IPTPB3/4511-396/15-3/PM | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce, w części objętej w zamian za wkład niepieniężny (winno być za wkład pieniężny) będzie wysokość wydatków na objęcie udziałów w Spółce, obejmujące cenę nabycia (objęcia udziałów), a także opłaty notarialne?
IPTPB3/4511-396/15-3/PMinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. sprzedaż udziałów
 3. udział
 4. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2015 r. (data wpływu 8 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 lutego 2016 r. (data wpływu 11 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych za wkład pieniężny (pytanie nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 grudnia 2015 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pismem z dnia 18 grudnia 2015 r., nr IBPB-2-2/4511-732/15/ZuK, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), przesłał wniosek Pana ..., zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową do rozpatrzenia Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi.

W dniu 22 grudnia 2015 r. przedmiotowy wniosek wpłynął do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), pismem z dnia 28 stycznia 2016 r., nr IPTPB3/4511-396/15-2/PM (doręczonym w dniu 2 lutego 2016 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 11 lutego 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 9 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest udziałowcem spółki ..... Sp. z o.o. (zwanej dalej: Spółką), w której posiada 790 udziałów o łącznej wartości nominalnej 790 000 zł (po 1 000 zł na udział). Udziały w Spółce objęte zostały w następujący sposób:

Spółka została zawiązana w dniu 20 października 2005 r. z kapitałem 52 000 zł. Kapitał zakładowy został wówczas pokryty przez trójkę wspólników: Wnioskodawcę, .... (zwaną dalej: MW) oraz .... (zwanego dalej: RD). Udziały zostały objęte po wartości nominalnej, zaś każdy ze wspólników objął odpowiednio:

 1. Wnioskodawca – 13 udziałów;
 2. MW – 13 udziałów;
 3. RD – 26 udziałów.

Następnie, w dniu 3 kwietnia 2006 r. został podwyższony kapitał zakładowy Spółki do wysokości 3 159 000 zł w drodze wniesienia do Spółki aportu w postaci objętego współwłasnością łączną majątku przedsiębiorstwa (spółki cywilnej ..... (której udziałowcami byli Wnioskodawca, MW oraz RD), którego wartość wedle sporządzonej wyceny wynosiła 5 107 000 zł. Po dokonaniu aportu i podwyższeniu kapitału zakładowego struktura udziałowa prezentowała się następująco:

 1. Wnioskodawca – 13 udziałów;
 2. MW – 13 udziałów;
 3. RD – 26 udziałów;
 4. 3 107 udziałów – objęte przez Wnioskodawcę, MW oraz RD na zasadzie wspólności łącznej w konsekwencji wniesienia do Spółki majątku spółki cywilnej objętego współwłasnością łączną.

W dniu 26 kwietnia 2010 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 1 000 zł w drodze wniesienia przez wspólników ww. spółki cywilnej wkładu gotówkowego (również objętego współwłasnością łączną), przez co struktura udziałowa przybrała następujący kształt:

 1. Wnioskodawca – 13 udziałów;
 2. MW –13 udziałów;
 3. RD – 26 udziałów;
 4. 3 108 udziałów – objęte przez Wnioskodawcę, MW oraz RD na zasadzie wspólności łącznej w konsekwencji wniesienia do Spółki majątku spółki cywilnej objętego współwłasnością łączną.

W dniu 13 września 2011 r. wspólnicy spółki cywilnej ..... rozwiązali umowę spółki cywilnej, na mocy której została zniesiona współwłasność łączna 3 108 udziałów w Spółce. Rozdzielenia udziałów pomiędzy wspólnikami ww. spółki cywilnej dokonano zgodnie z postanowieniami umowy spółki cywilnej (na mocy której Wnioskodawca otrzymał 25% udziałów w Spółce), w wyniku czego struktura udziałowa Spółki ukształtowała się następująco:

 1. Wnioskodawca – 790 udziałów;
 2. MW – 790 udziałów;
 3. RD – 1 580 udziałów.

Wnioskodawca planuje dokonanie sprzedaży udziałów posiadanych przez Niego w Spółce za cenę przewyższającą wartość nominalną posiadanych udziałów. Sprzedaż udziałów nastąpi na rzecz podmiotu niepowiązanego z Wnioskodawcą.

W piśmie z dnia 9 lutego 2016 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że: udziały .... Sp. z o.o. z siedzibą w ... zostały przez Wnioskodawcę objęte:

 1. samodzielnie w zamian za wkład pieniężny (13 udziałów w 2005 r.);
 2. w ramach współwłasności łącznej spółki cywilnej ..... w zamian za wkład niepieniężny (3 107 udziałów w 2006 r.);
 3. w ramach współwłasności łącznej spółki cywilnej .... w zamian za wkład pieniężny (1 udział w 2010 r.).

Następnie, po rozwiązaniu spółki cywilnej ..... w 2011 r. (konsekwencją którego było zniesienie współwłasności łącznej tych udziałów) doszło do zmiany statusu właścicielskiego 3 108 udziałów, które zostały podzielone między wspólników rozwiązanej spółki cywilnej – Wnioskodawcy przypadło tu 777 dodatkowych udziałów.

Wnioskodawca wyjaśnił, że zarówno z treści opisanego przez Niego stanu faktycznego, jak i uzasadnienia stanowiska prawno-podatkowego wynika wprost, że przedmiotem wkładu było przedsiębiorstwo, w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm., dalej KC). Niemniej – dla przejrzystości – Wnioskodawca potwierdził w tym względzie, że przedmiotem aportu dokonanego w dniu 3 kwietnia 2006 r. było przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce, w części objętej w zamian za wkład pieniężny będzie wysokość wydatków na objęcie udziałów w Spółce, obejmujące cenę nabycia (objęcia udziałów), a także opłaty notarialne...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży udziałów w Spółce, w części objętej w zamian za wkład w postaci objętego współwłasnością łączną majątku przedsiębiorstwa spółki cywilnej będzie wartość tego przedsiębiorstwa wniesionego do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wynikająca z ksiąg przedsiębiorstwa, określona na dzień objęcia tych udziałów, nie wyższa jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia, zaś koszty uzyskania przychodu będą podlegały rozliczeniu pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanego udziału w spółce cywilnej...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że do jednego udziału objętego w drodze wkładu pieniężnego ze spółki cywilnej objętego współwłasnością łączną można w celu uproszczenia rozliczeń zastosować zasady obliczania kosztów uzyskania przychodów określone w pytaniu nr 2 powyżej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1, natomiast w pozostałym zakresie zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów w Spółce objętych w zamian za wkład pieniężny przy utworzeniu spółki będzie wysokość wydatków na objęcie udziałów w Spółce.

W przypadku sprzedaży udziałów objętych w zamian za wkład pieniężny ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów następuje na podstawie art. 23 ust 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: updof). Zgodnie ze wskazanym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.

Za wydatki określone w art. 23 ust. 1 pkt 23 updof należy uznać nakłady poniesione w celu nabycia udziałów lub akcji, o których mowa w tym przepisie. Chodzi o poniesione celowe, bezpośrednie wydatki na nabycie tych papierów wartościowych, w szczególności zaś cenę nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego (por. Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 14 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 855/11).

Tym samym, kosztami uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów objętych pierwotnie w zamian za wkład pieniężny będą kwoty wydatkowane na objęcie tych udziałów. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów kwoty wpłacone na kapitał zakładowy w zamian za nabycie udziałów, równe wartości nominalnej objętych udziałów.

Wnioskodawca wskazał, że do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach skierowano wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w tym samym stanie faktycznym i prawnym dla Pana ...... Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacją z dnia 1 października 2015 r., sygn. IBPB-2-2/4511-341/15/MZM uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że Wnioskodawca w poz. 61 wniosku ORD-IN oraz we własnym stanowisku w punkcie 1 w akapicie 13 przywołał „ art. 23 ust. 1 pkt 23”, podczas gdy powinno być „ art. 23 ust. 1 pkt 38”. Organ uznał to za oczywistą omyłkę niemającą wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 tej ustawy rozróżnia poszczególne źródła przychodów. Źródłem takim są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1ab pkt 1 tej ustawy przychód określony w ust. 1 pkt 6 z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Na podstawie art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Stosownie do treści art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy – dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 i 38c.

Z powyższych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika zatem, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki kapitałowej, koszty uzyskania przychodów ustala się na dzień ich zbycia, w zależności od sposobu nabycia tych udziałów – albo na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38 i pkt 38c albo art. 22 ust. 1f tej ustawy. Przepisy prawa przewidują bowiem, że udziały (akcje) w spółce m.in. z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być obejmowane za wkład pieniężny czyli gotówkę, bądź za wkład niepieniężny. Natomiast w zależności od rodzaju wkładu, w zamian za który obejmowane są udziały (akcje) ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje odrębne sposoby ustalenia kosztów uzyskania przychodów w razie zbycia tych udziałów (akcji).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest udziałowcem spółki ..... Sp. z o.o. (dalej: Spółka), która została zawiązana 20 października 2005 r. z kapitałem 52 000 zł. Kapitał został wówczas pokryty przez trójkę wspólników. Dnia 3 kwietnia 2006 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki do wysokości 3 159 000 zł w drodze wniesienia do Spółki aportu w postaci objętego współwłasnością łączną majątku przedsiębiorstwa spółki cywilnej ..... (której udziałowcami byli Wnioskodawca, M.W. oraz R.D.), którego wartość wedle sporządzonej wyceny wynosiła 5 107 000 zł. Z kolei 26 kwietnia 2010 r. dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o 1 000 zł w drodze wniesienia przez wspólników ww. spółki cywilnej wkładu gotówkowego (również objętego współwłasnością łączną).

Wnioskodawca planuje dokonanie sprzedaży udziałów posiadanych przez Niego w Spółce za cenę przewyższającą wartość nominalną posiadanych udziałów. Sprzedaż udziałów nastąpi na rzecz podmiotu niepowiązanego z Wnioskodawcą.

Jak wynika z wniosku, Wnioskodawca zamierza sprzedać swoje udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółce), które w części objął w zamian za wkład pieniężny (gotówkę), a część w drodze wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci objętego współwłasnością łączną majątku przedsiębiorstwa spółki cywilnej.

W przypadku zbycia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład pieniężny – koszty uzyskania przychodu należy ustalić w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e. Oznacza to, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, jednakże wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Zatem, za wydatki określone w art. 23 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy należy uznać nakłady poniesione w celu nabycia udziałów, o których mowa w tym przepisie, tj. cenę nabycia, opłaty notarialne, prowizje biura maklerskiego itp.

Zatem, Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży udziałów w Spółce objętych w zamian za wkład pieniężny nakłady poniesione na objęcie tych udziałów, tj. łączną kwotę wydatków obejmującą kwotę faktycznie wpłaconą do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odniesioną na kapitał zakładowy (w części dotyczącej udziałów Wnioskodawcy), a także poniesione przez Wnioskodawcę opłaty notarialne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.