IPTPB3/4511-189/15-5/GG | Interpretacja indywidualna

Czy w związku ze zbyciem akcji bądź udziałów przez Spółki cypryjskie w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego powstaje przychód, o którym mowa w art 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) i art. 30f ust. 7 ustawy o PIT?
IPTPB3/4511-189/15-5/GGinterpretacja indywidualna
 1. kapitał zakładowy
 2. kapitały pieniężne
 3. spółka zagraniczna
 4. udział
 5. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 września 2015 r. (data wpływu 1 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia przez spółki cypryjskie akcji bądź udziałów w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia (zdarzenie przyszłe) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia przez spółki cypryjskie akcji bądź udziałów w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), pismem z dnia 29 grudnia 2015 r., nr IPTPB3/4511-189/15-2/GG (doręczonym w dniu 4 grudnia 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 13 stycznia 2016 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 11 stycznia 2016 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”) jest wspólnikiem w spółkach z siedzibą na Cyprze (dalej „Spółki cypryjskie”), które podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na Cyprze. W każdej z tych spółek Wnioskodawca posiada co najmniej 25% udziałów lub akcji.

Spółki cypryjskie są z kolei akcjonariuszami bądź udziałowcami w spółkach kapitałowych z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: „Spółki polskie”).

W przyszłości możliwe będą sytuacje, gdzie będzie dochodzić do umorzenia akcji lub udziałów posiadanych przez Spółki cypryjskie w kapitale Spółek polskich.

Umorzenia takie będą przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.; dalej: KSH), tj. w trybie art. 199 KSH w przypadku umarzenia udziałów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i w trybie art. 359 KSH i w przypadku umarzania akcji spółek akcyjnych. W szczególności, wskazane umorzenia dokonane zostaną za zgodą Spółki cypryjskiej będącej udziałowcem lub akcjonariuszem danej Spółki polskiej, w drodze nabycia akcji lub udziałów własnych przez daną Spółkę polską w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne). Umorzenia zostaną dokonane bez wynagrodzenia.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że jest zainteresowany uzyskaniem interpretacji indywidualnej odnoszącej się wyłącznie do skutków podatkowych mogących wystąpić na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych po Jego stronie, w związku z czym nie wnosi o wydanie interpretacji w zakresie skutków podatkowych dla spółek cypryjskich. Ponownie przedstawił opis zdarzenia przyszłego stwierdzając, że spółki cypryjskie są to spółki działające w formie spółek.... Spółki te wykazują podobieństwo do konstrukcji polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Są to spółki działające w formie spółek.... Spółki te wykazują podobieństwo do konstrukcji polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wnioskodawca wyjaśnił, że niniejszym wnioskiem zmierza do określenia, czy zdarzenie polegające na umorzeniu bez wynagrodzenia udziałów lub akcji w polskich spółkach spowoduje powstanie przychodu, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) i art. 30f ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To powstanie tego przychodu jest jednym z warunków uznania danego podmiotu za zagraniczną spółkę kontrolowaną. Stąd pytanie Organu, czy spółki cypryjskie są zagranicznymi spółkami kontrolowanymi wymaga odpowiedzi na pytanie, czy w niniejszej sprawie powstaje dochód o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) i art. 30f ust. 7 ustawy o PIT. To z kolei stanowi pytanie Wnioskodawcy do Organu podatkowego. Niniejszy wniosek dotyczy więc odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy czy wystąpi jeden z warunków uznania spółek cypryjskich za zagraniczne spółki kontrolowane.

Jak już Wnioskodawca wskazywał w złożonym wniosku, przedmiotowe umorzenia przyjmą charakter umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia (tj. nastąpi nabycie udziałów/akcji przez daną spółkę polską w celu ich umorzenia), co oznacza, iż były lub będą one dokonywane w trybie, odpowiednio dla: (i) spółek akcyjnych - art. 359 Kodeksu spółek handlowych, (ii) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - art. 199 Kodeksu spółek handlowych.

Wnioskodawca posiada udziały w spółkach cypryjskich przez okres dłuższy niż 30 dni.

Jednocześnie Wnioskodawca doprecyzował przepisy, które powinny stanowić podstawę interpretacji: art. 30f ust. 1, art. 30f ust. 3 pkt 3, art. 30f ust. 5, art. 30f ust. 7, art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a), art. 9 ust 1, art. 19 ust. l, art. 24 ust. 5 pkt 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm., dalej: ustawa o PIT).

W związku z powyższym opisem z zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy w związku ze zbyciem akcji bądź udziałów dokonanych przez Spółki cypryjskie w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego po stronie Wnioskodawcy powstaje przychód, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) i art. 30f ust. 7 ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku ze zbyciem akcji bądź udziałów przez Spółki cypryjskie w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego nie powstaje przychód, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) i art. 30f ust. 7 ustawa o PIT).

Zgodnie z przepisem art. 30f ust. 1 ustawy o PIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zagraniczną spółką kontrolowaną, zgodnie z art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o PIT, jest zagraniczna spółka spełniającą łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 7, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z póżn. zm.).

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 30f ust. 5 ustawy o PIT, „podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód zagranicznej spółki kontrolowanej przypadający na okres, w którym został spełniony warunek wymieniony w ust. 3 pkt 3 lit. a), albo na okres, o którym mowa w ust. 9 albo 10, w takiej części, jaka odpowiada posiadanym udziałom związanym z prawem do uczestnictwa w zyskach tej spółki (...)”.

Zgodnie z przepisem art. 30f ust. 7 ustawy o PIT, „Dochód, o którym mowa w ust. 5, stanowi uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej”.

Aby więc po stronie Wnioskodawcy powstał obowiązek podatkowy związany ze zbyciem w celu umorzenia danych akcji lub udziałów przez Spółki cypryjskie, dla spółek tych powinien powstać przychód podatkowy – zgodnie z art. 30f ust. 7 ustawy o PIT, powstanie takiego przychodu należy badać na gruncie przepisów tej właśnie ustawy.

Stąd w przypadku, w którym tytułem umorzenia udziałów/akcji posiadanych przez Spółki cypryjskie powstałby przychód, mógłby on rodzić po stronie Wnioskodawcy, w określonych przypadkach, obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w zakresie uznania tych podmiotów za tzw. zagraniczne spółki kontrolowane lub potencjalnie opodatkowania ich dochodu.

Umorzenie akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z akcji. Zasady umarzania akcji zawarte są w art. 359 § 1-7 KSH. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych. Jednocześnie zgodnie z art. 359 § 2 KSH za umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia, co jednak wymaga przedstawienia odpowiedniego uzasadnienia we wspomnianej wyżej uchwale walnego zgromadzenia. W takim wypadku następuje nieodpłatne nabycie akcji przez spółkę w celu ich umorzenia.

Analogiczne normy dotyczące umorzenia udziałów znajdują się w przepisie art. 199 § 1-7 KSH.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

W myśl natomiast art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednocześnie określone regulacje w zakresie powstania przychodu z tytułu umorzenia udziałów/akcji znajdują się w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT, który jednak nie obejmuje swą dyspozycją zbycia udziałów/akcji w celu umorzenia, czyli umorzenia dobrowolnego. Zbycie udziałów/akcji w celu umorzenia w ustawie o PIT, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. objęte było dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych był dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Stosownie do powyższego, źródłem dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych było zbycie udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia, jeśli zbycie miało charakter odpłatny.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o PIT, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Zdaniem Wnioskodawcy należy zwrócić uwagę, że na gruncie tego przepisu opodatkowaniu podlegają przychody z tytułu „odpłatnego zbycia udziałów (akcji)”.

Umorzenie udziałów lub akcji bez wynagrodzenia jest umorzeniem nieodpłatnym. Brak wynagrodzenia wynika z zastosowania trybu przewidzianego w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Wobec braku określenia wynagrodzenia za umarzane udziały lub akcje nie wystąpi warunek odpłatności, o którym mowa we wspomnianym przepisie.

Nie sposób doszukać się tu przysporzenia majątkowego po stronie podmiotów, będących udziałowcami/akcjonariuszami i których udziały/akcje są umarzane. Nie sposób określać tu również przychodu na podstawie art. 19, czy art. 25 ustawy o PIT.

Biorąc pod uwagę charakter transakcji zbycia udziałów bez wynagrodzenia w celu umorzenia, należy w pełni zgodzić się ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach zaprezentowanym w interpretacji indywidualnej z dnia 2 listopada 2010 r., znak: IBPBII/2/423-20/10/AK. Mianowicie, w interpretacji tej organ podatkowy wskazał, że „W stosunku do opisanej transakcji nie znajdzie jednak zastosowanie cytowany wyżej art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ww. przepis odnosi się bowiem do sytuacji, kiedy w wyniku powiązań, zostaną narzucone warunki odbiegające od warunków rynkowych. Natomiast w sytuacji umorzenia udziałów nie jest możliwe ustalenie, czy transakcja została przeprowadzona na warunkach rynkowych. Umorzenie udziałów z samej swojej natury następuje pomiędzy spółką a jej udziałowcem (udziałowcami). W konsekwencji brak jest porównywalnych transakcji pomiędzy niezależnymi podmiotami. Tym samym nie powstanie dla Spółki obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej z tytułu transakcji odpłatnego zbycia udziałów na rzecz Spółki-Córki w celu umorzenia tych udziałów, na podstawie art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

W omawianej sytuacji powołany powyżej przepis art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych również nie znajdzie zastosowania. Przepis ten odwołuje się bowiem do szacowania przychodu podatnika w sytuacji, gdy w danej transakcji występuje cena sprzedaży. W przypadku zaś zbycia udziałów w celu ich umorzenia przepisy Kodeksu spółek handlowych nie posługują się terminem „cena”, ale terminem „wynagrodzenie. W przypadku, określonego w art. 199 Kodeksu spółek handlowych, nabycia od wspólnika udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia występuje „wynagrodzenie”, a termin „wynagrodzenie” nie jest tożsamy z „ceną”.

Podobne stanowisko zajął również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 października 2012 r., w wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-514/12-2/AG), w której potwierdził on, że „po stronie I jako zbywającego nieodpłatnie swoje udziały w celu umorzenia nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu i jednocześnie nie będą mieć zastosowania art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397, z późn. zm., dalej: ustawy uPDOP) dotyczący cen transferowych i art. 14 uPDOP dotyczący ustalenia „ceny”.

W związku z powyższymi okolicznościami, w przypadku dobrowolnego umorzenia posiadanych przez Spółki cypryjskie udziałów/akcji w spółkach polskich bez wynagrodzenia nie powstanie jakikolwiek przychód w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b, czy art. 30f ust. 7 ustawy o PIT.

Końcowo Wnioskodawca wskazuje również, że stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę w zakresie braku powstania jakiegokolwiek przychodu dla spółki zbywającej nieodpłatnie w celu umorzenia udziały posiadane w kapitale drugiej spółki nie powstaje przychód podatkowy, zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w licznych interpretacjach prawa podatkowego, w tym między innymi w:

 • interpretacji indywidualnej z dnia 5 marca 2013 r., wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (sygn. ILPB4/423-424/12-2/MC), zgodnie z którą „Niezależnie od faktu, że określony w art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.) katalog przypadków powodujących powstanie przychodu nie jest wyczerpujący, umorzenie przez Wnioskodawcę posiadanych przez Niego udziałów w Spółce Kapitałowej bez wynagrodzenia nie spowoduje powstania przychodu u Wnioskodawcy. Wnioskodawca bowiem w sensie ekonomicznym nic nie uzyska i nie nastąpi po Jego stronie żadne przysporzenie majątkowe”.
 • interpretacji indywidualnej z dnia 13 lutego 2013 r., wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB3/423-423/12-3/MF), w której potwierdził on prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym „zbycie udziałów bez wynagrodzenia w celu ich dobrowolnego umorzenia przez M. nie spowoduje powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie Spółek, tj. udziałowców umarzających udziały M”;
 • interpretacji indywidualnej z dnia 14 września 2012 r., wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB3/423-401/12-2/DP), w której potwierdził on prawidłowość stanowiska podatnika, zgodnie z którym „Wnioskodawca (...) nie otrzyma z tytułu zbycia udziałów/akcji na rzecz Spółki Operacyjnej żadnego wynagrodzenia, a tym samym nie uzyska żadnego faktycznego przysporzenia. W konsekwencji, umorzenie udziałów/akcji SKA należących do Wnioskodawcy dokonane nieodpłatnie (bez wynagrodzenia), nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych”;
 • interpretacji indywidualnej z dnia 25 stycznia 2011 r. wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/2/423 -26/10/MM), w której potwierdzono, że: „umorzenie udziałów w Spółce bez wynagrodzenia, nie spowoduje po stronie wspólnika, którego udział jest umarzany bez wynagrodzenia powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (...)”;
 • interpretacji indywidualnej z dnia 5 stycznia 2011 r. wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBII/2/423-24/1O/MM), w której wyraźnie podkreślono, że: „w przypadku braku otrzymania wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów, zgodnie z przepisami ustawy, podatnik, którego udziały są umarzane nie uzyska żadnego dochodu (przychodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych”.

W świetle powyższego, w związku ze zbyciem akcji bądź udziałów przez Spółki cypryjskie w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. b) i art. 30f ust. 7 ustawy o PIT.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że w związku z planowanym zbyciem akcji bądź udziałów przez Spółki cypryjskie w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia w okolicznościach przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 3 lit. b) i art. 30 ust. 7 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Nadmienia się jednocześnie, że niniejsza interpretacja stanowi udzielenie odpowiedzi w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.