ITPB2/415-361a/12/TJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymania darowizny w postaci udziałów w spółce z o.o.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2012 r. (data wpływu 11 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania w drodze darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów), tj. tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca spodziewa się, że w najbliższym czasie uzyska w drodze darowizny prawa majątkowe w postaci udziałów polskiej spółki z o.o. Na obecnym etapie nie jest rozstrzygnięta liczba udziałów, które otrzyma Wnioskodawca. Obecnie jedynym udziałowcem i właścicielem 100% udziałów spółki jest brat Wnioskodawcy. Udziały nabędzie w drodze darowizny od brata, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W związku z otrzymaniem darowizny Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy. Darczyńca nie uzyska również jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane udziały, zarówno w momencie zawierania umowy darowizny, jak i w przyszłości. Darowizna zostanie dokonana na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego. W przeszłości darczyńca jako jedyny wspólnik spółki z o.o. wnosił do niej dopłaty, o których mowa w art. 177 i nast. Kodeksu spółek handlowych. Dopłaty te były wnoszone w oparciu o odpowiednie uchwały Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z treścią umowy spółki oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym, że dopłaty były wnoszone na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie były one kwalifikowane przez spółkę do przychodów w rozumieniu ustawy o CIT. Na skutek darowizny udziałów Wnioskodawca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki darczyńcy związane z udziałami, w tym w szczególności w prawo do uzyskania środków pieniężnych z tytułu ewentualnego zwrotu dopłat wniesionych do spółki w przeszłości przez darczyńcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2).

Czy nabycie przez Wnioskodawcę udziałów Spółki tytułem darowizny od Darczyńcy spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu lub dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nabycie przez niego udziałów Spółki tytułem darowizny od Darczyńcy nie spowoduje powstania po Jego stronie przychodu lub dochodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika przy tym, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Jak zostało wskazane w uzasadnieniu do pytania oznaczonego nr 1 w ramach niniejszego wniosku, które dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, planowana darowizna udziałów Spółki będzie operacją podlegającą przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. W rezultacie, w świetle art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdą zastosowania jej przepisy. W szczególności, w związku z darowizną po stronie Wnioskodawcy nie powstanie żaden przychód ani dochód. Nie ma przy tym żadnego znaczenia fakt, iż na gruncie ustawy o spadkach i darowiznach zastosowanie będzie miało zwolnienie z opodatkowania. Co więcej, brak skutków darowizny na gruncie podatku dochodowego jest niezależny od tego jakiego rodzaju prawa i obowiązki będą związane z udziałami Spółki nabytymi przez Wnioskodawcę w drodze darowizny (np. prawa Wnioskodawcy do otrzymania uchwalanych po dokonaniu darowizny zwrotów dopłat wnoszonych przed darowizną do Spółki przez Darczyńcę).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do zapisu art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

Świadczenie darczyńcy jest bezpłatne wtedy, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę. Zatem podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony. Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem od spadków i darowizn lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma kwalifikacja świadczenia, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom ustawy od spadków i darowizn.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. darowizny.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w najbliższym czasie uzyska w drodze darowizny prawa majątkowe w postaci udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie jedynym udziałowcem i właścicielem 100% udziałów Spółki jest brat Wnioskodawcy. Wnioskodawca zakłada, że nabędzie własność udziałów Spółki w drodze darowizny od swojego brata. Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek świadczeń na rzecz darczyńcy. Darczyńca nie uzyska jakiegokolwiek ekwiwalentu za darowane udziały Spółki, zarówno w momencie zawierania umowy darowizny, jak i w przyszłości.

Z powyżej cytowanych przepisów wynika, iż nabycie przez osoby fizyczne praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zatem również nabycie w formie darowizny udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, co wyklucza możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W rezultacie, świetle opisanego zdarzenia przyszłego i powołanych przepisów prawa, w związku z otrzymaniem od brata darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, nie powstanie u Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Gdyby jednak przedmiotowa „darowizna” miała charakter zwrotny np. była elementem jakiegokolwiek rozliczenia w teraźniejszości bądź przyszłości, wówczas należałoby uznać, że konkretna czynność nie stanowi darowizny w rozumieniu Kodeksu cywilnego i w związku z tym organ podatkowy mógłby wywieść skutki podatkowe adekwatne do ustalonej sytuacji faktycznej.

Należy przy tym zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalanie, czy opisana „darowizna” ma charakter bezzwrotnego świadczenia, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.