IPTPB3/5410-148/15-4/GG | Interpretacja indywidualna

Czy nieodpłatne nabycie udziałów od Gminy na rzecz Wnioskodawcy spowoduje powstanie przychodu w postaci wartości rynkowej nieodpłatnie otrzymanych praw na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IPTPB3/5410-148/15-4/GGinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. nieodpłatne nabycie
 3. udział
 4. zadania
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu 30 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania przychodu z tytułu nabycia udziałów w spółce gminnej (pytanie nr 1) – jest prawidłowe,
 • zwolnienia przychodu z tytułu nabycia udziałów w spółce gminnej (pytanie nr 2) – jest bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przychodu z tytułu nabycia udziałów w spółce gminnej.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), pismem z dnia 8 lipca 2015 r., nr IPTPB3/4510-148/15-2/GG (doręczonym w dniu 10 lipca 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 20 lipca 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 15 lipca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – Z z siedzibą w Km zajmuje się gospodarką odpadami. Zgodnie ze Statutem Związku, wykonuje On zadania publiczne przekazane Mu przez gminy. Gmina K przekaże nieodpłatnie (zamierza nieodpłatnie zbyć) na rzecz Związku wszystkie posiadane przez siebie udziały Spółki gminnej. Obecnie Związek posiada 1% udziałów w tej Spółce. W wyniku nabycia udziałów Związek stanie się jedynym właścicielem ww. Spółki.

Związek obecnie realizuje zadania gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, nie wypracowuje dochodu, albowiem wszelkie przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości przeznacza na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz kosztów funkcjonowania systemu (art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zasadą jest, że opłaty mają charakter ekwiwalentny, z czego wynika, że Związek nie ma możliwości zarobkowania.

Uzyskanie praw do ww. Spółki, której przedmiotem jest zagospodarowanie odpadów również służyć ma minimalizowaniu kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, co w rezultacie może spowodować obniżenie samej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochód Związku uzyskany w wyniku nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki przeznaczony będzie w całości dla jednostek samorządu terytorialnego uczestników związku, albowiem będzie w całości służył zadaniom gmin, przekazanym Związkowi, a w przypadku likwidacji Związku lub wystąpienia G ze Związku zostanie zwrócony tej gminie.

Nieodpłatne przekazanie przez Gminę na rzecz Związku udziałów, korzysta ze zwolnienia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Związek spełnia warunek określony w art. 17 ust 1 pkt 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: pdop), zgodnie z którym wolne od podatku są dochody związków jednostek samorządu terytorialnego – w części przeznaczonej dla tych jednostek; w związku z czym zamierza korzystać ze zwolnienia.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stwierdził, że podleganie obowiązkom wskazanym powyżej uprawnia go do korzystania z przedmiotowego zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W piśmie z dnia 14 lipca 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca stwierdził, że działa On w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w szczególności przepisów Rozdziału 7 tej ustawy. Związki międzygminne w oparciu o te przepisy tworzone są przez samorządy gminne w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych.

Zgodnie ze statutem Związku został On powołany w celu wykonywania następujących zadań publicznych przekazanych mu przez gminy – członków Związku:

 1. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
 2. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenach gmin – członków Związku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez:
   1. zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
   2. podejmowanie uchwał o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
   3. organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;
   4. podejmowanie uchwal o podziale obszaru gmin członków Związku na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
   5. zawieranie z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
   6. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
   7. wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   8. wydawanie decyzji określających wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   9. podejmowanie uchwał w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresi
   1. zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
   2. podejmowanie uchwał o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
   3. organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów;
   4. podejmowanie uchwal o podziale obszaru gmin członków Związku na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
   5. zawieranie z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
   6. podejmowanie uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
   7. wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   8. wydawanie decyzji określających wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
   9. podejmowanie uchwał w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi;
 3. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 4. przyjmowanie sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i wzywanie tych podmiotów do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdań nierzetelnych;
 5. zobowiązywanie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub innego posiadacza odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 6. sporządzanie i przekazywanie właściwym organom rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi;
 7. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy i występowanie z wnioskami do właściwych miejscowo komendantów Policji o pomoc niezbędną do przeprowadzenia czynności kontrolnych;
 8. wydawanie decyzji o nałożeniu kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za czyny zagrożone tymi karami przez przepisy ustawy;
 9. występowanie z wnioskami o zawieszenie zapłaty kar pieniężnych wymierzonych na podstawie przepisów ustawy przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
 10. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 11. zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
 12. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 13. udostępnianie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 14. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
 15. rekultywacja składowisk odpadów komunalnych;
 16. pozyskiwanie środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji międzynarodowych na finansowanie realizacji zadań Związku.

Udziały w spółce komunalnej, które Wnioskodawca ma otrzymać, zostały objęte w zamian za aport majątku stanowiącego wcześniej majątek zakładu budżetowego, zatem jednostki nieposiadającej osobowości prawnej, w wyniku przekształcenia tego zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego. Udziały mają znaczną wartość nominalną, przekraczającą 7 mln zł.

Udziały te wpłyną wprost na realizację szeregu celów statutowych związku, w szczególności wymienionych powyżej w pkt 1, 6, 10, 11, 14 i 15, przy czym wszystkie ww. cele wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska. Mając bowiem decydujący wpływ na funkcjonowanie spółki, Związek będzie mógł wykorzystać jej potencjał kadrowy, organizacyjny i majątkowy do realizacji tych zadań. Przy tym przez przekazanie dochodu na te cele Wnioskodawca rozumie wykorzystanie potencjału kadrowego, organizacyjnego i majątkowego ww. spółki gminnej do realizacji tych zadań, gdyż oczywiście nie jest możliwe fizycznie wydatkowanie środków, wykazany dochód jest bowiem jedynie kwantyfikacją uzyskanej korzyści majątkowej i nie jest związany z pozyskaniem środków pieniężnych, które mogłyby zostać wydatkowane. Nie bez znaczenia jest oczywiście także bardzo znacząca wartość tych udziałów. Związek nie posiada i nie będzie, w perspektywie możliwej do przewidzenia, wolnych środków w równowartości tych udziałów, możliwych do fizycznego rozdysponowania.

Wnioskodawca uważa, że wartość udziałów w spółce gminnej przekazanych Związkowi nie powinna zostać zaliczona do przychodów Związku i nie zamierza uznać tej wartości za przychód podatkowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy w stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku o interpretację nieodpłatne nabycie przez Związek Międzygminny udziałów w spółce gminnej, będących do tego momentu własnością gminy, jest przychodem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 4 pkt 14 ustawy...
  W razie uznania za nieprawidłowe stanowiska, zgodnie z którym prawidłowa jest odpowiedź twierdząca na powyższe pytanie, Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:
 1. Czy dochód związany z ww. nabyciem udziałów w spółce gminnej korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz pkt 4g ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy (przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), podtrzymuje On stanowisko zawarte we wniosku o interpretację w jego pierwotnym brzmieniu, w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) opisanym we wniosku nie wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu otrzymania udziałów w spółce komunalnej, z tym, że podstawę prawną dla takiego stanowiska stanowi przede wszystkim art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy. W przypadku zaś, gdyby takie stanowisko miało być uznane za nieprawidłowe, zastosowanie znalazłoby zwolnienie od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz 4g ustawy.

Zdaniem Wnioskodawcy wartość udziałów w spółce gminnej przekazanych Związkowi nie będzie stanowiła przychodu podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy przychodem dla celów rozliczenia podatku dochodowego jest m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Równocześnie jednak, na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów. Nie ma wątpliwości, że udziały w spółkach są prawami majątkowymi. Potwierdza to doktryna oraz orzecznictwo (np. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2119/11). Ponieważ udziały w spółce komunalnej, które ma Związek otrzymać, zostały objęte przez gminę w zamian za aport w postaci majątku stanowiącego własność gminnego zakładu budżetowego, należy zdaniem Wnioskodawcy przyjąć, że mamy w tym przypadku do czynienia z nieodpłatnym otrzymaniem praw sfinansowanych ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W konsekwencji, na podstawie ww. art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość tych praw w przypadku Wnioskodawcy nie będzie stanowiła przychodu dla celów rozliczenia podatku dochodowego.

Gdyby jednak stanowisko Wnioskodawcy miało być uznane za nieprawidłowe, chodź nie widzi On podstaw do odmiennej interpretacji, to w Jego przekonaniu do wykazanego w związku z tym przychodu miałoby zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie dwóch różnych przepisów, a to art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 4g ustawy.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są m.in. dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Ustawa nie definiuje ww. pojęć należy więc sięgnąć do definicji zawartych w innych przepisach. W przypadku Wnioskodawcy istotne znaczenie ma definicja ochrony środowiska. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, przez ochronę środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej, przy czym ochrona ta polega w szczególności na racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom oraz na przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego. Nie ma wątpliwości, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność statutowa w pełni odpowiada tak rozumianej definicji ochrony środowiska.

Równocześnie art. 17 ust. 1c stanowi, że ww. zwolnienia wynikającego z ust. 1 pkt 4 nie stosuje się w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach,
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów,
 3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych – jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Jednak jak wszystkie związki międzygminne, tak i Związek Wnioskodawcy nie należy, Jego zdaniem, do żadnej z ww. kategorii. Co oczywiste, Wnioskodawca nie należy do żadnej kategorii wymienionych w punkcie 1 ww. tego przepisu. Nie należy także do podmiotów wymienionych w punktach 2 i 3. Związek Międzygminny posiada osobowość prawną i nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, lecz jest wspólnotą samorządową (tak m.in. w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON), co w przekonaniu Wnioskodawcy oznacza, że nie może być uznany za przedsiębiorstwo komunalne w rozumieniu punktu 2 tego przepisu, nie jest wreszcie zakładem budżetowym i ze względu na posiadaną osobowość prawną nie jest wymieniony w punkcie 3 przepisu.

Zdaniem Wnioskodawcy, należy uznać, że w sytuacji gdyby wartość nabytych nieodpłatnie udziałów w spółce gminnej została uznana za przychód podatkowy, dochód wykazany, w związku z tym nabyciem udziałów zostanie przekazany na realizację szeregu celów statutowych Związku, w szczególności wymienionych powyżej w pkt 1, 6, 10, 11, 14 i 15, przy czym wszystkie ww. cele wiążą się bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska. Przy tym przez przekazanie dochodu na te cele należy rozumieć wykorzystanie potencjału kadrowego, organizacyjnego i majątkowego ww. spółki gminnej do realizacji tych zadań, gdyż oczywiście nie jest możliwe fizycznie wydatkowanie środków, wykazany dochód jest bowiem jedynie kwantyfikacją uzyskanej korzyści majątkowej i nie jest związany z pozyskaniem środków pieniężnych, które mogłyby zostać wydatkowane.

Wnioskodawca uważa w konsekwencji, że nie ma zastosowania w Jego przypadku wyłączenie ze zwolnienia wynikające z art. 17 ust. 1c ustawy, czyli pełne zastosowanie ma zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt 4.

Zastosowanie może także w przekonaniu Wnioskodawcy znaleźć w tej sytuacji art. 17 ust. 1 pkt 4g ustawy, zgodnie z którym zwolnione od podatku dochodowego są dochody związków jednostek samorządu terytorialnego w części przeznaczonej dla tych jednostek. W tym zakresie Wnioskodawca podtrzymuje swoje stanowisko zawarte we wniosku o interpretację w jego pierwotnej postaci. Za słuszne w Jego przekonaniu należy uznać stanowisko, zgodnie z którym nie jest wprawdzie możliwe fizyczne zadysponowanie środkami pieniężnymi w równowartości nabytych nieodpłatnie udziałów, jednak należy przyjąć, że udziały te będą w całości wykorzystywane na rzecz jednostek samorządu terytorialnego tworzących Związek. Co istotne, zadania te wykonuje, jako przekazane Mu zadania publiczne przez gminy będące członkami Związku. W tym sensie wykorzystanie udziałów w spółce do kierowania jej działalnością służyć będzie realizacji zadań własnych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego tworzących Związek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe, natomiast w zakresie pytania nr 2 jest bezprzedmiotowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Z kolei, w myśl art. 64 ust. 3 ww. ustawy, prawa i obowiązki gmin uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku.

W myśl art. 67 ust. 1 powyższej ustawy, utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Natomiast art. 68 tej ustawy stanowi, że:

 1. rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej,
 2. związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu,
 3. minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków, uwzględniając dokumentację niezbędną do wpisania związku do rejestru, dane podlegające wpisaniu oraz sposób dokonywania zmian wpisów w rejestrze.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Ust. 2 ww. przepisu stanowi, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności: wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Zatem w świetle ww. przepisu, aby można było określone świadczenie zaliczyć do kategorii świadczeń nieodpłatnych stanowiących źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu, musi dojść do stosunku prawnego, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje nieodpłatnie, zwiększając w ten sposób swoje przychody podatkowe. Dla celów podatkowych za nieodpłatne świadczenia należy przyjmować te wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika mające konkretny wymiar finansowy.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartości innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów; Powyższa regulacja wprowadza szeroki wachlarz wyłączeń z przychodów, przy czym z wyłączenia z przychodów podatkowych mogą korzystać przysporzenia spełniające łącznie następujące warunki:

 1. uzyskany przychód musi stanowić przychód z otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy, praw czy też innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń,
 2. źródłem jego finansowania (współfinansowania) są środki pochodzące z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, agencji rządowych, a także środki pochodzące od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
 3. przychody są uzyskane w ramach rządowych programów.

W przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że zgodnie ze Statutem Związku wykonuje On zadania publiczne przekazane Mu przez gminy. Gmina K przekaże nieodpłatnie (zamierza nieodpłatnie zbyć) na rzecz Związku wszystkie posiadane przez siebie udziały spółki gminnej. Obecnie Związek posiada 1% udziałów w tej Spółce. W wyniku nabycia udziałów Związek stanie się jedynym właścicielem ww. Spółki.

Związek obecnie realizuje zadania gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, nie wypracowuje dochodu, albowiem wszelkie przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości przeznacza na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów oraz kosztów funkcjonowania systemu. Zasadą jest, że opłaty mają charakter ekwiwalentny, z czego wynika, że Związek nie ma możliwości zarobkowania.

Uzyskanie praw do ww. Spółki, której przedmiotem jest zagospodarowanie odpadów również służyć ma minimalizowaniu kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, co w rezultacie może spowodować obniżenie samej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochód Związku uzyskany w wyniku nieodpłatnego nabycia udziałów Spółki przeznaczony będzie w całości dla jednostek samorządu terytorialnego uczestników Związku, albowiem będzie w całości służył zadaniom gmin, przekazanym Związkowi, a w przypadku likwidacji Związku lub wystąpienia Gminy K ze Związku zostanie zwrócony tej gminie.

Mając na uwadze powyższe, literalna wykładnia przepisu art. 12 ust. 4 pkt 14 ww. ustawy prowadzi w opinii tutejszego Organu do wniosku, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego przekazania Wnioskodawcy przez Gminę (uczestnika Związku) w formie nieodpłatnej udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w której Wnioskodawca będzie większościowym udziałowcem) jest prawidłowe.

W tej sytuacji, nie zachodzi konieczność udzielenia odpowiedzi na pytanie nr 2, dotyczące zwolnienia z opodatkowania przychodu z tytułu nieodpatnie otrzymanego świadczenia w postaci udziałałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

A zatem, uznaje się, że odpowiedź na pytanie nr 2 jest bezprzedmiotowa.

Tutejszy Organ informuje jednocześnie, że opłata w wysokości 40 zł (dot. pytania nr 2) uiszczona w dniu 14 lipca 2015 r. na konto bankowe Izby Skarbowej w Łodzi zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany w części F. poz. 67 wniosku ORD-IN, stosownie do art. 14f § 2a ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.