ITPB1/4511-431/16/HD | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/4511-431/16/HDinterpretacja indywidualna
 1. spółka kapitałowa
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. udział
 4. umorzenie
 5. umorzenie udziałów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegającą na tym terytorium nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również podlegającej na tym terytorium nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (zwanej dalej „Spółką”).

Wnioskodawca przewiduje, że w najbliższym czasie do Spółki może przystąpić co najmniej jeden dodatkowy wspólnik, będący spółką z siedzibą na terytorium Republiki Cypru i podlegającą tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej „Spółka cypryjska”).

Wnioskodawca przewiduje, że następnie może nastąpić umorzenie wszystkich udziałów posiadanych przez Spółkę cypryjską w kapitale Spółki.

W takim wypadku umorzenie zostałoby przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.). W szczególności, wskazane umorzenie dokonane zostałoby za zgodą Spółki cypryjskiej w drodze nabycia udziałów przez Spółkę w celu umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne). Umorzenie zostałoby dokonane bez wynagrodzenia, na co wspólnik (Spółka cypryjska) wyraziłaby zgodę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Spółki po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Katalog źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zawarto w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi, aby dla udziałowca pozostającego w spółce źródłem przychodu było zbycie udziałów przez innych wspólników (udziałowców) na rzecz spółki w celu umorzenia, przy czym zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe.

Katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego za przychody z tego źródła uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

 1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
 2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
 3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
 4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Zakres dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych został zdefiniowany w art. 24 ust. 5 ustawy jako dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także zdarzenia opisane w pkt od 1 do 9 tego przepisu.

Ze wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód, niemniej jednak wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu nie wymieniono przypadku zbycia na rzecz spółki w celu umorzenia udziałów należących do innego wspólnika tej spółki, niebędącego podatnikiem.

W kontekście przedstawionego w niniejszym wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy wskazać ponadto, że w przypadku umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Spółki nie powstanie przysporzenie majątkowe po stronie pozostającego w Spółce Wnioskodawcy, gdyż nie osiągnie on żadnych korzyści majątkowych, w tym żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Nie osiągnie on zatem żadnego przychodu (dochodu), który mógłby podlegać opodatkowaniu w momencie umorzenia dobrowolnego udziałów należących do innego wspólnika.

W związku w umorzeniem udziałów danego wspólnika bez wynagrodzenia pozostali wspólnicy (w tym Wnioskodawca) nie otrzymają pieniędzy ani wartości pieniężnych, świadczenia te nie zostaną również postawione do ich dyspozycji. Brak jest również podstaw do uznania, że w związku z tym zdarzeniem pozostali w spółce wspólnicy otrzymają świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia. W szczególności zbycie na rzecz spółki w celu umorzenia udziałów należących do danego udziałowca nie oznacza przekazania tych udziałów pozostałym wspólnikom. Nie można zatem na tle opisanego zdarzenia przyszłego mówić również o zastosowaniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym sytuacja Wnioskodawcy zmieni się o tyle tylko, że otrzyma on możliwość uzyskania w przyszłości większego dochodu, gdyż przypadający na jego udziały majątek spółki będzie miał większą wartość niż przed dokonaniem opisywanej transakcji. Jest to jednak tylko „przysporzenie” o charakterze „ewentualnym” i niepewnym – bowiem aby można było mówić o rzeczywistym przysporzeniu majątkowym Wnioskodawcy musiałby on dokonać realizacji zysków np. poprzez odpłatne zbycie udziałów w Spółce, ich umorzenie za wynagrodzeniem, likwidację Spółki, etc. Sam jednak wzrost wartości bilansowej posiadanych udziałów w Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi zdarzenia powodującego powstanie przychodu (dochodu) dla posiadającego te udziały wspólnika.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko podzielają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 23 marca 2016 r. znak: ITPB1/4511-10/16-2/JC, czy Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 24 marca 2016 r. znak: IBPB-2-2/4511-82/16/JG.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Przy czym organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności (art. 199a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.