IPTPB3/4511-73/15-4/KJ | Interpretacja indywidualna

Możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych nabyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
IPTPB3/4511-73/15-4/KJinterpretacja indywidualna
 1. cena nabycia
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. spółka kapitałowa
 4. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu 23 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 października 2015 r. (data wpływu 21 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych nabyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2015 r. do Izby Skarbowej w (...) Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w (...) wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków związanych nabyciem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pismem z dnia 29 lipca 2015 r., nr IBPB-1-1/4511-438/15/AJ Dyrektor Izby Skarbowej w (...), działając na podstawie na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) przekazał wniosek celem załatwienia zgodnie z właściwością, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi.

Pismo wraz z wnioskiem wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 3 sierpnia 2015 r.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 8 października 2015 r., nr IPTPB3/4511-73/15 -2/KJ (doręczonym w dniu 13 października 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 21 października 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 19 października 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest lekarzem prowadzącym działalność gospodarczą w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w lokalu wynajmowanym w budynku dawnej przychodni rejonowej w (...) przy ul. (...). Budynek jest dotychczas własnością gminy (...), zarządzanym przez (...).

Obecnie z inicjatywy władz miasta (...), które wystawiły budynek przychodni na sprzedaż, powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pod nazwą (...) (NIP: ..., Regon ...), której nadrzędnym celem jest zakupienie budynku od gminy i zarządzanie nim. Udziałowcami spółki są głównie lekarze prowadzący w budynku swoje praktyki lekarskie i poradnie. Siedzibą spółki (...) jest jeden z pokoi zlokalizowanych w budynku przychodni przy ul. (...).

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał następujące dane:

 1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako (...) z siedzibą w (...) przy ul. (...), NIP: (...), REGON: (...);
 2. forma opodatkowania: podatek liniowy, księga przychodów i rozchodów;
 3. Wnioskodawca jest współzałożycielem Spółki (...) w (...). Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta w dniu (...) 2015 r. w formie aktu notarialnego. Wnioskodawca objął 15 udziałów po 600 zł każdy (łącznie 9 000 zł) w kapitale zakładowym Spółki. W dniu (...) 2015 r. kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 1 621 800 zł. Wnioskodawca objął udziały o wartości 150 000 zł. Wniosek o wpis podwyższonego kapitału zakładowego nie został jeszcze zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy. Wszystkie udziały zostały objęte przez Wnioskodawcę za wkład pieniężny (gotówka). Udziały zostały objęte na podstawie umowy spółki, a następnie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia (...) 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Wszystkie udziały zostały objęte w 2015 r.;
 4. Żona Wnioskodawcy Pani (...) jest współzałożycielem Spółki (...) w (...). Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta w dniu (...) 2015 r. w formie aktu notarialnego. Pani (...) objęła 10 udziałów po 600 zł każdy (łącznie 6 000 zł) w kapitale zakładowym Spółki. W dniu (...) 2015 r. kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 1 621 800 zł. Pani (...) objęła udziały o wartości 100 000 zł. Wniosek o wpis podwyższonego kapitału zakładowego nie został jeszcze zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy. Wszystkie udziały zostały objęte przez żonę Wnioskodawcy za wkład pieniężny (gotówka). Udziały zostały objęte na podstawie umowy spółki, a następnie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia (...) 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Wszystkie udziały zostały objęte w 2015 r.;
 5. Wnioskodawca pozostaje ze swoją małżonką w ustroju wspólności majątkowej;
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy udziały w spółce (...) zakupione przez Wnioskodawcę można uznać jako koszty Jego działalności gospodarczej (...)... ( Jego przystąpienie do spółki (...) jest formą nabycia nieruchomości i pośredniego zarządzania nieruchomością, w której prowadzi i nadal prowadzić będzie swój zakład opieki zdrowotnej).
 2. Czy udziały w spółce (...) zakupione przez żonę Wnioskodawcy – (...) mogą być uznane jako koszty Jego działalności gospodarczej (...) (obecnie żona jest pracownikiem Jego zakładu na stanowisku zastępcy dyrektora)...

Zdaniem Wnioskodawcy, przystąpienie przez Niego do spółki z o.o., której celem jest nabycie budynku, w którym prowadzi swój zakład opieki zdrowotnej, a także zarządzanie tym budynkiem uzasadnia uznanie wydatków związanych z zakupem udziałów w Spółce (...) jako kosztów prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Koszty poniesione przez Niego i Jego małżonkę na nabycie udziałów w Spółce (...) w (...) stanowią Jego koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23”.

Wnioskodawca prowadzi niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w (...) przy ul. (...) od 2000 r. Spółka (...) została zawiązana wyłącznie w celu nabycia, a następnie administrowania budynkiem położonym w (...) przy ul. (...). W budynku tym, Wnioskodawca – jak również większość założycieli Spółki – prowadzi działalność gospodarczą. Dotychczasowym właścicielem budynku jest Gmina (...), z inicjatywy której dochodzi do nabycia ww. budynku przez zawiązaną w tym celu Spółkę. Podkreślić należy, że wartość budynku oszacowana została na ok. 3 500 000 zł, stąd niemożliwym jest nabycie budynku wyłącznie przez Wnioskodawcę, z uwagi na Jego możliwości finansowe. Tym bardziej, że budynek wymaga remontu.

Nabycie budynku przez Spółkę (...) w (...) gwarantuje możliwość prowadzenia dalszej działalności przez Wnioskodawcę w miejscu, gdzie działalność ta jest prowadzona przez okres ponad 15 lat. Ma to również wpływ na renomę Jego firmy i utrzymanie dotychczasowych pacjentów i klienteli.

Wobec powyższego, koszt nabycia udziałów w Spółce (...) w (...) powinien zostać uznany jako wydatek poczyniony w celu osiągnięcia przychodów, zachowania oraz zabezpieczenia dotychczasowego źródła przychodów.

Żona Wnioskodawcy jest zatrudniona w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej na stanowisku zastępcy dyrektora. Nabycie przez Nią udziałów gwarantuje utrzymanie prowadzonej firmy w dotychczasowym budynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl natomiast art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa, w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Użyte przez ustawodawcę określenie „wydatków na nabycie” oznacza wydatki bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów/akcji, tj. takie, bez których poniesienia skuteczne nabycie udziałów/akcji nie byłoby możliwe.

Do wydatków na nabycie zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów/akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem (np. opłaty notarialne itp.). Takie wydatki zalicza się do kosztów uzyskania przychodów, ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów/akcji pod warunkiem, że spełniają ogólne przesłanki zaliczenia do kosztów podatkowych wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, opodatkowaną podatkiem liniowym. Wnioskodawca jest współzałożycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta w dniu 6 maja 2015 r. w formie aktu notarialnego. Wnioskodawca objął 15 udziałów po 600 zł każdy (łącznie 9 000 zł) w kapitale zakładowym Spółki. W dniu (...) 2015 r. kapitał zakładowy został podwyższony do kwoty 1 621 800 zł. Wnioskodawca objął udziały o wartości 150 000 zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez Wnioskodawcę za wkład pieniężny (gotówka). Żona Wnioskodawcy również jest współzałożycielem ww. spółki. Objęła 10 udziałów po 600 zł każdy (łącznie 6 000 zł), a w dniu (...) 2015 r. – udziały o wartości 100 000 zł. Wszystkie udziały zostały objęte przez żonę Wnioskodawcy za wkład pieniężny (gotówka). Żona Wnioskodawcy jest zatrudniona w prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej.

Należy zatem uznać, że wydatek na nabycie udziałów spółki kapitałowej będzie kosztem uzyskania przychodu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.

Reasumując, wydatki na nabycie udziałów przez Wnioskodawcę i Jego żonę nie mogą być – jak twierdzi Wnioskodawca – uznane za wydatki poczynione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, na podstawie art. 22 ust. 1 ww. ustawy.

Wydatki te pomniejszą przychód z tytułu ich przyszłego odpłatnego zbycia.

Końcowo należy zauważyć, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem, interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych udziałowców spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.