IPTPB3/4511-332/15-2/MS | Interpretacja indywidualna

Przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie przez spółkę jawną której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem wkładu niepieniężnego
IPTPB3/4511-332/15-2/MSinterpretacja indywidualna
 1. agio
 2. aport
 3. objęcie udziałów
 4. spółka kapitałowa
 5. udział
 6. wkłady niepieniężne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu 9 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wniesienie przez spółkę jawną której Wnioskodawczyni jest wspólnikiem wkładu niepieniężnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 listopada 2015 r. do Izby Skarbowej w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pismem z dnia 17 listopada 2015 r., nr IBPB-2-2/4511-666/15/NG Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając na podstawie art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) przekazał wniosek celem załatwienia wg właściwości, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi.

Pismo wraz z wnioskiem wpłynęło do tutejszego Organu w dniu 20 listopada 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni, będąca osobą fizyczną, jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Wnioskodawczyni jest wspólnikiem spółki osobowej – spółki jawnej. W przyszłości, spółka osobowa obejmie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej: „Spółką”). W zamian za udziały zostanie wniesiony do Spółki wkład niepieniężny w postaci środków trwałych, w tym nieruchomości (zwany dalej: „Aportem”). Przedmiot Aportu nie stanowi przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części.

Wartość Aportu zostanie określona w wartości rynkowej przedmiotu wkładu na dzień wniesienia Aportu do Spółki. Jednocześnie, wartość rynkowa powyższych udziałów będzie wyższa od ich wartości nominalnej, a różnica wartości rynkowej i wartości nominalnej udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w przypadku objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, Wnioskodawczyni osiągnie przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów w Spółce proporcjonalnie do Jej prawa do udziału w zysku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
 2. Czy w przypadku objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, można określić przychód Wnioskodawczyni w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 17 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, Wnioskodawczyni osiągnie przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów w Spółce proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku.

W świetle art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – spółką niebędącą osobą prawną jest spółka niebędąca podatnikiem podatku dochodowego. Spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zatem m.in. spółka osobowa (inna niż spółka komandytowo-akcyjna, ponieważ ta jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych). Spółka niebędąca osobą prawną jest więc transparentna podatkowo – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają jej wspólnicy proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do przychodów z kapitałów pieniężnych zalicza się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Pojęcie spółka definiuje przepis art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym ten termin obejmuje m.in. spółkę kapitałową będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (czyli Spółkę, o której mowa w stanie faktycznym wniosku).

Zgodnie z ugruntowanymi zasadami wykładni prawa podatkowego, w pierwszej kolejności treść przepisów powinna być odczytywana zgodnie z ich znaczeniem językowym. W przypadku przepisu art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jego językowa wykładnia prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podlega jedynie wartość nominalna udziałów albo akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny. Ten przepis wyraźnie odwołuje się do pojęcia nominalnej wartości udziałów albo akcji, a nie do żadnej innej wartości, np. ceny emisyjnej udziałów albo akcji, czy też wartości księgowej albo rynkowej przedmiotu wkładu niepieniężnego. Terminem wartości nominalnej udziałów posługuje się przepis art. 152 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.) stanowiąc, że – kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Wartością nominalną udziałów jest zatem ta wartość, która, po zsumowaniu wartości wszystkich udziałów w spółce daje kwotę kapitału zakładowego spółki. Językowa interpretacja pojęcia wartości nominalnej prowadzi więc do wniosku, że każda inna wartość (np. księgowa, rynkowa) nie byłaby już wartością nominalną. Uwzględniając, zatem treść art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że nielogicznym byłoby dopuszczenie na podstawie tego przepisu do określenia przychodu podatkowego w kwocie innej niż wartość nominalna udziałów w Spółce obejmowanych w zamian za Aport.

Możliwość obejmowania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez wnoszenie wkładów niepieniężnych z agio, wynika wprost z art. 154 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że – w przypadku obejmowania udziałów powyżej ich wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Wartość nominalna udziałów jest natomiast, co do zasady, stała i niezmienna (wynika ona z umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i nie zmienia się tak jak wartość rynkowa udziałów). Zatem, niezależnie od tego, jakim spółka dysponuje majątkiem czy wykazuje zyski, czy straty, wartość nominalna jej udziałów jest stałą. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością sytuacja, w której zachodzi rozbieżność pomiędzy wartością nominalną a wartością rynkową udziałów, występuje często, gdyż jak wskazano, wartość nominalna udziałów jest stała – określona przez wspólników, a ich wartość rynkowa uzależniona jest od sytuacji finansowo– ekonomicznej spółki.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawczyni, uwzględnienie literalnej wykładni art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz treści art. 154 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych przewidującego możliwość obejmowania udziałów powyżej ich wartości nominalnej oraz powszechności stosowania tej możliwości w obrocie gospodarczym, skłania do wniosku, że gdyby intencją racjonalnego ustawodawcy było uzależnienie wysokości osiągniętego przychodu od sposobu, w jaki został wniesiony wkład niepieniężny (z agio albo bez), intencja taka niewątpliwie znalazłaby wyraz w treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyrazem tej woli mogłoby być np. wskazanie, że w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny, którego rynkowa wartość przewyższa wartość nominalną obejmowanych udziałów, przychód stanowi wartość nominalna udziałów powiększona o nadwyżkę wartości aportu nad wartością nominalną obejmowanych udziałów. Tymczasem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie stanowi, że w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej przychód stanowi wartość nominalna obejmowanych za wkład niepieniężny udziałów w tej spółce, nie czyniąc dodatkowych zastrzeżeń w odniesieniu do przypadku obejmowania udziałów w zamian za wkład niepieniężny o wartości wyższej niż wartość nominalna obejmowanych udziałów.

Stanowisko Wnioskodawczyni w przedmiotowej kwestii znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz interpretacjach indywidualnych wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów.

Tytułem przykładu – w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 10 lutego 2010 r. (sygn. akt I SA/GI 741/09) wskazano, że: „Przepis art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przyp. Wnioskodawczyni) za przychody z kapitałów pieniężnych z tytułu objęcia akcji w spółce akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny uważa wyłącznie ich wartość nominalną, a więc wartość wynikającą ze statutu spółki akcyjnej. Inna niż nominalna wartość takich akcji nie tworzy przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej i to niezależnie od tego czy chodzi o objęcie nowych akcji czy podwyższenie wartości nominalnej akcji już istniejących. Przychodem jest zawsze nominalna wartość tych akcji. W przypadku emisji nowych akcji obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny przedmiotem opodatkowania będzie ich nominalna wartość również wtedy, gdy akcjonariusz obejmie nowe akcje po cenie (o wartości) innej niż nominalna (wartość rynkowa)”.

Takie podejście potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2014 r., nr IBPBII/2/415-1247/13/MMa, stwierdzając, że: „Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną (por. Słownik języka polskiego pod red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 537). Wartość nominalna jest wielkością stałą, z jej istoty wynika, że nie może być podwyższona. Podwyższenie takiej wielkości skutkowałoby ukształtowaniem nowej innej wielkości, która nie byłaby już wartością nominalną. Użycie przez ustawodawcę pojęcia „nominalna” wskazuje, że wykluczona jest jakakolwiek możliwość ustalania wartości udziału w oparciu o ceny rynkowe. Ustawodawca bowiem wyraźnie i jednoznacznie stwierdził, że w takim wypadku brana może być jedynie pod uwagę wartość ściśle już określona w umowie spółki.”

Tożsame stanowisko wynika m.in. z indywidualnych interpretacji:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r., nr IPPB2/415 -816/12-2/MG),
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 listopada 2012 r., nr IPTPB2/415-601/12 -2/KSU oraz z dnia 11 września 2012 r., nr IPTPB2/415-452/-2/AK.

Wskazać ponadto należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza się do kategorii podatków, których zobowiązanie ustalane jest na zasadzie samoobliczenia. Zatem, to na podatniku ciąży obowiązek właściwej kwalifikacji prawnopodatkowej zdarzeń objętych zakresem regulacji ustawy. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że treść art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w precyzyjny sposób wskazuje podatnikowi, że w przypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny, zdarzenie to skutkuje powstaniem przychodu w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny. Brak jest zatem w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawy prawnej do rozpoznania przez podatnika przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny o wartości innej niż wartość nominalna objętych udziałów. Podstawy takiej nie zawiera w szczególności art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do którego odwołuje się art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż odnosi się on wyłącznie do możliwości ewentualnego określenia przychodu w innej wysokości przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawczyni nie ulega wątpliwości, że w przypadku objęcia przez spółkę osobową, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni, udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, Wnioskodawczyni osiągnie przychód podatkowy w wysokości wartości nominalnej objętych udziałów w Spółce proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku spółki osobowej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawczyni, w przypadku objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, nie można określić przychodu Wnioskodawczyni w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce na podstawie art. 19 ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 2 ww. ustawy, przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ww. ustawy.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wartość rynkową określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Natomiast ust. 4 analizowanego przepisu przewiduje możliwość określenia wartości rynkowej przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych, w przypadku gdy strony umowy nie dokonają zmiany wartości lub nie wskażą przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza generalną możliwość szacowania przychodów, jednak przyznaje tę kompetencję wyłącznie organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej, co potwierdza stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie pytania nr 1, że przychód z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport Wnioskodawczyni powinna wykazać w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej objętych udziałów i przepisy nie dają Jej żadnej innej możliwości postępowania w tym zakresie.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że zawarte w art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odesłanie do art. 19 tej ustawy, przewiduje jedynie „odpowiednie stosowanie przepisu”, a nie jego bezpośrednie stosowanie. Konstrukcja prawna „odpowiedniego zastosowania” oznacza, że przepis, do którego ustawa odsyła może znaleźć zastosowanie jedynie w takim zakresie, w jakim da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym.

Zatem, skoro w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny, to nie jest dopuszczalne określenie przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za Aport w innej kwocie niż ta wartość nominalna. Przyjęcie odmiennej interpretacji odesłania do art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w istocie doprowadziłoby do wyeliminowania precyzyjnie wskazanych reguł ustalania przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny (przyjmującej jednoznacznie wartość nominalną jako wartość przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych). Dopuszczenie szacowania przychodu skutkującego jego ustaleniem w wysokości innej niż wartość nominalna stanowiłoby niedopuszczalną wykładnię contra legem.

Podejście Wnioskodawczyni w powyższym zakresie potwierdza także analiza zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów przy zbywaniu udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji) albo wkładów, koszty uzyskania przychodów ustala się w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów (akcji) albo wkładów z dnia ich objęcia – jeżeli te udziały (akcje) albo wkłady zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Gdyby zatem przyjąć, że organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej są uprawnione do oszacowania przychodu Wnioskodawczyni z tytułu objęcia udziałów w Spółce powyżej ich wartości nominalnej w zamian za Aport, to kosztem uzyskania przychodu w dacie zbycia tych udziałów byłaby jedynie wartość nominalna tych udziałów, ponieważ przepis art. 22 ust. 1f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie daje podstaw do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości oszacowanego przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej przychodu. W konsekwencji doszłoby do niedopuszczalnego podwójnego opodatkowania agio – po raz pierwszy w momencie Aportu, a drugi raz w momencie zbycia udziałów.

Zdaniem Wnioskodawczyni, Jej stanowisko w tym zakresie znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych (przykładowo w wyroku NSA z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt II FSK 558/05) oraz w praktyce organów podatkowych.

Pogląd zgodny z podejściem Wnioskodawczyni wyraził przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 14 marca 2014 r. nr IBPBII/2/415-1247/13/MMa, stwierdzając, że: „(...) prawodawca – w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uznał nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. (...) Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 tej ustawy. Słowo „odpowiednie” oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy. Uzasadnieniem do odpowiedniego zastosowania tylko ust. 1 jest to, że przepis, do którego odwołano się może zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym. W świetle powyższych regulacji prawnych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do Spółki w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny w postaci udziałów), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód podatkowy w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za wkład. Organ podatkowy w takiej sytuacji nie będzie uprawniony na podstawie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do określenia przychodu w wysokości innej niż wartość nominalna objętych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Tożsamy pogląd wynika przykładowo z interpretacji indywidualnych:

 • Dyrektora Izby Skarbowej Katowicach: z dnia 13 sierpnia 2013 r., nr IBPBII/2/415 -532/13/MM, z dnia 5 marca 2013 r., nr IBPBII/2/415-1616/12/NG,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 listopada 2012 r., nr IPTPB2/415-601/12 -2/KSU,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 listopada 2012 r., nr IPPB2/415 -816/12-2/MG.

W analogicznym stanie faktycznym, lecz na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelny Sąd Administracyjny wydał w dniu 20 lipca 2015 r. wyrok w składzie 7 sędziów NSA, sygn. akt II FSK 1772/13, w którym rozstrzygnął, że „przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przychód ten jest zatem równy wysokości określonej w umowie między wspólnikami”. Naczelny Sąd Administracyjny, w uzasadnieniu wyroku wskazał na szereg argumentów systemowych, przemawiających za brakiem możliwości zastosowania przepisu art. 14 ust 1 zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do ustalania wysokości przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny. W konsekwencji, w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, przeprowadzone przez ten Sąd „rozważania uzasadniają stwierdzenie, że w świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. organy podatkowe nie są uprawnione do określenia przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów (akcji) w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów (akcji), a co się z tym wiąże, w sprawie znajdzie zastosowanie wyłącznie art. 14 ust. 1 zdanie pierwsze u.p.d.o.p.

Biorąc pod uwagę analogiczny zakres przepisów ustawy o podatku od osób prawnych i ustawy o podatku od osób fizycznych w tym zakresie, oraz systemowy charakter argumentacji przedstawionej przez NSA w wyroku z dnia 20 lipca 2015 r., teza wyroku 7 sędziów NSA pozostaje aktualna także na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawczyni nie ulega wątpliwości, że w przypadku objęcia przez spółkę osobową, której wspólnikiem jest Wnioskodawczyni, udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, nie można określić przychodu Wnioskodawczyni w innej wysokości niż wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 3 i ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Jednocześnie zaznacza się, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie zakresu i stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okolicznościach przedstawionych przez Wnioskodawczynię w opisie zdarzenia przyszłego.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie będzie chronić Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.