.

Podpierając się powyższym, ponieważ w pierwotnej umowie zostało wyraźnie zaznaczone i zapłata zostanie dokonana w ratach, które to i czasowo i kwotowo zostały ujęte w umowie sprzedaży, to stan prawny, który określa podstawę opodatkowania przypada na czas podpisania umowy a nie na czas wypłaty ostatniej raty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). Stosownie do treści art. 199 § 1 ww. ustawy udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe).

Umorzenie udziału w spółce z o.o. może mieć również charakter warunkowy. Mianowicie – stosownie do art. 199 § 4 ww. ustawy – umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników.

Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie (art. 199 § 2 Kodeksu spółek handlowych).

Na gruncie przepisów podatkowych w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c).

Katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 wyżej powołanej ustawy, w myśl którego, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, m.in.:

  -
 • dywidendy i inne przychody z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy),
 • należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2010 r.).

Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, że zbycie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością skutkowało osiągnięciem przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zbycie udziałów w celu umorzenia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. objęte było dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji).

Na podstawie powyższego należy również stwierdzić, że dochód z udziału w zyskach osób prawnych powstawał w momencie faktycznego uzyskania wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia.

Uzyskane dochody (przychody) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych opodatkowane były na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w myśl którego od uzyskanych dochodów (przychodów) z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Z kolei obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku z tego tytułu wynikał z zapisu art. 41 ust. 4 ww. ustawy, stanowiącego, że płatnik jest obowiązany pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Natomiast z dniem 1 stycznia 2011 r. zmieniono zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Zgodnie bowiem z art. 1 pkt 16 lit. d) ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 226, poz. 1478 z późn. zm.) uchylono art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym dochód (przychód) uzyskany od 1 stycznia 2011 r. ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia jest traktowany jako przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Przychód ten nie jest rozliczany przez płatnika, lecz podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli jest samodzielnie wykazywany w zeznaniu i opodatkowany przez podatnika.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że w dniu 11 czerwca 2010 r. Wnioskodawca sprzedał udziały (56) w spółce z o.o. Sprzedaż ta odbyła się w konsekwencji zawartego w dniu 25 maja 2010 r. Porozumienia, gdzie w punkcie 3.7 określono, że cena zapłaty za udziały nastąpi w ratach określonych szczegółowo w Umowie Sprzedaży Udziałów.

Zgodnie z umową sprzedaży udziałów do zapłaty doszło w sposób następujący:

  -
 • I rata w dniu 11 czerwca 2010 r.,
 • II rata w dniu 14 czerwca 2010 r.,
 • III rata w dniu 15 kwietnia 2011 r.

W rozpatrywanej sprawie istotnym dla określenia sposobu opodatkowania otrzymanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia będzie moment przeniesienia prawa własności udziałów na rzecz spółki. Zbycie określonych udziałów na rzecz spółki jest czynnością prawną o charakterze jednorazowym. Stanowi konkretne zdarzenie prawne, które dokonane zostaje w jednym ściśle określonym momencie. Owo zbycie następuje w drodze jednej czynności prawnej, która determinuje moment zakwalifikowania przychodu do określonego źródła. Skoro zatem odpłatne zbycie udziałów na rzecz spółki nastąpiło w 2010 r., to otrzymane wynagrodzenie stanowi przychód z udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r.

Nie jest więc istotne, że wynagrodzenie było wypłacone Wnioskodawcy w ratach przypadających na różne okresy podatkowe, bowiem jak wyjaśniono powyżej, moment przeniesienia prawa własności udziałów rzutuje na kwalifikację powstałego źródła przychodu.

Zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku z tego tytułu jest – stosownie do zapisu art. 41 ust. 4 ww. ustawy – spółka, która występuje w roli płatnika.

Tym samym, jeżeli wynagrodzenie za udziały odpłatnie zbyte w celu umorzenia było wypłacone w ratach, płatnik miał obowiązek pobrać zryczałtowany podatek z tytułu wypłaty poszczególnej raty wynagrodzenia, w tym wskazanej we wniosku III raty.

Reasumując, bez wpływu na przedmiotową sprawę pozostaje zmiana przepisów, która nastąpiła z dniem 1 stycznia 2011 r. ponieważ konsekwencje prawnopodatkowe wyznacza moment faktycznego przeniesienia prawa własności udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Źródło przychodu należy określić według przepisów obowiązujących na dzień 31 grudnia 2010 r. i bez znaczenia pozostaje fakt, że wypłata wynagrodzenia nastąpiła w terminie późniejszym. Zatem w momencie wypłaty każdej z rat wynagrodzenia Wnioskodawca uzyskał przychód z udziału w zyskach osób prawnych a wypłacająca spółka była zobowiązana jako płatnik do pobrania podatku od każdej wypłaconej raty.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.