ITPB1/4511-583/15/MR | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym udział Wnioskodawcy w Spółkach zagranicznych należy, na potrzeby obliczenia podstawy podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych uzyskanych przez Wnioskodawcę, pomniejszyć o udział związany z prawem do udziału w zyskach posiadany w poszczególnych Spółkach zagranicznych przez FIZ?
ITPB1/4511-583/15/MRinterpretacja indywidualna
 1. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 2. certyfikat inwestycyjny
 3. fundusz inwestycyjny
 4. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia udziału Wnioskodawcy związanego z prawem do udziału w zyskach Spółek zagranicznych, o udział FIZ związany z prawem do udziału w zyskach Spółek zagranicznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości pomniejszenia udziału Wnioskodawcy związanego z prawem do udziału w zyskach Spółek zagranicznych, o udział FIZ związany z prawem do udziału w zyskach Spółek zagranicznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca planuje przystąpienie do zamkniętego funduszu inwestycyjnego (dalej: FIZ) działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 ze zm., dalej: UoFI) poprzez objęcie (bezpośrednio lub pośrednio) certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ. Wnioskodawca posiadać będzie co najmniej 25% certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ. W ramach swojej działalności FIZ może inwestować (bezpośrednio lub pośrednio) we wszystkie rodzaje inwestycji dozwolone na gruncie UoFI w tym m.in. w udziały/akcje spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium kraju innego niż Polska (dalej: Spółki zagraniczne). W takim przypadku FIZ będzie posiadał co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w danej Spółce zagranicznej.

Spółki zagraniczne mogą spełniać następujące warunki wskazane w art. 30f ust. 3 Ustawy o PIT, tj. mogą to być:

 1. spółki, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. spółki, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1 powyżej, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  3. stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. spółki spełniające łącznie następujące warunki:
  1. co najmniej 50% przychodów tych spółek osiągniętych w roku podatkowym, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej - w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  2. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa powyżej, uzyskiwanych przez te spółki, podlega w państwie ich siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.). Wnioskodawca otrzymał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 30 marca 2015 r. o ... (dalej: Interpretacja), zgodnie z którą w analizowanym zdarzeniu przyszłym „Wnioskodawca posiada udział w funduszu inwestycyjnym zamkniętym (FIZ). Jeżeli zatem FIZ posiada udziały w innym (trzecim) podmiocie, w tym przypadku w spółkach zagranicznych spełniających warunki wskazane w art. 30f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to znaczy, że Wnioskodawca posiada w tych podmiotach udziały pośrednie. Przedstawione we wniosku spółki zagraniczne należy więc uznać za zagraniczne spółki kontrolowane, w których Wnioskodawca posiada udział pośredni (poprzez udział w FIZ)”.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym udział Wnioskodawcy w Spółkach zagranicznych należy, na potrzeby obliczenia podstawy podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych uzyskanych przez Wnioskodawcę, pomniejszyć o udział związany z prawem do udziału w zyskach posiadany w poszczególnych Spółkach zagranicznych przez FIZ...

Zdaniem Wnioskodawcy, udział jego w Spółkach zagranicznych należy, na potrzeby obliczenia podstawy podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych uzyskanych przez Wnioskodawcę, pomniejszyć o udział związany z prawem do udziału w zyskach posiadany w poszczególnych Spółkach zagranicznych przez FIZ.

Zgodnie z art. 30f ust. 1 Ustawy o PIT podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Stosowanie do art. 30f ust. 2 pkt 3 Ustawy o PIT użyte w niniejszym artykule określenie jednostka zależna - oznacza w szczególności podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. polski rezydent podatkowy), w którym podatnik posiada bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

W myśl Ustawy o PIT zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniupodwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
   - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę,podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z póżn. zm.).

W myśl art. 30f ust. 5 Ustawy o PIT, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a, albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki, po odliczeniu kwot:

 1. dywidendy otrzymanej przez podatnika od zagranicznej spółki kontrolowanej:
 2. z odpłatnego zbycia przez podatnika udziału w zagranicznej spółce kontrolowanej.

Natomiast zgodnie z art. 30f ust. 12 Ustawy o PIT udział podatnika w zagranicznej spółce kontrolowanej, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a, pomniejsza się o udział jego jednostki zależnej związany z prawem do udziału w zyskach tej zagranicznej spółki kontrolowanej, przysługujący przez ten sam okres, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 1. jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej;
 2. jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
 3. jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów.

Jak wskazano w Interpretacji otrzymanej przez Wnioskodawcę w związku z analizowanym zdarzeniem przyszłym: „Przedstawione we wniosku spółki zagraniczne należy więc uznać za zagraniczne spółki kontrolowane, w których Wnioskodawca posiada udział pośredni (poprzez udział w FIZ)”. Z treści tej Interpretacji bezsprzecznie wynika zatem, że zdaniem Dyrektora posiadanie przez Wnioskodawcę certyfikatów inwestycyjnych w FIZ należy utożsamiać z posiadaniem udziału w FIZ, a tym samym pośrednio (poprzez FIZ) udziałów w kapitale spółek zagranicznych. Należy zatem przyjąć, że FIZ stanowi dla Wnioskodawcy jednostkę zależną, o której mowa w art. 30f ust. 2 pkt 3 Ustawy o PIT (tj. polskiego rezydenta podatkowego w którym Wnioskodawca posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale).

Jak wynika z kolei z art. 30f ust. 12 Ustawy o PIT, udział Wnioskodawcy w zagranicznych spółkach kontrolowanych należy pomniejszyć o udział jego jednostki zależnej (w tym przypadku - FIZ) w tych spółkach, o ile zostały spełnione określone warunki, tj.

 • jednostka zależna posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach w tej zagranicznej spółce kontrolowanej
  – warunek ten należy uznać za spełniony, gdyż FIZ będzie posiadał (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 25% udziałów w każdej ze Spółek zagranicznych związanych z prawem do udziału w zyskach;
 • jednostka zależna uwzględnia w podstawie opodatkowania dochody tej zagranicznej spółki kontrolowanej, na podstawie przepisów dotyczących zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązujących w państwie, w którym podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów
  – powyższy warunek należy uznać za spełniony, ponieważ FIZ jest polskim rezydentem podatkowym i w konsekwencji, co do zasady, podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów (bez względu na miejsce ich uzyskania);
 • jednostka zależna jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT, albo istnieje podstawa prawna, wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska, do uzyskania przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym jednostka zależna będąca zagraniczną spółką podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów
  – powyższy warunek należy uznać za spełniony, gdyż FIZ jest podatnikiem, o którym mowa w art. 3 ust. 1 Ustawy o CIT.

Mając na względzie powyższe uwagi należy stwierdzić, że wszystkie warunki wskazane w art. 30f ust. 12 Ustawy o CIT zostały w analizowanym zdarzeniu przyszłym spełnione. W rezultacie na potrzeby obliczenia podstawy podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych uzyskanych przez Wnioskodawcę, udział Wnioskodawcy w tych spółkach należy pomniejszyć o udział (związany z prawem do uczestnictwa w zyskach) posiadany w kapitale tych spółek przez FIZ. Jeżeli zatem procentowy udział Wnioskodawcy w FIZ (rozumiany jako procent posiadanych certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez FIZ) będzie równy/lub większy procentowemu udziałowi FIZ w kapitale zagranicznych spółek kontrolowanych związanych z uczestnictwem w zyskach, to po stronie Wnioskodawcy podstawa obliczania podatku od dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych wyniesie zero.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Przy czym organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności (art. 199a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.