ITPB2/415-1045/14/IB | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki Lux spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości różnicy pomiędzy wysokością otrzymanych środków a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów w Spółce Lux?
ITPB2/415-1045/14/IBinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. likwidacja
 3. likwidacja spółki kapitałowej
 4. udział
 5. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 18 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu likwidacji spółki z siedzibą w Luksemburgu.

Wezwaniem z dnia 29 stycznia 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się o wyczerpujące przedstawienie zdarzenia przyszłego.

Pismem z dnia 13 lutego 2015 r. (data wpływu 19 lutego 2015 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku i w jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą opodatkowaniu od całości uzyskiwanych dochodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Wnioskodawca). Wnioskodawca zajmuje stanowisko kierownicze w spółce z o.o. (dalej: Spółka) wchodzącej w skład grupy kapitałowej (dalej: Grupa) na czele której stoi spółka kapitałowa z siedzibą w Luksemburgu (dalej: Spółka macierzysta).

Spółka macierzysta jest organizatorem motywacyjnego programu opcyjnego (dalej: Program) adresowanego do osób piastujących najwyższe stanowiska w spółkach wchodzących w skład Grupy, w szczególności do kadry menedżerskiej, której to działania mają bezpośredni wpływ na wyniki spółek wchodzących w skład Grupy. Program polegać będzie na przyznaniu uczestnikom opcji menedżerskich (dalej: Opcje).

Program ma na celu dodatkowe motywowanie jego uczestników do większego zaangażowania w pełnione obowiązki, co przyczyni się do osiągnięcia przez Spółkę oraz całą Grupę określonych wyników finansowych. W swoich założeniach program ma zapewnić utrzymanie dynamicznego rozwoju Spółki oraz Grupy, a także powiązanie interesów uczestników programu z interesem Spółki i Grupy.

Przedmiotowe opcje zostaną przyznane Wnioskodawcy na podstawie umowy podpisanej przez Wnioskodawcę ze Spółką macierzystą (dalej: Umowa). Opcje będą uprawniały Wnioskodawcę do zakupu określonej liczby udziałów spółki societe a responsabilite limitee mającej siedzibę w Luksemburgu (dalej: Spółka Lux), która wchodzi w skład Grupy.

Cena zakupu udziałów w Spółce Lux przez Wnioskodawcę będzie ustalona na podstawie kalkulacji określonych w Umowie. Zawarta w Umowie metodologia ustalania ceny zakupu udziałów w wyniku realizacji nabytych Opcji ma na celu motywowanie Wnioskodawcy do wykonywania powierzonych mu obowiązków z należytą starannością, tak aby doprowadzić do wzrostu wartości spółek z Grupy.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że Opcje przyznane Wnioskodawcy są niezbywalne. Realizacja Opcji będzie mogła nastąpić dopiero w sytuacji spełniania warunków przewidzianych w Umowie.

Istnieje możliwość, że w momencie realizacji Opcji Spółka Lux będzie znajdować się w likwidacji. Zgodnie z Umową, zapłata ceny za udziały nabyte w drodze realizacji Opcji będzie odroczona i płatna już po nabyciu własności udziałów. Tym samym, może dojść do sytuacji, w której zapłata ceny za nabyte udziały nastąpi po otrzymaniu środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki Lux lub w tym samym czasie.

W przesłanym uzupełnieniu wniosku wskazano, że środki pieniężne otrzymane w ramach likwidacji spółki nie są zrównane z wpływami z akcji w rozumieniu przepisów prawa podatkowego Luksemburga oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Według Wnioskodawcy stanowią one wpływy ze zbycia akcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki Lux spowoduje po Jego stronie powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości różnicy pomiędzy wysokością otrzymanych środków a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów w Spółce Lux...

Zdaniem Wnioskodawcy w wyniku otrzymania środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki Lux uzyska dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości różnicy pomiędzy wysokością otrzymanych środków a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów w Spółce Lux.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Jednocześnie, stosownie do art. 4a ustawy o PIT powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527 ze zm.; dalej: Konwencja), dywidendy wypłacane przez spółkę, mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie, osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W myśl art. 10 ust. 3 Konwencji pojęcie dywidendy oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji.

Zatem art. 10 ust. 3 Konwencji znalazłby zastosowanie, gdyby na podstawie wewnętrznych regulacji luksemburskich, przychody uzyskane w wyniku likwidacji spółki były traktowane jak przychody z akcji. Natomiast z przepisów Konwencji nie wynika, by przychody uzyskiwane w wyniku likwidacji spółki były traktowane jak przychody z akcji.

Oznacza to, że analizując skutki podatkowe likwidacji Spółki Lux należy odnieść się do art. 13 Konwencji, który dotyczy zasady opodatkowania zysków ze sprzedaży majątku (przeniesienia własności majątku).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Konwencji, zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W myśl zaś art. 13 ust. 3 Konwencji zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na wodach śródlądowych lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, powietrznych pojazdów drogowych albo barek podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego przedsiębiorstwa.

W ocenie Wnioskodawcy mając na uwadze treść powołanych wyżej przepisów art. 13 Konwencji ma zastosowanie do sytuacji, w której muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie: (i) następuje przeniesienie własności majątku, (ii) osoba dokonująca przeniesienia składników majątkowych musi osiągnąć w związku z tym zysk.

Przenosząc powyższą analizę na grunt zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację Wnioskodawca podkreśla, że dochód uzyskany przez Niego z tytułu likwidacji Spółki Lux nie będzie osiągnięty w związku z przeniesieniem własności składników majątkowych na inne osoby, lecz w wyniku realizacji jego praw wynikających z posiadania statusu udziałowca w Spółce Lux.

Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy do opodatkowania otrzymanego przez Niego dochodu z likwidacji nie znajdzie zastosowania art. 13 Konwencji, gdyż nie są spełnione kryteria w nim przewidziane.

Oznacza to, że dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki Lux nie zostanie objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów Konwencji dotyczących specyficznych kategorii dochodów. Tym samym, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę będzie podlegał opodatkowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 Konwencji w myśl którego części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl zaś art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Stosownie natomiast do art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o PIT dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Zgodnie zaś z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Należy jednak podkreślić, że art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o PIT zwalnia z opodatkowania wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

Tym samym opodatkowaniu po stronie Wnioskodawcy będzie podlegać jedynie różnica pomiędzy wartością środków pieniężnych otrzymanych w wyniku likwidacji Spółki Lux a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów w tej spółce.

Wnioskodawca podkreśla, że fakt, iż zgodnie z Umową zapłata ceny za udziały nabyte w drodze realizacji Opcji będzie odroczona i płatna już po nabyciu własności udziałów (może dojść do sytuacji, w której zapłata ceny za nabyte udziały nastąpi po otrzymaniu majątku w ramach likwidacji Spółki Lux) nie ma wpływu na możliwość rozpoznania tych wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. Artykuł 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o PIT zwalnia bowiem z opodatkowania wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, w wyniku otrzymania środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki Lux, uzyska On dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości różnicy pomiędzy kwotą otrzymanych środków, a wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów w Spółce Lux.

Wnioskodawca podkreśla, że prezentowane stanowisko znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego. Przykładowo:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2014 r. (nr IPPB2/415-875/13-2/MK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2013 r. (nr ILPB2/415-939/12-2/JK);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 26 września 2012 r. (nr IBPBII/2/415-862/12/MW);
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 13 lipca 2011 r. (nr IBPBII/2/415-503/11/MW).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527 z późn. zm.) dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do art. 10 ust. 2 ww. konwencji jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli właściciel dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak ustalony nie może przekroczyć:

 1. 0 procent kwoty dywidend brutto, jeżeli właścicielem jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 10 procent i posiadała ona ten udział przez nieprzerwany 24 miesięczny okres poprzedzający dzień wypłaty dywidend;
 2. 15 procent kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia niniejszego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

Użyte w tym artykule określenie "dywidendy" oznacza dochód z akcji, akcji gratisowych lub prawa do pobierania korzyści, akcji w kopalnictwie, akcji członków założycieli lub innych praw, z wyjątkiem wierzytelności, do udziału w zyskach, jak również dochód z innych praw spółki, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wydzielająca dywidendy ma siedzibę, zrównane są z wpływami z akcji (art. 10 ust. 3 ww. ustawy).

W pkt 23 Komentarza do art. 10 ust. 3 MK OECD wskazano, że w związku z dużymi różnicami w prawie państw członkowskich OECD nie jest możliwe zdefiniowanie pojęcia „dywidenda” w sposób pełny i wyczerpujący. W konsekwencji definicja zawiera jedynie przykłady, które znajdują się w prawie większości państw członkowskich, po czym dodana jest generalna klauzula odwołująca się do prawa wewnętrznego.

Pojęcie „dywidendy” zasadniczo dotyczy wypłat ze spółki, przede wszystkim dystrybucji zysku, do którego prawo wynika z faktu posiadania akcji w spółce. Jednocześnie w pkt 28 Komentarza wyraźnie stwierdzono, iż za dywidendy uważa się nie tylko podział zysków uchwalany każdego roku przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, lecz także inne zyski wyrażone w pieniądzu, takie jak premie w postaci udziałów, premie, zyski z likwidacji i ukryty podział zysków. Przewidziane w artykule 10 przywileje mają zastosowanie o tyle, o ile państwo, którego rezydentem jest spółka wypłacająca, opodatkowuje wymienione świadczenia jako dywidendy. Należy też zauważyć, że w pkt 28 stwierdzono ponadto, że normalnie wypłaty dokonywane przez spółkę, które skutkują zmniejszeniem praw udziałowych, np. stanowiące zwrot zainwestowanego kapitału w jakiejkolwiek formie, nie jest uznawane za dywidendę.

Zatem, jedynie w przypadku gdyby zgodnie z prawem wewnętrznym Luksemburga dochody z likwidacji spółki zrównane były z wpływami z akcji, zastosowanie do nich miałby art. 10 konwencji.

Powyższy pogląd został również zawarty w opracowaniu z zakresu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania Klaus’a Vogel’a (Klaus Vogel on Double Taxation Convention A commentary to the OECD -, UN -, US Model Conventions for the Avoidance of Double Taxation on Income and Capital With Particular Reference to German Treaty Practice, Third Edition, Kluwer Law International, str. 650, tłumaczenie własne), definicja podana w art. 10 ust. 3 powinna być interpretowana, zgodnie z punktem 28 Komentarza do Modelowej Konwencji, w ten sposób, że zakres pojęcia „dochodu” użyte w art. 10 ust. 3, powinno w całości być określone przez odniesienie wyłącznie do prawa państwa źródła.

Jeżeli dochody takie – tak jak w niniejszej sprawie według wskazania Wnioskodawcy – nie są zrównane zgodnie z ustawodawstwem luksemburskim z wpływami z akcji wówczas art. 10 konwencji nie znajdzie zastosowania, co oznacza, że trzeba dokonać dalszej kwalifikacji dochodu na gruncie konwencji.

Artykuł 13 konwencji reguluje zasady opodatkowania zysków ze sprzedaży majątku (przeniesienia własności majątku).

Stosownie do art. 13 ust. 1 konwencji zyski osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ww. konwencji zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie posiada w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W myśl art. 13 ust. 3 ww. ustawy zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków morskich, statków powietrznych lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej, barek eksploatowanych w transporcie na wodach śródlądowych lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich, powietrznych pojazdów drogowych albo barek podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego przedsiębiorstwa.

Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 4 ww. konwencji zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50 procentach pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z tytułu przeniesienia własności jakiegokolwiek innego majątku, niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 i 4 podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 5 ww. konwencji).

Punkt 5 uwag ogólnych do art. 13 Modelowej Konwencji OECD stanowi, iż artykuł ten nie zawiera dokładnej definicji określenia zysków majątkowych. Wyrazy „przeniesienie własności majątku” są użyte w celu objęcia nimi szczególnie zysków z majątku pochodzących ze sprzedaży, zamiany, a również z częściowej sprzedaży, wywłaszczenia, przekazania spółce w zamian za akcje, sprzedaży praw, darowizny, a nawet pośmiertnego przekazania majątku (str. 201 Komentarza do Modelowej Konwencji OECD).

Z treści art. 13 konwencji wynika, że dotyczy on sytuacji, w której muszą być spełnione dwa warunki jednocześnie, musi nastąpić przeniesienie własności majątku i osoba dokonująca przeniesienia składników majątkowych musi osiągnąć w związku z tym zysk.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę nie ma być osiągnięty w związku z przeniesieniem własności składników majątkowych na inne osoby, lecz z tytułu przysługujących Jemu praw w spółce. Zatem nie zostaną spełnione kryteria przewidziane w art. 13 konwencji, by dochód uzyskany przez Wnioskodawcę podlegał opodatkowaniu na zasadach w nim określonych.

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód z tytułu likwidacji spółki stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W konsekwencji powyższego, dochód osiągnięty przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji luksemburskiej spółki nie został objęty postanowieniami któregokolwiek z artykułów konwencji regulujących jednoznacznie określone kategorie dochodów. Zatem do tak uzyskanego dochodu znajdą zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 konwencji, zgodnie z którym części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Uwzględniając powyższe, dochód ten będzie podlegał opodatkowaniu wyłącznie w Polsce.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ww. ustawy stanowi, iż za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7 i 9 - 10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

Z treści art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy wynika, iż dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a , 5d i 5e (art. 30a ust. 6 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30a ust. 9 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Na podstawie art. 30a ust. 11 ww. ustawy kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

Jednocześnie, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabędzie udziały w spółce mającej siedzibę w Luksemburgu (Spółce Lux) w wyniku realizacji Opcji przyznanych w ramach motywacyjnego programu opcyjnego. Opcje te będą uprawniały Wnioskodawcę do zakupu określonej liczby udziałów tej spółki. Cena zakupu udziałów w Spółce Lux przez Wnioskodawcę będzie ustalona na podstawie kalkulacji określonych w Umowie. Zawarta w Umowie metodologia ustalania ceny zakupu udziałów w wyniku realizacji nabytych Opcji ma na celu motywowanie Wnioskodawcy do wykonywania powierzonych Mu obowiązków z należytą starannością, tak aby doprowadzić do wzrostu wartości spółek z Grupy.

Istnieje możliwość, że w momencie realizacji Opcji Spółka Lux będzie znajdować się w likwidacji. Zgodnie z Umową, zapłata ceny za udziały nabyte w drodze realizacji Opcji będzie odroczona i płatna już po nabyciu własności udziałów. Tym samym, może dojść do sytuacji, w której zapłata ceny za nabyte udziały nastąpi po otrzymaniu środków pieniężnych w ramach likwidacji Spółki Lux lub w tym samym czasie.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić zatem należy, że środki pieniężne otrzymane w związku likwidacją osoby prawnej będą przychodem (dochodem) Wnioskodawcy, bez prawa do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, co wynika wprost z powołanego wyżej art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże w wyniku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 50a ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegać będzie różnica między wartością majątku (środków pieniężnych) otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie udziałów w tej spółce.

Kosztem nabycia lub objęcia udziałów w likwidowanej spółce będzie natomiast wartość jaką Wnioskodawca zapłaci tytułem nabycia udziałów. Za koszt nabycia należy uznać tym samym wyłącznie wydatek poniesiony. Jeśli zatem, Wnioskodawca zapłaty ceny nabycia udziałów dokona przed złożeniem zeznania, w którym zostanie rozliczony przedmiotowy przychód (dochód) przez Niego uzyskany, to wydatek ten będzie mógł zostać uznany za wydatek poniesiony. Nie będzie istotne wówczas, czy zapłata ceny za nabyte udziały nastąpi po otrzymaniu środków pieniężnych tytułem likwidacji lub w tym samym czasie.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że podlegającym opodatkowaniu wyłącznie w Polsce przychodem (dochodem) Wnioskodawcy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uzyskanym w związku z likwidacją spółki luksemburskiej będą środki pieniężne w części przekraczającej faktycznie poniesiony koszt nabycia udziałów w tej spółce.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.