ITPB1/415-654/11/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy prawidłowe jest stanowisko, iż nie powstaje u Podatnika przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku dokonania przez małżonka Podatnika darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2011 r. (data wpływu 22 czerwca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętym funduszu inwestycyjnym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 czerwca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych w zamkniętym funduszu inwestycyjnym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podatnik (zwany również dalej „Wnioskodawcą”) jest polskim rezydentem podatkowym. Podatnik planuje objęcie lub nabycie emisji certyfikatów inwestycyjnych w nowo założonym funduszu inwestycyjnym zamkniętym, bądź funduszu inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych (dalej „FIZ”), który będzie zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych. Certyfikaty zostaną objęte lub nabyte przez Podatnika za gotówkę (środki na objęcie/nabycie certyfikatów inwestycyjnych Podatnik otrzyma od swojego małżonka w formie darowizny).

W przyszłości małżonek Podatnika, z którym posiada rozdzielność majątkową, rozważa przeniesienie swoich aktywów (w postaci udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcji spółek komandytowo-akcyjnych; dalej łącznie: „udziały/akcje”) do FIZ przez dokonanie darowizny wszystkich lub części udziałów/akcji na rzecz FIZ.

Skutkiem darowizny dokonanej przez małżonka Wnioskodawczyni będzie wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Podatnika, wynikający z wzrostu wartości majątku FIZ.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko, iż nie powstaje u Podatnika przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w wyniku dokonania przez małżonka Podatnika darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w efekcie darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ dokonanej przez małżonka Wnioskodawczyni ulegnie zmianie wartość netto aktywów Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny, a tym samym wzrośnie wartość certyfikatów posiadanych przez Wnioskodawczynię.

Jednak sam wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych w rezultacie wzrostu wartości aktywów FIZ nie stanowi przychodu dla posiadacza tych certyfikatów. Przychodem z papierów wartościowych nie jest bowiem sam wzrost ich wartości w efekcie różnych zdarzeń gospodarczych w trakcie posiadania ich przez jednego podatnika - nie mieści się to w ogólnej definicji przychodu, zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost wartości pewnego dobra nie jest bowiem „pieniądzem lub wartością pieniężną otrzymaną lub postawioną do dyspozycji podatnika” ani też „wartością otrzymanych świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń”).

Przychód po stronie Wnioskodawczyni może pojawić się wówczas, gdy na przykład odpłatnie zbywa te papiery wartościowe - na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy - lub jeżeli w inny sposób osiąga przychody z udziału w funduszach kapitałowych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 tej ustawy, na przykład jeżeli FIZ umarza certyfikaty inwestycyjne i wypłaca Wnioskodawczyni przypadającą na te certyfikaty wartość aktywów netto lub jeżeli FIZ wypłaca dochody przypadające na certyfikaty inwestycyjne). Przyjęcie przeciwnej interpretacji prowadziłoby do absurdalnego wniosku, zgodnie z którym koniecznym byłoby opodatkowanie chwilowego wzrostu rynkowej wartości posiadanych przez Wnioskodawczynię certyfikatów inwestycyjnych.

Przychód należny powstanie u Wnioskodawczyni dopiero w momencie zbycia posiadanych przez Wnioskodawczynię certyfikatów inwestycyjnych.

Wnioskodawczyni na potwierdzenie swojego stanowiska powołuje m. in. interpretację indywidualną Ministra Finansów wydaną przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 listopada 2010 r. (sygn. IPPB2/415-757/10-3/AK).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawczyni, prawidłowe jest stanowisko, iż nie powstaje u Podatnika przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych FIZ w wyniku dokonania przez jej małżonka darowizny udziałów/akcji na rzecz FIZ.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51 poz. 307), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) – c).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:

 1. odsetki od pożyczek,
 2. odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą,
 3. odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych,
 4. dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również:
  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni),
  4. wartość dokonanych na rzecz udziałowców i akcjonariuszy nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b,
 5. przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c,
 6. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
  1. odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
  2. realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu,
 7. przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy,
 8. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny,
 9. przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Artykuł 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Z kolei za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przez pojęcie „darowizny” należy rozumieć typ umowy nazwanej, określonej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), na mocy której (stosownie do art. 888 ustawy Kodeks cywilny) darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Istotą darowizny, jako czynności nieodpłatnej jest brak po stronie darczyńcy ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego. Celem, jaki leży u podstaw darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego – do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów). Dla oceny charakteru prawnego umowy darowizny nie ma znaczenia motyw dokonanego nieodpłatnie świadczenia, w tym także określone racje gospodarcze.

Z przedstawionego w złożonym wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni planuje objęcie lub nabycie emisji certyfikatów inwestycyjnych w nowo założonym funduszu inwestycyjnym zamkniętym, bądź funduszu inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych. Certyfikaty zostaną objęte lub nabyte przez Wnioskodawczynię za gotówkę. Mąż Wnioskodawczyni zamierza dokonać darowizny (z majątku własnego) całości lub części swoich udziałów/akcji do FIZ. W wyniku darowizny ulegnie zwiększeniu wartość certyfikatów inwestycyjnych posiadanych przez Wnioskodawczynię.

Z treści wskazanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż ustawodawca enumeratywnie określił przypadki i zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. W tych przypadkach jest mowa o odpłatnym zbyciu, realizacji praw, objęciu w zamian. Wśród sytuacji skutkujących powstaniem przychodu z kapitałów pieniężnych nie wymieniono przypadków, w których następuje zmiana wartości posiadanych przez podatnika udziałów w funduszu inwestycyjnym.

Mając na uwadze powyższe uregulowania, zawarte w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że zaistniały w rezultacie przekazania w formie darowizny na rzecz funduszu inwestycyjnego udziałów/akcji przez małżonka Wnioskodawczyni, wzrost wartości certyfikatów inwestycyjnych nie skutkuje po stronie Wnioskodawczyni powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym zastrzec, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na Podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

W odniesieniu do powołanej we wniosku indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, tut. organ informuje, że została wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.