IPTPB3/4511-53/15-2/PM | Interpretacja indywidualna

Czy po zlikwidowaniu Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego X sp. z o.o. i objęciu części powstałego majątku, tj. udziałów w XX sp. z o.o. Wnioskodawczyni będzie zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości rynkowej objętych udziałów?
IPTPB3/4511-53/15-2/PMinterpretacja indywidualna
  1. likwidacja
  2. majątek
  3. spółki
  4. udział
  5. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w X działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest udziałowcem Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego X sp. z o.o. zs. w X (nr KRS XXX), w którym posiada 4040 udziałów o łącznej wartości 202 000 zł. Udziały te Wnioskodawczyni nabyła po zmarłych rodzicach X i XX. Poświadczenie dziedziczenia przed notariuszem po X dokonano dnia 3 listopada 2010 r., a po X dnia 14 listopada 2012 r. Spadek z mocy prawa był zwolniony od podatku od spadków i darowizn. Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe X nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada nieruchomości, nie posiada ruchomości, nie posiada wierzytelności, ani zadłużenia. Jedynym aktywem tej spółki są udziały w XX sp. z o.o. zs. w X (nr KRS XXXX) w ilości 380 o wartości nominalnej 228 000 zł, a cały kapitał wynosi 241 000 zł. Wartość rynkowa tych udziałów jest znacznie wyższa. Obecnie wraz z pozostałymi udziałowcami Wnioskodawczyni zamierza postawić Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe X sp. z o.o. w stan likwidacji i po przeprowadzeniu tej procedury pozostały majątek, tj. udziały w XX sp. z o.o. przekazać proporcjonalnie udziałowcom, w tym swojej osobie, tj. zgodnie z art. 286 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych.

W deklaracji złożonej do Urzędu Skarbowego w zakresie podatku od spadków i darowizn (Druk SD-Z2) Wnioskodawczyni wykazała wartość nabytych w spadku udziałów w spółce X. Wnioskodawczyni posiada w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy i nie poniosła żadnych kosztów w związku z objęciem udziałów w Przedsiębiorstwie Rolno-Handlowym X sp. z o.o. zs. w X. Spadkodawcy X i X nabyli udziały w Przedsiębiorstwie Rolno-Handlowym X w dniu 18 kwietnia 2001 r., a ich wartość nominalna i rynkowa wynosiła kwotę 40 400 zł. W dniu śmierci spadkodawców, tj. X i X (dnia 23 października 2010 r. i dnia 7 listopada 2012 r.) wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Rolno-Handlowym X wyniosła 40 400 zł, a rynkowa 5 211 491 zł. Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe X nabyło udziały w XX w marcu 2004 r. za kwotę 228 000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po zlikwidowaniu Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego X sp. z o.o. i objęciu części powstałego majątku, tj. udziałów w XX sp. z o.o. Wnioskodawczyni będzie zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od wartości rynkowej objętych udziałów...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymana w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów w tej spółce. Faktycznie Wnioskodawczyni nie poniosła kosztów nabycia lub objęcia udziałów w Przedsiębiorstwie Rolno-Handlowym X, ale spadkodawcy pozostawili Jej majątek w postaci udziałów Spółki X, który winien być wolny od podatku w przypadku likwidacji tej spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.(art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Natomiast w przypadku świadczeń w naturze przychodem jest ich wartość wyrażona w pieniądzu.

W myśl bowiem przepisu art. 11 ust. 2 ww. ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Jak wynika z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są m.in. kapitały pieniężne.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ww. ustawy, za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki.

Przy ustalaniu wartości przychodu, o którym mowa m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. c) ustawy stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy, co wynika bezpośrednio z treści art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w przypadku, gdy cena określona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej określonych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej jest uprawniony do określenia wartości przychodu z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych, jeżeli podatnik nie wskaże przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi podatnik (art. 19 ust. 1 i ust. 4 ustawy).

Stosownie do art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a – z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na treść przepisu art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej. Należy zatem uznać, że w wyniku zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji a wydatkami poniesionymi na objęcie lub nabycie udziałów (akcji). Zatem zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, w przypadku podziału majątku likwidowanej osoby prawnej, pobiera się od wartości majątku otrzymanego w wyniku likwidacji (przychodu z likwidacji) określonego na podstawie cen rynkowych, pomniejszonego o poniesione wydatki na nabycie udziałów (akcji).

Stosownie do treści art. 286 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów (art. 286 § 2 ww. ustawy).

Przepisy powyższe nie wskazują jak ustalić wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, a jedynie określają sposób podziału tego majątku. Zasad ustalania wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki nie wyrażają wprost również przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni nabyła udziały spółki Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego X sp. z o.o. po zmarłych rodzicach. Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe X nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada nieruchomości, nie posiada ruchomości, nie posiada wierzytelności, ani zadłużenia. Jedynym aktywem tej spółki są udziały w XX sp. z o.o. zs. w X w ilości 380 o wartości nominalnej 228 000 zł, a cały kapitał wynosi 241 000 zł. Wartość rynkowa tych udziałów jest znacznie wyższa. Obecnie wraz z pozostałymi udziałowcami Wnioskodawczyni zamierza postawić Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe X sp. z o.o. w stan likwidacji i po przeprowadzeniu tej procedury pozostały majątek, tj. udziały w XX sp. z o.o. przekazać proporcjonalnie udziałowcom w tym swojej osobie, tj. zgodnie z art. 286 § 2 ustawy Kodeksu spółek handlowych.

Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, stwierdzić należy, że w odniesieniu do Wnioskodawczyni, która nabyła udziały w spółce z o.o. w drodze spadku, tj. nieodpłatnie, jednocześnie nie ponosząc żadnych wydatków z tytułu podatku od spadków i darowizn, koszt nabycia, o którym mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 50a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystąpi. W rezultacie więc, od przychodu z tytułu otrzymania majątku likwidowanej spółki w wartości rynkowej Wnioskodawczyni będzie zobowiązana odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w X.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.